Theo dõi hàm lƣợng hoạt chất diterpenoit trong cây Khổ sâm cho lá (Croton tonkinensis Gagnep.,) họ Euphorbiaceae

Theo dõi hàm lượng hoạt chất diterpenoit trong cây Khổ sâm cho (Croton tonkinensis Gagnep.,) họ Euphorbiaceae

Theo dõi hàm lượng hoạt chất diterpenoit trong cây Khổ sâm cho lá (Croton tonkinensis Gagnep.,) họ Euphorbiaceae
... nguyờn liu phong phỳ ang c s dng rng rói dõn gian, ti: Theo dừi hm lng hot cht diterpenoit cõy Kh sõm cho lỏ (Croton tonkinensis Gagnep.,) h Euphorbiaceae l ni dung chớnh ca lun ny S húa bi Trung ... hc v tỏc dng ca cõy Kh sõm cho lỏ (Croton tonkinensis Gagnep.,) 1.3.1 Gii thiu cõy kh sõm Cõy Kh sõm cho lỏ cú tờn khoa hc l Croton tonkinensis Gagnep., h Thu du (Euphorbiaceae) [1, 2], thuc ... cõy Kh sõm (Croton tonkinensis) hu ht chỳng l cht mi thuc dn xut hydroxy ca b khung ent -kauran-16-ent-15-on Theo qui tc IUPAC, chỳng tụi ngh gi tờn cỏc ent -kauran ny l crotonkin kốm theo th t...
 • 60
 • 401
 • 4

Theo dõi hàm lượng hoạt chất diterpenoit trong cây Khổ sâm cho (Croton tonkinensis, Gagnep., ) họ Euphorbiaceae

Theo dõi hàm lượng hoạt chất diterpenoit trong cây Khổ sâm cho lá (Croton tonkinensis, Gagnep., ) họ Euphorbiaceae
... (s); 171,3 (s); 72,3 (t); 71,3 (d); 58,4 (s); 51,8(d); 48,4 (d); 46,5 (d); 39,3 (s); 38,7 (t); 36,4 (s); 35,8 (t); 34, (d); 28,5 (t); 28,4 (t); 25,3 (t); 21,1 (q); 18,3 (q); 17,9 (t); 17,6 (t); ... (t); 72,9 (d); 72,3 (d); 46,8 (d); 46,3 (d); 60,0 (s); 74,4 9d); 45,7 (d); 42,1 (s); 34,7 (t); 32,6 (s); 33,1 (q); 30,6 (t); 28,6 (t); 22,3 (t); 21,3 (q); 21,0 (q); 18,0 (q); 16,5 (t) Ph X -Ray ... m/z ( %): 360 [M]+ (1 3); 342 [M-H2O]+ ( 7); 332 (2 5); 269 ( 9); 225 ( 4); 161 ( 9); 135 (2 4); 107 (4 8); 91 (7 7); 79 (10 0); 55(7 5) Ph 1H-NMR (400 MHz, CDCl 3); (ppm): 5,94 (1H, t, J 1,0Hz, H- 17B); 5,257(1H,...
 • 60
 • 260
 • 0

Theo dõi hàmlƣợng hoạt chất diterpenoit trong cây Khổ sâm cho (Crotontonkinensis Gagnep.,) họ Euphorbiaceae

Theo dõi hàmlƣợng hoạt chất diterpenoit trong cây Khổ sâm cho lá (Crotontonkinensis Gagnep.,) họ Euphorbiaceae
... cứu thành phần hoá học tác dụng Khổ sâm cho (Croton tonkinensis Gagnep.,) 1.3.1 Giới thiệu khổ sâm Cây Khổ sâm cho có tên khoa học Croton tonkinensis Gagnep., họ Thầu dầu (Euphorbiaceae) [1, ... rãi dân gian, đề tài: Theo dõi hàm lƣợng hoạt chất diterpenoit Khổ sâm cho (Croton tonkinensis Gagnep.,) họ Euphorbiaceae nội dung luận văn Số hóa Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc ... Tài nguyên S inh học, Viện Khoa học Công nghệ Việt Nam) giám đ ịnh đồng mặt thực vật định danh Croton tonkinensis Gagnep., họ Euphorbiaceae Ảnh 2.1: Hoa Khổ sâm Ảnh 2.2: Khổ sâm 26 Mẫu tươi...
 • 73
 • 64
 • 0

