LẬP CTPT hợp CHẤT hữu cơ đề 1 10a1

LẬP CTPT hợp CHẤT hữu đề 1 10a1

LẬP CTPT hợp CHẤT hữu cơ đề 1 10a1
... với heli Định CTPT X Bài 6: Phân tích 1, 5 gam chất hữu X thu 1, 76 gam CO 2, 0,9 gam H2O 11 2ml nitơ đo O oC atm Nếu hoá 1, 5 gam chất X 12 7oC 1, 64atm, người ta thu 0,4 lít khí Định CTPT X Bài :Đốt ... tích ag hợp chất có mặt AgNO3 thu 1, 435g AgCl Xác định CTPT biết tỉ khối hợp chất so với NH3 Câu : Đốt cháy hoàn toàn a g chất A cần dùng 0 ,15 mol oxi , thu 2,24 lít CO (đkc) 2,7g H2O Định CTPT ... (cho C = 12 , O = 16 ) A C3H5(OH)3 B C3H6(OH)2 C C2H4(OH)2 D C3H7OH Bài : Đốt cháy hoàn toàn 0,46 gam hợp chất hữu A thu 448ml CO (đktc) 0,54 gam H2O Tỉ khối A so với không khí 1, 58 Định CTPT A Bài...
 • 2
 • 305
 • 0

Chuyên đề bài tập lập CTPT Hợp chất hữu

Chuyên đề bài tập lập CTPT Hợp chất hữu cơ
... gam CTPT hai chất lần lợt A C5H10O2; C6H12O2 B C5H8O2; C6H10O2 C C4H10O2; C5H12O2 D C6H10O2; C7H12O2 Bài 19 Đốt cháy hoàn toàn 2,25 gam chất hữu A cần vừa đủ 3,08 lít O2 (đktc), thu đợc hỗn hợp ... A 1; B 1; C 1; D chọn A C Bài 22 Đốt cháy hoàn toàn 0,37 gam chất A thu đợc 0,27 gam H2O 336 ml CO2 (đktc) tỉ khối A với metan 4,625 xác định CTPT A Bài 23 Hai hợp chất A B có 53,33 % oxi theo ... lần khối lợng phân tử A để đốt chát hết 0,04 mol hỗn hợp A B cần 0,1 mol O2 xác định CTPT A B Bài 24 Đốt cháy hoàn toàn 1,04 gam hợp chất hữu D cần vừa đủ 2,24 lit O2 (đktc), thu đợc khí CO2...
 • 3
 • 2,682
 • 103

Lập CTPT hợp chất hữu

Lập CTPT hợp chất hữu cơ
... gam hợp chất hữu X thu a gam CO2 b gam H2O biết 3a = 11b 7m = 3(a +b) tỷ khối X so với không khí < Công thức phân tử X là: A C3H8 B C3H4O2 C C2H6 D C3H6O2 0025: Đốt cháy 1,08g hợp chất hữu X ... 0029: Cho vào khí kế 10 ml hợp chất hữu X (chứa C, H, N), 25ml H 40 ml O2 bật tia lửa điện cho hỗn hợp nổ Đưa hỗn hợp điều kiện ban đầu, ngưng tụ hết nước, thu 20ml hỗn hợp khí có 10 ml khí bị ... thức phân tử X là: A C2H6 B C2H4 C C3H6 D C3H8 0023: Đốt cháy hoàn toàn 18g hợp chất hữu X cần 16,8 lit O (ở đktc) hỗn hợp thu gồm CO nước có tỷ lệ thể tích 3:2 Biết tỷ khối X so với H2 36 Công...
 • 2
 • 288
 • 1

XD CTPT hop chat Huu co(P1)

XD CTPT hop chat Huu co(P1)
... Tính a=? xác định CTPT X biết MX < 150đvC Bài 18: Đốt cháy hoàn toàn 0,82 (g) A dẫn sản phẩm cháy vào dung dịch Ca(OH) dư xuất g kết tủa khối lượng bình tăng thêm 3,54 g Xác định CTPT A biết số ... tố b Biết tỉ khối A so với He 7,5 Xác định CTPT A Bài 20: Khi đốt cháy hoàn toàn hợp chất hữu X ta có tỉ lệ: nX: nO2: nCO2: nH2O = 0,25: 1,375: 1: Tìm CTPT X Bài 21 Trộn 400 ml chất hữu X (C, H, ... ml khí bị hấp thụ phốt Xác định CTPT A Bài 22 Đốt cháy hoàn toàn lít khí A cần lít O 2, thu lít CO2 lít H2O Các thể tích đo điều kiện nhiệt độ áp suất Xác định CTPT A Bài 23 Đốt cháy hoàn toàn...
 • 2
 • 626
 • 19

