BT lập CÔNG THỨC HCHC

BT lập công thức hữu cơ

BT lập công thức hữu cơ
... 1,456 D 1,344 47 Đốt hỗn hợp aren dãy đồng đẳng benzen thu 2,912 lít CO2 (đktc) 1,26 gam nước Công thức phân tử hai aren là: A C6H6 C7H8 B C7H8 C8H10 C C8H10 C9H12 D C9H12 C7H4 48 Điều chế benzen ... gồm Hỉđrơcacbon X, Y có số ngun tử C, đốt cháy hồn tồn 8,4 gam A thu 10,8 gam H2O dA/N2 = 1,5 a Lập luận tìm số ngun tử C X, Y b Xác định CTPT X, Y % thể tích hh A Bài 33: Đốt cháy hồn tồn 0,3...
 • 5
 • 416
 • 2

PHƯƠNG PHÁP BÌNH PHƯƠNG TỐI THIỂU LẬP CÔNG THỨC TỪ THỰC NGHIỆM.DOC

PHƯƠNG PHÁP BÌNH PHƯƠNG TỐI THIỂU LẬP CÔNG THỨC TỪ THỰC NGHIỆM.DOC
... PHƯƠNG PHáP BìNH PHƯƠNG TốI THIểU LậP CÔNG THứC Từ THựC NGHIệM 1.1 Giới thiệu chung 1.1.1 Đặt vấn đề Có nhiều phơng pháp khác để lập đa thức từ thực nghiệm mà ta biết đến nh phép nội suy để lập ... tìm cực tiểu tổng bình phơng n i =1 i i = yi ( x; a0 , a1 , , am ) Bởi phơng pháp tìm xấp xỉ tốt theo nghĩa trung bình gọi phơng pháp bình phơng tối thiểu để xấp xỉ hàm thực nghiệm Website: ... lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 1.2 Sai số trung bình phơng phơng pháp bình phơng tối thiểu tìm xấp xỉ tốt với hàm 1.2.1 Sai số trung bình phơng Những hàm thực nghiệm thu đợc thờng mắc phải sai số có...
 • 65
 • 2,812
 • 4

thiết lập công thức thể tích đài nước trụ tròn theo chiều cao

thiết lập công thức thể tích đài nước trụ tròn theo chiều cao
... chiều cao vòm đáy b : chiều cao phần vòm đáy giao với lõi h : chiều cao phần vỏ nón cụt d1, d2 : đường kính mặt mặt Từ công thức tính thể tích hình nón cụt trên, sử dụng thêm công thức tính thể tích ... đổi theo h0 ) - Chọn trước d2 , góc α - Cho h0 thay đổi ,từ tính V theo h0 Tính thể tích phần đài nước hình nón cụt có lõi & vòm đáy theo chiều cao a : đường kính lõi Rv : bán kính vòm đáy c : chiều ... có công thức sau :   2h  π c2  π ( c − h)  π   3RV − ( c − h )   V1 = tgα  + d2 ÷ − d2  −  3RV − c ) − (   24  tgα         • Tính thể tích phần đài nước hình trụ tròn...
 • 17
 • 1,271
 • 0

Lập công thức phân tử hợp chất hữu cơ

Lập công thức phân tử hợp chất hữu cơ
... Xác định công thức đơn giản A b/ Xác định công thức phân tử A biết MA < 100 đv.C Cõu 23 Hợp chất hữu A chứa C, H, O Khối lợng phân tử A 60 đv.C Xác định công thức phân tử viết công thức cấu tạo ... khối B đối H2 54,5 Xác định CTPT C 3/ Hợp chất hữu D có công thức CxHyO Trong phân tử D, oxi chiếm 25,8% khối lợng Xác định công thức phân tử D 4/ Hợp chất hữu E có chứa C, H, O, N, Cl với % C ... đợc 39,8 gam chất rắn 1/ Xác định công thức phân tử A 2/ B hợp chất công thức đơn giản giống công thức đơn giản A Đỗt cháy hoàn toàn 0,1 mol B cần vừa đủ lợng oxi thu đợc nhiệt phân hoàn toàn...
 • 2
 • 2,507
 • 91

Chuyên đề: LẬP CÔNG THỨC PHÂN TỬ (CỰC HAY)