Theo dõi hàm lượng hoạt chất diterpenoit trong cây Khổ sâm cho

Theo dõi hàm lượng hoạt chất diterpenoit trong cây Khổ sâm cho lá
... vanilin -H2SO4 cho mu tớm , vi thuc th Dragendorf cho mu vng cam xn, sau ú chuyn sang mu nõu, di ỏnh sỏng t ngoi (254 nm) khụng cho hunh quang Khi kt tinh li hn hp etylaxetat -n-hexan cho tinh th ... v dc lý ca cõy cho bit cú tỏc dng chng viờm, chng ung th v chng suy gim dch cú hiu lc [10] Nhim v ca bn lun ny l chit xut phõn lp mt s ent kauran ditecpen ca cõy Kh sõm cho lỏ v theo dừi s bin ... sau ú hong khụ ni thoỏng mỏt, hoc sy nhit 50-60 C cho ti khụ giũn Mu khụ em nghin nh, cho vo bỡnh ngõm chit vi cloroform nhit phũng cho n nht mu Cỏc dch chit c ct kit dung mụi ỏp sut gim...
 • 60
 • 214
 • 0

Nghiên cứu bán tổng hợp các dẫn xuất của ent kauran diterpenoid từ cây khổ sâm bắc bộ (croton tonkinensis gagnep euphorbiaceae) và khảo sát hoạt tính sinh học của chúng

Nghiên cứu bán tổng hợp các dẫn xuất của ent kauran diterpenoid từ cây khổ sâm bắc bộ (croton tonkinensis gagnep euphorbiaceae) và khảo sát hoạt tính sinh học của chúng
... hóa bán tổng hợp linearol tạo thành ent- kauran 1.3.2 Hoạt tính sinh học ent- kauran diterpenoid tự nhiên bán tổng hợp Các ent- kauran tự nhiên có hoạt tính sinh học rõ rệt Một số ent- kauran diterpenoid ... Chuyển hoá ent- kauran diterpenoid Các chất ent- kauran diterpenoid phân lập từ khổ sâm Bắc Bộ (Croton tonkinensis Gagnep. , Euphorbiaceae) hoạt tính phong phú Các chất có hoạt tính kháng kí sinh trùng ... Hình 13: Các ent- kauran từ Isodon adenantha Các nhà khoa học bang Carolina tiến hành chuyển hóa bán tổng hợp từ linearol thu 26 dẫn xuất ent- kauran Các dẫn xuất nghiên cứu cho hoạt tính chống...
 • 66
 • 340
 • 0

nghiên cứu sự phân bố các hợp chất ent-kauran ditecpenoit trong cây khổ sâm bắc bộ ( croton tonkinesis gagnep - euphorbiaceae

nghiên cứu sự phân bố các hợp chất ent-kauran ditecpenoit trong cây khổ sâm bắc bộ ( croton tonkinesis gagnep - euphorbiaceae
... ent-1α,14α-diacetoxy-7β-hydroxykaur-16-en-15-on (5 ), ent-1α,7β-diacetoxy14α-hydroxykaur-16-en-15-on (6 ), ent-18-acetoxy-14α-hydroxykaur-16-en-15-on (7 ) ent -( 1 6S )-1 8-acetoxy-7β-hydroxykauran-15-on ... ent-7β-acetoxy11α-hydroxykaur-16-en-15-on (1 3), ent-18-acetoxy-11α-hydroxykaur-16-en-15-on (1 4), acid ent-11α-acetoxykaur-16-en-18-oic (1 5), ent-15α,18-dihydroxykaur-16-en (1 6), ent-11α,18-diacetoxy-7β-hydroxykaur-16-en-15-on ... công bố ent-kauran ditecpenoit khác, ent-11α-acetoxy-7β,14α-dihydroxykaur-16-en-15-on (1 0), acid ent-kaur-16-en-15-on-18-oic (1 1), ent-18-hydroxykaur-16-en (1 2), ent-7β-acetoxy11α-hydroxykaur-16-en-15-on...
 • 70
 • 180
 • 0

