ÔN tập vô cơ 12 12a1 đề 1

ÔN tập 12 12a1 đề 1

ÔN tập vô cơ 12 12a1 đề 1
... MgCO3 + CO2 + H2O Câu 41: khử hoàn toàn 17 ,6g hỗn hợp gồm Fe, FeO, Fe3O4, Fe2O3 thành Fe, cần dùng 4,48 lít khí CO (đktc) Khối lượng Fe thu là: A 16 g B 15 ,5g C 14 ,4g D 16 ,6g Câu 42: quặng boxit ... ml dung dịch hỗn hợp gồm NaOH 0,1M Ba(OH)2 0,2M, sinh m gam kết tủa Giá trị m A 9,85 B 11 ,82 C 17 ,73 D 19 ,70 Câu 36: cách sau thường dùng để điều chế kim loại Ca: A điện phân dung dịch CaCl2 ... bột Al (ở nhiệt độ cao, điều kiện không khí) khối lượng bột Al cần dùng là: A 5,4g B 16 ,2g C 10 ,8g D 2,7g Câu 40: phản ứng giải thích xâm thực nước mưa đá vôi A CaCO3 + CO2 + H2O  Ca(HCO3)2...
 • 2
 • 170
 • 0

TÀI LIỆU ÔN TẬP 12

TÀI LIỆU ÔN TẬP VÔ CƠ 12
... anot 4,48 lit khí (đktc) Công thức sau công thức muối A MgCl2 B CaCl2 C CuCl2 D BaCl2 B Mg Al Si 33.Hồ tan 2,84 gam hỗn hợp muối cacbonat hai kim loại A B phân nhóm II 120 ml dung dịch HCl 0,5M ... số mol FeCu2S2 O2 là: A 15 B C 12 D 30 18.Cho dung dịch NaOH (có dư) vào dung dịch chứa ba muối AlCl3, CuSO4 FeSO4 Tách kết tủa đem nung không khí đến khối lượng không đổi.Chất rắn thu sau nung ... đủ 90ml dung dịch HCl 1M Công thức phân tử oxit sắt là: A Fe2O3 B Fe3O4 C FeO D Không xác định 25.Hòa tan 10g hỗn hợp bột Fe Fe2O3 lượng dung dịch HCl vừa đủ thu 1 ,12 lít hiđro (ở đktc) dung...
 • 8
 • 318
 • 1

De On tap HK2 co dap an de 1

De On tap HK2 co dap an de 1
... x2  x  11 x  18  x  11 x  18  ( x  2)(x  9)  0,    x  11 x  18  ( x  2)(x  9)  0,  lim (x  8)  12  (*)  x 2  Ta có: lim ( x  11 x  18 )  , x 2 Từ (1) (*)  I1  lim ...  11 x  18 x2  x  11 x  18 x   x   (1) (2)     Bài 6a y  x  x  x  18  y '  x  x  BPT y '   x  x     10  x   10 Bài 5b lim x  2x 1 x 1 x Bài 6b y   12 x  11 ... Lớp 11 Thời gian làm 90 phút etoanhoc.blogspot.com Đề số Bài ( x  2)( x  1)  x  x2  lim( x  2)  3 = lim x 1 x 1 x 1 ( x  1) x 1 1) lim 2) lim x  3) lim x 3  x  3x  12 =...
 • 3
 • 72
 • 0

on tap vo co 12

on tap vo co 12
... Natri Vậy X, X1, X2 , X3, X4 tơng ứng : A Na, NaOH, Na 2CO3 NaHCO3 B NaOH, Na 2CO3 , NaHCO3, Na2SO4 C NaOH, Na 2CO3 , Na2O Na2SO4 D NaHCO3, Na 2CO3 , Na2O Na2SO4 Câu 60 Chất chất sau tan lợng nớc ? A ... X3, X4 tơng ứng : A NaCl, NaNO3, NaOH, Na2SO4 Na 2CO3 B NaOH, Na2SO4, NaNO3, NaCl NaHCO3 C Na2O, NaOH, NaHCO3, Na 2CO3 NaCl D Na2SO4, NaOH, Na 2CO3 , NaCl NaNO3 Câu 59 Cho sơ đồ biến hóa sau : NaCl ... trắng sau kết tủa tan Câu 56 Có dung dịch : dung dịch A : Na 2CO3 + NaHCO3 ; dung dịch B chứa Na 2CO3 NaOH ; dung dịch C chứa NaHCO3 dung dịch D chứa NaOH Chỉ sử dụng hóa chất sau để nhận biết đợc...
 • 3
 • 84
 • 2

