12 a3 sắt đề 2

12 a3 sắt đề 2

12 a3 sắt đề 2
... Na2SO4 C NaCl D CuSO4 22 Dãy gồm hai chất có tính oxi hố là: A Fe(NO3 )2, FeCl3 B Fe(OH )2, FeO C Fe2O3, Fe2(SO4)3 D FeO, Fe2O3 Y → FeCl3 → Fe(OH)3 (mỗi mũi tên ứng với phản ứng) Hai chất X, 23 ... Al(OH)3 C NaCl, Cu(OH )2 D Cl2, NaOH 24 Phản ứng tạo xỉ lò cao là: A CaCO3  B CaO + SiO2  → CaO + CO2 → CaSiO3 C CaO + CO2  D CaSiO3  → CaCO3 → CaO + SiO2 25 Hợp chất sắt (II) sunfat có cơng ... Fe(OH)3 C Fe2O3 D Fe2(SO4)3 26 Hợp chất sau sắt vừa có tính oxi hóa, vừa có tính khử? A FeO B Fe2O3 C Fe(OH)3 D Fe(NO3)3 27 Chất có tính oxi hố khơng có tính khử là: A Fe B Fe2O3 C FeCl2 D FeO 28 Chất...
 • 3
 • 130
 • 0

Kiểm tra vật lý 12 Nâng cao - Đề 2 pps

Kiểm tra vật lý 12 Nâng cao - Đề 2 pps
... sóng dây a 20 m/s b 10m/s c 8,6m/s d 17,1m/s 13/ Vật dao động điều hũa theo phương trỡnh : x= cos ( 10t   ) cm Thời gian vật qng đường S = 12, 5 cm (kể từ t=0) a 1/15 s b 1/30 s c 1 / 12 s d 2/ 15 s ... khoảng cách từ O đến M N a 25 cm 75 cm b 37,5 cm 12, 5 cm c 50 cm 25 cm d 25 cm 50 cm 19/ Vật dao động điều hũa cú động lần vật có li độ: 1 A A A A a ± b ± c ± d ± 20 / Phương trình sóng nguồn ... cm  t   2) b u = 0,3 cos ( 10 t  ) cm d u=3cos (10 cm 21 / Hai bước sóng cộng hưởng lớn dây có chiều dài l, đầu nút đầu bụng a 2l , l b l ; l /2 c 4l , 2l d 4l; 4l/3 22 / Một vật thực đồng...
 • 4
 • 177
 • 0

Đề kiểm tra Anh Văn khối 12 năm 2011 – ĐỀ 2 doc

Đề kiểm tra Anh Văn khối 12 năm 2011 – ĐỀ 2 doc
... remain 20 A century B year C month D decade 21 A sound B accent C noise D voice image picture drawing 22 A B C D painting 23 A say B know C think D see 24 A images B people C culture D music 25 A ... they have across the world during the 20 th (20 ) Can music exist without (21 ) ? Some philosophers argue that music should be defined as a kind of "mental (22 ) " and that the physical aspects ... 25 A listening B speaking C writing D reading 26 A but B and C or D so 27 A book B list C title D menu 28 A words B phrases C works D letters like 29 A as B for example C D such as 30 A seldom...
 • 4
 • 137
 • 0

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC MÔN VẬT LÝ 12 KHỐI A - ĐỀ 2 pps

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC MÔN VẬT LÝ 12 KHỐI A - ĐỀ 2 pps
... 17 18 19 20 A A D B C D D C A B 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 B C A B C D A B B A 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 A B D D C D C B A D 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 D A C D B B C B A C 51 52 53 54 ... dịch mắt xa cách thị kính 4cm độ bội giác ảnh A 600 B 150 C 300 D 900 Trang 5/6 - đề thi 1 32 ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC SỐ - HẾT 10 C B C A A D B A D A 11 12 13 14 ... dài dãy Laiman; Banme; Pasen 0 , 122 µm; 0,656µm; 1,875µm Bước sóng dài thứ hai dãy Laiman Banme A 0,103µm 0,486µ B 0,103µm 0,4 72 m C 0, 1 12 m 0,486µm D 0, 1 12 m 0,4 72 m Câu 31: Con lắc lò xo dao động...
 • 6
 • 91
 • 0

