12A1 1 TIÊT bài SO 4 đề 2

12A1 1 TIÊT bài SO 4 đề 2

12A1 1 TIÊT bài SO 4 đề 2
... C©u 17 : A C©u 18 : A C C©u 19 : A C©u 20 : A C©u 21 : A C©u 22 : A C©u 23 : A C©u 24 : A B C D C©u 25 : A C©u 26 : A C C©u 27 : A C©u 28 : A C©u 29 : A C©u 30 : A C Để điều chế 2, 08 gam ... CuCl2 (1) ; CuSO4 (2) ; Mg(NO3 )2 (3); AgNO3 (4) ; MgCl2 (5); KNO3 (6) Các trường hợp xảy phản ứng là: (1) ; (4) ; (6) B (2) ; (3); (6) C (1) ; (2) ; (4) D (2) ; (5); (6) Cho 23 ,6 gam hỗn hợp gồm ZnO, Al2O3 ... là: 20 ,7 gam B 27 ,2 gam C 13 ,7 gam D 2, 72 gam Muốn điều chế 3,36 lít khí Cl2 ( đktc ) khối lượng K2Cr2O7 tối thiểu cần lấy tác dụng với dd HCl đặc, dư : 14 ,7 gam B 21 , 4 gam 52, 6 gam D 23 ,4 gam...
 • 3
 • 135
 • 0

KIỂM TRA 1 TIẾT BÀI SỐ 4

KIỂM TRA 1 TIẾT BÀI SỐ 4
... Phần tự luận (7đ) Câu 1( 2đ): Hoàn thành phản ứng cho sau T0 a CH3CH2CH2OH + CuO  → H SO d → b m-đinitro benzen + HNO3 đ  (1: 1) H SO d → c CH3CH2OH + CH3OH  ( 14 0 C ) T0 d CH3CH2CH2Cl ... (1 ): Cho 9 ,4 gam hỗn hợp A gồm hai ancol qua chất xúc tác thích hợp thu đựoc hỗn hợp B gồm ete (số mol ete nhau), hai anken, hai ancol nứoc Cho hỗn hợp B qua P2O5 tạo 5 ,48 8 gam H3PO4 Hỗn hợp B ... H3PO4 Hỗn hợp B làm màu vừa hết lưọng nước brom chứa 8, 64 gam brom Nếu tách riêng hỗn hợp ancol ete từ hỗn hợp B cho bay đựoc 4, 3008 lít 910 C 2/3 atm Lập công thức phân tử hai ancol ban đầu Biết...
 • 2
 • 229
 • 0

Tuần 28 - Tiết 53. Kiểm tra 1 tiết(bài số 4)

Tuần 28 - Tiết 53. Kiểm tra 1 tiết(bài số 4)
... oxi 1( 1, 0) hoá - khử C5 Chất khử, chất oxi hóa, khử, oxi hóa Điều chế hiđro – phản ứng Nhận biết chất Giải toán hoá học Tổng Trường THCS Đạ M’rông 1( 2,0) C7 2(3,0) 1( 1,0) C6 1( 1,0) 1( 0,5) C1 1( 0,5) ... tham gia phản ứng: n= m 21, = = 0 ,1( mol ) M 217 0,25đ 0,5đ 0,5đ 0,5đ 0,25đ t0 HgO + H2  → Hg + H2O 1 0,1mol 0,1mol 0,1mol - Khối lượng Hg thu được: m = n.M = 0 ,1 2 01 = 20 ,1( g) c Thể tích khí H2 ... M’rông 1( 2,0) C7 2(3,0) 1( 1,0) C6 1( 1,0) 1( 0,5) C1 1( 0,5) 1( 2đ) C8 4(3,0) 2(4,0) 1( 2,0) 2 (1, 0) 1( 2,0) C9 1( 2,0) 1( 2,0) 9 (10 ,0) III ĐỀ BÀI: ĐỀ SỐ 1: A.TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN (4đ) Hãy khoanh tròn vào...
 • 6
 • 183
 • 0

