12A1 DE 2 THI THU QUOC GIA THEO CAU TRUC

12A1 DE 2 THI THU QUOC GIA THEO CAU TRUC

12A1 DE 2 THI THU QUOC GIA THEO CAU TRUC
... Cho 13,35g X tác dụng với dung dịch HCl dư thu 18, 825 g muối Công thức cấu tạo thu gọn X A.CH3CH(NH2)COOH B.H2NCH2CH2COOH C.CH3CH2CH(NH2)COOH D.H2NCH2COOH Câu 31: Cho chất: axit glutamic, saccarozo, ... chất CH2=CHCl, CH2=CH-CH=CH2, CH2=CH2, H2NCH2COOH Số chất dãy có khả tham gia phản ứng trùng hợp A B C D Câu 35: Điện phân nóng chảy hoàn toàn 4,75(g) muối Clorua kim loại nhóm IIA thu 1, 12( l) ... hoá thànhandehit) Cho toàn Y tác dụng với luợng du dung dịch AgNO NH3, thu duợc 12, 96 gam Ag kết tủa Giá trị m A 2, 67 B 4,45 C 5,34 D 3,56 Câu 41: Hợp chất X có CTPT C2H8O3N2 Cho 16,2g X phản...
 • 2
 • 119
 • 0

12A1 đề THI TBHUWR QUỐC GIA THEO cấu TRÚC đề 3

12A1 đề THI TBHUWR QUỐC GIA THEO cấu TRÚC đề 3
... Na, NaOH, Na2CO3 X2 phản ứng với Na không phản ứng NaOH Công thức cấu tạo X2, X1 là: A CH3-COOH, H-COO-CH3 B (CH3)2CH-OH, H-COO-CH3 C H-COO-CH3, CH3-COOH D CH3-COOH, C3H7-OH Câu 23: Este X có đặc ... dịch NaAlO2 (2) dung dịch AlCl3 dư vào dung dịch NaOH (3) khí CO2 vào dung dịch NaAlO2 dư, (4) Sục khí NH3 dư vào dung dịch Al(NO3 )3 (5) Bột Fe vào dung dịch FeCl3 dư Số thí nghiệm thu kết tủa ... 6,48 D 8,10 Câu 33 : Hoà tan hoàn toàn 5,4 gam kim loại R vào dung dịch HNO3 dư thu 3, 36 lít khí (đktc) không màu tự hóa mâu không khí Vậy R kim loại sau ? A Zn B Cu C Mg D Ag Câu 34 : Cho dung dịch...
 • 3
 • 135
 • 0

Đề thi thử ĐH 2010(theo cấu trúc của Bộ)-đề số 2

Đề thi thử ĐH 2010(theo cấu trúc của Bộ)-đề số 2
... - Mã đề thi ĐỀ SỐ Câu 23 : Khung dao động (C = 10µF; L = 0,1H) Tại thời điểm uC = 4(V) i = 0, 02( A) Cường độ cực đại khung bằng: A 2. 10–4(A) B 20 .10–4(A) C 4,5.10 2( A) D 4,47.10 2( A) Câu 24 : Trong ...   A i = 2 cos100πt +  (A) B i = 2cos100πt −  (A) 12 12    π π   C i = 2cos100πt −  (A) D i = 2cos100πt −  (A) 12 12    Câu 16: Một hiệu xoay chiều f = 50(Hz) thi t lập ... vận tốc 1 ,2( m/s) Biết phương trình sóng N có dạng u N = 0,02cos2πt(m) Viết biểu thức sóng M: 3π   A uM = 0,02cos2πt(m) B u M = 0, 02 cos 2 t +  (m)   3π  π   C u M = 0, 02 cos 2 t − ...
 • 7
 • 175
 • 0

Đề thi thử TN Sinh theo cấu trúc của bộ lần 2 có đáp án

Đề thi thử TN Sinh theo cấu trúc của bộ lần 2 có đáp án
... A)Hình thái B)Địa lý- sinh thái C )Sinh lý-hoá sinh D)Cách li sinh sản wWw.VipLam.Info Câu 36: Giả sử tính kháng DDT gen lặn a, b, c, d tác động bổ sung với Kiểu gen sức đề kháng cao với DDT? A)aaBBCcDd ... = C)0 ,25 BB + 0,50 Bb + 0 ,25 bb = D)0,64 BB + 0, 32 Bb + 0,04 bb = Câu 42: Cho gà trống F1 mào hồ đào lai phân tích, kết thu 25 % gà mào hồ đào, 25 % gà mào hoa hồng, 25 % gà mào hạt đậu, 25 % gà ... tiêu tế bào sinh dưỡng cá thể ruồi giấm, người ta nhận thấy: Số lượng cặp NST Cặp số Cặp số Cặp số Cặp số 2 2 2 2 4 2 Cá thể thuộc thể bốn nhiễm? A)Cá thể B)Cá thể C)Cá thể D)Cá thể Câu 12: Quan...
 • 5
 • 66
 • 0

Bộ đề thi THPT quốc gia chuẩn cấu trúc bộ giáo dục môn vật lý (đề số 2)

