ÔN TẬP MÔN QUANG TINH KHOÁNG VẬT TẠO ĐÁ

ÔN TẬP MÔN QUANG TINH KHOÁNG VẬT TẠO ĐÁ

ÔN TẬP MÔN QUANG TINH KHOÁNG VẬT TẠO ĐÁ
... trưng tinh thể(trục tinh thể, mặt tinh thể ) Trị số góc tắt ký hiệu tên phương dao động phương đặc trưng tinh thể tạo thành Ví dụ: góc tắt tạo phương dao động Ng trục c khoáng vật amphibol nghiêng ... sắc) khoáng vật amphibol nghiêng có góc tắt c^Ng=20 Vẽ hình minh họa thích rõ ràng Trả lời: Góc tắt tạo phương dao động xác định mặt quang suất (phương dao độngtinh thể) với phương đặc trưng tinh ... hợp tinh albit (Song tinh đa hợp gồm nhiều cá thể ghép với nhau), song tinh Carlsbad( bên sáng, bên tối).MGT max: Xám trắng bậc Biến đổi: Sotsurit hoá: plagioclas bị thay tập hợp khoáng vật: ...
 • 10
 • 390
 • 0

Nội dung ôn tập môn thi toán cho vật lý (dành cho thi tuyển sinh cao học ngành vật lý)

Nội dung ôn tập môn thi toán cho vật lý (dành cho thi tuyển sinh cao học ngành vật lý)
... Đại học Tổng hợp Hà Nội, 1995 Vũ Văn Hùng, Cơ học lượng tử- ĐHSPHN, 2004 Vũ Văn Hùng, Bài tập học lượng tử- ĐHSPHN, 2005 NỘI DUNG ÔN TẬP MÔN THI: VẬT LÝ LÝ THUYẾT (DÀNH CHO THI TUYỂN SINH CAO HỌC ... TẬP MÔN THI: CƠ SỞ LƯỢNG TỬ (DÀNH CHO THI TUYỂN SINH CAO HỌC NGÀNH: VẬT LÝ (Chuyên ngành Vật lý thuyết) I KHÁI NIỆM CƠ BẢN: Hàm sóng cách đoán nhận vật lý, nguyên chồng chất trạng thái Giá ... Khoa học, Matscơva 1967 Yu M Otran, Bài tập phương pháp toán (bằng tiếng Nga), Nxb Đại học, Matscơva 1967 M.M Smirnov, Bài tập vật toán, Nxb Khoa học, Matscơva 1975 NỘI DUNG ÔN TẬP MÔN THI: ...
 • 5
 • 121
 • 0

Đề cương ôn tập môn di truyền thực vật đại cương

Đề cương ôn tập môn di truyền thực vật đại cương
... 14 Khái niệm sinh vật đơn bội sinh vật lưỡng bội, ví du Phân tích ý nghĩa trạng thái lưỡng bội vật chất di truyền hai nhóm sinh vật 15 Phân tích cho thấy: vòng sống cá thể động vật tồn pha lưỡng ... phân loại quần thể Các thông số di n tả mức đa dạng di truyền quần thể? 37 Thế giao phối cân bằng? Một quần thể phát tán có cấu trúc ban đầu 7AA : 3Aa, xác định cấu trúc di truyền quần thể trường ... bội, vòng sống cá thể thực vật ta lại phân biệt giai đoạn bào tử thể giai đoạn giao tử thể 16 Đặc điểm cấu trúc genome vi khuẩn, dẫn chế gây đa dạng di truyền vi khuẩn 17 Di n tả giai đoạn vòng...
 • 7
 • 990
 • 10

