12a8 bài số 3 đề 1

12a8 bài số 3 đề 1

12a8 bài số 3 đề 1
... CaCO3 D BaCO3 A SrCO3 C MgCO3 Câu 25 : Hoà tan hoàn toàn 31 ,2 gam hỗn hợp X gồm Al Al2O3 dung dịch NaOH d thu đợc 0,6 mol khí H2 Hỏi thành phần % Al2O3 X có giá trị sau đây: B 34 ,36 % Al2O3 D ... : Dóy cht no tỏc dng c vi dd H2SO4 (loóng) v NaOH: A Al2O3, Al(OH )3, CaCO3 B Al, Al2O3, Na2CO3 C Al2O3, Al, NaHCO3 D NaHCO3, Al2O3, Fe2O3 Câu 20 : Có khí thải độc hại sau: H2S , CO2, SO2, Cl2 ... giá trị sau đây: B 34 ,36 % Al2O3 D 89,20 % Al2O3 A 65 ,39 % Al2O3 C 94,60% % Al2O3 Câu 26 : Cho 250 ml dung dch KOH 2M vo 200 ml dung dch H3PO4 1M, thu c dung dch X Cụ cn dung dch X, thu c hn...
 • 2
 • 144
 • 0

12CB bài số 3 đề 1

12CB bài số 3 đề 1
... tỏc dng vi dung dch NaOH l: A NaOH, AlCl3, Al(OH )3 B Zn(OH)2,Al2O3,Al(OH )3 C Al2O3,Al(OH )3, NaHCO3 D NaOH, Al2O3, AlCl3 Câu 27 : Hn hp A gm Al2O3, MgO, Fe3O4 , CuO Cho khớ CO d qua A nung núng ... mol NaHCO3 D 0 ,35 mol Na2CO3; 0,05 mol NaHCO3 Câu 22 : Cho m gam hn hp Na2SO4 , Na2CO3 , Na2SO3 cú s mol bng tỏc dng vi dd HCl d thu c 21, 6 gam khớ Giỏ tr m l: A 37 ,4 gam B 74,8 gam C 32 ,6 gam ... 21 : Cho 11 ,2 lit CO2 (ktc) hp th hon ton vo 35 0 lit dung dch NaOH 2M, s mol cỏc cht dung dch sau phn ng l : A 0,2 mol Na2CO3; 0 ,3 mol NaHCO3 B 0,5 mol Na2CO3; 0,2 mol NaOH C 0,25 mol Na2CO3;...
 • 2
 • 163
 • 0

bài viết số 3 đề 1 lớp 8

bài viết số 3 đề 1 lớp 8
... Người xin cấp sáng chế bút bi giới thợ thuộc da người Mỹ tên John Loud vào năm 18 88 không khai thác thương mại Đến năm 1 9 38 , biên tập viên người Hungary László Bíró, thất vọng với việc sử dụng bút ... đặc, mực viết lên giấy nhờ chuyển động lăn viên bi nhỏ gắn nơi đầu ống chứa mực Bút bi thật xuất từ Loại bút bi đại nhà báo László Bíró, sinh Hungary giới thiệu vào năm 1 9 38 Vào năm 1 930 , Bíró ... mực xuống in giấy Bíró nhận sáng chế Anh Quốc vào ngày 15 tháng 6, 1 9 38 Năm 19 44, anh trai Bíró sang Argentina nhận sáng chế khác vào ngày 10 tháng 6, với mẫu Bíró Pens of Argentina Từ bút bi bán...
 • 9
 • 3,468
 • 33

