LUYỆN THI số 6 lớp 12a1

LUYỆN THI số 6 lớp 12a1

LUYỆN THI số 6 lớp 12a1
... 38 : 15 HCl khan Câu 26: Cho phản ứng sau: glucozơ + CH3OH  → X + H2O ; 2X + Cu(OH)2 → Y + 2H2O Công thức Y là: A (C7H13O6)2Cu B (C7H13O7)2Cu C (C6H11O6)2Cu D (C6H12O6)2Cu Câu 27: Cho polime ... Câu 15: Nguyên tử khối trung bình Cu 63 ,54 Cu có đồng vị bền 63 Cu 65 Cu Thành phần phần trăm khối lượng 63 Cu Cu2S là: A 21,82 B 73 C 57,82 D 57,49 Câu 16: Axit salixylic (axit o-hidroxibenzoic) ... vào vải sợi bông, vải bị đen thủng phản ứng: (C6H10O5)n → 6nC + 5nH2O B Rót dd HCl vào vải sợi bông, vải mủn dần phản ứng: (C6H10O5)n + nH2O → nC6H12O6 C Để chứng tỏ phân tử glucozơ chứa nhóm -OH,...
 • 4
 • 148
 • 0

LUYỆN THI số 4 lớp 12a1

LUYỆN THI số 4 lớp 12a1
... → Z → X + Na2SO4 + H2O t0 Z  → T + H2O X, Y, T, Z tương ứng với nhóm chất sau A NH3, (NH4)2SO4, N2O, NH4NO3 B NH3, N2, NH4NO3, N2O C NH3, (NH4)2SO4, N2, NH4NO2 D NH3, (NH4)2SO4, N2, N2O Câu ... đây: 1) Al4C3 + 12H2O → 4Al(OH)3 + 3CH4 2) 2Na + 2H2O → 2NaOH + H2 Hg 2+ 3) C2H2 + H2O  → CH3-CHO 4) C2H5Cl + H2O → C2H5OH + HCl 5) NaH + H2O → NaOH + H2 6) 2F2 + 2H2O → 4HF + O2 Số phản ứng ... gam kết tủa Giá trị m A 36,7 B 48 ,3 C 45 ,6 D 57,0 Câu 44 : Trường hợp sau dung dịch chuyển từ màu da cam sang màu vàng? A Cho dung dịch H2SO4 loãng vào dung dịch K2CrO4 B Cho dung dịch KOH vào dung...
 • 4
 • 132
 • 0

Đề luyện thi số 6

Đề luyện thi số 6
... Môn : thi thu dai hoc Mã đề : 174 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 ... thái kích thích thứ EL nguyên tử hidro : EK = -13,6eV EL = -3,4eV B EK = -13,6eV EL = -8 ,67 eV EK = 13,6eV EL = 3,4eV D EK = -10,5eV EL = -2,6eV Một đoạn mạch xoay chiều mắt nối tiếp gồm biến ... lợng nguyên tử m( H ) = 3,0 160 50u; m( He ) = 3,0 160 30u, 1u = 931,5MeV/c2 Động cực đại electron phát trình phân rã - hạt nhân H bằng: 37,3.10-3MeV B 18 ,6. 10-4MeV C 18 ,6. 10-3MeV D 3,37.10-3MeV Chiếu...
 • 5
 • 239
 • 0

ĐỀ LUYỆN THI ( SỐ 6) potx

ĐỀ LUYỆN THI ( SỐ 6) potx
... từ in hoa ( không thi t bắt đầu câu từ đó) cho nghĩa câu không đổi I was scared to tell him what I really thought (COURAGE) The police think that he was one of the robbers (TAKING) ... dream of supersonic (5 ) plane In 1962 they started to work (6 ) _ on the project The plane cost over 1.5 billion to develop Concord (7 ) at twice the speed of sound This means it takes only ... much that traffic policemen have to (4 ) oxygen maske We have cut down (5 ) many trees that there are now vast areas of (6 ) all over the world As a (7 ) , farmers in parts of Africa...
 • 5
 • 547
 • 1