Nghiên cứu bán tổng hợp các dẫn xuất của ent-kauran diterpenoid từ cây khổ sâm Bắc Bộ (Croton tonkinensis Gagnep. Euphorbiaceae) và khảo sát hoạt tính sinh học của chúng

Nghiên cứu bán tổng hợp các dẫn xuất của ent-kauran diterpenoid từ cây khổ sâm Bắc Bộ (Croton tonkinensis Gagnep. Euphorbiaceae) và khảo sát hoạt tính sinh học của chúng
... hoá ent-kauran diterpenoid Các ch t ent-kauran diterpenoid đư c phân l p t kh sâm B c B (Croton tonkinensis Gagnep., Euphorbiaceae) có ho t tính phong phú Các ch t có ho t tính kháng kí sinh ... hóa bán t ng h p linearol t o thành ent-kauran 1.3.2 Ho t tính sinh h c c a ent-kauran diterpenoid t nhiên bán t ng h p Các ent-kauran t nhiên có ho t tính sinh h c r t rõ r t M t s ent-kauran diterpenoid ... 1.1 Cây kh sâm B c B (Croton tonkinensis Gagnep.) 1.1.1 Th c v t h c [1, 2] Cây kh sâm B c B có tên khoa h c Croton tonkinensis Gagnep thu c h Th u d u (Euphorbiaceae) Hình 1: Cây kh sâm B c B (Croton...
 • 67
 • 182
 • 0

Luận văn: XÁC ĐỊNH HÀM LƢỢNG CADIMI VÀ CHÌ TRONG RAU XANH Ở THÀNH PHỐ THÁI NGUYÊN BẰNG PHƢƠNG PHÁP CHIẾT - TRẮC QUANG pdf

Luận văn: XÁC ĐỊNH HÀM LƢỢNG CADIMI VÀ CHÌ TRONG RAU XANH Ở THÀNH PHỐ THÁI NGUYÊN BẰNG PHƢƠNG PHÁP CHIẾT - TRẮC QUANG pdf
... th ET-00 Pb2+ + H2Y 2- = PbY2 - + 2H+ H2Y 2- (d) + Zn2+ = ZnY 2- + 2H+ ZnInd + H2Y 2- = ZnY 2- + Hind ( nho) ( xanh) - Cỏch 3: Chun thay th dựng ZnY 2-, ch th ET-OO - Do phc PbY 2- bn hn ZnY 2- pH ... PAN-Cd(II)-SCN- 53 3.2.1 Kho sỏt ph hp th electron ca phc a ligan PAN-Cd(II)-SCN- 53 3.2.2 Nghiờn cu cỏc iu kin to phc PAN-Cd2+-SCN- 54 3.2.2.1 Dung mụi chit phc a ligan PAN-Cd2+-SCN- ... PAN - Cd2+ - SCN- cỏc dung mụi 49 Bng 3.15 S ph thuc mt quang ca phc PAN - Cd2+ - SCN- pha hu c vo thi gian chit 50 Bng 3.16 S ph thuc mt quang ca phc PAN - Cd2+ - SCN-...
 • 111
 • 129
 • 0

Đánh giá hàm lượng chì và ASEN trong một số loại rau trồng xung quanh khu công nghiệp Hòa Khánh thành phố Đà Nẵng.

