12A3 ôn tập sắt

12A3 ôn tập sắt

12A3 ôn tập sắt
... Hg, Na, Ca B Fe, Cu, Sn D Al, Fe, Cu C©u 25 : Cho kim loại: Ni, Fe, Mg, Ag,Cu, Zn; số kim loại không tác dụng với ddịch Fe(NO3)2 là: A C B D C©u 26 : Hemoglobin chất hồng cầu có máu người hầu hết ... hemoglobin có chứa nguyên tố kim loại : A Đồng C Tất đếu sai B Kẽm D Magie C©u 27 : Trường hợp không xảy phản ứng là: A Cu + (dd) HNO3 C Cu + (dd) ZnSO4 B Zn + (dd) HCl D Fe + (dd) CuSO4 Câu 28: ... ta làm sau : A Ngâm đồng vào dung dịch B Cho AgNO3 vào dung dịch C Ngâm kẽm vào dung dịch D Ngâm sắt vào dung dịch Câu 38: Câu sau đúng?A.Ag tan dd FeCl3 B.Cu tan dd FeCl2 C.Cu tan dung dịch FeCl3...
 • 2
 • 141
 • 0

ôn tập sắt

ôn tập sắt
... B) Fe C) Không có kim loại D) Mg 44) Ngâm sắt vào dung dòch Cu(NO3)2 ,hiện tượng xảy A) Cu có màu nâu đỏ bám sắt màu xanh dung dòch nhạt dần B) Cu có màu nâu đỏ bám sắt dung dòch từ không màu chuyển ... Không xác đònh D) NaHCO3 Na2CO3 32) Cho khí CO2 vào dung dòch KOH dư thu muối: A) K2CO3 B) KHCO3 C) KHCO3 K2CO3 D) Không xác đònh 33) Cho khí CO2 dư vào dung dòch KOH thu muối: A) K2CO3 B) Không ... ngâm kín chúng dầu hỏa :1.Dầu hỏa dung môi không hòa tan kim loại kiềm.2.Cách li kim loại kiềm với không khí.3.Dầu hỏa hiđrocacbon no.4.Dầu hỏa không tác dụng với kim loại kiềm.Những câu giải...
 • 10
 • 46
 • 0

Tài liệu Ôn tập SẮT - CROM - ĐỒNG docx

Tài liệu Ôn tập SẮT - CROM - ĐỒNG docx
... ? A Sắt tan dung dịch CuSO4 C Sắt tan dung dịch FeCl2 B Sắt tan dung dịch FeCl3 D Đồng tan dung dịch FeCl3 Câu 77: Khử hồn tồn 0,3 mol oxit sắt FexOy Al thu 0,4 mol Al2O3 Cơng thức oxit sắt A ... X tác dụng với dung dịch H2SO4 lỗng lấy khí thu để khử oxit kim loại Y X Y A đồng sắt B sắt đồng C đồng bạc D bạc đồng Câu 98: Hồ tan 9,14g hợp kim Cu, Mg Al dung dịch HCl dư thu khí X 2,54g ... + H2O Đây phản ứng A oxi hố - khử, chất oxi hố chất khử chất khác B oxi hố - khử nội phân tử C tự oxi hố - khử D trao đổi Câu 52: Dung dịch khơng hồ tan kim loại đồng? A Dung dịch FeCl3 B Dung...
 • 8
 • 293
 • 2

Tài liệu Ôn tập sắt - đồng pdf

Tài liệu Ôn tập sắt - đồng pdf
... D Không có oxit phù hợp Câu 49:Đốt cháy hoàn toàn 16,8 gam Fe khí O2 cần vừa đủ 4,48 lít O2 (đktc) tạo thành ôxit sắt Công thức phân tử oxit công thức sau đây? A FeO B Fe2O3 C Fe3O4 D Không xác ... Fe3O4 D không xác định Câu 53: Khử hoàn toàn 11,6 gam oxit sắt CO nhiệt độ cao Sản phẩm khí dẫn vào dung dịch Ca(OH)2 dư, tạo 20 gam kết tủa Công thức oxit sắt A FeO B Fe2O3 C Fe3O4 D không xác ... 3:2 Câu 51: X oxit sắt Biết 16 gam X tác dụng vừa đủ với 300 ml dung dịch HCl 2M X A FeO B.Fe2O3 C Fe3O4 D không xác định Câu 52: Một oxit sắt oxi chiếm 30% khối lượng Công thức oxit A FeO...
 • 8
 • 202
 • 0