Bài tập xác định CTPT hợp chất hữu

Bài tập xác định CTPT hợp chất hữu cơ
... (đkc) tạo thành oxit sắt Xác định công thức oxit sắt? Bài 4: Đốt cháy hoàn toàn 2,04 gam hợp chất A thu 1,08 gam H2O 1,344 lit SO2 (đkc) Xác định công thức phân tử hợp chất A? Bài 5: Khử hoàn toàn ... hiệu suất pư cracking 107 dùng chất thích hợp để loại tạp chất khỏi hỗn hợp sau: a.Metan lẫn tạp chất axetylen b.Ancol etylic lẫn tạp chất axit axetic 108 Hợp chất hữu E este glixerol Trong E este ... hoàn toàn mol chất A cần 212,8 l O2 Xác định CTPT A Biết khí đo đktc 31 Khi đốt cháy hoàn toàn lượng hợp chất hữu X cần 0,8 g O2, người ta thu 1,1 g CO2; 0,45g H2O sản phẩm khác Xác định công thức...
 • 15
 • 1,716
 • 21

Giáo trinh : Phân tích cấu trúc hợp chất hữu part 1 pps

Giáo trinh : Phân tích cấu trúc hợp chất hữu cơ part 1 pps
... *) 1H-NMR : H3C C : ~ 2 ,11 ; C CH2 : ~ 2,4; ~ ~ O O C CH2 CH2 : ~ 1, 6; H2C CH3 : ~ 1, 0ppm ~ ~ O Độ bội, vaf tỷ lệ đờng tích phân : không thật phù hợp Ví dụ : Tỷ lệ 2,4/2 ,11 /1, 6 /1, 0 có tích ... + Hai CH3 : 13 , 81 v 14 ,10 14 ,10 tín hiệu gấp cờng độ + H2CCH2CH2 : 22,38 ; 28,49 ; 29.53 COOH : 52,03 HC COOH + 61, 12 ppm: O + 16 9,32 ppm: CH2 COOEt H + + OH OC2H5 m* = 83 O m/z = 11 5 OEt C2H5CH ... Hz, J = 1, 5 Hz H R H ' O H O Ví dụ kết hợp phơng pháp phổ Ví dụ : Phổ Bi toán : Xác định cấu trúc chất MS : + m/z = 215 v 217 cờng độ có Br phân tử (79 v 81) m/z = 16 9 v 17 1 m/z = 13 6 pic...
 • 10
 • 245
 • 1

đánh giá ô nhiễm không khí bởi các hợp chất hữu dễ bay hơi (voc3) ở một số khu công nghiệp và đô thị trên biển tại việt nam

đánh giá ô nhiễm không khí bởi các hợp chất hữu cơ dễ bay hơi (voc3) ở một số khu công nghiệp và đô thị trên biển tại việt nam
... bop chat hùu co de bay hai (VOCs) 1.1 Tmh chat vat ly va boa hoc 1.2 Nguón góc càc hqp chat hu*u co de bay hai 1.2.1 Cdc chat huu ca de bay bai nude 1.2.2 Cac chat hùu c a d e bay hai khòng 1.3 ... 30 2.2.1 -1 Vài net giói thiéu ve thành phó Ho Chf Minh 31 2.2.1.2 Cac vi trf là'y màu 33 2.2.2.1 Vài net giói thiéu ve thành phò Ha nói 34 2.2.2.2 Cac vi trf lay mau 36 2.2.3.1 Vài net giói ... cac hop ehà't hùii ea de bay hai dé'n sue khoé nguò'i ' I Phirong phap phàn tfch VOCs 16 2.1 Phuang phap hap phii su diing cho viéc lay mdu VOCs khòng 16 2.1.1 Hap phu vài ly 16 2.1.2 Phuone trình...
 • 3
 • 228
 • 0