Đánh giá hàm lượng chì và ASEN trong một số loại rau trồng xung quanh khu công nghiệp Hòa Khánh thành phố Đà Nẵng.
... HỌC ĐÀ NẴNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KHOA SINH – MÔI TRƢỜNG ================ LƢU TUẤN VŨ ĐÁNH GIÁ HÀM LƢỢNG CHÌ VÀ ASEN TRONG MỘT SỐ LOẠI RAU TRỒNG XUNG QUANH KHU CÔNG NGHIỆP HOÀ KHÁNH THÀNH PHỐ ĐÀ ... khoá luận tốt nghiệp là: Đánh giá hàm lƣợng Chì Asen số loại rau trồng xung quanh khu công nghiệp Hoà Khánh 2 MỤC TIÊU CỦA ĐỀ TÀI 2.1 Mục tiêu tổng quát Nghiên cứu tập trung đánh giá khả hấp ... vùng nông nghiệp xung quanh KCN, ảnh hưởng đến người dân xung quanh thông qua nhiều đường khác 1.2 ĐẶC ĐIỂM MỘT SỐ LOẠI RAU TRỒNG XUNG QUANH KCN HÕA KHÁNH Rau xanh trồng ngắn ngày có giá trị dinh...
 • 67
 • 242
 • 0

Hoạt chất curcumin trong cây nghệ vàng pptx

Hoạt chất curcumin trong cây nghệ vàng pptx
... Sử dụng Curcumin từ nghệ, chi phí thấp không dễ thực Nghệ vàng dễ tìm thấy VN Trong dân gian, có nhiều thuốc từ nghệ người ta nghiền nhỏ nghệ để làm thực phẩm chữa bệnh ... dùng dài ngày liều từ 4-8g Curcumin/ 1 ngày với độ tinh khiết đến 100% Điều ko dễ dàng nghệ bao gồm nhiều tạp chất khác mà Curcumin chiếm phần nhỏ 0,3% việc chiết tách Curcumin đạt độ tinh khiết ... Complex hỗn hợp Curcumin cho hiệu hấp thu tốt chế phẩm curcumin Sử dụng 1- viên Sakanti tương đương với việc dùng liều từ 4g -8g Curcumin đơn chất /1 ngày Bioperin tăng hấp thu Curcumin lên 20...
 • 4
 • 227
 • 2

Báo cáo khoa học: "nghiên cứu ảnh h-ởng của tỷ lệ n/x và hàm l-ợng muội silic đến chất l-ợng Bê Tông C-ờng Độ Cao" pot

Báo cáo khoa học:
... tông M60 - M70 có độ chống thấm đến B 28 [2] 1.2 tông cờng độ cao sử dụng muội silic tông cờng độ cao sử dụng muội silic tỷ lệ N/X thấp (có thể đến 0,23), để cải tiến độ công tác sử dụng ... chất làm chậm Tuy nhiên để cải thiện cấu trúc tông nhằm cải thiện chất lợng tông phải đa vào tông phụ gia muội silic Đây hạt silic có ds = 0,01dx (trong dx - đờng kính hạt xi măng) Muội ... tính chất học tông cờng độ cao có sử dụng muội silíc 3.1 Cờng độ - biểu đồ hàm số biến dạng tông cờng độ cao có cờng độ chịu nén tối đa từ 60 - 100 MPa Khi tăng cờng độ nén, cờng độ kéo...
 • 5
 • 204
 • 2

NGHIÊN CỨU, XÁC ĐỊNH HÀM LƢỢNG CÁC KIM LOẠI KẼM, CAĐIMI, CHÌ, ĐỒNG TRONG NƢỚC VÀ TRẦM TÍCH SÔNG CẦU BỐN (QUẢNG NINH) THEO MỘT SỐ THÁNG TRONG NĂM 2010