DỀ THI THỬ SỐ 6 LỚP 11.HKI

DỀ THI THỬ SỐ 6 LỚP 11.HKI
... lượng thể phát triển trình hoàn thi n chức sinh lí C Sinh trưởng thể động vật trình tăng kích thước thể tăng số lượng kích thước tế bào phát triển trình thay đổi số lượng chất lượng thể D Sinh ... lớn lên tế bào thể D trình hoàn thi n quan thể Bài 22 Thời điểm hoa thực vật năm có phản ứng quang chu kì trung bình xác định theo: Chọn đáp án A Số lượng thân B Số lượng cành sinh C Đường kính ... Bài 16 Hiện tượng không thuộc biến thái là? Chọn đáp án A Rắn lột da B Châu chấu trưởng thành có kích thước lớn châu chấu C Nòng nọc có đuôi ếch không D Bọ ngựa trưởng thành khác bọ ngựa non số...
 • 9
 • 262
 • 0

bai luyen thi ki 2 lop 9 so 3

bai luyen thi ki 2 lop 9 so 3
... you 8/ An economic crisis often ( follow) the war 9/ You (witness) many things by the time you die 10/ So far you (make) no mistakes on this exercise * Choose the best answer : 1/ Helen ! ... turn off 2/ My teacher suggest home work more carefully a to b to make c doing d making 3/ It is essential that she harder a will study b studies c studied d study 4/ What are you looking ... her exercises a so b however c moreover d and 9/ Is he an actor - a musician ? a therefore b or c so d but 10/ The talk was boring - a lot of people fell asleep a or b yet c so d as * Preposition...
 • 3
 • 227
 • 0

bai luyen thi ki 2 lop 9 so 4

bai luyen thi ki 2 lop 9 so 4
... class We are very interested in it 2/ This is the house We often stey in this house in the summer 3/ That was the time He managed the enterprise at that time 4/ I never for gat the park We ... Is she going to write a poem ? 9/ Has Tom finished the work ? 10 / Did the teacher give some exercises? * Reported speech : 1/ “Must you go now ?” ,said Mr Brown 2/ He asked me ” why didn’t you ... to class yesreday ?” 3/ The teacher asked “which book are you taking , John ?” 4/ Mary asked me :” Can you tell me why you are so sad ?” 5/ Jane said to John “ who will come to the pictures with...
 • 3
 • 168
 • 0

bai luyen thi ki 2 lop 9 so 5

bai luyen thi ki 2 lop 9 so 5
... I’m sorry I didn’t finish my homework last night I wish What a pity I broke the vase I wish I can’t go hiking with them I wish I’m sorry I don’t ... summer He (join) us if he finished his work The pupils (learn) their lesson when he came Where’s your father? He (plant) some trees in the garden III.Wish Mary goes to bed late Her mother wishes ... wish I don’t know anything about cars I wish 10 I don’t know many people in the town I wish IV.Write the second sentence so that it has a similar meaning...
 • 2
 • 173
 • 0

ĐỀ THI TRẮC NGHIỆM LUYỆN THI CĐ, ĐH MÔN HÓA HỌC Đề THI Số 6 ppt

ĐỀ THI TRẮC NGHIỆM LUYỆN THI CĐ, ĐH MÔN HÓA HỌC Đề THI Số 6 ppt
... thu 11 ,6 gam chất rắn 2,24 lít 14 khí (đktc) Khối lượng CaCO3 Na2CO3 hỗn hợp X (cho C = 12; O = 16; Na = 23; Ca = 40) A 10,0 gam 6, 0 gam B 11,0 6, 0 gam C 5 ,6 gam 6, 0 gam D 5,4 gam 10 ,6 gam Câu ... = 16, Ba = 137) A 6, 272 lít B 8, 064 lít C 8,512 lít D 2 ,68 8 lít Câu 22: Cho 10 gam hỗn hợp Fe, Cu (chứa 40% Fe) vào lượng H2SO4 đặc, đun nóng Kết thúc phản ứng, thu dung dịch X, khí Y lại 6, 64 ... giản Công thức X A C6H5COONa C6H5CH2ONa B C6H5ONa C D C6H5CH2CH2ONa Câu 20 Hoà tan hoàn toàn 49 ,6 gam hỗn hợp X gồm Fe; FeO; Fe2O3 ; Fe3O4 H2SO4 đặc nóng thu dung dịch Y 8, 96 lít khí SO2 (đktc).Tính...
 • 19
 • 197
 • 0

bộ đề luyện thi môn địa lớp 6 học kì 2

bộ đề luyện thi môn địa lớp 6 học kì 2
... bình nước biển đại dương là: A 32 %o B 33 %o C 34 %o D 35 %o g) Thành phần chiếm phần lớn trọng lượng đất? A Khoáng B Hữu C Nước D Không khí II Tự luận (7 điểm) Câu 2: 3,5 điểm a) Vì độ muối nước...
 • 2
 • 2,071
 • 0