Tuần 31 - Tiết 60. Kiểm tra 1 tiết, bài số 4

Tuần 31 - Tiết 60. Kiểm tra 1 tiết, bài số 4
... với Na2CO3 => A C2H4O2 H H O C C O H H C C2H6O H C Câu 11 C H H H H O H Đề số 1: mC = m CO2 MCO2 m H2 = M C = m H2O M H2 O 44 12 = 12 (g) 44 M H2 = 27 = 3(g) 18 => mO = 23 – (12 + 3) = 8(g) => ... 46 n = 46 => n =1 - Công thức A là: C2H6O GV Lê Anh Linh Trang Phòng GD&ĐT Đam Rông M’rông Trường THCS Đạ Đề số 2: mC = mH = mCO2 M CO2 M C = mH 2O M H 2O 44 12 = 12 ( g ) 44 M H = 18 = 2( g ) 18 ... 2( g ) 18 => mO = 30 – (12 + 2) = 16 (g) => Trong A có nguyên tố C, H, O - Gọi CTTQ A l: (CxHyOz)n - Lập tỉ lệ x : y : z = mC mH mO 12 16 : : = : : = 1: :1 M C M H M O 12 16 => Công thức chung là:...
 • 5
 • 76
 • 0

đề kt 1 tiết bài số 2 + đáp án

đề kt 1 tiết bài số 2 + đáp án
... TRẮC NGHIỆM d d c 10 c b 11 b a 12 d a 13 b c 14 c b 15 a c 16 d d 12 b c 13 d d 14 c b 15 b a 16 a ĐÁP ÁN ĐỀ II PHẦN TRẮC NGHIỆM a d b 10 d c 11 a ĐÁP ÁN PHẦN TỰ LUẬN I Mỗi từ 0 ,25 điểm secondary ... _ NGƯỜI RA ĐỀ: NGUYỄN SAO NGÀY RA ĐỀ 01- 11 -2 010 ĐỀ KIỂM TRA 45 PHÚT MÔN TIẾNG ANH LỚP 12 - TIẾT PPCT 37 -TUẦN KT: 12 ĐỀ II HỌ VÀ TÊN:……………………………LỚP 12 :………….ĐIỂM: A.PHẦN TRẮC NGHIỆM( ... the rest: 14 a remember b employment c.applicant d position 15 a company b accompanyc interview d.maximum 16 a.polite b advertise c.category d vacancy TRẢ LỜI 10 11 12 13 14 15 16 ĐÁP ÁN ĐỀ I PHẦN...
 • 4
 • 198
 • 0

Bai kiem tra 1 tiet bai so 2

Bai kiem tra 1 tiet bai so 2
... (1, 25 points) A B What time is this ? a Ok Would you like to come to my house for dinner? b Sorry I cant lets play table tennis c It s half past six What s your family name? d I often play soccer ... after school? e My family name is Nguyen -> 2. -> -> 4. -> > Phòng Giáo dục Than Uyên Trờng THCS Mờng Than Đáp án Đề kiểm tra tiết (bài số 2) Môn : Tiếng anh Khối A Listening: Học điền ... structures: I Học sinh chọn cho 0 ,25 điểm a b c c a a a c II Học sinh tìm nghĩa từ cho 0 ,25 điểm >b -> d ->a ->c D Writing: I Học sinh viết nh đáp án cho 0 ,25 điểm Nam is the tallest in ourclass...
 • 4
 • 219
 • 0

DE KIEM TRA MOT TIET - BAI SO 4 - 10 CO BAN

DE KIEM TRA MOT TIET - BAI SO 4 - 10 CO BAN
... Giá trị V là: A 2, 24 lít B 1,12 lít C 4, 48 lít D 3,36 lít Câu 17: Lưu huỳnh có số oxi hóa sau: A 0, +4, +6, +2 B -2 , -4 , +6, C +2, +4, +6, -2 D 0, -2 , +6, +4 Câu 18: Câu nói tính chất hóa học oxi ... sau phản ứng : A Na 2SO3 , NaHSO3,H2O B NaHSO3 , H2O C Na 2SO3 , H2O D Na 2SO3 ,NaOH, H2O Câu 24: Dùng thuốc thử để nhận biết lọ bị nhãn chứa dung dịch K 2SO4 , NaBr, HCl, H 2SO4 , KOH A dung dịch AgNO3 ... thời HCl H 2SO4 (dư) thấy thoát 4, 48 lít khí H2 (ở đktc) Nếu hoà tan m gam hỗn hợp X dung dịch H 2SO4 đặc, nóng dư thu V lít khí H2S (giả sử nhất) điều kiện tiêu chuẩn Giá trị V là: A 2, 24 lít B 1,12...
 • 2
 • 336
 • 0

Đề kiểm tra 1 tiết(bài số 1)