De on tap vo co lop 11

De on tap vo co lop 11
... với Ba(OH)2 d có kết tủa xuất DD chứa A HCO3- d B HCO3- CO3 2- C CO3 - D cha đủ đ/k xác định Câu 26: Hoà tan hoàn toàn mg hỗn hợp FeO, Fe2O3, Fe3O4 (Trong nFeO = nFe3O4) HNO3 Cho từ từ dd NH3 ... Câu 20: Dãy ion sau đâythuộc dd A Cu2+, NH4+, S2-, Cl-, OH- C K+, PO43-, NH4+, Cl-, SO24 3+ 2+ + B Fe , CO3 , Na , NO3 , H D HCO3-, Ca2+, Mg2+, H+, CO3 2- Câu 21: Dãy chất sau chứa ... dd muối sau: NH4Cl, AlCl3, NaCl, BaCl2, NáHO4, NaHCO3, Na 2CO3 , FeCl3 Số dd có pH < A B C D Câu 28: Nhiệt phân hoàn toàn 20g hỗn hợp CaCO3, KHCO3 Toàn khí thoát hấp thụ vào 250 ml dd Ba(OH) 0,1M...
 • 2
 • 260
 • 0

Ôn tập vật lý 12 học kì 1 - học doc

Ôn tập vật lý 12 học kì 1 - Cơ học doc
... 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 10 0 10 1 10 2 10 3 10 4 10 5 10 6 10 7 10 8 10 9 11 0 11 1 11 2 11 3 11 4 11 5 11 6 11 7 11 8 11 9 12 0 12 1 12 2 12 3 12 4 12 5 12 6 12 7 12 8 12 9 13 0 13 1 13 2 13 3 ... 13 4 13 5 13 6 13 7 13 8 13 9 14 0 14 1 14 2 14 3 14 4 14 5 14 6 14 7 14 8 14 9 15 0 15 1 15 2 15 3 15 4 15 5 15 6 15 7 15 8 15 9 16 0 16 1 16 2 16 3 16 4 16 5 16 6 16 7 16 8 16 9 17 0 17 1 17 2 17 3 17 4 17 5 17 6 17 7 17 8 17 9 18 0 18 1 ... Lâm Ðáp án – Ôn Tập HọcKì 1 C 11 C 21 B 31 C 41 A 51 B 61 D 71 C 81 C 91 B 10 1 A 11 1 A 12 1 A 13 1 A 14 1 A 15 1 A 16 1 D 17 1 B 18 1 D 19 1 B 2 01 A 211 A 2 21 A 2 31 C 2 41 B 2 51 A Vật Lí 12 A 12 D 22 A...
 • 14
 • 198
 • 2

Đề cương ôn tập Hóa lớp 12 - Học kì 1 pps

Đề cương ôn tập Hóa lớp 12 - Học kì 1 pps
... NH 2- CH 2- COOH C CH2=CH2, CH 3- CH=C= CH2, NH 2- CH 2- COOH D CH2=CH2, CH 3- CH=CH-CH3, NH 2- CH 2- CH 2- COOH Câu 12 : Trong số loại tơ sau: (1) [-NH-(CH2)6-NH-OC-(CH2)4-CO-]n (2) [-NH-(CH2)5-CO-]n (3) ... capron C protein D tơ visco Câu 16 Nilon-6,6 có cơng thức cấu tạo A [-NH-(CH2)5-CO-]n B [-NH-(CH2)6-CO-]n C [-NH-(CH2)6-NH-CO-(CH2)4-CO-]n D [-NH-(CH2 )10 -CO-]n Câu 17 Polime có cấu trúc mạch phân ... nhánh sau: - CH2 - CH2 - CH2 - CH2 - CH2 - CH2 - CH2 - CH2 - CH2 Cơng thức mắt xích polime A - CH2 B - CH2 - CH2 - CH2 C - CH2 - CH2 D - CH2 - CH2 - CH2 - CH2 Câu 10 Polime [-CH2-CH(OH )-] n sản phẩm...
 • 38
 • 1,005
 • 4

Đề cương ôn tập hóa học 12 - học kỳ 1 docx

Đề cương ôn tập hóa học 12 - học kỳ 1 docx
... Câu 16 0 Thuỷ phân hợp chất: NH2-CH2-C-NH-CH-CO-NH-CH-CO-NH-CH2-COOH CH2-COOH CH2-C6H5 O Thu được chất aminoaxit nào sau đây: A H2N – CH2 – COOH B HOOC-CH2-CH(NH2)-COOH C C6H5-CH2-CH(NH2)-COOH ... với Na tác dụng với NaOH CTCT X, Y lần lượt là: A H-COOCH3; CH3-COOH B HO-CH2-CHO; CH3-COOH C HO-CH2-CHO; H-COO-CH3 D CH3-CHO; H-COO-CH3 Câu 61 Khi đun nóng hỗn hợp axit cacboxilic với glixerol ... tạo thế nào?A CH3-CH(NH2)-COOH B H2N-(CH2)2-COOH C H2N-CH2COOH D H2N-(CH2)3-COOH Câu 12 1 Chất nào sau có nhiệt độ sơi cao nhất? A H2NCH2COOH B NH3 C CH3NH2 D H2O Câu 12 2 Hợp chất hữu X...
 • 25
 • 432
 • 7

