ÔN THI tốt NGHIỆP 12a1 đề 3

ÔN THI tốt NGHIỆP 12a1 đề 3

ÔN THI tốt NGHIỆP 12a1 đề 3
... C©u 22 : A C C©u 23 : A C©u 24 : A C©u 25 : A C©u 26 : C©u 27 : A C©u 28: C©u 29: C©u 30 : C©u 31 : A C©u 32 : A C C©u 33 : A C©u 34 : C©u 35 : A C©u 36 : C©u 37 : A C©u 38 : A C©u 39 : A C C©u 40: A Hợp ... AgNO3 → Ag + Cu(NO3)2 Fe + CuSO4 → FeSO4 + Cu D CuSO4 + 2NaOH → Cu(OH)2 + Na2SO4 Cho chất Fe, FeO, Fe(OH)2,Fe(OH )3, Fe3O4, Fe2O3,Fe(NO3)2,Fe(NO3 )3, FeSO4, Fe2(SO4 )3, FeCO3 phản ứng với HNO3 đặc ... dịch AgNO3 thu dung dịch X Cho Fe dư tác dụng với dung dịch X dung dịch Y Dung dịch Y chứa : A Fe(NO3 )3, Cu(NO3)2 dư B Fe(NO3)2, Cu(NO3)2 dư C Fe(NO3)2 D Fe(NO3 )3 Trong chất sau: CH3NH2, C6H5NH2,...
 • 2
 • 191
 • 0

ĐỀ ÔN THI TỐT NGHIỆP THPT – ĐỀ 3 potx

ĐỀ ÔN THI TỐT NGHIỆP THPT – ĐỀ 3 potx
... C.painting D.painted 33 /You should be …… when driving A.careful B.careless C.carefully D.carelessly 34 /Don’t …… me while I’m working A.look at B.laugh at C.bother D.phone 35 /Nonsmokers have become ... most important thing to us A.Employment is said it is the most important thing to us B.Employment is said to be the most important thing to us C.It is said to be the most important thing to us D.Employment ... D.confused 36 / John and Ann …… married last Saturday A.get B.got C.is getting D.have got 37 / If they had met you , they ……… to the party ealier A.had come B.would come C.will come D.would have come 38 /...
 • 6
 • 194
 • 0

ĐỀ ÔN THI TỐT NGHIỆP THPT – ĐỀ 3 doc

ĐỀ ÔN THI TỐT NGHIỆP THPT – ĐỀ 3 doc
... d It was the last winter which 30 _ disappeared when I arrived at the airport a My passport b It was my passport c It is my passport that d it is my passport 31 / It took him only ten minutes ... about that because I met him yesterday d I met him yesterday so that I could tell him about that 33 / Could you turn the radio down, please? a Would you mind to turn down the radio? b Would you ... nature a beauty b beautiful c beautifully d beautify 18 The _ of the town it self comes as something of a surprise a modest b modesty c modestly d modesting 19 Our boss sometimes keeps us _...
 • 3
 • 132
 • 0

On Thi Tot Nghiep Chuyen De 3

On Thi Tot Nghiep  Chuyen De 3
... Nước” vọng lên khúc nhạc thi ng liêng Thi ng liêng thời gian thăm thẳm “Khi ta lớn lên Đất Nước có rồi”, thi ng liêng với cổ tích, thi ng liêng với “miếng trầu bà ăn”, thi ng liêng với trưởng ... phong phú Người lính Tây Tiến khơng biết cầm súng cầm gươm theo tiếng gọi non sơng mà hào hoa, gian khổ, thi u thốn trái tim họ rung động nỗi nhớ dáng kiều thơm, nhớ vẻ đẹp Hà Nội - Thăng Long ... luận thật thi ng liêng khơng gian lên thơ mộng, hùng vĩ: “Đất nơi “con chim phượng hồng bay núi bạc” Nước nơi “con cá ngư ơng móng nước biển khơi” … Đất nơi Chim Nước nơi Rồng Lạc Long Qn Âu...
 • 22
 • 68
 • 0

Đề ôn thi tốt nghiệp THPT TEST 3 ppt

Đề ôn thi tốt nghiệp THPT TEST 3 ppt
... ÁN 1.C 2.D 3. A 4.A 5.C 6.D 7.D 8.D 9.C 10.C 11.B 12.A 13. B 14.B 15.A 16.A 17.D 18.A 19.C 20.C 21.A 22.B 23. C 24.A 25.D 26.C 27.C 28.B 29.C 30 .C 31 .C 32 .D 33 .B 34 .A 35 .D 36 .A 37 .A 38 .B 39 .A 40.A ... homework A B C D 33 A laser vaporises the bones without touch any of the surrounding tissue A B C D 34 It is so an exciting novel that I not want to stop reading it A B C D 35 The doctor advised ... for twenty years 38 He found it extremely difficult to learn this subject A The subject was so easy that he could learn it well B It was extremely difficult for him to learn this subject C He...
 • 5
 • 197
 • 0