Chuyên đề: LẬP CÔNG THỨC PHÂN TỬ (CỰC HAY)
... xác định CTPT A Bài 23 Hai hợp chất A B có 53,33 % oxi theo khối lợng Khối lợng phân tử B gấp 1,5 lần khối lợng phân tử A để đốt chát hết 0,04 mol hỗn hợp A B cần 0,1 mol O2 xác định CTPT A B Bài ... C phân tử, dA/N2 = 1,5 Đốt cháy hoàn toàn 8,4 gam A thu đợc 10,8 gam nớc Hai hiđrocacbon có CTPT A C3H6 C3H4 B C3H4 C3H8 C C4H4 C4H8 D C2H2 C2H6 Bài 18 Cho A, B hai chất đồng đẳng kế tiếp, phân ... B C3H4 C3H8 C C4H4 C4H8 D C2H2 C2H6 Bài 18 Cho A, B hai chất đồng đẳng kế tiếp, phân tử chứa C, H nguyên tử O Đốt cháy hoàn toàn 18,5 gam hỗn hợp A, B cần vừa đủ 142,80 lít không khí (đktc) Dẫn...
 • 3
 • 499
 • 2

bài 2:lập công thức

bài 2:lập công thức
... sang ô khác Sau nhập xong công thức , ô chit chứa kết công thức Muốn xem lại nội dung công thức kích đôi chuột vào ô chứa công thức nhìn lên công thức Ví dụ: Ta thấy công thức ô C2 là: =A2+B2,nhưng ... #N/A: Gía trị công thức thực - #NAME!: tên hàm tên địa sai ô - #VALUE! : toán tử số sai toán tử - #DIV/0!: phép chia III SAO CHÉP CÔNG THỨC Sao chép công thức chép cách lập công thức từ ô đến ... khác ta làm sau: • Nhập công thức vào ô ô cần lập công thức • Chọ lại ô • Chọn lệnh copy • Đưa trỏ ô tới ô cần chép công thức • Chọn lệnh dán paste BÀI TẬP MINH HỌA Đề bài: Giả sử cho trước số...
 • 7
 • 174
 • 0

Thiết lập công thức truy hồi

Thiết lập công thức truy hồi
... -1 BÀI TẬP Bài 42 Cho I n = ò sin n x.dx J n = ò cos n x.dx , với n Ỵ N, n ³ Chứng minh công thức truy hồi sau: n -1 n -1 I n = - sin n -1 x.cos x + I n -2 J n = sin x.cos n -1 x + J n -2 n ... = ex (x - 5x + 20x - 60x + 120x - 120) + C Bài 45 Cho I n = p/2 ò sin n x.dx, (n Ỵ N) a/ Thiết lập công thức liên hệ In In+2 b/ Tính In c/ Chứng minh hàm số f: N ® R với f(n) = (n + 1)I n I n ... chất chứng minh bất đẳng thức tích phân chứng minh: f(x) £ g(x), "x Ỵ [a; b] Nếu dấu “=” xảy bất đẳng thức f(x) £ g(x) số hữu hạn điểm x Ỵ [a; b] ta bỏ dấu “=” bất đẳng thức tích phân Do BĐT dạng...
 • 9
 • 570
 • 10

PHƯƠNG PHÁP BÌNH PHƯƠNG TỐI THIỂU LẬP CÔNG THỨC TỪ THỰC NGHIỆM

PHƯƠNG PHÁP BÌNH PHƯƠNG TỐI THIỂU LẬP CÔNG THỨC TỪ THỰC NGHIỆM
... cực tiểu tổng bình phương ε i = yi − ϕ ( x; a0 , a1 , , am ) i =1 i Bởi phương pháp tìm xấp xỉ tốt theo nghĩa trung bình gọi phương pháp bình phương tối thiểu để xấp xỉ hàm thực nghiệm ... thuộc hàm số y x 1.2 Sai số trung bình phương phương pháp bình phương tối thiểu tìm xấp xỉ tốt với hàm 1.2.1 Sai số trung bình phương Những hàm thực nghiệm thu thường mắc phải sai số có tính chất ... nói san sai lạc điểm (nảy sinh sai số ngẫu nhiên thực nghiệm) Đó lý giải thích lý phương pháp xấp xỉ theo nghĩa trung bình phương sử dụng rộng rãi thực tiễn Ta xét trường hợp ϕ ( x) phụ thuộc tham...
 • 7
 • 359
 • 8