Tổng hợp các đề thi american literature và hướng dẫn ôn tập sát với đáp án nhất

Tổng hợp các đề thi american literature và hướng dẫn ôn tập sát với đáp án nhất
... không may, trông nhỏ giống tay em bé bàn tay bị thương khiến ông ta chơi kiếm Mặc dầu ông ta không tin vào máy ông điều trị ông đến bệnh viện cách đặn Chắc chắn rằng, ông đến bệnh viện ông ... chức đám cưới cho con, ông đuổi cổ tất niên muốn hẹn hò với cô "Ông đuổi cổ tất niên không số họ xứng với Emily." cha cô mất, cô phụ thuộc vào ông ta Cô không để xác ông chôn cô nói cha cô chưa ... đến đời đáng thương Cô Emily Grierson, thành viên cuối gia đình quyền lực quý tộc Jefferson Trong câu chuyện, có nhiều vấn đề đề cập, khía cạnh mà hấp dẫn bảo bọc đáng cha cô dẫn đời cô vào bế...
 • 21
 • 2,667
 • 9

ôn tập sắt, crom và hợp chất

ôn tập sắt, crom và hợp chất
... dịch bazơ vào muối cromat màu vàng tạo thành đicromat có màu da cam B Khi thêm dung dịch axit vào muối cromat màu vàng tạo thành đicromat có màu da cam C Khi thêm dung dịch axit vào muối cromat ... tạo thành đicromat có màu vàng D Khi thêm dung dịch bazơ vào muối cromat màu da cam tạo thành đicromat có màu vàng Câu 20: : Thêm 0,02 mol NaOH vào dung dịch chứa 0,01 mol CrCl2 để không khí đến ... đầu 4,8 gam Công thức oxit sắt A Fe3O4 B FeO2 C Fe2O3 D FeO Câu 28: Khi đốt Fe với bột lưu huỳnh điều kiện oxi thu chất X Hãy cho biết công thức X A FeS B FeS2 C Fe2S3 D Cả hỗn hợp chất Câu 29:...
 • 2
 • 98
 • 0

12A3 ôn tập THI học kì 2 PHỤ đạo

12A3 ôn tập THI học kì 2 PHỤ đạo
... HCl dư thấy thoát 3, 024 lít khí (đkc) 1,86 gam chất rắn không tan Thành phần phần % hợp kim A 40% Fe, 28 % Al 32% Cu B 41% Fe, 29 % Al, 30% Cu C 42% Fe, 27 % Al, 31% Cu D 43% Fe, 26 % Al, 31% Cu ... HNO3 thu V lít N2O (đkc) Giá trị V A 2, 52 lít B 3,36 lít C 4,48 lít D 1 ,26 lít Câu 46: Cho 10 gam hỗn hợp gồm Fe Cu tác dụng với dung dịch H2SO4 loãng (dư) Sau phản ứng thu 2, 24 lít khí hiđro ... tan 4,7 gam K2O vào 195,3 gam nước Nồng độ phần trăm dung dịch thu là: A 2, 6% B 6 ,2% C 2, 8% D 8 ,2% Câu 31: Để chứng tỏ sắt có tính khử yếu nhôm, người ta cho sắt nhôm tác dụng với: A H2O B HNO3...
 • 3
 • 159
 • 0