Bộ đề thi THPT quốc gia chuẩn cấu trúc bộ giáo dục môn vật lý (đề số 2)
... www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 ... www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 ... www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01...
 • 43
 • 250
 • 0

5 đề thi thử các trường theo cấu trúc mới

5 đề thi thử các trường theo cấu trúc mới
... tam gi¸c ®Ịu Câu II: 1/ Gi¶i bÊt ph¬ng tr×nh 22 x +3−x −6 + 15. 2 x +3 5 < 2x x π x π x 2π 3x π ) − sin( − ) = 2sin( − ) − 2sin( + ) 12 12 5 2/ Giải phương trình: cos( − π Câu III: Tính tích phân ... Theo chương trình nâng cao: Câu VI.b: Trong kg Oxyz, cho đường thẳng ∆1, ∆2 mp(P) có pt: ∆1: x +1 y −1 z − x−2 y+2 z = = = = ,∆2: , mp(P): 2x − y − 5z + = 1 −2 1/ Cmr ∆1 ∆2 chéo Tính khoảng cách ... tõ c¸c sè 1, 2, 3, 4, 5, LÊy ngÉu nhiªn ®ång thêi hai phÇn tư cđa E TÝnh x¸c st ®ỵc hai sè cã tỉng chia hÕt cho Sở GD & ĐT Thanh Hoá Giáo viên: Trònh Duy Thế ĐỀ ÔN TẬP SỐ Trường THPT Lê Văn Hưu...
 • 6
 • 250
 • 0

Đề thi thử tốt nghiệp theo câu trúc của bộ (có đáp án)

Đề thi thử tốt nghiệp theo câu trúc của bộ (có đáp án)
... ®á Câu 39: Khi nói điện từ trường, phát biểu sau sai ? Trang 4/6 - Mã đề thi 000 A Đường cảm ứng từ từ trường xốy đường cong kín bao quanh đường sức điện trường B Một từ trường biến thi n theo ... thời phụ thuộc vào thời gian theo quy luật hàm số sin cosin C Chiều thay đổi giá trị tức thời khơng thay đổi theo thời gian D Cường độ hiệu dụng thay đổi theo thời gian Câu 10: Một đoạn mạch điện ... + 1) C d2 - d1 = k λ λ B d2 - d1 = (2k + 1) λ D d2 - d1 = kλ Câu 28: Khi nói sóng điện từ, phát biểu sau sai ? Trang 3/6 - Mã đề thi 000 A Sóng điện từ sóng ngang B Sóng điện từ truyền mơi trường...
 • 6
 • 284
 • 0

Tổng hợp 48 đề thi thử đại học theo cấu trúc năm 2008. Dùng cho ôn thi

Tổng hợp 48 đề thi thử đại học theo cấu trúc năm 2008. Dùng cho ôn thi
... Vương Nguyên 48 Bộ đề toán tổng hợp năm 2008 ĐỀ ĐỀ SỐ 25 PH N CHUNG CHO T T C THÍ SINH Câu I (2 m) Cho hàm s y = x − 3x2 + có đ th (C) Kh o sát s bi n thi n v đ th (C) Tìm m M tr c tung cho t có ... ng cách gi a AD’ B’C theo a b Tính th tích t di n AB’D’C theo a ……………………H t…………………… Trang 47 ThS Đoàn Vương Nguyên 48 Bộ đề toán tổng hợp năm 2008 48 ĐỀ SỐ 48 PH N CHUNG CHO T T C THÍ SINH Câu ... S.AHK theo h R ……………………H t…………………… Trang ThS Đoàn Vương Nguyên 48 Bộ đề toán tổng hợp năm 2008 ĐỀ SỐ PH N CHUNG CHO T T C THÍ SINH Câu I (2 m) Cho hàm s y = x + − có đ th (C) x Kh o sát s bi n thi n...
 • 48
 • 224
 • 0

Tổng hợp 10 đề thi thử đại học theo cấu trúc của bộ kèm đáp án môn vật lý

Tổng hợp 10 đề thi thử đại học theo cấu trúc của bộ kèm đáp án môn vật lý
... xạ lượng mạnh vùng ánh sáng nhìn thấy B Ánh sáng trắng tổng hợp (hỗn hợp) nhiều ánh sáng đơn sắc có màu biến thi n liên tục từ đỏ tới tím C Ánh sáng đơn sắc ánh sáng khơng bị tán sắc qua lăng kính ... B Ánh sáng đơn sắc ánh sáng có bước sóng xác định C Ánh sáng đơn sắc ánh sáng khơng bị tán sắc qua lăng kính D Trong mơi trường suốt, vận tốc truyền ánh sáng màu đỏ lớn vận tốc truyền ánh sáng ... sai: A Ánh sáng trắng tập hợp gồm ánh sáng đơn sắc khác nhau: đỏ, cam, vàng, lục, lam, chàm, tím B Ánh sáng đơn sắc ánh sáng khơng bị tán sắc qua lăng kính C Chiết suất mơi trường suốt ánh sáng...
 • 48
 • 216
 • 0