Lập công thức hỗn hợp cao su cho chế biến sản phẩm tiêu dùng

Lập công thức hỗn hợp cao su cho chế biến sản phẩm tiêu dùng
... àõnh cấn luån CAO SU THIÏN NHIÏN 263 C VẤN ĐỀ ĐẶT RA KHI LẬP CÔNG THỨC (xem phụ lục E Thí dụ hướng dẫn lập công thức) I Phên tđch Ta àùåt hai vêën àïì chđnh: Sẫn phêím cú bẫn lâ cao su cêìn cố nhûäng ... chêët cú l ca hưỵn húåp cao su lûu hốa vêỵn trò úã trõ sưë cao gêìn mûác tưëi hẫo, ûáng dng cho sẫn xët mùåt hâng cao su chõu nhiïåt 268 CAO SU THIÏN NHIÏN Hưỵn húåp cao su cêìn thûåc hiïån lûu ... HƯỚNG DẪN VỀ LẬP CÔNG THỨC PHÒNG THÍ NGHIỆM Ta lêëy vđ d tûúng àưëi àún giẫn àïí lêåp cưng thûác hưỵn húåp cao su chïë biïën ti chûúâm lẩnh, cú bẫn lâ cao su thiïn nhiïn 272 CAO SU THIÏN NHIÏN...
 • 23
 • 273
 • 0

lap cong thuc phan tö cho 11 va on

lap cong thuc phan tö cho 11 va on
... Trong tất trường hợp x ≥ nên hidrocacbon hay dẫn xuất tương ứng dựa vào dự kiện tính chất để xác đònh công thức hợp lí Phương pháp học sinh lớp 12 áp dụng tốt riêng với học sinh 11 không dùng cho ... C3H9N * C CH5N D C4H11N Tài liệu hướng dẫn ôn tập 11 ôn thi tốt nghiệp THPT-ĐH Từ Xuân Nhò THPT Hướng Hoá Bài 9: Hiđro hoá hiđrocacbon X mạch hở , chưa no thành hiđrocacbon no phải dùng thể tích ... hợp a) Khi biết MA : Đối với hiđrocacbon : 12x + y = MA với y ≤ 2x + x, y nguyên, dương , y chẳn Đối với hiđrocacbon khí : x ≤ Đối với dẫn xuất hidrocacbon : CxHyOz → 12x + y + 16z = MA Lập bảng...
 • 6
 • 182
 • 0

xác lập công thức tư duy

xác lập công thức tư duy
... nhên nây, chng tưi àậ àc kïët àûúåc nhûäng nết chung XẤC LÊÅP CƯNG THÛÁC TÛ DUY chõu trấch nhiïåm thûåc hiïån hâng ngây cấc chđnh sấch ca hưåi àưìng quẫn trõ Thûúâng àûúåc hiïíu lâ (Tư ng) Giấm ... 12 XẤC LÊÅP CƯNG THÛÁC TÛ DUY THOMAS J WATSON SR & IBM 13 Chng tưi xin àûúåc gûãi lúâi tri ên trổng nhêët àïën nhûäng àưìng nghiïåp àậ hưỵ trúå tinh thêìn cho chng tưi, àïën cấc cấ nhên vâ àún ... nghiïn cûáu Àùåc biïåt, chng tưi mën gûãi lúâi cấm ún chên thânh àïën cấc têåp àoân hâng àêìu thïë giúái cấc doanh nhên huìn thoẩi sấng lêåp, cấm ún gia c hổ Lûúng, gia c hổ Bẩch, - hêåu dụå...
 • 116
 • 269
 • 0

Tài liệu Thomas Watson Sr. Và IBM - Xác Lập Công Thức Tư Duy phần 1 docx

Tài liệu Thomas Watson Sr. Và IBM - Xác Lập Công Thức Tư Duy phần 1 docx
... lông gûãi vïì: PACE NHÀ XUẤT BẢN TRẺ 16 1B Lý Chính Thắng - Quận - Thành phố Hồ Chí Minh ĐT: 9 316 289 - 9 316 211 - 8465595 - 8465596 - 9350973 Fax: 84.8.8437450 - E-mail: nxbtre@ hcm.vnn.vn Website: ... khưng? 13 8 Ngûúâi da àen cng lâ ngûúâi 14 0 Cêu lẩc bưå 10 0% 13 6 Khưng cố lâ khuët têåt nïëu 14 1 THOMAS J WATSON SR & IBM XẤC LÊÅP CƯNG THÛÁC TÛ DUY Cng bẩn àổc NHÛÄNG TÛÂ VIÏËT TÙỈT - CEO: Chief ... toấn - NCR: National Cash Register (Company) – Cưng ty àïëm tiïìn qëc gia (M) - R&D: Research and Development - Nghiïn cûáu vâ phất triïín - Tom: Thomas John Watson Jr (Watson Con) THOMAS J WATSON...
 • 19
 • 245
 • 0