15-minute test unit 12-13 E11 de 2

15-minute test unit 12-13 E11 de 2
... A number of people still wants to apply for the position of accountant in that company A B C D 20 Pollution is a topic of such important today that even A B C elementary school children are well-informed...
 • 2
 • 135
 • 2

Tài liệu ôn tập hoá học lớp 12 theo chuyên đề (2)

Tài liệu ôn tập hoá học lớp 12 theo chuyên đề (2)
... nguyên tố hoá học có điện tích hạt nhân 17+ Hợp chất tạo X, Y có công thức có loại liên kết hoá học A XY2 , liên kết cộng hoá trị B X2Y , liên kết cộng hoá trị C XY , liên kết cộng hoá trị D ... liên kết cộng hoá trị Câu 17: X, R, Y nguyên tố hoá học có số đơn vị điện tích hạt nhân tơng ứng 9, 19, Công thức loại liên kết hoá học có cặp X R, R Y, X Y A RX, liên kết cộng hoá trị B R2Y ... D2) A 2,0% B 12, 0% C 12, 1% D 12, 4% aM1 + bM (Giải: Biểu thức tính: M = ; a + b = 100 b = (100 - a) 100 Câu 26: Nguyên tố X có electron hoá trị nguyên tố Y có electron hoá trị Công thức hợp chất...
 • 52
 • 328
 • 1

bai tap chuong 12 lop 10NC de 2

bai tap chuong 12 lop 10NC de 2
... A 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d4 B 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d4 4s2 C (A), (B) D 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d54s1 Câu 35: Các nguyên tử ion có cấu hình electron 1s22s22p63s23p6 là: A O2-, F-, Ne, Na+, Mg2+, ... tích âm số hạt không mang điện hạt Cấu hình electron M2+ là: A 1s22s22p63s23p64s23d8 B 1s22s22p63s23p63d8 C 1s22s22p63s23p64s23d10 D 1s22s22p63s23p63d10 Câu 38: Một hiđroxit kim loại M hóa trị II ... khối M lớn số khối X Tổng số hạt proton, nơtron, electron ion M+ ion X 22 17 Công thức phân tử R : A K2O2 B Na2S2 C K2S2 D Na2O2 Câu 30 : Cho nguyên tố X (Z = 17), Y (Z = 9) R (Z = 19) Độ âm điện...
 • 2
 • 311
 • 0

Đề thi khảo sát chất lượng khối 12- THPT Yên Thành 2 - Nghệ An

Đề thi khảo sát chất lượng khối 12- THPT Yên Thành 2 - Nghệ An
... hợp vào Catốt tế bào quang điện electron quang điện bật A có vận tốc ban đầu ( vừa khỏi bề mặt Catốt ) B có vận tốc ban đầu hướng nói chung khác Trang 3/4 - đề thi 1 32 C có hướng vuông góc ... Câu 25 : Cho bước sóng vạch lam dãy Banmer 0,487µm, c = 3.108m/s, h = 6, 625 .1 0-3 4Js, e = 1,6.1 0-1 9C Trong nguyên tử hiđrô, electron chuyển từ quỹ đạo L lên quỹ đạo N nguyên tử A xạ phôtôn có lượng ... vận tốc ban đầu gọi vận tốc ban đầu cực đại Câu 41: Năng lượng cần thi t để iôn hoá nguyên tử Hiđrô từ trạng thái 13,59 eV Cho h =6, 625 .1 0-3 4 Js , c=3.108 m/s Bức xạ có tần số lớn mà nguyên tử...
 • 4
 • 230
 • 0