ÔN tập sắt 12CB

ÔN tập sắt 12CB
... gam clo tác dụng vừa đủ kim loại sắt tạo 32,5 gam FeCl 3? A 21,3 gam B 14,2 gam C 13,2 gam D 23,1 gam Câu 46: Phân hủy Fe(OH)3 nhiệt độ cao đến khối lượng không đổi, thu chất rắn là: A FeO B ... Hai chất X, Y A HCl, NaOH B HCl, Al(OH)3 C NaCl, Cu(OH)2 D Cl2, NaOH Câu 50: Hợp chất sắt (II) sunfat có công thức là: A FeSO4 B Fe(OH)3 C Fe2O3 D Fe2(SO4)3 Câu 51: Chất có tính oxi hoá tính khử ... số kim loại tác dụng với dung dịch HCl dung dịch H2SO4 loãng là: A 10 B C D Câu 37: Hợp chất sau sắt vừa có tính oxi hóa, vừa có tính khử? A FeO B Fe2O3 C Fe(OH)3 D Fe(NO3)3 Câu 38: Câu sau đúng?A.Ag...
 • 2
 • 183
 • 0

ÔN TẬP LT ĐẠI HỌC KHẢO SÁT HÀM SỐ

ÔN TẬP LT ĐẠI HỌC KHẢO SÁT HÀM SỐ
... Tìm m để hàm số có cực đại cực tiểu 4) Tìm m để hàm số có cực đại cực tiểu có hoành độ dương 5) Tìm m để hàm số có cực đại cực tiểu x1 x2 cho x1 + x2 = 6)Tìm m đđđể hàm số có cực đại cực tiểu ... B vuông góc ≥ m ,∀x ∈ [ −2; −1] 9)Tìm m để x − 3x + 10)Giải phương trình x − x + = Bài : Cho hàm số y = x − 3(m + 3) x + 18mx − ( Cm ) 1) Khảo sát hàm số m = 2) Tìm m để hàm số có cực đại ... đồ thò hàm số ( ) hai điểm đối xứng qua đường thẳng y = x 10) Xác đònh m để hàm số có cực đại cực tiểu Viết phương trình đường thẳng qua hai điểm cực trò 11) Tìm m để hàm số có cực đại cực...
 • 8
 • 233
 • 0

ÔN TẬP THI ĐẠI HỌC KHẢO SÁT HÀM SỐ 2008

ÔN TẬP THI ĐẠI HỌC KHẢO SÁT HÀM SỐ 2008
... Tìm m để hàm số có cực đại cực tiểu 4) Tìm m để hàm số có cực đại cực tiểu có hoành độ dương 5) Tìm m để hàm số có cực đại cực tiểu x1 x2 cho x1 + x2 = 6)Tìm m đđđể hàm số có cực đại cực tiểu ... B vuông góc ≥ m ,∀x ∈ [ −2; −1] 9)Tìm m để x − 3x + 10)Giải phương trình x − x + = Bài : Cho hàm số y = x − 3(m + 3) x + 18mx − ( Cm ) 1) Khảo sát hàm số m = 2) Tìm m để hàm số có cực đại ... đồ thò hàm số ( ) hai điểm đối xứng qua đường thẳng y = x 10) Xác đònh m để hàm số có cực đại cực tiểu Viết phương trình đường thẳng qua hai điểm cực trò 11) Tìm m để hàm số có cực đại cực...
 • 8
 • 177
 • 2

ÔN TÂP THI ĐẠI HỌC KHẢO SÁT HÀM SỐ 2008

ÔN TÂP THI ĐẠI HỌC KHẢO SÁT HÀM SỐ 2008
... Tìm m để hàm số có cực đại cực tiểu 4) Tìm m để hàm số có cực đại cực tiểu có hoành độ dương 5) Tìm m để hàm số có cực đại cực tiểu x1 x2 cho x1 + x2 = 6)Tìm m đđđể hàm số có cực đại cực tiểu ... B vuông góc ≥ m ,∀x ∈ [ −2; −1] 9)Tìm m để x − 3x + 10)Giải phương trình x − x + = Bài : Cho hàm số y = x − 3(m + 3) x + 18mx − ( Cm ) 1) Khảo sát hàm số m = 2) Tìm m để hàm số có cực đại ... đồ thò hàm số ( ) hai điểm đối xứng qua đường thẳng y = x 10) Xác đònh m để hàm số có cực đại cực tiểu Viết phương trình đường thẳng qua hai điểm cực trò 11) Tìm m để hàm số có cực đại cực...
 • 8
 • 175
 • 0