Đề kiểm tra 1 tiết(bài số 1)
... trung hòa điện nguyên tử có: A Có số p = số n; C Có số n = số e; B Có số p = số e; D Tổng số p số n = số e Câu Công thức hóa học axit nitric( biết phân tử có 1H, 1N, 3O) là: A HNO3; B H3NO; C H2NO3; ... TRƯỜNG THCS ĐẠ M’RÔNG LỚP: TÊN:……………………………… BÀI KIỂM TRA TIẾT , SỐ MÔN: HÓA HỌC Ngày kiểm tra: … /……/2 010 Điểm Nhận xét giáo viên ĐỀ SỐ A.TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN (4đ): Hãy khoanh tròn vào ... Ca; D.Ca Câu Phân tử khối đồng (II) sunfat CuSO4 là: A 14 0 đ.v.C; B 15 0 đ.v.C; C 16 0 đ.v.C; D 17 0 đ.v.C Câu Một chất khí có phân tử khối 14 lần khí hiđro Vậy, khí là: A Nitơ; B Oxi; C Clo; D Cacbonic...
 • 3
 • 217
 • 0

Tuần 10 - Tiết 20. Kiểm tra 1 tiết(bài số 2)

Tuần 10 - Tiết 20. Kiểm tra 1 tiết(bài số 2)
... (NH4)2HPO4, KCl Câu Trong phân bón N.P.K 20 .10 . 10 , hàm lượng N bao nhiêu? A 20% B 15 % C 10 % D 5% Câu Phản ứng bazơ với muối gọi phản ứng ? A Trung hồ ; B Hố hợp ; C Trao đổi ; D Phân huỷ Câu Dung dịch ... KOH D Ca(OH)2 Câu Trong phân bón N.P.K 20 .10 . 10 , hàm lượng N bao nhiêu? GV: Lê Anh Linh Trang Phòng GD&ĐT Đam Rơng Trường THCS Đạ M’rơng A 20% B 15 % C 10 % D 5% B TỰ LUẬN (6đ): Câu 9(2đ): Viết ... Tính thể tích dung dịch H2SO4 1M để hòa tan hồn tồn lượng chất rắn IV ĐÁP ÁN: Phần Trắc nghiiệm Đáp án chi tiết Đề số 1: 1. A 5.B Đề số 2: 1. A B Tự luận Câu (đề 2) Thang điểm đáp án * 0,5 = 4,0đ...
 • 4
 • 238
 • 0

BAI KIEM TRA 1 TIET ( BAI SO 1.2)

BAI KIEM TRA 1 TIET ( BAI SO 1.2)
... A = A1 + B1 - C1 kết B = A1 + B1 + C1 kết 23 C = A3 * B3 - C3 kết 47 D Tất PHẦN II: TỰ LUẬN(5 điểm) Câu 1: (2 điểm) Hãy nêu thành phần trang tính ? Câu 2: (3 điểm) Cho trang tính sau:...
 • 2
 • 151
 • 0

Bài giảng Kiểm tra 1 tiết Đại số 10 chương 2

Bài giảng Kiểm tra 1 tiết Đại số 10 chương 2
... y 3 Cõu Ta giao im ca hai .thng d1: y = 3x + v d2: 2x + 3y = l: 14 13 13 14 14 13 13 14 A ( ; ) B ( ; ) C ( ; ) D ( ; ) 11 11 11 11 11 11 11 11 Cõu Hm s y = x2 6x + ng bin trờn khong : A (3;+ ... 2: nh ca Parabol y = x2 2x +2 l : a) I (1; 1) b) I (1; 1) c) I (1; 1) Cõu : Hm s y = 2x2 4x + a) ng bin trờn khong ( ; ) c) Nghch bin trờn khong ( ;+ ) 3x l: c) [1; 3) c) I (1; 2) b) ng bin trờn khong ... ;2) b ( ;2) + 3x l : c (2; + ) Bi : th hm s :y= x2+2x+3 cú nh l : a) I (1; 4) b I (1; 3) c (1; 4) II/ Phn t lun (6im) Bi1: Tỡm xỏc nh ca hm s : y= 2x + x Bi 2: Xột tớnh chn l ca hm s : y= x2 2x...
 • 18
 • 712
 • 16

KT 1 tiet bai so 2.12 cb

KT 1 tiet bai so 2.12 cb
... xạ khơng nhìn thấy Câu 16 Mạch dao động lí tưởng LC: C= 0,5 µ F ,hiệu điện cực đại hai tụ 6V lượng điện từ mạch dao dộng A 9 .10 -7 J B 9 .10 -6 J C 5 .10 -6 J D 8 .10 -6 J Câu 17 Thân thể người bình ... Năng lượng điện trường lượng từ trường Câu 21 Với f1 ,f2 ,f3 tần số tia hồng ngoại ,tia tử ngoại tia gamma A f3 ...
 • 5
 • 93
 • 0