Tài liệu Thomas Watson Sr. Và IBM - Xác Lập Công Thức Tư Duy phần 2 pdf

Tài liệu Thomas Watson Sr. Và IBM - Xác Lập Công Thức Tư Duy phần 2 pdf
... cêëp dûúái thay vò coi mònh lâ ưng ch ca hổ Thomas J Watson Sr Thomas Watson àậ lâm gò mùỉc sai lêìm? 56 THOMAS J WATSON SR & IBM XẤC LÊÅP CƯNG THÛÁC TÛ DUY 57 cho xêy lẩi ưng àậ lúán tíi vâ àêìy ... Nghơa lâ, IBM tưi sệ àam mï nố.” khưng côn khoẫn núå 15 tó àưla mâ côn cố lúâi tó 52 THOMAS J WATSON SR & IBM XẤC LÊÅP CƯNG THÛÁC TÛ DUY 53 àưla Àiïìu quan trổng hún cẫ tiïìn chđnh lâ IBM tïë (Internetional), ... kinh doanh, thânh cưng Tưi têån dng mổi cú hưåi àïí quẫng bấ àùåt nïìn tẫng tiïën vâo khoa hổc tđnh 48 XẤC LÊÅP CƯNG THÛÁC TÛ DUY THOMAS J WATSON SR & IBM 49 Cng giưëng nhû Watson àậ nhanh chống...
 • 11
 • 271
 • 0

Tài liệu Thomas Watson Sr. Và IBM - Xác Lập Công Thức Tư Duy phần 3 docx

Tài liệu Thomas Watson Sr. Và IBM - Xác Lập Công Thức Tư Duy phần 3 docx
... Watson vưën rêët thđch Sobel Thomas Watson Sr: IBM and the Com- 62 XẤC LÊÅP CƯNG THÛÁC TÛ DUY THOMAS J WATSON SR & IBM 63 puter Revolution, 1981, cho biïët mưåt bíi Watson nhanh chống nhêån ng ... 92 THOMAS J WATSON SR & IBM XẤC LÊÅP CƯNG THÛÁC TÛ DUY 93 Chûúng KINH DOANH, CHIÏËN TRANH VÂ HÔA BỊNH Khưng àûúåc quìn hy diïåt thïë giúái tuåt vúâi nây Thomas J Watson Sr Àưëi vúái Thomas Watson, ... thïë giúái vùn minh Thomas J Watson Sr Thomas Watson àậ kinh doanh hay sûã dng kinh doanh nhû lâ phûúng tiïån cho mc tiïu khấc? 74 THOMAS J WATSON SR & IBM XẤC LÊÅP CƯNG THÛÁC TÛ DUY 75 ty lûúâng...
 • 21
 • 221
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: cách lập công thức hóa họckiểm tra lập công thức phân tử hóa 8lập công thức hóa học 8kiểm tra lập công thức hóa học lớp 8kiểm tra lập công thức phân tử hóa 8 lập công thức hóa học 8câu hỏi lập công thức hóa học 8câu hỏi lập công thức hóa học lớp 8bài kiểm tra lập công thức hóa học 8đề kiểm tra hóa 8 lập công thức hóa họcbài ôn tập lập công thức hóa học 8bài tập lập công thức hóa học lớp 8thiết lập công thứclập công thức phân tửthiết lập công thức giải tíchthiết lập công thức trong excelĐiều khiển bình trộn hóa chất PLCĐề thi học sinh giỏi môn Toán lớp 11(có đáp án)Tính toán và thiết kế Boost ConverterTuần 15 giáo án lớp 4 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 4) HH SC GC KET CAU THEPHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 6) HH SC GC KET CAU MONGbài giảng Quản trị công nghệTiểu luận môn kinh tế lượngTIENG ANH CHUYEN NGANH MAYbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMBài 12. Nhật Bản giữa thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XXHÀM SỐ VÀ MŨ, LOGARITCHUYÊN ĐỀ THỂ TÍCH KHỐI CHÓPCƯPHƯƠNG PHÁP TƯ DUY GIẢI TOÁN TRẮC NGHIỆMbài tập trắc nghiệm mặt cầu, hình cầu và khối cầuThuyet dong hoc phan tu chat khiBài 14. Bài thực hành 2: Tính chất của một số hợp chất nitơ, photphoBài 12. Phân bón hoá họcTuần 5. Người lính dũng cảmTuần 4. Ông ngoại