Ngân hàng câu hỏi ôn tập môn học công nghệ chế tạo máy ppt

Ngân hàng câu hỏi ôn tập môn học công nghệ chế tạo máy ppt
... gh Chun thụ l b mt khụng gia cụng v cú v trớ tng quan A chớnh xỏc nht B Chuẩnưthôưlàưmặtưkhôngưgia công cóưvịưtríưtuơngư quanưcaoưnhất 5- Chun thụ ch c dựng mt ln sut quỏ trỡnh gia cụng VD: Khi ... gia cụng bỏnh rng, chun c chn l b mt A L A s c s dng lp rỏp sau ny ( Hỡnh c) A Chọnưchuẩnưkhiưgia công bánhưrăng c) 2- C gng chn chun nh v trựng vi gc kớch thc sai s chun bng khụng =0 (Hỡnh a, ... chi tit khụng b bin dng bi lc ct, lc kp Mt chun phi din tớch nh v M M M Sơưđồưkẹpưchặtưkhiưgia công biên 4- Chn chun cho kt cu gỏ n gin v thun tin s dng 5- C gng chn chun tinh thng nht.( Gia...
 • 23
 • 1,243
 • 8

hướng dẫn học sinh ôn tập phần quang hình học vật lý 11 nâng cao với sự hỗ trợ của công nghệ thông tin và bản đồ tư duy

hướng dẫn học sinh ôn tập phần quang hình học vật lý 11 nâng cao với sự hỗ trợ của công nghệ thông tin và bản đồ tư duy
... ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƢỜNG ĐẠI HỌC SƢ PHẠM LẠI VĂN BẮC HƢỚNG DẪN HỌC SINH ÔN TẬP PHẦN QUANG HÌNH HỌC” VẬT LÝ 11 NÂNG CAO VỚI SỰ HỖ TRỢ CỦA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ BẢN ĐỒ TƢ DUY ... tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn CHƢƠNG II HƢỚNG DẪN HỌC SINH ÔN TẬP PHẦN QUANG HÌNH HỌC” VẬT LÝ 11 NÂNG CAO VỚI SỰ HỖ TRỢ CỦA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ BẢN ĐỒ TƢ DUY ... nghệ thông tin đồ tƣ Chƣơng II: Hƣớng dẫn học sinh ôn tập phần Quang hình học Vật 11 nâng cao với hỗ trợ công nghệ thông tin đồ tƣ Chƣơng III: Thực nghiệm sƣ phạm Số hóa Trung tâm Học liệu...
 • 112
 • 388
 • 0

Tổng hợp câu hỏi ôn tập môn triết học duy vật biện chứng

Tổng hợp câu hỏi ôn tập môn triết học duy vật biện chứng
... Nêu quan điểm triết học Lê Nin vật chât, ý thức quan hệ biện chứng vật chất ý thức sở lý luận TRẢ LỜI I- Mối quan hệ Vật chất ý thức 1- Khái niệm: Vật chất: "Vật chất phạm trù triết học dùng để ... tâm tôn giáo giai cấp phong kiến Thời kỳ phục hưng triết học nghệ thuật đươc khôi phcụ chủ nghĩa DV tiếp tục pt ánh sáng khoa học tự nhiên (thiên văn học học ) Thế giới quan triết học DV, tôn giáo ... cặp phạm trù chủ nghĩa vật biện chứng V.I.Lênin viết “có thể định nghĩa vắn tắt phép biện chứng học thuyết thống mặt đối lập Như nắm hạt nhân phép biện chứng, điều đòi hỏi phải có giải thích...
 • 48
 • 414
 • 1

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP MÔN TRIẾT HỌC DUY VẬT BIỆN CHỨNG

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP MÔN TRIẾT HỌC DUY VẬT BIỆN CHỨNG
... quý ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP MÔN TRIẾT HỌC - DVBC ( Tiếp) Nội dung 4: Trong "Bút ký triết học" , V.I Lê nin viết: "Phát triển đấu tranh mặt đối lập " Đồng chí giải thích luận điểm nêu ý nghĩa vấn đề trình ... chuẩn chân lý Theo triết học vật biện chứng, chân lý tri thức phản ánh đắn thực khách quan thực tiễn kiểm nghiệm Ví dụ, kim loại dẫn điện… Điều thực tiễn kiểm nghiệm Triết học vật vật khẳng định, ... sở triết học luận điểm quan điểm triết học M-Lênin quy luật thống đấu tranh mặt đối lập Quy luật thống đấu tranh mặt đối lập thể thông qua khái niệm sau: Các khái niệm * Mặt đối lập biện chứng? Nêu...
 • 19
 • 252
 • 1