De kiem tra 1 tiet bai so 1

De kiem tra 1 tiet bai so 1
... 6 In the 18 th century Jean cloth completely from cotton a was made B has been made C is made D are made III Rewite the following sentences (2m) I don't ... James Dean wore Jeans He became a hero to many young people During the 19 60s, Rock and Roll became even more popular Young people had more freedom The clothes showed their independence Some people ... people decorated their Jeans with colorful patches and flowers In the 19 70s and 19 80s, Jeans became very expensive They were very stylish and very expensive, Jeans are so popular that Levis's has sold...
 • 5
 • 172
 • 0

KIỂM TRA 1 TIẾT BÀI SỐ 2 pps

KIỂM TRA 1 TIẾT BÀI SỐ 2 pps
... số riêng f1= 15 0kHz dùng tụ điện có C1 tần số riêng f2= 20 0kHz dùng tụ điện C2 Khi dùng tụ điện C1 ghép nối tiếp với C2 mạch dao động có tần số riêng f3 : A f3 =350 kHz B f3 =25 0kHz ; C f3 =22 0kHz ... young cho S1S2= mm ; D =1, 2 m ; đặt trước khe S1 sông song độ dày e , chiết suất n= 1, 5 ; thấy hệ vân dời đoạn x = 3mm song song có độ dày ? A e= m B e = 2, 5 m C e= m D e= m Câu 15 :Chùm tia ... 5,76mm ; B 7,04mm ; C 8,64mm D 12 mm Câu 20 :Thực hiên giao thoa ánh sáng khe young cách a =1, 2mm có khoảng vân mm Di chuyển ảnh (E) xa khe young thêm 50cm khoảng vân 1, 25 mm Tính bước sóng xạ thí...
 • 2
 • 61
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: UNG DUNG VI SINH TRONG SAN XUAT CHAT MAU THUC PHAMskkn BIỆN PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC HỌC SINH TẠI TRƯỜNG THPT VÕ TRƯỜNG TOẢNSKKN KINH NGHIỆM TỔ CHỨC TẬP LUYỆN VÀ KIỂM TRA THỂ LỰC ĐỐI VỚI HỌC SINH KHỐI 10skkn Một số biện pháp để sử dụng và bảo quản các thiết bị - đồ dùng dạy học đạt hiệu quảskkn MỘT SỐ BIỆN PHÁP QUẢN LÝ THIẾT BỊ GIÁO DỤC Ở TRƯỜNG THPT ĐẮC LUA – TÂN PHÚ – ĐỒNG NAIskkn Một số dạng bài tập tương tác ứng dụng trên bảng thông minh ActivBoard môn GDQP - ANSKKN MỘT SỐ KINH NGHIỆM TRONG GIẢNG MÔN CHẠY BỀN ĐỐI VỚI HS TRƯỜNG PT DÂN TỘC NỘI TRÚ TỈNH VÀ HS LỚP 10 NÓI RIÊNGChuyên đề Tìm hiểu kỹ thuật sản xuất giống tôm sú Penaeus monnodon FabriciusĐỒ ÁN CHI TIẾT MÁY THIẾT KẾ HỆ THỐNG TRUYỀN ĐỘNG CƠ KHÍBài thuyết trình Làm việc nhóm (Worksets) trong RevitBáo cáo thực tập cao đẳng Tổng quan về máy vi tính - Huỳnh Trần SơnBáo cáo thực tập tại Trường Cao đẳng Công nghệ ViettronicsBáo cáo thực tập Thực tập kỹ năng nghề nghiệp thực tập tốt nghiệp - Lê Công ĐạtĐề tài môn học Thu nhận yêu cầu - Quản lý chứng khoán (Web ứng dụng)Đề tài nghiên cứu Vẽ hình minh họa bài giảng bằng Microsoft WordTIỂU LUẬN PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC KON TUM“ Xử lý, giải quyết tình trạng lấn chiếm lòng, lề đường tại đường Lê Duẩn, khối 3, thị trấn Đắk Tô để họp chợ tự phát”sáng kiến kinh nghiệm Một số phương pháp dạy luyện câu cho học sinh Tiểu học theo hướng giao tiếp.sáng kiến kinh nghiệm Sử dụng phương pháp Bàn tay nặn bột” trong dạy học môn Khoa học nhằm nâng cao hiệu quả học tập môn khoa học cho sinh lớp 5skkn Xây dựng hệ thống câu hỏibài tập theo định hướng phát triển năng lực học sinh trong chương trình Sinh học 8