12 ôn tập học kỳ 1

12 ôn tập học kỳ 1

12 ôn tập học kỳ 1
... HNO3 , CH3COOH Khối lượng đoạn mạch nilon-6,6 18 758 đvC đoạn mạch tơ capron 10 170 đvC Số lượng mắt xích đoạn mạch là: 83 90 B 69 87 C 14 0 10 4 D 10 2 98 ... A C©u 21: A C C©u 22: A C©u 23: A C©u 24: A C©u 25: A C©u 26: A C©u 27: A C©u 28: A C©u 29: A C©u 30: A C C©u 31: A C©u 32: A C©u 33: A B C D C©u 34: A C©u ... caprolactam Trùng ngưng axit ađipic hexametylen điamin Trùng hợp axit ađipic hexametylen amin Chất không làm đổi màu giấy quỳ tím ẩm: C2H5NH2 B CH3NH2 C C6H5NH2 D NH3 Điều sau sai: Tính bazơ amin mạnh...
 • 3
 • 153
 • 0

Ôn tập học kỳ 1 Hóa học 12

Ôn tập học kỳ 1 Hóa học 12
... axit bộo Hai loi axit bộo ú l (cho H = 1, C = 12 , O = 16 ) A C15H31COOH v C17H35COOH B C17H33COOH v C15H31COOH C C17H31COOH v C17H33COOH D C17H33COOH v C17H35COOH 43 Trong mt bỡnh kớn cha hi cht ... l A C6H8O6 B C3H4O3 C C12H16O12 D C9H12O9 49 Hp cht hu c no, a chc X cú cụng thc phõn t C7H12O4 Cho 0 ,1 mol X tỏc dng va vi 10 0 gam dung dch NaOH 8% thu c cht hu c Y v 17 ,8 gam hn hp mui Cụng ... C3H7COOH 13 Xỏc nh CTPT ca axit panmitic: A C15H31COOH B.C17H33COOH C C17H35COOHD C17H31COOH TT NGHIP 2007 14 Axit no, n chc, mch h cú cụng thc chung l A CnH2n-1COOH (n 2) B CnH2n+1COOH (n ...
 • 21
 • 197
 • 1

Đề cương ôn tập học kỳ 1 lớp 11 (08.12.08)

Đề cương ôn tập học kỳ 1 lớp 11 (08.12.08)
... a+ b u1 + u5 − u3 = 10 u1 + u6 = Bµi : Cho SCS (un) tháa m·n:  a, T×m u1 vµ d b, Tinh u10, u20 c, Tinh S15 u1 + u2 + u3 + u4 = 15 Bµi : Cho CSN (un) cho:  a, T×m u1 vµ q b, Tinh u15, u20 ... Pn = + P1 + 2P2 + 3P3 + … + (n - 1) Pn - , n ≥ lµ sè nguyªn Bµi 28: Cho k vµ n lµ c¸c sè nguyªn d¬ng cho k < n Chøng minh r»ng: k 1 k k 1 k 1 C n = C n 1 + C n− + + C k k 1 + C k 1 Bµi 29: ... Bµi 1: CMR: a, Víi mäi sè nguyªn d¬ng n ta lu«n cã: 1. 2 + 2.5 + … + n(3n - 1) = n2(n + 1) b, n (2n2 – 3n + 1) chia hÕt cho Bµi 2: Cho d·y sè (un) x¸c ®Þnh bëi u1 =  un +1 = un + (n ≥ 1) Bµi...
 • 10
 • 432
 • 0

Ôn tập học kỳ 1 Anh văn 12

Ôn tập học kỳ 1 Anh văn 12
... DIVERSITY T 10 +11 Reading T .12 Listening T .13 Speaking T 14 Writing T .15 Writing 2+ word study T 16 Language Focus ( Grammar ) -Kiểm tra tiết ( Lần 1) ( T 17 ) UNIT : SCHOOL EDUCATION SYSTEM T 18 +19 Reading ... B NÂNG CAO *Học Kỳ -Hướng dẫn ôn tập (1 tiết ) -Kiểm tra chất lượng (1tiết ) UNIT 1: HOME LIFE T 3+4 Reading T.5 Listening T.6 Speaking T7 Writing ... CONSOLIDATION ( T 67 + 68 ) -REVISION ( 3t ) (T 69, 70, 71 ) KIỂM TRA HỌC KỲ -REVISION ( 4T ) Phan Chau Trinh Upper Secondary School FORM 10 ( 2 010 – 2 011 ) REVISION A VOCABULARY - Choose the best part...
 • 5
 • 349
 • 2