Bài văn mẫu lớp 10 số 3 đề 1: Hãy làm cây lau chứng kiến cảnh Vũ Nương chết

Bài văn mẫu lớp 10 số 3 đề 1: Hãy làm cây lau chứng kiến cảnh Vũ Nương chết
... Cả đời sống bên sông, chứng kiến dòng đời bao thay đổi với nỗi buồn lẫn VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí niềm vui Có chuyện quên, có chuyện nhớ chuyện tê tái chết Nương ... theo lời vợ báo mộng Trường Sinh lập đàn tế Nương ven bờ sông Chúng chứng kiến việc lát sau có đoàn xe ngựa, võng lọng ẩn thấp thoáng dòng sông Nương nói vọng vào lời thương nhớ dặn chồng ... Trước chết, tôi xin có lời nguyền: “Nếu đoan trang giữ tiết, trinh bạch gìn lòng, vào nước xin làm ngọc Mị Nương, xuống đất xin làm cỏ Ngu Mĩ Nhược lòng chim cá, lừa chồng dối con,dưới xin làm mồi...
 • 6
 • 271
 • 0

đề kiểm tra hóa 11 bài số 2 đề 1

đề kiểm tra hóa 11 bài số 2 đề 1
... dung dịch chứa HNO 1M H2SO4 0,5 M thoát V2 lít NO.Biết NO sản phẩm khử nhất, thể tích khớ đo điều kiện Quan hệ V1 V2 (cho Cu = 64) A V2 = V1 B V2 = 2V1 C V2 = 2, 5V1 D V2 = 1, 5V1 [] A oxit kim ... thu đợc 2, 24 lít khí NO (đo đktc) m có khối lợng là: A 20 ,16 g B 2, 016 g C 10 ,08g D 1, 008g [] Thực hai thí nghiệm: TN1 : Cho 3,84 gam Cu phản ứng với 80 ml dung dịch HNO3 1M thoát V1 lít NO ... Cu(NO3 )2 + 2NO2 + H2O ỏ phản ứng HNO3 đóng vai trò là: A Chất oxi hoá B Axit C Môi trờng D Cả A C [] Hoà tan hoàn toàn 11 gam hỗn hợp Al,Fe phản ứng với HNO loãng d sinh 6, 72 lit NO (đktc) Số...
 • 3
 • 268
 • 2

BÀI số 4 đề 1

BÀI số 4 đề 1
... tạo 39 gam FeCl 3: 17 , 04 gam B 24, 85 gam C 26 ,48 gam D 25,56 gam Sản phẩm tạo thành có chất kết tủa dung dịch Fe2(SO4)3 tác dụng với dung dịch : Na2SO4 B NaCl C CuSO4 D NaOH Đốt 12 ,8 gam Cu không ... thấy thoát 44 8 ml khí NO (đktc) Thể tích tối thiểu dung dịch HNO3 cần dùng để hoà tan chất rắn là: 0 ,42 lít B 0, 84 lít C 0 ,48 lít D 0, 24 lít Cho dãy chất: Fe, FeO, Fe2O3, Fe(OH)2, Fe(OH)3 Số chất ... thu hỗn hợp khí chứa 0,3 mol NO2 0,3 mol NO Khối lượng kim loại Fe bị hòa tan : 11 ,2 gam B 14 gam C 16 ,8 gam D 22 ,4 gam Cho Fe vào dung dịch AgNO3 dư, sau phản ứng xảy hoàn toàn ta thu dung dịch...
 • 2
 • 146
 • 0

10A1 bài số 3 1 TIẾT đề 1

10A1 bài số 3 1 TIẾT đề 1
... giảm 1, 68% M kim loại nào: A Mg B Fe C Cu D Zn C©u 17 : Dãy chất tác dụng với dung dịch HCl là: A NaOH, Al, CuSO4, CuO B CaCO3, Cu(OH)2, Cu, Fe C MgCO3, CaO, Al2O3, Na2SO4 D NaOH, Al, CaCO3, CuO ... C©u 15 : Trong hợp chất nguyên tố lưu huỳnh thể tính oxi hóa: A KHS B SO2 C Na2SO3 D H2SO4 C©u 16 : Ngâm kim loại M ( hóa trị II) có khối lượng 50 gam dung dịch HCl , sau phản ứng thu 33 6ml ... CuO C©u 18 : Cho V lít SO2 (ở đktc) hấp thụ hoàn toàn vào 0,4 lít dung dịch NaOH 1M, thu dung dịch A Cô cạn dung dịch A 24,05 gam chất rắn Giá trị V là: A 2,8 lít B 3, 36 lít C 4,48 lít D 3, 92 lít...
 • 2
 • 269
 • 0

