HALOGEN 10a1 đề 1

HALOGEN 10a1 đề 1

HALOGEN 10a1 đề 1
... chất X C©u 12 Hòa tan 15 ,3 (g) oxit kim loại M hóa trò II vào lượng dung dòch HCl 18 ,25% thu 20,8 (g) muối Xác đònh tên M khối lượng dung dòch HCl dùng C©u 13 Hòa tan hoàn toàn 1, 17 (g) kim loại ... thu : A 14 ,475gam B 16 ,475gam C 12 ,475gam D.Tất sai Câu 28: Cho 87g MnO2 tác dụng hết với dd HCl đặc nóng thu khí clo với thể tích đktc A 4,48lít B 2.24lít C 22.4lít D 44.8lít Câu 29: Cho 10 gam ... tan 12 g hỗn hợp Fe, Cu vào dung dịch HCl vừa đủ thu 2,24 lít khí (đktc) Tính % khối lượng Cu hỗn hợp khối lượng muối thu Câu 3: Cho 11 g hỗn hợp Al Fe tác dụng với dung dịch HCl 0,5M (lấy dư 10 %...
 • 2
 • 323
 • 0

CÁC DẠNG bài tập CHƯƠNG 2 lớp 10a1 đề 1

CÁC DẠNG bài tập CHƯƠNG 2 lớp 10a1 đề 1
... Y 32 Cấu hình electron nguyên tố A 1s2 2s2 2p6 3s2 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 B 1s2 2s2 2p6 3s2 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d6 4s2 C 1s2 2s2 2p5 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5 D 1s2 2s2 2p2 1s2 2s2 2p6 3s2 3p2 Hai ... có số hạt proton A 16 B 15 C 18 D 17 Hai nguyên tố X, Y thuộc chu kỳ hai ô bảng hệ thống tuần hoàn có tổng số hạt proton 23 X, Y có số hạt proton làA 11 12 B 10 13 C 14 D 12 13 A B hai nguyên ... M có số proton 11 Cho 6,9gam M tan a gam nước thu dung dịch X có nồng độ 25 % Công thức hiđroxit cao M giá trị a A KOH ; 41 ,25 gam B NaOH ; 41, 1 gam C NaOH ; 41, 4 gam D KOH ; 41, 1 gam Cho 4,8 gam...
 • 2
 • 368
 • 2

CÁC DẠNG bài tập tự LUẬN CHƯƠNG NGUYÊN tử 10a1 đề 1

CÁC DẠNG bài tập tự LUẬN CHƯƠNG NGUYÊN tử 10a1 đề 1
... t ca Clo, Oxi, Natri v Hiro ln lc l 17 ; 8; 11 v Hóy xột xem kớ hiu 36 16 23 Na no sau õy khụng ỳng A 17 Cl B O C 11 D 21 H Cõu 7: Nhn nh kớ hiu 12 25 X v 25 11 Y Cõu tr li no ỳng cỏc cõu tr li ... Cõu 10 : Hai nguyờn t X v Y thuc chu k 3, iu kin thng u l cht rn bit 8 ,1 gam X cú s mol nhiu hn 4,8 gam Y l 0 ,1 mol v MX MY = X v Y ln lc l A Si v Na B Al v Mg C Mg v Al D Be v Li Cõu 11 : Tng ... nguyờn t, s cỏc ng v tỡm nguyờn t trung bỡnh v ngc li 40 36 38 Cõu 1: Nguyờn t argon cú ng v: 18 Ar (99,63%); 18 Ar (0, 31% ); 18 Ar (0,06%) Xỏc nh nguyờn t trung bỡnh ca Ar A 39,98 B 24,6 C 50,4...
 • 11
 • 340
 • 1