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC THEO CẤU TRÚC CỦA CỤC KHẢO THÍ VÀ KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC THEO CẤU TRÚC CỦA CỤC KHẢO THÍ VÀ KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG
... B Al C Fe D Zn Bộ đề thi thử đại học 2010 Trang: 12 GV: Đỗ Trọng Thắng Bộ đề thi thử đại học 2010 Trang: 13 GV: Đỗ Trọng Thắng - HẾT Bộ đề thi thử đại học 2010 Trang: 13 ... tủa A Lọc tách kết tủa, nung đến khối lượng không đổi thu chất rắn có khối lượng: Bộ đề thi thử đại học 2010 Trang: GV: Đỗ Trọng Thắng Bộ đề thi thử đại học 2010 Trang: GV: Đỗ Trọng Thắng ... 1,77V B 0,84V C 0,42V D 3,54V Bộ đề thi thử đại học 2010 Trang: GV: Đỗ Trọng Thắng Bộ đề thi thử đại học 2010 Trang: GV: Đỗ Trọng Thắng 60 Phản ứng hóa học xảy pin điện hóa: 2Cr + 3Ni...
 • 13
 • 176
 • 0

ĐỀ THI THƯ ĐẠI HỌC (THEO CẤU TRÚC ĐỀ CỦA BỘ)

ĐỀ THI THƯ ĐẠI HỌC (THEO CẤU TRÚC ĐỀ CỦA BỘ)
... bào 2n bình thư ng có hay nhiều dòng tế bào khác bất thư ng số lượng cấu trúc B mang NST bất thư ng số lượng C mang hai dòng tế bào có nhiễm sắc thể khác D mang NST bất thư ng cấu trúc Câu 36: ... F1 với ruồi giấm F1 bình thư ng cho tỉ lệ 3/4 bình thư ng : 1/4 thân mun Câu 42: Tính đa dạng đặc thù đại phân tử sinh học do: A Có khối lượng lớn B Cấu trúc đa phân C Cấu tạo phức tạp D A, B ... tới thư ng xuyên tự đổi thành phần tổ chức B ADN luôn tự mẫu nó, cấu trúc ADN luôn trì tính đặc trưng, ổn định bền vững qua hệ C Cơ sở phân tử tiến hoá trình tích luỹ thông tin di truyền Cấu trúc...
 • 5
 • 163
 • 0

ĐỀ THI THỬ lần 1 THEO CẤU TRÚC ĐỀ THI MINH HỌA môn vật lý

ĐỀ THI THỬ lần 1 THEO CẤU TRÚC ĐỀ THI MINH HỌA môn vật lý
... 11 7 /1 - - HẾT ĐỀ THI THỬ TT1-Giáo viên: NGUYỄN ĐÌNH YÊN Trang 6/6-Mã đề thi 13 2 PHIẾU ĐÁP ÁN TRẮC NGHIỆM MÔN VẬT LÝ-TT1 Mã đề: 13 2 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 ... 54 /1 đá để đáp ứng 12 /13 nhu cầu điện khu công nghiệp Nếu muốn cung cấp đủ điện cho khu công nghiệp điện áp truyền 2U, phải dùng máy hạ áp nào? Coi hệ số công suất A 11 4 /1 B 11 1 /1 C 10 8 /1 D 11 7 /1 ... bước sóng 12 0 m Nếu tăng khoảng cách hai tụ C1 lên gấp 1, 5 lần, đồng thời giảm khoảng cách hai tụ C2 xuống lần mạch bắt sóng ĐỀ THI THỬ TT1-Giáo viên: NGUYỄN ĐÌNH YÊN Trang 2/6-Mã đề thi 13 2 điện...
 • 7
 • 206
 • 0

ĐỀ THI THỬ lần 3 THEO CẤU TRÚC ĐỀ THI MINH HỌA môn vật lý

ĐỀ THI THỬ lần 3 THEO CẤU TRÚC ĐỀ THI MINH HỌA môn vật lý
... độ dao động x1 đạt giá trị cực tiểu li độ dao động x3 là: A 0cm B cm C 3cm D cm ĐỀ THI THỬ TT3-Giáo viên: NGUYỄN ĐÌNH YÊN Trang 3/ 6-Mã đề thi 132 Câu 27: Nếu đoạn mạch điện xoay chiều không phân ... Mức cường độ âm A 60 dB B 55, 23 dB Mức cường độ âm C xấp xỉ A 46 ,39 dB B 48,68 dB C 47,96 dB D 45,28 dB ĐỀ THI THỬ TT3-Giáo viên: NGUYỄN ĐÌNH YÊN Trang 2/6-Mã đề thi 132 Câu 19: Một dao động điều ... Câu 35 : Khi vật dao động điều hòa, chuyển động vật từ vị trí biên vị trí cân chuyển động A nhanh dần B chậm dần C chậm dần D nhanh dần ĐỀ THI THỬ TT3-Giáo viên: NGUYỄN ĐÌNH YÊN Trang 4/6-Mã đề thi...
 • 6
 • 166
 • 1

Xem thêm