NGHIÊN CHẾ TẠO VẬT CỨU LIỆU HẤP PHỤXÚC TÁC TRÊN SỞ THAN HOẠT TÍNH ĐỂ XỬ LÍ MỘT SỐ HỢP CHẤT HỮU DỄ BAY HƠI

NGHIÊN CHẾ TẠO VẬT CỨU LIỆU HẤP PHỤXÚC TÁC TRÊN CƠ SỞ THAN HOẠT TÍNH ĐỂ XỬ LÍ MỘT SỐ HỢP CHẤT HỮU CƠ DỄ BAY HƠI
... vụ nghiên cứu: Nghiên cứu sở thuyết tổng hợp hữu cơ, phức chất hữu cơ, thuyết p-n, pin mặt trời Tìm nghiên cứu tài liệu liên quan phức chất bipyridin, màng TiO 2, pin mặt trời Chọn hệ nghiên ... mặt trời sử dụng chất màu nhạy quang sở lựa chọn kĩ thuật, phương pháp phù hợp để tổng hợp vật liệu, chế tạo thử pin mặt trời màng mỏng dựa vật liệu tổng hợp Đo lường số thông số DSSC Cụ thể công ... phút để tạo TiO2 dạng anatase Màng TiO2 sau tổng hợp đo tính chất màng tính chất quang vật liệu II.3 T3 tổchT3 tổng hợp phT3 tổng hợp đ: II.3.1 Điều chế phối tử: Phối tử bipyridin tổng hợp từ hợp...
 • 84
 • 622
 • 0

Phẩm Chất Không Khí Trong Nhà Các Hợp Chất Hữu Dễ Bốc Hơi

Phẩm Chất Không Khí Trong Nhà Các Hợp Chất Hữu Cơ Dễ Bốc Hơi
... thoáng khí • Bỏ chai lọ cũ không cần thiết có chứa VOC khỏi nhà quý vị Đừng vứt sản phẩm không xài vào rác nhà, bảo đảm quý vị vứt bỏ chúng cách an toàn • Không pha trộn thứ hóa chất lau chùi nhà ... thoáng khí thật khô Thảm mới: Để biết thêm thông tin Để biết thêm thông tin chất lượng không khí nhà sức khỏe quý vị, xin viếng trang mạng sau đây:   Bộ Y Tế Canada – Chất Lượng Không Khí Trong Nhà ... khỏi nhà lúc lót thảm  Hãy làm thông thoáng khu vực lót thảm nhiều tốt lúc lót thảm, vài ngày sau lót, cách dùng quạt máy mở cửa sổ cửa Thoáng khí: • Hãy bảo đảm có đủ không khí mát lành vào nhà...
 • 2
 • 64
 • 0

Đánh giá ô nhiễm không khí bởi các hợp chất hữu dễ bay hơi (VOC3) ở vài khu công nghiệp và đô thị trên biển tại việt nam luận văn ths hóa kỹ thuật

Đánh giá ô nhiễm không khí bởi các hợp chất hữu cơ dễ bay hơi (VOC3) ở vài khu công nghiệp và đô thị trên biển tại việt nam luận văn ths hóa kỹ thuật
... 30 2.2.1 -1 Vài net giói thiéu ve thành phó Ho Chf Minh 31 2.2.1.2 Cac vi trf là'y màu 33 2.2.2.1 Vài net giói thiéu ve thành phò Ha nói 34 2.2.2.2 Cac vi trf lay mau 36 2.2.3.1 Vài net giói ... chat he thòns Vi vày viéc nghién ei'ru va phàn tfch cac chat hùu co de bay hai khòng khf sé dóng góp mot phàn vào còng tàc bdo ve mòi truòng ó Viét Nam Càc bop chat hCai ca de bay hai (VOCs) mot ... mot vài chat nhu clorofom cao hon dàng ké naphtalen lai thàp han nhiéu [8] A Triclorometan (CHClj Triclorometan bay co thè goi elorofoim xàm nhàp \'ào ca thè sé nbanh chóng di vào màu va vàn...
 • 97
 • 414
 • 3

Nghiên cứuphân lập các hợp chất hữu chiết xuất từ dịch của lá cây mâm xôi = RUBUS ALCEAEFOLIUS POIR