HALOGEN 10a1 đề 5

HALOGEN 10a1 đề 5
... D KMnO4 Câu 50 Cho 20 g hỗn hợp bột Mg Fe tác dụng với dung dịch HCl dư thấy có g khí H2 bay Khối lượng muối clorua tạo dung dịch bao nhiêu?A 40 ,5 g B 55 ,5 g C 45, 5 g D 65, 5 g Câu 51 Chọn câu ... hòa tan hoàn toàn 1,805g hh gồm Fe Al phải dùng 475ml dd HCl 0,2M, thể tích khí hiđro thoát đktc là: A 1,064lit B 0 ,56 lit C 0,336lit D 0 ,50 4lit Câu 28:Cho 2,06g muối natri halogenua A tác dụng ... quì chuyển sang màu gì? A màu đỏ B màu xanh C không đổi màu D không xác định Câu 45: Ở đktc, 150 0ml nước hòa tan 350 lit khí HBr Xác định nồng độ % dd axit bromhiđric thu là: A 10,42% B 23,33% C...
 • 2
 • 365
 • 0

Đề 1 tiết 10 NC kì II- halogen- oxi

Đề 1 tiết 10 NC kì II- halogen- oxi
... 3 [10 ]d 9 [10 ]b 10 [10 ]d 11 [10 ]a 17 [10 ]a 18 [10 ]d 19 [10 ]b 25 [10 ]c 26 [10 ]d 27 [10 ]d ¤ Đáp án đề thi: Mã 02 1[ 10] a 2 [10 ]a 3 [10 ]c 9 [10 ]d 10 [10 ]b 11 [10 ]a 17 [10 ]c 18 [10 ]a 19 [10 ]b 25 [10 ]c ... 9 [10 ]c 10 [10 ]a 11 [10 ]a 17 [10 ]a 18 [10 ]b 19 [10 ]b 25 [10 ]d 26 [10 ]d 27 [10 ]c ¤ Đáp án đề thi: Mã 05 1[ 10] a 2 [10 ]a 3 [10 ]d 9 [10 ]c 10 [10 ]b 11 [10 ]c 17 [10 ]d 18 [10 ]c 19 [10 ]c 25 [10 ]c 26 [10 ]a ... 10 [10 ]d 11 [10 ]c 17 [10 ]c 18 [10 ]b 19 [10 ]c 25 [10 ]c 26 [10 ]b 27 [10 ]c ¤ Đáp án đề thi: Mã 08 1[ 10] a 2 [10 ]c 3 [10 ]a 9 [10 ]b 10 [10 ]a 11 [10 ]d 17 [10 ]b 18 [10 ]b 19 [10 ]d 25 [10 ]c 26 [10 ]a 27 [10 ]d...
 • 11
 • 146
 • 0

40 câu kèm lời giải Ôn tập dẫn xuất halogen của hiđrocacbon – ancol – phenol đề 1

40 câu kèm lời giải Ôn tập dẫn xuất halogen của hiđrocacbon – ancol – phenol đề 1
... đồng phân? A ancol isobutylic B 2-metyl-propan-2-ol C butan -1- ol D butan-2-ol Bài 27 Bậc ancol butylic, isobutylic, sec-butylic, tert-butylic là: A 1, 1,2,3 B 1, 1,3,2 C 1, 1,2,2 D 1, 2,2,3 Bài 28 ... NaOH/C2H5OH → anken ; dẫn xuất clorua + NaOH/H2O → ancol ancol + SOCl2 → dẫn xuất clorua ; ancol + H2SO4(đặc, 17 0×C) → anken Vậy sơ đồ : etilen : (1) ; etyl clorua (2) ; ancol etylic (3) → → ; ... yếu) => Đáp án D Câu 13 : Đáp án A Câu 14 : Đáp án C Cac chất có thê biến đổi qua lại với dựa vào cac phản ứng : anken + HCl → dẫn xuất clorua ; anken + H2O /H+ → ancol ; dẫn xuất clorua + NaOH/C2H5OH...
 • 15
 • 1,180
 • 2