các dạng bài tập ôn thi tốt nghiệp 12 - hệ 3 năm

các dạng bài tập ôn thi tốt nghiệp 12 - hệ 3 năm
... redecorate) the sitting-room 30 .What Tom ( do) now ? He (clean) his shoes 31 .It’s a lovely day The sun ( shine) and the birds ( sing) 32 .Be quiet please, I ( listen) to teacher’s lecture 33 .What you (do) ... encouraging 130 Many a man (not want) to housework 131 Seven and nine (make) sixteen 132 The number of men lost (be) astonishing low in that storm 133 Nobody in the class (know) the answer 134 Four ... a celebration 125 Soup and salad (be) too light a lunch 126 Learning English (be not) easy at all 127 To swim in that river (be) dangerous 128 That you are late (be) a pity 129 What I heard...
 • 5
 • 522
 • 1

Tài liệu ÔN THI TỐT NGHIỆP – THUỐC (PHẦN 3) ppt

Tài liệu ÔN THI TỐT NGHIỆP – THUỐC (PHẦN 3) ppt
... Nhóm: Thuốc tăng thải acid uric • Biệt dược: Probenecid 500mg (viên) 11) Allopurinol • Nhóm: Thuốc ức chế tổng hợp acid uric • Biệt dược: Allopurinol 300mg (viên) 12) Glucosamine • Nhóm: Thuốc ... sulfate) 13) Nitrate chế tác dụng: tác dụng chủ yếu dãn TM -> tăng khả chứa máu TM -> giảm thể tích & áp lực tâm trương buồng tâm thất -> cải thi n tưới máu tim Cơ chế phụ: dãn ĐM: + làm cải thi n ... • Nhóm: Thuốc bảo vệ niêm mạc dày Là chất tương tự Prostaglandine E1 • Biệt dược: Cytotec 200 mcg (viên) 9) Colchicin • Nhóm: Thuốc trị Gout Là kháng viêm đặc hiệu...
 • 7
 • 172
 • 0

luyện thi tốt nghiệp toán - đề 3

luyện thi tốt nghiệp toán - đề 3
... R - 2 .3 - 2. (- 2) + D =3 12 + (- 2)2 + (- 2)2 Vy, PTTQ ca mp(Q) l: (Q ) : x - 2y - 2z + = ộ = (nhan) D D =3 D =9 ờ = - 9( loai) D ộ =1 x 3 Cõu Va: Cho x - 4x + 3x - = - 2x + x - 4x + 5x - ... 2i + j - 2k ị I (2; 3; - 2) Tõm ca mt cu: I (2; 3; - 2) Bỏn kớnh ca mt cu: R = d (I ,(P )) = - 2 .3 - 2. (- 2) - 12 + (- 2)2 + (- 2)2 = =3 Vy, pt mt cu (S ) l: (x - a )2 + (y - b)2 + (z - c )2 ... 3...
 • 4
 • 236
 • 0

Ôn thi tốt nghiệp - Chuyên đề: Đại cương kim loại

Ôn thi tốt nghiệp - Chuyên đề: Đại cương kim loại
... 17: Để bảo vệ Fe người ta phủ mặt kim loại lớp Cu Phương pháp sử dụng A tạo hợp kim chống gỉ B dùng chất chống ăn mòn C dùng phương pháp điện hóa D cách li kim loại với môi trường Câu 18: Cho 9,6g ... biển (làm thép), người ta gắn vỏ tàu với kim loại : A Cu B Zn C Au D Ag + 2+ 2+ Zn Fe Cu 2+ Ag Ag Fe Cu Câu 14: Cho cặp oxi hóa - khử : Zn Ý câu sau không (phản ứng xảy dung dịch) A Fe khử Cu2+ ... đây, trường hợp không xảy phản ứng A cho Na vào dd CuSO4 B cho Fe vào dd CuSO4 C cho Zn vào dd FeSO4 D cho Ag vào dd Cu(NO3)2 Câu 16: Trong thí nghiệm sau đây, trường hợp không xảy phản ứng cho...
 • 3
 • 276
 • 11

ĐỀ TRẮC NGHIỆM ÔN THI TỐT NGHIỆP THPT - ĐỀ 1 ppsx

ĐỀ TRẮC NGHIỆM ÔN THI TỐT NGHIỆP THPT - ĐỀ 1 ppsx
... end C behind D last 38 A take B keep C hide D put 39 A thing B coins C money D paper 40 A entered B picked C kept D put 41 A empty B nothing C blank D clean 42 A what B how C which D the way ... house I (40)………my hands in my pockets to see if there was any money in them but they were all ( 41) …… I didn’t know (42)…… to I knew that when I got (43) ………the mini – bus, I would have to pay ... I saw that it was one of my classmates, I greeted him enthusiastically My problem was solved! 31 A lately B later C late D latter 32 A already was B was it C it was D then 33 A into B out of...
 • 2
 • 257
 • 3