chuyen de ON THI VO CO 12

chuyen de ON THI VO CO 12
... → CaCO3 + CO2 + H2O B CaCl2 + Na 2CO3 → CaCO3 + 2NaCl C CaCO3 + CO2 + H2O → Ca(HCO3)2 D CaCO3 to → CaO + CO2 Dung dịch Ca(OH)2 phản ứng với dãy chất sau : A BaCl2 , Na 2CO3 , Al B CO2 , Na 2CO3 ... cacbonat : CaCO3 : Canxi cacbonat Ca(HCO3)2 : Canxi hidro cacbonat − Với nước không tan Tan Ca(HCO3)2→ Ca2+ + 2HCO Với bazơ không phản ứng Ca(HCO3)2 + Ca(OH)2 → 2CaCO3↓ + mạnh 2H2O Với axit CaCO3+2HCl→CaCl2 +CO2 +H2O ... CACBONAT : -Tính tan / H2O _Nhiệt phân _Với bazơ Natri hidro cacbonat : NaHCO3 tan 2NaOH → Na 2CO3 + CO2 + H2O NaHCO3 + NaOH + → Na 2CO3 + H2O _Với axit NaHCO3 + HCl → NaCl + CO2 + mạnh H2O − ⇒ ion...
 • 30
 • 185
 • 0

ÔN TẬP MÔN VẬT LÝ VẤN ĐỀ 1 : CHUYỂN ĐỘNG QUAY CỦA VẬT RẮN QUANH 1 TRỤC CỐ ĐỊNH potx

ÔN TẬP MÔN VẬT LÝ VẤN ĐỀ 1 : CHUYỂN ĐỘNG QUAY CỦA VẬT RẮN QUANH 1 TRỤC CỐ ĐỊNH potx
... động vật rắn quanh trục cố định điểm vật rắn có góc quay B Trong chuyển động vật rắn quanh trục cố định điểm vật rắn có chiều quay C Trong chuyển động vật rắn quanh trục cố định điểm vật rắn chuyển ... chuyển động quỹ đạo tròn D Trong chuyển động vật rắn quanh trục cố định điểm vật rắn chuyển động mặt phẳng Bài 18 : Chọn câu : chuyển động quay có vận tốc góc  gia tốc góc  chuyển động quay sau ... Ôn tâp môn vật VẤN ĐỀ : CHUYỂN ĐỘNG QUAY CỦA VẬT RẮN QUANH TRỤC CỐ ĐỊNH Bài : Một cánh quạt dài 20cm, quay với tốc độ góc không đổi  = 94rad/s Tốc độ dài điểm...
 • 6
 • 192
 • 0

Đề cương ôn tập môn toán 12 học kì 1 và cả năm

Đề cương ôn tập môn toán 12 học kì 1 và cả năm
... 4log 32 l log49 15 m 3log9 27 n 81 log o 10 2+ log10 p log3 2+ log 81 o 3x +1 − 5.33− x = 12 p x + 2. 71 x − = 3x x 1 1 1 q   −   − 12 8 =  4 8 ( r − ) ( x + 2+ ) x = 14 k log (log (log ... − x2 − 2 y = − x + x y = −2 x + x+2 2x +1 11 y = x−2 x+2 12 y = x +1 x +1 13 y = x−2 10 y = DeThiThuDaiHoc.com Tố Tài liệu ôn thi Tốt nghiệp THPT môn Toán www.mathvn.com GV: Bùi Văn Sơn CÁC BÀI ... 3.e3 x + = c 9x +1 − 36.3x 1 + = k 3x + 33− x − 12 = d 4x − 10 .2x 1 = 24 l 5x 1 + 53− x = 26 e 52 x 1 + 5x +1 = 250 m 2x + 21 x − = f 22 x+6 + 2x+7 − 17 = n x − 61 x − = Bài tập Giải phương trình...
 • 37
 • 412
 • 2