10A1 bài số 3 1 TIẾT đề 1

10A1 bài số 3 1 TIẾT đề 1
... giảm 1, 68% M kim loại nào: A Mg B Fe C Cu D Zn C©u 17 : Dãy chất tác dụng với dung dịch HCl là: A NaOH, Al, CuSO4, CuO B CaCO3, Cu(OH)2, Cu, Fe C MgCO3, CaO, Al2O3, Na2SO4 D NaOH, Al, CaCO3, CuO ... C©u 15 : Trong hợp chất nguyên tố lưu huỳnh thể tính oxi hóa: A KHS B SO2 C Na2SO3 D H2SO4 C©u 16 : Ngâm kim loại M ( hóa trị II) có khối lượng 50 gam dung dịch HCl , sau phản ứng thu 33 6ml ... CuO C©u 18 : Cho V lít SO2 (ở đktc) hấp thụ hoàn toàn vào 0,4 lít dung dịch NaOH 1M, thu dung dịch A Cô cạn dung dịch A 24,05 gam chất rắn Giá trị V là: A 2,8 lít B 3, 36 lít C 4,48 lít D 3, 92 lít...
 • 2
 • 265
 • 0

LẬP CTPT hợp CHẤT hữu cơ đề 1 10a1

LẬP CTPT hợp CHẤT hữu cơ đề 1 10a1
... với heli Định CTPT X Bài 6: Phân tích 1, 5 gam chất hữu X thu 1, 76 gam CO 2, 0,9 gam H2O 11 2ml nitơ đo O oC atm Nếu hoá 1, 5 gam chất X 12 7oC 1, 64atm, người ta thu 0,4 lít khí Định CTPT X Bài :Đốt ... tích ag hợp chất có mặt AgNO3 thu 1, 435g AgCl Xác định CTPT biết tỉ khối hợp chất so với NH3 Câu : Đốt cháy hoàn toàn a g chất A cần dùng 0 ,15 mol oxi , thu 2,24 lít CO (đkc) 2,7g H2O Định CTPT ... (cho C = 12 , O = 16 ) A C3H5(OH)3 B C3H6(OH)2 C C2H4(OH)2 D C3H7OH Bài : Đốt cháy hoàn toàn 0,46 gam hợp chất hữu A thu 448ml CO (đktc) 0,54 gam H2O Tỉ khối A so với không khí 1, 58 Định CTPT A Bài...
 • 2
 • 305
 • 0

ĐỀ THI KINH TẾ VI MÔ K33 DE 1.doc

ĐỀ THI KINH TẾ VI MÔ K33 DE 1.doc
... lớn chi phí biên B Doanh thu biên chi phí biên C Doanh thu D Tất sai Câu 45: Lợi nhuận kinh tế (∏) bằng: ĐỀ A (P-AC)*Q B P.S – FC C Cả ba câu D TR - TC Câu 46: Khi cung cầu sản phẩm tăng lên thì: ... nghiệp độc quyền định mức sản lượng có doanh thu biên chi phí biên chi phí trung bình, lợi nhuận kinh tế sẽ: A Bằng không B Nhỏ không C Lớn không D Tất sai Câu 43: Doanh nghiệp tăng giá sản phẩm ... tranh hoàn hảo định mức sản lượng có doanh thu biên chi phí biên chi phí trung bình, lợi nhuận kinh tế sẽ: A Bằng không B Lớn không C Nhỏ không D Tất sai Câu 33: MUx=10; MUy=8; Px=2; Py=1 Để chọn...
 • 5
 • 1,117
 • 62