NGHIÊN CỨU, XÁC ĐỊNH HÀM LƢỢNG CÁC KIM LOẠI KẼM, CAĐIMI, CHÌ, ĐỒNG TRONG NƢỚC VÀ TRẦM TÍCH SÔNG CẦU BỐN (QUẢNG NINH) THEO MỘT SỐ THÁNG TRONG NĂM 2010
... tiến hành theo dõi, phân tích nƣớc trầm tích sông Cầu Bốn để xác định đồng thời hàm lƣợng kim loại kẽm, cađimi, chì, đồng theo số tháng năm 2010 Kết thu đƣợc cho thấy nƣớc sông luôn tình trạng ô ... Lý chọn đề tài: ‘ Nghiên cứu, xác định hàm lượng kim loại kẽm, cađimi, chì, đồng nước trầm tích sông Cầu Bốn (Quảng Ninh) theo số tháng năm 2010 ’ Nhiệm vụ bản: Nhiệm Nhiệm vụ ... III.5.4 PHÂN TÍCH MẪU VÀ KẾT QUẢ PHÂN TÍCH Kết xác định hàm lƣợng DP-ASV với pp AAS (mẫu Bảng 3.41 So sánh kết phân tích pp kẽm, cađimi, chì, đồng TT tháng 9) nƣớc và( mg/l) tích theo tháng phƣơng...
 • 28
 • 87
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: tác dụng của chất lƣợng hoạt động bảo lãnhnâng cao chất lƣợng hoạt động bảo lãnh tại ngân hàng thƣơng mạicác chỉ tiêu xác định chất lƣợng hoạt động bảo lãnhcác nhân tố ảnh hƣởng đến chất lƣợng hoạt động bảo lãnhý nghĩa nâng cao chất lƣợng hoạt động bảo lãnhchƣơng 2 thực trạng về chất lƣợng hoạt động bảo lãnh tại ngân hàng thƣơng mại cổ phần á châuthực trạng về chất lƣợng hoạt động bảo lãnh tại ngân hàng thƣơng mại cổ phần á châukhảo sát thực tế về chất lƣợng hoạt động bảo lãnh tại acbnhận xét về chất lƣợng hoạt động bảo lãnh tại acbnâng cao chất lƣợng nguồn nhân lực trong các doanh nghiệp dệt may việt namph−ơng pháp nghiên cứu biển đổi của l−ợng tăng tr−ởng bình quân của từng loại sản phẩm vsp msplà hiện tượng làm thay đổi các thành phần tính chất của nước gây bất lợi cho môi trường nước phần lớn do các hoạt động khác nhau của con người gây nênphƣơng pháp xác định hàm lƣợng nhóm caccboxylphƣơng pháp xác định hàm lƣợng nhóm hydroxyltính toán và dự báo thay đổi trữ lƣợng các bon của hệ sinh thái rừng khộp vùng tây nguyênNghi quyet DHDCD nam 2012 2vsd thong bao ngay dang ky cuoi cung tham du dhdcd 2017thong bao ngay dang ky cuoi cungbao cao thuong nien nam 2016bctc da kiem toan nam 2016nghi quyet dhdcd thuong nien nam 2017111Ban dang ky Giay Uy quyen English111BC hop nhat giua nien do signed111BC rieng giua nien do signed123doc phan tich ma co phieu dttCông bố thông tin về Hội đồng quản trị 111CBTT BN signeddong gop moi cua luan an3 THÔNG TIN VỀ NHỮNG ĐÓNG GÓP MỚICông văn số 180 HCQG-TCCB V v dự thi thăng hạng chuyên viên chính năm 2016-2017 | HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIAMau so 3 (BC tong ket TĐ kem HD so 67_HD-HCQG)Mau so 4A – BB hop Dvị va hop Phong (kem HD so 67_HD-HCQG)thu mua, vận chuyển, bảo quản, chế biến cá biểnĐề cương báo cáo kiểm điểm cấp ủyHướng dẫn số 78.CĐVC ngày 27.3.2017Thông báo DS cá nhân đề nghị XT DH HD NGND, NGUT lần 14.dox