Nghiên cứuphân lập các hợp chất hữu cơ chiết xuất từ dịch của lá cây mâm xôi = RUBUS ALCEAEFOLIUS POIR
... 3.3.2 Hợp chất RA13-3 (Icariside E4) (2) Chất bột vô định hình ESI-MS, m/z: 507[M+H]+, 529 [M+Na]+, C26H34O10 H-NMR (500 MHz, MeOD-d4), H (ppm): 7,04 (1H, d, J = 2,0 Hz, H- 2), 7,10 (1H, d, J = 8,0 ... Hỡnh 1.1.1 Cõy mõm xụi Rubus alceaefolius Poir Cao Thanh Tựng K32B - Húa hc Trng HSP H Ni Khúa lun tt nghip 1.1.2 Phõn b, sinh thỏi Theo Huy Bớch v cng s [1], trờn th gii chi Rubus cú khong hn 400 ... Gii thiu v cõy mõm xụi 1.1.1 Thc vt hc Cõy Mõm xụi hay cũn c gi l ựm m cú tờn khoa hc l Rubus alceaefolius Poir. , thuc h Hoa hng - Rosaceae õy l loi cõy bi nh, thõn leo cú gai to v dt Cnh mc di,...
 • 57
 • 243
 • 1

skkn lý thuyết và bài tập về hóa lập thể hợp chất hữu cơ, phục vụ bồi dưỡng học sinh giỏi môn hóa học trung học phổ thông

skkn lý thuyết và bài tập về hóa lập thể hợp chất hữu cơ, phục vụ bồi dưỡng học sinh giỏi môn hóa học trung học phổ thông
... son ni dung thuyt húa lp th phự hp vi hc sinh trung hc ph thụng cho vi kin thc co bn nht v toỏn hc v vt thỡ hc sinh cú th hiu c, t ú hỡnh thnh kin thc húa hc hu c nn tng cho hc sinh chuyờn ... chuyờn Húa cỏc tnh Bc s dng ging dy hc sinh chuyờn, bi dng hc sinh gii quc gia mụn húa hc - ti l ti liu tham kho hu ớch cho giỏo viờn, sinh viờn, hc sinh nghiờn cu húa hc Giỳp cho vic hc mụn ... ng; giỏo trỡnh c s thuyt húa hc hu c- Tỏc gi Trn Quc Sn, giỏ bỡa 50.000 ng; thuyt húa hu c c s-Tỏc gi Thỏi Doón Tnh, giỏ bỡa 75.000 ng) Nh vy chi phớ tit kim c cho mi hc sinh l: 265.000 ng...
 • 38
 • 425
 • 0

Cách đọc tên hợp chất hữu dễ hiểu

Cách đọc tên hợp chất hữu cơ dễ hiểu
... (ba nối ba) Việc chọn mạch chính, đánh số gọi tên tương tự trường hợp hợp chất chứa nối đôi * Tên không hệ thống IUPAC sử dụng: CH CH Axetilen II.3 Tên gọi hiđrocacbon chứa đồng thời nối đôi nối ... metylhecxan Chất có CTCT: có tên là: C2H B 5- etyl- 3,3- đimetylheptan D 3-etyl- 5,5- đimetylheptan CH3 có tên là: C2H5 A 1- metyl- 5- etylxiclohecxan C 1- etyl- 3- metylxiclohecxan VI Tên gọi hợp chất ... hecxađien-1,2-in-5 II.4 Tên gốc không no hoá trị I * Mạch mạch cacbon không no đánh số nguyên tử cacbon có hoá trị tự * Tên gọi thiết lập cách thêm đuôi yl tên hiđrocacbon không no tương ứng Do có tên tổng...
 • 14
 • 276
 • 0