Ôn tập thi kiểm toán, kế toán viên – Q1 – Chuyên đề 1

Ôn tập thi kiểm toán, kế toán viên – Q1 – Chuyên đề 1
... Quyển I Gồm chuyên đề: Chuyên đề - pháp luật kinh tế luật doanh nghiệp Chuyên đề - tàI quản lý tàI nâng cao Chuyên đề - thuế quản lý thuế nâng cao Chuyên đề - kế toán tàI chính, kế toán quản trị ... toán tàI chính, kế toán quản trị nâng cao Chuyên đề - tin học Hà Nội, tháng - 2 011 TàI LIệU HọC, ÔN TậP, THI KIểM TOáN VIÊN Và Kế TOáN VIÊN HàNH NGHề năm 2 012 MC LC STT Chuyờn Trang Chuyờn - Phỏp ... 19 /3/2 010 T ngy 5/9/2 011 vic chuyn i doanh nghip 10 0% nh nc thnh cụng ty c phn thc hin theo Ngh nh s 59/2 011 /N-CP ngy 18 thỏng nm 2 011 Vic bỏn, giao doanh nghip 10 0% nh nc thc hin theo Ngh nh s 10 9/2008/N-CP...
 • 107
 • 660
 • 8

Chuyên đề 1: cấu tạo của oxilo

Chuyên đề 1: cấu tạo của oxilo
... thời của các điện áp biến đổi có chu kỳ  hay không có chu kỳ Chuyên đề 1: Cấu tạo ôxilô -3Phương,Thư,Dung I .Cấu tạo của ống tia điện tử Chuyên đề 1: Cấu tạo ôxilô -4Phương,Thư,Dung 1 .Cấu tạo súng điện tử ... Các anot A1 , A2 Chuyên đề 1: Cấu tạo ôxilô -5Phương,Thư,Dung Nhiệm vụ: Tạo nên 1 chùm tia điện tử nhỏ gọn và  bắn tới màn huỳnh quang và gây tác  dụng phát sáng Chuyên đề 1: Cấu tạo ôxilô -6Phương,Thư,Dung ... Màn huỳnh quang Chuyên đề 1: Cấu tạo ôxilô -8Phương,Thư,Dung Nguyên lý Đặt 1 hiệu điện thế lên các cặp phiến  thì  xuất hiện 1 điện trường, nó làm lệch tia  điện tử đi qua giữa 2 phiến.  Chuyên đề 1: Cấu tạo...
 • 24
 • 1,333
 • 4

Đề 1-Tuyển tập Đề thi cuối kỳ môn Vận tải giao nhận FTU

Đề 1-Tuyển tập Đề thi cuối kỳ môn Vận tải giao nhận FTU
... phải lấy B/L xếp 25.Lỗi hàng vận lỗi sơ xuất trình chăm sóc bảo quản hàng hóa 26.COR gửi vào trước giao hàng theo Hamburg 1977 27.ULD thi t bị xếp hàng hóa vận tải đường biển 28.Thời hạn khiếu ... tàu 20.FCL/P(L,B)CL nhận nguyên giao lẻ 21.Quy tắc Huage 1924 B/L quy định người chuyên chở có trách nhiệm với hàng hóa… 22 Trên giới có nguồn luật có hiệu lực điều chỉnh vận tải đa phương thức ... 12.Cơ sở phân chia vận tải ngoại thương Incoterm 1989(1990) 13.B/L hoàn hảo thể tình trạng tốt hàng hóa bề người chuyên chở… 14 .Vận tải ngành sản xuất đặc biệt sản phẩm tồn...
 • 3
 • 2,307
 • 69

Đề thi kết thúc học phần: Kỹ thuật nhiệt - Đề 1, 2

Đề thi kết thúc học phần: Kỹ thuật nhiệt - Đề 1, 2
... 1000(W/K), nhiệt độ chất lỏng lạnh vào thi t bị 10oC Coi thi t bị trao đổi nhiệt tổn thất nhiệt Hệ số truyền nhiệt thi t bị 40W/m2K Diện tích bề mặt trao đổi nhiệt bằng: a 4,38(m2) b 6 ,26 (m2) c 5 ,26 (m2) ... 1]b 25 [ 1]c 26 [ 1]a 33[ 1]b 3[ 1]c 11[ 1]a 19[ 1]c 27 [ 1]b 4[ 1]c 12[ 1]b 20 [ 1]b 28 [ 1]a 5[ 1]a 13[ 1]b 21 [ 1]a 29 [ 1]a 6[ 1]b 14[ 1]a 22 [ 1]b 30[ 1]b 7[ 1]b 15[ 1]c 23 [ ... trình chất khí 30/ Tiến hành trình đẳng nhiệt từ áp suất p1 = 760 (mmHg) đến áp suất p2 = (at) thì: a v2 = 1,0 2v1 b v2 = 1,0 33v1 c v2 = 1,0 13v1 31/ Khi gia nhiệt cho không khí ẩm điều kiện phân...
 • 3
 • 3,660
 • 151