Ôn tập học kỳ 1 hóa 12 nâng cao

Ôn tập học kỳ 1 hóa 12 nâng cao
... loại axit béo Hai loại axit béo là: A C17H33COOH C17H35COOH B C17H31COOH C17H33COOH C C15H31COOH C17H35COOH D C17H33COOH C15H31COOH 30 Thủy phân este có công thức phân tử C4H8O2 (với xúc tác axit), ... A Glucozơ C6H12O6 B Xoclohexanol C6H12O C Axit hexanoic C5H11COOH D Hexanal C6H12O Để phân biệt dung dịch hóa chất riêng biệt: Saccarozơ, mantozơ, etanol fomalin, người ta dùng hóa chất sau đây? ... 8,8g B 9,8g 8,8g C 10 ,88g 9,8g D 15 ,2g 9,2g 10 Cho 11 ,1g hỗn hợphai este X Y no đơn chức đồng phân tác dụng vừa đủ với 10 0 ml dung dịch KOH 1, 5M Cô cạn dung dịch sau phản ứng thu 13 ,3g muối Khối...
 • 21
 • 333
 • 4

Đề cương ôn tập học kỳ 1 toán 12

Đề cương ôn tập học kỳ 1 toán 12
... b/ 3x +1 + 2.3− x = c/ 6.4 x − 13 .6 x + 6.9 x = ( d/ + ) + ( − 3) x x =2 Bài 21: Giải phương trình mũ: Page Trường THPT Võ Giữ Đề cương ôn tập HKI môn Toán lớp 12 a/ 3.8 x + 4 .12 x − 18 x = 2.27 ... Trường THPT Võ Giữ Đề cương ôn tập HKI môn Toán lớp 12 3 x − x +5 a/ Khảo sát vẽ đồ thị (C) hàm số b/ Tìm giá trị m để phương trình x − 6x + m = có nghiệm phân biệt Bài 11 Cho hàm số y = x − ... ≤ 3x + 3x 1 d x +1 > x + c 5.36 x − 2.81x ≤ 3 .16 x f/ ( ) x +1 + ( ) x − < 3.2 x Bài 26: Giải bất pt sau +1 x x a/   +   > 12  ÷  ÷ 3  3 b/ x + 2x − ≤2 x 1 c/ x.27 x 1 x > 576 Bài...
 • 4
 • 303
 • 1

Ôn tập học kỳ 1 - hóa 12 cơ bản

Ôn tập học kỳ 1 - hóa 12 cơ bản
... sau: (-CH2-CH 2-) n , (-CH2-CH=CH-CH 2-) n, (-NH-[CH2]5-CO-)n Công thức monome tạo nên polime (bằng cách trùng hợp trùng ngưng) là: A.CH2=CH2, CH3-CH=CH-CH3, H2N-CH2-CH2-COOH B.CH2=CHCl,CH3-CH=CH-CH3, ... là:A 16 ,476 kg; B 15 ,65 kg C 31, 3 kg; D 20,00 kg 13 đốt cháy cacbohiđrat người ta thu khối lượng nươc CO2 theo tỉ lệ 33: 88 Công thức cacbohiđrat: A C6H1206; B C12H12O6; C (C6H10O5)n; D Một công ... D.CH3–OOC–COO–CH 2- CH3 Câu 19 : Este sau dùng điều chế thủy tinh hữu phản ứng trùng hợp ? A CH2 = C - COO - CH3 B CH2 = CH - C - O - CH - CH3 CH3 O C CH2 = CH - COO - CH3 CH3 D CH2 = CH - COO - CH2 - CH3...
 • 11
 • 258
 • 1

Tài liệu Đề ôn tập học kỳ 1 môn giảng văn lớp 12 docx

Tài liệu Đề ôn tập học kỳ 1 môn giảng văn lớp 12 docx
... tài hoa, uyên bác: -Sự tài hoa -> ngôn ngữ, hình ảnh, câu văn + Ngôn ngữ NTuân nóng rẫy sống, khối, hình, âm thanh, cảm giác Ông nghệ sĩ ngôn từ Miêu tả S.Đà, nhà văn viết “ S.Đà tuôn dài tuôn ... lái đò sông Đà” trích từ tập tùy bút “Sông Đà” (xuất năm 19 60) Tập tùy bút thành tựu nghệ thuật Nguyễn TUân sau CM, đồng thời tác phẩm tiêu biểu thể tài tùy bút văn học đại (Qua tùy bút “Sông Đà”, ... vệ thác - Ông lái đò: Sức sống ông lái đò mong manh Nhưng vòng này, ông lái đò thể thông tài ba Con thuyền đuôi én vun vút lao qua cổng đá cánh mở cánh khép, vừa lái vừa lượn… Tài nghệ ông lái...
 • 12
 • 288
 • 4