Đề cương ôn tập ngữ văn 12 học kì 1

Đề cương ôn tập ngữ văn 12 học kì 1
... lí tưởng sống người ĐỀ 2:Hãy phát biểu ý kiến mục đích học tập UNESCO đề xướng: Học để biết, học để làm, học để chung sống, học để tự khẳng định mình” (XEM LẠI BÀI VIẾT S 1) Đề : “Mọi phẩm chất ... tr−ëng - T¸c phÈm ®· xt b¶n: Tõ Êy ( Th¬- 19 46); ViƯt B¾c ( Th¬- 19 54); Giã léng ( Th¬ -19 61) ; Ra trËn ( Th¬ -19 71) ; M¸u vµ hoa ( Th¬- 19 72); Mét tiÕng ®ên (Th¬ -19 92) - Tè H÷u tõng ®−ỵc nhËn Gi¶i nhÊt ... đấu tranh cách mạng Việt Nam từ năm 19 40 sau a Tập thơ Từ (19 46): gồm 71 sáng tác 10 năm (19 36 – 19 46) Tác phẩm chia làm ba phần: - Máu lửa (27 bài) viết thời đấu tranh Mặt trận dân chủ Đơng...
 • 53
 • 1,391
 • 5

Đề ôn tập

Đề ôn tập vô cơ
... hỗn hợp HCl 10% H2SO4 12% vừa đủ thu 11,297m gam dung dịch M A Ca B Mg C Zn D Al ĐỀ TRẮC NGHIỆM HÓA HỌC ( VÔ CƠ) - ĐỀ SỐ ABC001 Trang 2/4 Câu 26: Cho m gam bột Al vào 400ml dung dịch hỗn hợp FeCl ... Na2CO3, NaHSO4 dư, NH3, NaOH, HCl dư Số phản ứng sau kết thúc có kết tủa là: A B C D ĐỀ TRẮC NGHIỆM HÓA HỌC ( VÔ CƠ) - ĐỀ SỐ ABC001 Trang 3/4 Câu 39: D/dịch X gồm CH3COOH 0,2M (Ka = 1,75.10 -5) CH3COONa ... , Cl & NH4 , H , SO4 , NO3 D K+ , NH4+ , CO32-, Cl- & Mg2+, H+ , SO42- , NO3- ĐỀ TRẮC NGHIỆM HÓA HỌC ( VÔ CƠ) - ĐỀ SỐ ABC001 Trang 4/4 ...
 • 4
 • 277
 • 0

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP (VÔ CƠ)

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP (VÔ CƠ)
... Z vào ống khối lượng kẽm sẽ: A X tăng, Y giảm, Z không đổi B X giảm, Y tăng, Z không đổi C X tăng, Y tăng, Z không đổi D X giảm, Y giảm, Z không đổi 15/ Nhúng kim loại R chưa biết hố trị vào ... thủy tinh, đồ gốm, ximăng từ hợp chất thiên nhiên Silic hóa chất khác BÀI TẬP CACBON & SILIC MỘT SỐ CÂU TRÍCH TỪ CÁC ĐỀ THI TS – CACBON & SILIC 01/ Cho 1,9g hh muối cacbonat hiđrocacbonat kim ... 279 Ơn Tập Hóa Vơ Cơ Trang 47 Trên 89 Tỉ lệ số mol axit với H2, SO2, NO, NO2… BÀI TẬP CHƯƠNG KIM LOẠI I ĐẠI CƯƠNG VỀ KIM LOẠI 01/ Mạng tinh thể kim loại gồm có: A ion kim loại electron độc thân...
 • 89
 • 107
 • 0

BÀI TẬP 12 ÔN THI ĐẠI HỌC

BÀI TẬP VÔ CƠ 12 ÔN THI ĐẠI HỌC
... dịch X1 (trong điều kiện không khí) đến phản ứng xảy hoàn toàn, thu dung dịch X2 chứa chất tan là: A FeSO4 B FeSO4 H2SO4 C Fe2(SO4)3 H2SO4 D Fe2(SO4)3 ÔN TẬP VÔ CƠ 12 Đề Họ Tên: ………………… Câu 1: ... CF2Cl2) phá hủy tầng ozon HUỲNH THỊ THU VỸ-TEL: 0932.546.381 số phát biểu đúng: A B C 2014 D ÔN TẬP VÔ CƠ 12 Đề Họ Tên: ………………… Câu 1: cho phát biểu sau: A để hàn đường ray người ta dùng hỗn hợp ... D Na3AlF6 Câu 9: (ĐHA11) Phèn chua dùng ngành công nghiệp thuộc da, công nghiệp giấy, chất cầm màu ngành nhuộm vải, chất làm nước Công thức hoá học phèn chua A (NH4)2SO4.Al2(SO4)3.24H2O B K2SO4.Al2(SO4)3.24H2O...
 • 25
 • 91
 • 0

Xem thêm