integers division 12 01 12 01 0 001

KIỂM TRA 1 TIẾT MÔN TIẾNG ANH 12 - Đề số: 001 pptx

KIỂM TRA 1 TIẾT MÔN TIẾNG ANH 12 - Đề số: 001 pptx
... dependent on the English Colony 50 The Irish people gained their Home Rule in A) 19 22 B) 12 28 C) 11 00 D) 19 99 ... one of the principal cultural centers of Europe In the 12 th century, in the late 11 00s, the Norman English conquest of Ireland began By the 16 th century, England had gained control over the whole ... Norman English conquest of Ireland began in A) the 5th century B) the 6th century C) the 11 th century D) the 12 th century 49 The Irish people continually struggled A) for the English people...
 • 3
 • 276
 • 2

ĐỀ KIỂM TRA Môn: Vật lý 12 - Mã đề 001 pps

ĐỀ KIỂM TRA Môn: Vật lý 12 - Mã đề 001 pps
... = n21 B = n12 C = D sin igh = sin i sin r n2 v1 n2 Câu 19: (Chọn câu ) Vật thật AB nằm trước gương cầu lồi A Luôn cho ảnh thật nhỏ vật B Luôn cho ảnh ảo nhỏ vật C Khi dòch chuyển vật tới gần ... chuyển vật xa gương ảnh dòch chuyển trới gần gương Câu 20: ( Chọn câu )Vật thật AB nằm tiêu điểm thấu kính hội tụ A Cho ảnh ngược chiều vàlớn vật B Cho ảnh ảo nhỏ vật C Cho ảnh nằm bên với vật so ... kính lúp quan sát vật nhỏ trạng thái ngắm chừng vô cực Khi dòch chuyển vật tới cách mắt 30cm độ bội giác A 2,5 B C D 3,5 Câu 24: ( Chọn câu ) Vật AB cách 120 cm thấu kính hội tụ vật có trục vuông...
 • 5
 • 257
 • 0

KÌ THI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG MÔN: TIẾNG ANH 12 - đề số 001 ppt

KÌ THI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG MÔN: TIẾNG ANH 12 - đề số 001 ppt
... - - - 23 - | - - 35 { - - - 47 - | - - 12 - - - ~ 24 - - } - 36 - - - ~ 48 - | - - 01 - - - ~ 13 - - } - 25 - | - - 37 - | - - 02 { - - - 14 { - - - 26 { - - - 38 - - - ~ 03 - - - ~ 15 { - - - ... 35 - - - ~ 47 - - } - 12 - - - ~ 24 { - - - 36 { - - - 48 { - - - 01 - - - ~ 13 - | - - 25 { - - - 37 - - - ~ 02 { - - - 14 - - } - 26 { - - - 38 - - - ~ 03 - - } - 15 - - - ~ 27 - - - ~ 39 - - ... { - - - 32 - - } - 44 - | - - 09 - | - - 21 - | - - 33 - - } - 45 { - - - 10 { - - - 22 - - } - 34 - | - - 46 - | - - 11 { - - - 23 - - - ~ 35 - - } - 47 - | - - 12 { - - - 24 { - - - 36 { - -...
 • 22
 • 349
 • 3

ĐỀ THI HỌC KỲ I NĂM HỌC 2010 - 2011 MÔN : ANH VĂN LỚP 12 MÃ ĐỀ: 001 docx

ĐỀ THI HỌC KỲ I NĂM HỌC 2010 - 2011 MÔN : ANH VĂN LỚP 12 MÃ ĐỀ: 001 docx
... impolite C rude D unkind Câu 1 2: You are NOT allowed to smoke in: A bars B nightclubs C some restaurants D public buildings Câu 1 3: The people in are NOT mentioned in the passage: A Asia ... studying B studied C studies D study Câu 2 3: Chọn câu ứng v i A, B, C D thích hợp v i câu sau: it / necessary / us / think / about / this matter A For us to think about this matter carefully it’s ... necessary B It’s for us to think about this matter carefully necessary C It’s necessary for us to think about this matter carefully D To think about this matter carefully it necessary for it Câu 2 4: Xác...
 • 4
 • 147
 • 0