On tap TN 12 Phan Khao sat ham so

On tap TN 12 Phan Khao sat ham so
... tiếp tuyến với (C) biết tiếp tuyến song song với đường thẳng y = -7x; c) Tìm m để đường thẳng y = 2x + m cắt (C) điểm phân biệt mà tiếp tuyến (C) tiếp điểm song song với Giải: a) Học sinh tự giải; ... −7 ≠  Vì tiếp tuyến giao điểm đường thẳng đồ thị (C) song song với nên ta có: y’(x1) = y’(x2) ⇔ x1 + x2 =4 ⇔ m=-2 Kết luận: m = -2 Bài 12: Cho hàm số: y = x3 − 3x + (C) a)Viết phương trình tiếp ... song song với Giải: a) Học sinh tự giải; b) TXĐ: D = ¡ \ {2}; y ' = − x − 2 ( ) Vì tiếp tuyến song song với đường thẳng y = - 7x nên hệ số góc tiếp tuyến k = -7 Gọi (x0; y0) toạn độ tiếp điểm tiếp...
 • 5
 • 492
 • 1

ôn tập khảo sát hàm số

ôn tập khảo sát hàm số
... = x − Bài 7: Cho hàm số y = (d ) : y = x x + 3x + (C) Tìm đồ thò (C) điểm mà tiếp tuyến vuông góc với đường thẳng x +1 Bài 8: Cho đường cong (C): y= xiên (C) Bài 9: Cho hàm số y = x + x −1 Viết ... với (C) biết tiếp tuyến vuông góc với đường thẳng x +1 Bài 5: Viết phương trình tiếp tuyến 3 ∆ đồ thò (C) hàm số y = x − x + 3x điểm uốn chứng minh ∆ tiếp tuyến (C) có hệ số góc nhỏ Bài 6: Cho đường ... tuyến vuông góc với đường x+2 x2 + x + Tìm điểm (C) mà tiếp tuyến với (C) vuông góc với tiệm cận x +1 x2 − x +1 Viết phương trình đường thẳng (d) qua M(0;1) tiếp xúc với đồ thò hàm số x −1...
 • 3
 • 239
 • 0

Tài liệu tham khảo ôn tập thi tốt nghiệm 2013 chuyên đề 2 khảo sát hàm số

Tài liệu tham khảo ôn tập thi tốt nghiệm 2013 chuyên đề 2 khảo sát hàm số
... tử mẫu nghiệm chung) cx + d trang HĐBM Toán An Giang- Tài liệu tham khảo Ôn Tập Thi TN2013 Ví dụ 7: Khảo sát hàm số y = −x + x +1 x 2 2x +1 − 2x Ví dụ 9: Khảo sát vẽ đồ thị hàm số y = 2x − Ví ... 1: hàm số có cực trị ⇔ ? O a>0 x O x a...
 • 10
 • 438
 • 18

on tap bam sat lop 12

on tap bam sat lop 12
... address Your cough won’t be better if you you don’t stop smoking Joe can hear only if you shout He will speak to you only if you ask him a question I won’t go to school tomorrow if I don’t feel beeter ... following sentences using UNLESS If you don’t wear your coat, you will cold I’ll phone you if you don’t phone me first He won’t receive the letter tomorrow if you don’t feel better I can’t write to ... C honour C liked C persons C problems C coughed C speeds C questions C choices C pointed C assured D honest D mended D friends D employees D jumped D countries D airports D situations D considered...
 • 27
 • 473
 • 0

Xem thêm