Đề ôn thi tốt nghiệp THPT ĐỀ SỐ 11 pptx

Đề ôn thi tốt nghiệp THPT ĐỀ SỐ 11 pptx
... Đáp án A C nghĩa với last name Đáp án D không hợp lý giới thi u Dùng number trước danh từ đếm số nhiều Đáp án A, D dùng với danh từ không đếm Đáp án B không kết hợp với từ large Dùng watch để hợp ... Dùng mệnh đề với than để kết hợp với mệnh đề bắt đầu No sooner Dùng phân từ để bắt đầu cụm từ mang nghĩa chủ động, dạng rút ngắn mệnh đề quan hệ B : dung mệnh đề có động từ khứ không hợp nghĩa ... nguyên thể mang nghĩa để, không hợp lý D : dung khứ phân từ mang nghĩa bị động, không hợp lý Cần dùng mệnh đề có đầy đủ chủ ngữ vị ngữ sau từ and, mệnh đề trước hoàn chỉnh, không thêm cụm từ bổ nghĩa...
 • 6
 • 227
 • 0

Đề ôn thi tốt nghiệp THPT ĐỀ SỐ 6 pptx

Đề ôn thi tốt nghiệp THPT ĐỀ SỐ 6 pptx
... by nonprofessional musicians A B C D ĐỀ SỐ 1D 11D 21D 31B 41B 2B 12B 22C 32A 42D 3C 13A 23D 33D 43C 4B 14C 24A 34C 44A 5D 15B 25C 35B 45C 6A 16B 26A 36A 46D 7D 17D 27D 37B 47D 8A 18A 28B 38B ... started to sing Xác định từ cụm từ có gạch chân cần phải sửa để câu sau trở thành xác: 46 Uniform is a style of clothing that identifies people as members of a group or as workers A B C in a particularly ... hour during prime time and 16 minutes per hour during most other broadcast times Prime time refers to the evening hours, when TV programmes draw the largest audience 36 37 38 39 40 It costs food...
 • 4
 • 180
 • 1

Đề ôn thi tốt nghiệp THPT ĐỀ SỐ 5 doc

Đề ôn thi tốt nghiệp THPT ĐỀ SỐ 5 doc
... Vietnam, and Arabic D 50 Each of group of invaders added its own traditions and speech to English civilization A B C D ĐÁP ÁN ĐỀ SỐ 1A 2C 3B 4C 5D 6C 7D 8B 9A 10C 11D 12A 13C 14A 15B 16A 17D 18B 19A ... 19A 20C 21A 22D 23B 24C 25A 26B 27D 28A 29D 30C 31B 41A 32A 42C 33D 43B 34C 44D 35B 45A 36B 46B 37B 47C 38A 48A 39C 49D 40D 50 A Câu Đáp án A B C C D C D 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 B A C D ... với “ by the mid1960” Câu 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 Đáp án Hướng dẫn 21 22 23 24 25 A D B C A 46 47 48 49 50 ...
 • 6
 • 169
 • 0

Đề ôn thi tốt nghiệp THPT ĐỀ SỐ 4 potx

Đề ôn thi tốt nghiệp THPT ĐỀ SỐ 4 potx
... ĐÁP ÁN 10 11 12 13 14 15 16 B A A B B D C D D C A A D B A C Trang 3/3 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 C C A D B C B B B ... asked me of the film A what you think B what I think C what did you think D what I thought Câu 29: Mr Gibbon usually drinks mineral water, but in this party he champagne A drinks ... next exam Câu 43 : Football is thought Trang 2/3 A is the most popular sport B to be the most popular sport C that be the most popular sport D the most popular sport Câu 44 : It was ...
 • 4
 • 172
 • 0

ĐỀ TRẮC NGHIỆM ÔN THI TỐT NGHIỆP THPT - ĐỀ 1 potx

ĐỀ TRẮC NGHIỆM ÔN THI TỐT NGHIỆP THPT - ĐỀ 1 potx
... end C behind D last 38 A take B keep C hide D put 39 A thing B coins C money D paper 40 A entered B picked C kept D put 41 A empty B nothing C blank D clean 42 A what B how C which D the way ... house I (40)………my hands in my pockets to see if there was any money in them but they were all ( 41) …… I didn’t know (42)…… to I knew that when I got (43) ………the mini – bus, I would have to pay ... I saw that it was one of my classmates, I greeted him enthusiastically My problem was solved! 31 A lately B later C late D latter 32 A already was B was it C it was D then 33 A into B out of...
 • 2
 • 179
 • 0

Xem thêm