KIỂM TRA 1 TIẾT MÔN: TIẾNG ANH 12 - Mã đề: 001 docx

KIỂM TRA 1 TIẾT MÔN: TIẾNG ANH 12 - Mã đề: 001 docx
... tên: Lớp: _12 C _ KIỂM TRA TIẾT MÔN: TIẾNG ANH 12 Thời gian làm bài: 45 phút đề: 003 Chọn phương án A B, C, D ứng với câu có nghĩa gần với câu cho sắn sau đây: 1. You ought to your ... century C difficult D prohibit THE END! Họ tên: Lớp: _12 C _ KIỂM TRA TIẾT MÔN: TIẾNG ANH 12 Thời gian làm bài: 45 phút đề: 004 Đọc kĩ đoạn văn sau chọn phương án A, B, C D cho chỗ ... proposal, we’ll go ahead A B C D THE END KIỂM TRA TIẾT MÔN: TIẾNG ANH 12 Thời gian làm bài: 45 phút đề: 002 Chọn phương án A,B,C D để hoàn thành câu sau: 1) I have only had time to _ the report...
 • 8
 • 359
 • 3

ĐỀ KIỂM TRA MÔN VẬT LÍ 12 MÃ ĐỀ 001 pps

ĐỀ KIỂM TRA MÔN VẬT LÍ 12 MÃ ĐỀ 001 pps
... sáng liên tiếp đo 4,8mm Toạ độ vân sáng bậc là: A ± 9,6mm B ± 4,8mm C ± 3,6mm D ± 2,4mm -2- Đề 001- trang 2/4 Câu 22/ Trong thí nghiệm Young giao thoa ánh sáng, khoảng cách hai khe sáng 0,2mm, ... 1]a 16[ 1]c 17[ 1]d 18[ 1]a 23[ 1]d 24[ 1]b 25[ 1]d 26[ 1]a 27[ 1]d 28[ 1]b -3- Đề 001- trang 3/4 ... cách từ hai khe đến 2m Bề rộng quang phổ bậc là: A 2,4mm C 4,8mm ¤ Đáp án đề thi: 1[ 1]c 2[ 1]d 9[ 1]b 10[ 1]d 11[ 1]c 12[ 1]d 19[ 1]c 20[ 1]b 21[ 1]c 22[ 1]a 29[ 1]a 30[ 1]c B D 1,2mm...
 • 3
 • 206
 • 0

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II : 2010 – 2011 MÔN : Tiếng Anh 12 - Mã đề : 001 docx

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II : 2010 – 2011 MÔN : Tiếng Anh 12 - Mã đề : 001 docx
... has struck D was struck Question 2 9: …………… little knowledge is …………… dangerous thing A A - a B A - Ø C Ø - a D Ø - Ø Đề gốc / Trang Tiếng Anh 12 Question 3 0: Luckily, you are …… time for the ... Question 1 9: Swimming is related to ……… sporting activities A water- base B water- based C water- basing D water- bases Question 2 0: Ann: “ ……….is it from here to your school? ” Jack: “ About ... contrary Read the following passage and mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the questions from 46 to 50 Đề gốc / Trang Tiếng Anh 12 In...
 • 4
 • 114
 • 0

Kiểm Tra 45 phút Môn: Vật lý 12 - Mã đề 001 pptx

Kiểm Tra 45 phút Môn: Vật lý 12 - Mã đề 001 pptx
... tử D Hiện tượng tự cảm 12 Trong đoạn mạch R, L, C mắc nối tiếp: tần số dòng điện f = 50Hz, L = 0,318 H Muốn có cộng hưởng điện mạch trị số C phải bằng: A 32F B 1 0-3 F C 1 0-4 F D 16F 13 Một đoạn ... MaDe: 001 10 Một dòng điện xoay chiều mà biểu thức cường độ tức thời là: i sin(100t ) , kết luận sau ... điện mạch trị số C phải bằng: A 32F B 1 0-3 F C 1 0-4 F D 16F 13 Một đoạn mạch điện gồm R = 10, L = 120 mH, C = F mắc nối tiếp Cho dòng điện 200 xoay chiều hình sin tần số f = 50Hz qua mạch Tổng...
 • 2
 • 252
 • 0