Đề kiểm tra 45'': Bài số 3

Đề kiểm tra 45'': Bài số 3
... ứng với phơng án trả lời Cách tô : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Họ tên: Lớp: Bài kiểm tra số lớp 12 Thời gian làm : 40 phút Câu1 Nhúng ... ứng với phơng án trả lời Cách tô : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Họ tên: Lớp: Bài kiểm tra số lớp 12 Thời gian làm : 40 phút Câu1 Khi ... ứng với phơng án trả lời Cách tô : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 11 12 13 14 15 16 17 18 19 21 22 23 24 25 26 27 28 29 10 Họ tên: Lớp: 20 30 Bài kiểm tra số lớp 12 Thời gian làm : 40 phút Câu11 Cho...
 • 9
 • 187
 • 0

ĐỀ KIỂM TRA CHƯƠNG 3 - ĐẠI SỐ 8 - ĐỀ 1

ĐỀ KIỂM TRA CHƯƠNG 3 - ĐẠI SỐ 8 - ĐỀ 1
... 4 − x −5 = 2( x +1) − x .8 +3. 8 8 ⇔ −2 x 1 = x + 16 x + 24 ⇔ 12 x = ⇔x = 27 12 Vậy tập nghiệm phương trình S  27    12  Câu c: điểm x+5 x−5 20 − = Điều kiện xác ... thấy x =1 thỏa mãn điều kiện , phương trình có nghiệm x =1 Bài : điểm Gọi số sách lấy ngăn thứ hai x ( ) x> ; x € Z Thì số sách lấy ngăn thứ 3x ( cuốn) Số sách lại ngăn thứ 12 0 – 3x ( cuốn) Số sách ... thứ hai 14 0 – x ( ) Theo ta có phương trình : ( 12 0 – 3x ) = 14 0 – x  240 – 6x = 14 0 – x  5x =10 0  x =20 ( TMĐK) Vậy số sách lấy ngăn thứ hai 20 số sach lấy ngăn thứ 20 = 60 Bài 3: ( điểm)...
 • 2
 • 10,477
 • 145

KIỂM TRA ĐK HÌNH 6 BÀI SỐ 2 (ĐỀ SỐ 1)

KIỂM TRA ĐK HÌNH 6 BÀI SỐ 2 (ĐỀ SỐ 1)
... biệt D Chung gốc 2/ Đoạn thẳng AB là: E Đường thẳng có hai điểm A B F Hình gồm hai điểm A B G Hình gồm điểm nằm hai điểm A B H Hình gồm hai điểm A, B điểm nằm hai điểm A, B 3/ Tổng số đường thẳng ... ĐỀ KIỂM TRA TIẾT HÌNH Họ tên : .Lớp: Điểm Lời phê cô giáo I - Trắc nghiệm khách quan (3đ): Câu 1: Hãy khoanh tròn chữ đứng trước kết 1/ Trong hình bên: hai tia ... II - Tự luận (7đ): Bài (3đ): C Vẽ điểm thẳng hàng, đặt tên? Cách vẽ ? D Vẽ điểm không thẳng hàng, đặt tên? cách vẽ ? Bài (4đ): Trên tia 0x vẽ hai điểm A, B cho OA = 3cm, OB = 6cm E Điểm A có nằm...
 • 4
 • 180
 • 0

De Anh 8 bai so 3

De Anh 8 bai so 3
... Key( English 8) No3: I, 1c-2d-3d-4d-5b-6c-7b-8d-9b-10a II, 1,It’s not difficult to learn by heart these newwords 2,The man standing next to my teacher is his father 3, The bike made in China is ... and Cham civilizations They can also enjoy the beautiful of the River Thu Bon, Cua Dai beach, etc In recent years, Hoi An has become a very popular tourist destination in Viet Nam Importantly ... Cham civilizations They can also enjoy the beautiful scenery of the River Thu Bon, Cua Dai beach, etc In recent years, Hoi An has become a very popular tourist destination in Viet Nam Importantly...
 • 3
 • 202
 • 0

Xem thêm