Giáo án hóa học lớp 12 cơ bản – Tiết 35: ôn tập học kỳ 1 pdf

Giáo án hóa học lớp 12 cơ bản – Tiết 35: ôn tập học kỳ 1 pdf
... sau: Glucozơ CTPT Saccarozơ Tinh bột Xenlulozơ C6H12O6 C12H22O 11 (C6H10O5)n (C6H10O5)n CH2OH[CH C6H11O5-OOH]4CHO CTCT thu Glucozơ gọn [C6H7O2(O C6H11O5 H)3]n (saccarozơ (monoanđehi poliancol, t poliancol) ... - Yêu cầu HS lập bảng tổng kết kiến thức chương hoá học hữu trước lên lớp ôn tập phần hoá học hữu - GV lập bảng tổng kết kiến thức chương vào giấy khổ lớn bảng phụ III PHƯƠNG PHÁP: Nêu ... dính hai mảnh vật liệu rắn khc Nhựa vá săm Keo dn epxi Keo dán ure-fomanđehit V CỦNG CỐ: Trong tiết ơn tập VI DẶN DỊ: TIẾT SAU THI HỌC KÌ ...
 • 8
 • 298
 • 0

Trắc nghiệm ôn tập học kỳ 1 Vật lý 12

Trắc nghiệm ôn tập học kỳ 1 Vật lý 12
... L=0,2 .10 -4H tụ điên có điện dung C=8nF.Tính chu kỳ riêng mạch bước sóng λ sóng điện từ cộng hưởng với mạch dao động A:25 ,12 .10 -6s 75,36m ; B:25 ,12 .10 -7s 753,6m ; C:2,3 .10 -6s 690m ; D:2,5 .10 -7s 10 5m ... Câu 53:Treo vật nặng vào lò xo 1, nó dao động với chu kỳ T1.Treo vật nặng vào lò xo 2,nó dao động với chu kỳ T2.Tính chu kỳ dao động hai lò xo ghép nối tiếp A:Tnt=(T1+T2)2; B: Tnt= T12 + T22 C: ... phương, tần số, có biên độ A1 A2 là: A A = A1 + A2 C A = 2A1 cos/ 1 − ϕ 2 1 + ϕ D A = 2A1.cos/ B A = 2A1.sin 1 − ϕ / Câu 38:Một cứng OA dài l=0,6m;khối lượng không đáng kể quay xung quanh...
 • 6
 • 365
 • 1

ĐỀ CƯƠNG ôn tập học kỳ 1 môn TIẾNG ANH 12

ĐỀ CƯƠNG ôn tập học kỳ 1 môn TIẾNG ANH 12
... in our life A B C D 10 I am in grade 12 and I am below a lot of study pressure A B C D 11 My close friend's responsibility is cook the meals for the whole family A B C D 12 Are there any differences ... until they come back 11 "Take my luggage to Room 14 5", he said to the porter A He told the porter take his luggage to Room 14 5 B He said the porter to take his luggage to Room 14 5 C He told the ... luggage to Room 14 5 C He told the porter to take his luggage to Room 14 5 D He said to the porter to take his luggage to Room 14 5 12 He said to me, "Ring me up tomorrow" A He told me to ring him up...
 • 9
 • 279
 • 0

Đề cương ôn tập học kỳ 1 môn tin học lớp 12

Đề cương ôn tập học kỳ 1 môn tin học lớp 12
... sai Bước công việc tạo lập hồ sơ là: A.Xác định cấu trúc hồ sơ B.Thu thập thông tin cần quản lí C.Xác định chủ thể cần quản lí D Tạo bảng biểu gồm cột dòng chứa hồ sơ Khi truy cập thông tin Internet, ... D.File/Rename/gõ tên HOCSINH 10 Dữ liệu CSDL lưu trong: A.Bộ nhớ RAM B.Bộ nhớ ROM C.Bộ nhớ D.Các thiết bị vật lí 11 Trong cửa sổ CSDL, muốn thay đổi cấu trúc bảng ta chọn bảng nháy: A B C 12 Để xóa ghi ta ... hiệu để tạo lập, cập nhật, lưu trữ khai thác thông tin CSDL b.Phần mềm cung cấp môi trường thuận lợi hiệu để tạo lập, cập nhật, lưu trữ khai thác thông tin CSDL c.Phần mềm cung cấp môi trường thuận...
 • 4
 • 2,053
 • 0

Xem thêm