Vật lí lớp 12 - Tiết: 0 SỰ CHUYỂN ĐỘNG VÀ TIẾN HOÁ CỦA VŨ TRỤ pot

Vật lí lớp 12 - Tiết: 0 SỰ CHUYỂN ĐỘNG VÀ TIẾN HOÁ CỦA VŨ TRỤ pot
... I Sự chuyển - Y/c HS đọc Sgk - HS đọc Sgk động trụ cho biết quy luật ghi nhận Sự chuyển chuyển động chuyển động động quanh hệ thống cấu trúc quanh tâm tâm giới vĩ mô - Dưới tác dụng - Chuyển ... khối) trung - HS ghi nhận - Hệ Mặt Trời quay chứng quanh tâm Ngân Hà nở trụ tâm theo định luật Kê-ple với tốc độ vào cỡ 250km/s Sự nở - Thông báo trụ chứng giãn - trụ nở trụ nở Các ... trụ nở Các thiên hà xa chuyển động nhanh xa Hoạt động ( phút): Tìm hiểu tiến hoá Hoạt động GV Hoạt động Kiến thức HS - Tuỳ theo khối lượng - Ghi nhận II Sự tiến hoá đám tinh vân lớn hình thành...
 • 6
 • 268
 • 0

Vật lí lớp 12 - Tiết: 0 CẤU TẠO VŨ TRỤ potx

Vật lí lớp 12 - Tiết: 0 CẤU TẠO VŨ TRỤ potx
... to, mép dẹt - Đường kính - HS hình dung vị Ngân Hà trí hệ Mặt Trời vào khoảng Ngân Hà 100 .00 0 năm ánh sáng, bề - HS ghi nhận thông tin dày chỗ phồng to quaza vào khoảng 15 .00 0 năm - Ngân Hà ánh ... thức HS - Thông báo cấu - HS ghi nhận I Hệ Mặt tạo hệ Mặt cấu tạo hệ Trời Trời Mặt Trời - Gồm Mặt Trời, hành - Cho HS quan sát - HS quan sát tinh vệ hình ảnh mô hình ảnh Mặt tinh cấu tạo hệ Mặt ... vào - HS quan sát hình khoảng ảnh mô 100 .00 0 năm Ngân Hà chúng ánh sáng ta - HS ghi nhận vị trí hệ Mặt Trời Thiên hà chúng ta: Ngân Hà a Hệ Mặt Trời thành viên thiên hà mà ta gọi Ngân Hà - HS...
 • 17
 • 269
 • 0

Vật lí lớp 12 - Tiết: 0 CÁC HẠT SƠ CẤP pdf

Vật lí lớp 12 - Tiết: 0 CÁC HẠT SƠ CẤP pdf
... I Khái niệm - Y/c HS đọc Sgk - Học sinh đọc hạt cấp cho biết hạt Sgk để trả lời Hạt cấp cấp gì? gì? - Nêu vài hạt - Phôtôn (), - Hạt cấp cấp biết? êlectron (e-), (hạt vi mô, pôzitron ... cỡ kích thước hạt nhân trở xuống Sự xuất hạt cấp - Để tạo nên hạt cấp - Hạt muyôn có - HS ghi nhận khối lượng cỡ số hạt 207 me cấp + - - Hạt   có khối lượng 273,2me - Hạt o có khối ... Tính chất hạt - Y/c HS đọc sách - HS đọc Sgk cấp cho biết hạt ghi nhận cấp phân phân loại loại nào? Phân loại hạt cấp Các hạt cấp + Các leptôn (các Phôtôn Các leptôn Các hađrôn hạt nhẹ)...
 • 13
 • 289
 • 1

Vật lí lớp 12 - Tiết: 0 PHẢN ỨNG NHIỆT HẠCH docx

Vật lí lớp 12 - Tiết: 0 PHẢN ỨNG NHIỆT HẠCH docx
... triệu - Phản ứng tổng độ hợp hạt nhân - Mật độ hạt có tên nhân phản ứng nhiệt plasma (n) hạch (nhiệt: phải đủ lớn nóng; hạch: hạt - Thời gian nhân) trì trạng thái plasma () phải đủ lớn n  ( 101 4 ... nhân nặng ứng trên? - HS đọc Sgk trả lời câu hỏi H  H  24 He  01 n Phản ứng toả lượng: Qtoả = - Y/c HS đọc 17,6MeV Sgk cho biết điều kiện thực phản ứng Điều kiện thực tổng hợp hạt - Nhiệt độ ... Tìm hiểu chế phản ứng tổng hợp hạt nhân Hoạt động Hoạt động Kiến thức GV HS I Cơ chế phản ứng - Y/c Hs đọc - Học sinh đọc Sgk cho biết Sgk trả lời tổng hợp hạt nhân phản ứng tổng Phản ứng hợp hạt...
 • 11
 • 191
 • 0