Xây dựng bộ Atlat khoáng vật tạo đátạo quặng của đá Magma (trên cơ sở tổ hợp cộng sinh khoáng vật

Xây dựng bộ Atlat khoáng vật tạo đá và tạo quặng của đá Magma (trên cơ sở tổ hợp cộng sinh khoáng vật
... TOM TAT De t i XÄY DUNG BÖ ATLAT KHOÄNG VAT TAO DA VA TAO QUANG CÜA DA MAGMA a: Mä so: QT - 03 - 18 (Tren cö so tö hgp cong sinh khoäng vat) Chü tri de tai: PGS.TS Dö Thi ... chä't hoc Mön hoc näy dugc day cho sinh vitn näm thü thuöc ngänh Dia chä't vä sinh vien cäc khoa cö lien quan d6'n linh vuc dia chä't Tnröc hoc mön "Khoäng vät hoc" sinh vien da duoc trang bi kien ... ve tinh chä't quang hoc Do dö cän thiet phäi xäy düng mot bö atlat khoäng vät tao da, tao quang cüa da magma vä tiep theo se lä bö atlat khoäng vät tao da, tao quang cüa da bieh chä't, da träm...
 • 71
 • 195
 • 0

Câu hỏi ôn tập môn thương mại điện tử (kèm đáp án)

Câu hỏi ôn tập môn thương mại điện tử (kèm đáp án)
... điện tử d phần mềm SET, tiền điện tử, chứng thực điện tử e chứng thực điện tử, phần mềm SET, phần mềm ví tiền số hoá Câu hỏi chương Câu Luật giao dịch điện tử Việt Nam (Đ17) Thời điểm gửi thông ... dịch thương mại điện tử Question 31 "Thương mại điện tử bao gồm hoạt động hỗ trợ trực tiếp liên kết mạng." định nghĩa TM ĐT theo quan điểm Đáp án : trình kinh doanh Question 32 Thương mại điện tử ... toàn Question Thương mại điện tử việc ứng dụng phương tiện điện tử công nghệ thông tin nhằm tự động hoá trình nghiệp vụ kinh doanh” Đây Thương mại điện tử nhìn từ góc độ: Truyền thông Question...
 • 36
 • 3,781
 • 26

KHOÁNG VẬT TẠO ĐÁ DƯỚI KÍNH HIỂN VI PHÂN CỰC

KHOÁNG VẬT TẠO ĐÁ DƯỚI KÍNH HIỂN VI PHÂN CỰC
... comments about this documents Copyright © 2006 Tran Dai Thang KHOÁNG VẬT TẠO ĐÁ DƯỚI KÍNH HIỂN VI PHÂN CỰC MICA Khoáng vật Biotit Muscovit Công thức hóa học K2(Mg,Fe)2[Si3AlO10](OH,F)2 o K2Al2[Si3AlO10](OH)2 ... Dai Thang KHOÁNG VẬT TẠO ĐÁ DƯỚI KÍNH HIỂN VI PHÂN CỰC AMPHIBOL MỘT NGHIÊNG Trong thiên nhiên, amphibol có thành phần mà thường hỗn hợp đồng hình hai hay vài thành phần Các khoáng vật quan trọng ... Dai Thang KHOÁNG VẬT TẠO ĐÁ DƯỚI KÍNH HIỂN VI PHÂN CỰC PLAGIOCLAS AnxAb100-x Plagioclase hỗn hợp đồng hình hai thành phần: Albit: (Ab) [Si3AlO8]Na Anorthit: (An) [Si2Al2O8]Ca Các khoáng vật nhóm...
 • 19
 • 1,969
 • 11