đề luyện thiđại học tiếng anh, đề thi số 6

đề luyện thiđại học tiếng anh, đề thi số 6
... 15 B 16 B 17 A 18 B 19 D 20 B http://diemthi.24h.com.vn/ 21 D 41 C 61 C 22 D 42 B 62 D 23 D 43 A 63 B 24 A 44 D 64 B 25 D 45 B 65 A 26 D 46 B 66 A 27 C 47 B 67 C 28 D 48 C 68 D 29 C 49 C 69 A ... questions from 56 - 64 Điểm thi 24h Xem tra điểm thi tốt nghiệp THPT Đề thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm Đề thi đáp án tốt nghiệp THPT Xem tra đáp án đề thi tốt nghiệp THPT http://diemthi.24h.com.vn/ ... A 55 A 75 A 36 B 56 A 76 B 37 A 57 C 77 D 38 B 58 C 78 A 39 B 59 C 79 B 40 A 60 B 80 A Điểm thi 24h Xem tra điểm thi tốt nghiệp THPT Đề thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm Đề thi đáp án tốt...
 • 8
 • 130
 • 0

Đề luyện thi Tiếng Anh lớp 11 số 73

Đề luyện thi Tiếng Anh lớp 11 số 73
... /you /many /do /we/? THE END SỞ GD&ĐT VĨNH PHÚC KỲ THI CHỌN HSG LỚP 1… - THPT NĂM HỌC 201… - 201… (ĐỀ LUYỆN 08) ———————— ĐỀ THI MÔN: TIẾNG ANH ĐỀ CHÍNH THỨC ———————————— Question 1: a- Choose the ... suspect, and say this under my (11) _., that most of us work rather as Mr Micawber lived, hoping for something to (12) _ up We’ll win the pools, and tell the boss what we really think We’ll scrape ... suspect, and say this under my (11) _., that most of us work rather as Mr Micawber lived, hoping for something to (12) _ up We’ll win the pools, and tell the boss what we really think We’ll scrape...
 • 6
 • 343
 • 2

Xem thêm

Từ khóa: luyen thi violympic toan lop 6luyện thi toán vào lớp 6đề luyện thi tiếng anh lớp 6luyện thi tiếng anh lớp 6 trần đại nghĩaluyện thi tiếng anh lớp 6luyện thi tiếng anh lớp 6 cấp tỉnhluyện thi tiếng anh lớp 10luyện thi hsg toán lớp 5luyện thi violympic toán lớp 1luyện thi violympic toán lớp 2đề luyện thi tuyển sinh lớp 10 thpt môn tiếng anhtài liệu luyện thi tuyển sinh lớp 10luyện thi số phứcluyện thi tiếng anh lớp 11luyện thi tiếng anh lớp 12Điều khiển bình trộn hóa chất PLCCọc chịu tải trọng dọc trục Plaxis 2DDE THI VAO 10 MON TOAN HA NOI TU 2006 DEN 2017Tuần 15 giáo án lớp 4 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 2) DANH GIA HIEN TRANG CONG TRINHHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 5) HH SC GC KET CAU GACHHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 6) HH SC GC KET CAU MONGTuần 15 giáo án lớp 3 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhSÁCH THIẾT KẾ TRANG PHỤCTIENG ANH CHUYEN NGANH MAYSách Tiếng Trung 1Bài 12. Nhật Bản giữa thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XXCHUYÊN ĐỀ THỂ TÍCH KHỐI CHÓPCƯBài 14. Bài thực hành 2: Tính chất của một số hợp chất nitơ, photphoBài 10. Bài thơ về tiểu đội xe không kínhHai đường thẳng vuông gócBài 8. Biết ơn thương binh, liệt sĩTuần 4. Nghe-kể: Dại gì mà đổi. Điền vào giấy tờ in sẵnTuần 15. MRVT: Các dân tộc. Luyện đặt câu có hình ảnh so sánhBài 43. Rễ cây