Vật lí lớp 12 - Tiết: 0 PHẢN ỨNG PHÂN HẠCH potx

Vật lí lớp 12 - Tiết: 0 PHẢN ỨNG PHÂN HẠCH potx
... chế phản ứng phân hạch Hoạt động GV Hoạt động Kiến thức HS - Y/c HS đọc Sgk - HS đọc Sgk I Cơ chế cho biết phản ghi nhận phản ứng ứng phân hạch phản ứng phân phân hạch gì? hạch Phản ứng - Phản ứng ... I  01 n 53 n  235U  92 236 92 U* 95  139 Xe  38 Sr  01 n 54 Phản ứng phân hạch toả lượng - Thông báo - Phản ứng kết phép - HS ghi nhận phân hạch U toán chứng tỏ phản ứng phân phản ứng phân ... hai phản ứng hạch toả phản ứng lượng lượng, toả lượng: lượng gọi lượng phân lượng hạch - 1g 235 92 U phân hạch toả lượng bao hạch toả E 6, 02 2. 10 23. 212 235 23 = 5,4. 10 MeV = 8,64. 10 J phân hạch...
 • 11
 • 284
 • 0

Vật lí lớp 12 - Tiết: 0 PHÓNG XẠ pot

Vật lí lớp 12 - Tiết: 0 PHÓNG XẠ pot
... e  0 - Hạt nhân 12 N phóng xạ  +  E2 – E1 = hf - Phóng xạ phóng xạ viết phương trình? kèm phóng xạ - Tia -  + có - + tính chất gì? - Tia  vài mét - Trong phóng xạ bêtông vài - +, ... phóng xạ - Thông báo định - HS ghi nhận nghĩa phóng xạ định nghĩa Định nghĩa tượng phóng xạ (Sgk) - HS nêu dạng - Y/c HS đọc Sgk phóng xạ: ,  -, Các dạng nêu +  phóng xạ dạng phóng xạ a Phóng ... Hoặc: Cụ thể: - HS đọc Sgk để c Phóng xạ  + trình bày n  p  0 e  0 - Hạt nhân 14 C phóng xạ -  viết phương trình? - Bản chất phóng xạ  + gì? C 14 N 14 1   X  Z AY  e  0   C...
 • 11
 • 209
 • 0

Vật lí lớp 12 - Tiết: 0 NĂNG LƯỢNG LIÊN KẾT CỦA HẠT NHÂN PHẢN ỨNG HẠT NHÂN ppt

Vật lí lớp 12 - Tiết: 0 NĂNG LƯỢNG LIÊN KẾT CỦA HẠT NHÂN PHẢN ỨNG HẠT NHÂN ppt
... - Phát biểu định nghĩa phản ứng hạt nhân nêu định luật bảo toàn phản ứng hạt nhân - Phát biểu nêu ví dụ phản ứng hạt nhân - Viết biểu thức lượng phản ứng hạt nhân nêu điều kiện phản ứng hạt nhân ... toàn lượng toàn phần d Bảo toàn động lượng Năng lượng phản ứng hạt nhân - Phản ứng hạt nhân toả lượng thu lượng Q = (mtrước - msau)c2 + Nếu Q > 0 phản ứng toả lượng: - Nếu Q <  phản ứng thu lượng: ... hạt - Chia làm loại nhân khác - Phản ứng hạt nhân trình biến đổi hạt nhân a Phản ứng hạt nhân tự phát - Là trình tự phân rã hạt nhân không bền vững thành hạt nhân khác - Y/c HS tìm hiểu b Phản ứng...
 • 14
 • 367
 • 1

Xem thêm