Đề thi lịch sử lớp 12 - Khảo sát chất lượng thi đại học năm 2 13 tham khảo

Đề thi lịch sử lớp 12 - Khảo sát chất lượng thi đại học năm 2 13 tham khảo
... Điểm 0 ,25 0,5 0 ,25 0 ,25 0 ,25 0,5 0 ,25 0 ,25 0,75 0 ,25 0 ,25 0 ,25 0.5 * Chuẩn bị tư tưởng trị: III - Năm 7/1 920 đọc sơ thảo lần thứ luận cương vấn đề dân tộc 3điểm - 12/ 1 925 NAQ tham dự Đại hội ... Namibia… - Sự kiện Liên bang Xô viết tan rã 25 - 12 - 1991, đánh dấu tan vỡ cực, cường quốc Chiến tranh lạnh thực kết thúc, trật tự hai cực không 0 .25 0 .25 0 .25 0 .25 0 .25 0 .25 0.5 0 .25 0 .25 0 .25 0 .25 ... CHẤM ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC NĂM 2 0 12 Môn thi: LỊCH SỬ; Khối: C Câu Nội dung a) So sánh: - Xác định kẻ thù: + 193 0-1 931 thực dân Pháp + PK tay sai + 193 6-1 939: Bọn phản động Pháp thuộc địa tay sai -...
 • 4
 • 77
 • 0

Đề thi khảo sát chất lượng môn toán lớp 12 đề 2

Đề thi khảo sát chất lượng môn toán lớp 12  đề 2
... điểm) Từ chữ số 0, 1, 2, 3, 4, lập được số lẻ có chữ số đôi khác có mặt chữ số B Theo chương trình Nâng cao Câu VI.b (2, 0 điểm) Cho hình thang cân ABCD có AB = 2CD Biết phương trình: ... , B ( 4; −1) , P ( 2; 0 ) Câu VII.b (1,0 điểm) Tìm hệ số x9 khai triển: ( 1− 3x ) 2n ;n∈ ¥* , biết 14 + 3= Cn 3Cn n -Hết Thí sinh không sử dụng tài liệu Cán coi thi không giải thích ... cạnh AB lấy điểm M cho 3AM = AB , cạnh CD lấy điểm N cho 2CN = CD Tìm tọa độ điểm B, D biết trọng tâm tam giác BMN  19  G  ; ÷  3 2 Cho đường tròn ( C ) : x + y − x + y − 15 = đường thẳng...
 • 2
 • 288
 • 1

Đề ôn tập TN 12 - Đề 2

Đề ôn tập TN 12 - Đề 2
... đột biến, tỷ lệ A/G = 66,85% Đây đột biến: A Thay cặp A-T cặp G-X C Thay cặp A-T cặp G-X B Thay cặp G-X cặp A-T D Thay cặp G-X cặp A-T Câu 23 : Thể đột biến cá thể: A Mang đột biến B Mang mầm đột ... Chuyên đề ôn tập sinh hoc 12 Giáo viên : Nguyễn Mạnh Cường Câu 22 : Một gen tổng hợp phân tử prơtêin có 498 axit amin, gen có tỷ lệ A/G = 2/ 3 Nếu sau đột biến, tỷ lệ A/G ... bệnh mù màu xác suất để xuất đứa trẻ bị mù màu hệ là: A 3 , 125 % B 6 ,25 % C 12, 5% D 25 % Câu 32: Việc tạo chủng Penicilium có hoạt tính gấp 20 0 lần dạng ban đầu kết phương pháp A sử dụng nhiều tác...
 • 3
 • 227
 • 0

De Trac Nghiem 12 - de 2

De Trac Nghiem 12 - de 2
... có hai nghiệm phân biệt thuộc đoạn [-4 ,0] A a [ 1,3] \ { 2} B a [ 3,7] \ { 4} C a ( 1] [3,+ )D , a [ 0,1] [3,7] Môn Toán 12 - PT bất PT (Đề số 2) Lu ý: - Thí sinh dùng bút tô kín ô tròn mục ... 14 : 2 , ) 3 2 ) ( ,1) 3 D (0, A (0,0) ( , ) , ) ( ) Cho hàm số: y= x2 + 2x + x +1 Lập phơng trình parabol (P) qua điểm cực đại, cực tiểu đồ thị hàm số tiếp xúc với đờng thẳng (d): 6x-y-1 = ... 10 11 12 13 14 15 phiếu soi - đáp án (Dành cho giám khảo) Môn : Toán 12 - PT bất PT Đề số : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 ...
 • 5
 • 234
 • 2

Xem thêm