Xây dựng hệ thống bài tập mở rộng và nâng cao về hóa lập thể hợp chất hữu

Xây dựng hệ thống bài tập mở rộng và nâng cao về hóa lập thể hợp chất hữu cơ
... khảo hóa học lập thể mức độ mở rộng nâng cao cho giáo viên (GV) học sinh (HS) tham dự đội tuyển thi học sinh giỏi đặc biệt HSG Quốc tế, chọn đề tài: Xây dựng hệ thống tập mở rộng nâng cao hóa lập ... nâng cao hóa lập thể hợp chất hữu II Mục tiêu nghiên cứu: Vận dụng lý thuyết hóa học lập thể hợp chất hữu để phân loại, xây dựng tiêu chí tập cấu hình, cấu dạng hợp chất hữu trạng thái tĩnh ... TRỌNG CỦA HÓA HỌC LẬP THỂ Hóa học lập thể nội dung hóa học hữu đại Hiểu rõ kiến thức hóa học lập thể nghiên cứu vấn đề khác hóa học hữu như: Hiệu ứng cấu trúc, chế phản ứng, tổng hợp chất hữu với...
 • 23
 • 145
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: các phương pháp cơ bản để xác định ctpt hợp chất hữu cơ phần 1bài tập lập ctpt hợp chất hữu cơbài tập về lập ctpt hợp chất hữu cơgiới thiệu về các hợp chất hữu cơ dễ bay hơi 1 3 4 6 16hợp chất hữu cơ dễ bay hơicác hợp chất hữu cơ dễ bay hơixác định ctpt hợp chất hữu cơ nội dung được trích dẫn từ 123doc vn cộng đồng mua bán chia sẻ tài liệu hàng đầu việt namcác phương pháp cô lập các hợp chất hữu cơmáy đo hợp chất hữu cơ dễ bay hơi vochợp chất hữu cơ dễ bay hơi là gìhợp chất hữu cơ dễ bay hơi vocsbài tập tìm ctpt hợp chất hữu cơbài toán xác định ctpt hợp chất hữu cơbài tập xác định ctpt hợp chất hữu cơ violetbài tập về xác định ctpt hợp chất hữu cơThông tư 30 2016 TT-BCT quy định về giám định tư pháp trong lĩnh vực công thương do Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hànhThông tư 321 2016 TT-BTC về Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với phao tròn cứu sinh dự trữ quốc gia do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hànhThông tư 32 2016 TT-BCT Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về an toàn tời trục mỏ do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hànhThông tư 01 2017 TT-BNNPTNT bổ sung Danh mục hóa chất, kháng sinh cấm nhập khẩu, sản xuất, kinh doanh và sử dụng trong thức ăn chăn nuôi gia súc, gia cầm tại Việt NamThông tư 42 2016 TT-BGTVT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về vận hành, bảo trì đường sắt đô thị do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận ban hànhThông tư 39 2016 TT-BTNMT quy định kỹ thuật về quan trắc và điều tra khảo sát xâm nhập mặn do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hànhThông tư 33 2016 TT-BCT sửa đổi Thông tư 36 2015 TT-BCT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với sản phẩm khăn giấy và giấy vệ sinh do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hànhThông tư 331 2016 TT-BTC sửa đổi Thông tư 256 2016 TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý lệ phí cấp căn cước công dân do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hànhThông tư 36 2016 TT-BTTTT quy định về cấp phép hoạt động và chế độ báo cáo đối với loại hình báo nói, báo hình do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hànhNghị quyết 01 2011 NQ-HĐTP Hướng dẫn về thi hành luật tố tụng hành chínhThông tư 34 2016 TT-NHNN quy định việc cung cấp thông tin giữa Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hànhThông tư 41 2016 TT-NHNN quy định tỷ lệ an toàn vốn đối với ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hànhCircular No. 30 2015 TT-BYT of the Ministry of Health on import of medical equipmentCircular No. 33 2015 TT-BNNPTNT on regulations on monitoring of food hygiene and safety in harvests of bivalve mollusksCircular No. 58 2015 TT-BGTVT on driver training, driving tests, and issuance of driving licenses with respect to road motor vehiclesCircular No. 61 2015 TT-BGTVT on regulations on cargo transportation on inland waterwaysCircular No. 132 2015 TT-BTC guiding the financial management for Vietnam Environment Protection FundCircular No. 157 2015 TT-BTC on collecting, paying, managing the fees for issuing the passports, visasCIRCULAR No. 15 2014 TT-BTP May 20, 2014Nghị quyết 50 2016 NQ-HĐND bãi bỏ Nghị quyết 18 2014 NQ-HĐND do tỉnh Hưng Yên ban hành