Bộ đề luyện thi ĐH-CĐ môn Toán P1 - Đề 1

Bộ đề luyện thi ĐH-CĐ môn Toán P1 - Đề 1
... Luyện thi mạng Phiên 1. 0 www.khoabang.com.vn hai đỷờng thẳng (D) : ax - by = 0, (D) : bx + ay = 0, với a2 + b2 > 1) Xác định giao điểm ... thẳng (d) vuông góc với mặt phẳng (P) A, lấy điểm M Dỷồng BNCM , BHCM Đỷờng thẳng KH cắt (d) N 1) Chỷỏng minh : BNCM 2) Chỷỏng minh : BMCN 3) Hãy cách dỷồng điểm M (d) cho đoạn MN ngắn ...
 • 2
 • 417
 • 4

Xem thêm

Từ khóa: đề 1 tiết sinh lớp 7đề 1 tiết kiểm tra chương 3đề 1 tiết môn tin họcchuyên đề 1 tổng quan về phân tíchđảo ở mệnh đề 1từ vựng tiếng anh theo chủ đề 1Thông tư 34 2016 TT-BYT quy định về thăm khám, quy trình sàng lọc để phát hiện, điều trị, xử trí các bất thường, dị tật của bào thai do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hànhVận hành hệ thống điệnChương II. §1. Nhắc lại và bổ sung các khái niệm về hàm sốThông tư 121 2016 TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ trạm thu phí tại Sóc TrăngNGHIÊN CỨU ÁP DỤNG PHƯƠNG PHÁP PHỔ MẬT ĐỘ NĂNG LƯỢNG TRONG XÁC ĐỊNH CẤU TRÚC LỚP TỪ TÍNH VỎ TRÁI ĐẤT KHU VỰC VỊNH BẮC BỘRèn luyện kỹ năng xác định góc trong không gian đưa về bài toán xácThông tư 197 2015 TT-BTC quy định về hành nghề chứng khoánTìm hiểu các yêu cầu về tính vệ sinh, sinh thái của giày thể thaoQUẢN TRỊ rủi RO của NGÂN HÀNG THƯƠNG mại cổ PHẦN NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAMĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN : Kinh tế hợp tác trong nông nghiệpTiểu luận kết thúc môn Quan hệ lao động trong tổ chứcThông tư 10 2015 TT-BCT về trình tự, thủ tục, cấp, thu hồi và thời hạn của giấy phép hoạt động điện lựcThông tư số 172 2015 TT-BTC về phí sử dụng đường bộ trạm thu phí Cam Thịnh quốc lộ 1, tỉnh Khánh HòaThông tư 16 2015 TT-BGDĐT Quy chế đánh giá kết quả rèn luyện của người học được đào tạo trình độ đại học hệ chính quyThông tư 08 2015 TT-BXD về chính sách hỗ trợ nhà ở đối với hộ nghèo theo chuẩn nghèo giai đoạn 2011 - 2015Thông tư 14 2015 TT-BKHĐT Danh mục máy móc, thiết bị, phụ tùng thay thế, bán thành phẩm trong nước đã sản xuất đượcThông tư 153 2015 TT-BTC quy định về phí sử dụng đường bộ tại 2 trạm thu phí trên Quốc lộ 5Thông tư 161 2015 TT-BTC quy định mức chi phí bảo quản và định mức hao hụt hàng dự trữ quốc giaChương I. §3. Những hằng đẳng thức đáng nhớskkn Phương pháp giảng dạy để nâng cao chất lượng và thành tích môn nhảy xa trong trường THPT