de cuong on tap mon suy thoai va bao ve dat de tu luan

de cuong on tap mon suy thoai va bao ve dat de tu luan
... hủy si h học Câu 13: Trình bày trình phân hủy sinh học hiếu khí hydrocacbon mạch vòng, mạch thẳng hydrocacbon thơm Hydrocacbon béo mạch thẳng – L hữ g chất thải du g môi cô g ghiệp v cô g ghiệp ... Nêu ngắn gọn trình suy thoái môi trƣờng đất S mạc hó – L QT tự hiê v x hội; – Ph vỡ câ bằ g si h th i đất, thảm TV, KK v ước c c vù g khô hạ v b ẩm ướt; – QT xảy r iê tục; – L m suy giảm h ặc dd ... dốc; – Đồ g bằ g, ve biể + Đất bị chu hó ; + Mất câ bằ g dd tr g đất + Mặ hó , hó ; + L y hó , gập , gập ú g Câu 8: Trình bày phân loại ô nhiễm môi trƣờng đất theo tác nhân gây ON T c hâ vật ý...
 • 13
 • 506
 • 5

Câu hỏi ôn tập môn tài chính tiền tệ và đáp án

Câu hỏi ôn tập môn tài chính tiền tệ và đáp án
... lưu thông tiền tệ điều kiện kinh tế thị trường Đáp án: 1- Vai tr lưu thông tiền tệ yêu cầu phải quản l lưu thông tiền tệ: • Khái niệm lưu thông tiền tệ: Lưu thông tiền tệ vận động tiền tệ kinh ... chế thị trường Câu 3: Lưu thông tiền tệ Việt Nam biện pháp khắc phục Đáp án: 1- Khái niệm lưu thông tiền tệ vai tr lưu thông tiền tệ • Khái niệm: Lưu thông tiền tệ vận động tiền tệ kinh tế, phục ... hàng hoá -tiền tệ V lưu thông tiền tệ phải quản l dựa sở xác định mức cung cầu tiền tệ nhằm đảm bảo cân cung cầu tiền tệ • Mức cung tiền tệ xác định mức cung tiền tệ:  Khái niệm cung tiền tệ: Tổng...
 • 30
 • 12,471
 • 114

Xem thêm

Từ khóa: câu hỏi ôn tập môn sinh lý thực vậtngân hàng câu hỏi ôn tập môn học công nghệ chế tạo máyđề cương ôn tập môn di truyền thực vật đại cươngôn tập chương 3 tĩnh học vật rắnthành phần khoáng vật quặng thành hệ quặng thành phần khoáng vật tạo đá đơn giảnquang tinh khoáng vậtkhoáng vật tạo đá20 câu hỏi ôn tập môn đường lối cách mạng của đảng cộng sản việt namkhoáng vật tạo đá dưới kính hiển vi phân cựcôn tập môn lịch sử kinh tế quốc dântrắc nghiệm khoáng vật tạo đávai trò của khoáng vật tạo đámô tả các khoáng vật tạo đá chínhdấu hiệu nhận biết khoáng vật tạo đákhoáng vật tạo đất đá là gìchiến lược gây hứng thú cho học sinh thcs môn toánPHÁT TRIỂN KINH TẾ TƯ NHÂNĐiều khiển bình trộn hóa chất PLCĐề thi học sinh giỏi môn Toán lớp 11(có đáp án)bao cao phu gia thuc phamDE THI VAO 10 MON TOAN HA NOI TU 2006 DEN 2017Hướng dẫn giải đề thi Luật thương mại quốc tếHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 2) DANH GIA HIEN TRANG CONG TRINHHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 6) HH SC GC KET CAU MONGhop dong xnk hang hoaSÁCH THIẾT KẾ TRANG PHỤCbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMVẤN đề bảo vệ tốt NHẤT QUYỀN và lợi ÍCH của KHÁCH HÀNG KHI HÀNH NGHỀ LUẬT sưHÀM SỐ VÀ MŨ, LOGARITCHUYÊN ĐỀ THỂ TÍCH KHỐI CHÓPCƯPHƯƠNG PHÁP TƯ DUY GIẢI TOÁN TRẮC NGHIỆMbài tập trắc nghiệm mặt cầu, hình cầu và khối cầuBài 14. Bài thực hành 2: Tính chất của một số hợp chất nitơ, photphoBài 10. Bài thơ về tiểu đội xe không kínhTuần 6. Ôn chữ hoa: D, Đ