Bài giảng hóa học đại cương

Bài Giảng Hóa học đại cương cho sinh viên chuyên ngành hóa

Bài Giảng Hóa học đại cương cho sinh viên chuyên ngành hóa
... Hóa học cung cấp nhứng kiến thức cho nhiều ngành khoa học khác Ví dụ: hoá học môi trường, hoá thực phẩm, hoá dược, hoá học nông nghiệp, hoá học vật liệu, hoá địa chất, hoá sinh học … Vì hoá học ... pepti hóa 103 CHƯƠNG X: ĐIỆN HÓA HỌC I Phản ứng oxi hóa khử Phản ứng oxi hóa khử Cặp oxi hóa khử Cân phương trình oxi hóa khử 4.Đương lượng gam phản ứng oxi hóa khử 104 II Phản ứng hóa học dòng ... tinh, cao su … 42 CHƯƠNG IV NHIỆT ĐỘNG HỌC HOÁ HỌC Nhiệt động học hóa học nghiên cứu quy luật chuyển biến hóa dạng lượng khác, điều kiện bề vững hệ hóa học quy luật thay đổi chúng để hệ đạt trạng...
 • 146
 • 3,645
 • 5

Bài giảng Hóa học đại cương: Chương 10 - GV. Quách An Bình

Bài giảng Hóa học đại cương: Chương 10 - GV. Quách An Bình
... An Binh Chương 10: Điện hóa học 10. 6 Thế đcực chiều pư-oxhk 10. 7 Sự điện phân 10. 8 Sự điện phân dd chất đly nước 10. 9 Các định luật điện phân 10. 10 Các nguồn điện hóa học Back Quach An Binh 10. 1 ... Chương 10: Điện hóa học 10. 1 Khái niệm phản ứng oxy hóa khử 10. 2 Cân ptrình pứng oxy hóa khử 10. 3 Poxhk dđiện Ntố Ganvanic đcực 10. 4 Sức điện động nguyên tố Ganvanic 10. 5 Thế điện ... áp: ΔGCu/Zn = ΔGc - ΔGđ = ΔGCu - ΔGZn Hay -2 FECu/Zn = -2 FφCu - 2FφZn = -2 F(φCu - φZn ) Từ : ECu/Zn = φCu - φZn Tổng quát: E = φ+ - - E0 = φ+0 - -0 Enter Back Quach An Binh 10. 5 Thế Điện cực...
 • 80
 • 547
 • 2

Bài giảng Hóa học đại cương: Chương 9 - GV. Quách An Bình

Bài giảng Hóa học đại cương: Chương 9 - GV. Quách An Bình
... Chương 9: Dung dịch 9. 1 9. 2 Dung dịch điện ly 9. 3 pH số dd 9. 4 6/27/2012 Dung dịch Chất điện ly tan GV: Quach An Binh 9. 1 Dung dịch 9. 1.1 Định nghĩa 9. 1.2 Nồng độ dd 9. 1.3 Quá trình hòa tan 9. 1.4 ... Etanol (v/v)  Hòa tan 0 .9 g NaCl 100 ml nước ta 0 .9% NaCl (m/v)  Số ml tinh dầu/100g nguyên liệu Back 6/27/2012 H2O C2H5OH -H2O GV: Quach An Binh 9. 1.3 Quá trình hòa tan 9. 1.3.1 Khả hòa tan ... hòa tan thu nhiệt, không thuận lợi cho hòa tan Enter 6/27/2012 GV: Quach An Binh Quá trình hòa tan thu nhiệt Quá trình hòa tan có thu nhiệt Hs>0 Back 6/27/2012 GV: Quach An Binh 9. 1.4 Độ tan Click...
 • 109
 • 426
 • 1

BÀI GIẢNG HÓA HỌC ĐẠI CƯƠNG - ĐẠI HỌC HUẾ doc

BÀI GIẢNG HÓA HỌC ĐẠI CƯƠNG - ĐẠI HỌC HUẾ doc
... trường sau M - Môi trường axit: MnO 4- + 5e + 8H+ = Mn2+ + 4H2O ĐKMnO4 = M - Môi trường trung tính: MnO-4 + 3e- + 2H2O = MnO2 + 4OH- Đ = M - Môi trường bazơ: MnO-4 + 1e- = MnO 2-4 Đ= - Đương lượng ... pepti hóa 103 CHƯƠNG X: ĐIỆN HÓA HỌC I Phản ứng oxi hóa khử Phản ứng oxi hóa khử Cặp oxi hóa khử Cân phương trình oxi hóa khử 4.Đương lượng gam phản ứng oxi hóa khử 104 II Phản ứng hóa học dòng ... hiệu hoá học - Công thức hoá học Đơn chất - Hợp chất - Dạng thù hình nguyên tố Nguyên chất - Tạp chất - chất tinh khiết 02 02 02 03 03 03 Phương trình hoá học 03 II Các định luật hoá học 04 Định...
 • 146
 • 2,330
 • 12

BÀI GIẢNG HÓA HỌC ĐẠI CƯƠNG B1 pdf

BÀI GIẢNG HÓA HỌC ĐẠI CƯƠNG B1 pdf
... Chương II: Liên kết hóa học Chương III: Nhiệt hóa học động hóa học Chương IV: Dung dịch Hóa học khoa học nghiên cứu chuyển biến số chất thành số chất khác phân bố lại liên kết hóa học nguyên tử xây ... liên kết hóa học Chương II: Liên kết hóa học Liên kết hóa học Các loại liên kết hóa học: Nguyên tử Kim loại (s, p) Kim loại (d) Phi kim (s, p) Kim loại (s, p) Kim loại Kim loại Ion / cộng hóa trị ... đổi tuần hoàn số đại lượng hóa học Độ âm điện (χ ): Bảng độ âm điện theo Pauling Chương I: Cấu tạo nguyên tử bảng hệ thống tuần hoàn CHƯƠNG II: LIÊN KẾT HÓA HỌC Liên kết hóa học Các khí tồn dạng...
 • 162
 • 736
 • 3

bài giảng hóa học đại cương chương ii hidrocarbon- ths. nguyễn vinh lan

bài giảng hóa học đại cương chương ii hidrocarbon- ths. nguyễn vinh lan
... gồm: � Phản ứng nitro hóa Phả � Phản ứng sunfon hóa Phả � Phản ứng halogen hóa Phả � Phản ứng ankyl hóa Phả � Phản ứng axyl hóa Phả Phản ứng sulfon hóa : Phả Phản ứng nitrơ hóa : Phả nitrơ SO 3H ... Al2O3 (400-800oC) kiệ hoặ Khả phản ứng : ancol III > ancol II > ancol I phả Khả Định hướng phản ứng : tn theo quy tắc Zaixep phả t IV Tính chất hóa học : chấ Khử HX RX (halogenua ankyl) : Khử ( ... III Điều chế : Tổng hợp Wurtz : Hidro hóa anken, akin : + 2RX Ni t0 H2 C C + C C H H C Ni t0 2H2 C H C C H H H RX +...
 • 23
 • 275
 • 0

Bài giảng hóa học đại cương - Chương VII - Động hoá học docx

Bài giảng hóa học đại cương - Chương VII - Động hoá học docx
... trình động học phản ứng hóa học Các phơng trình động học mô tả mối quan hệ định lợng nồng độ chất phản ứng v thời gian phản ứng bậc khác Phản ứng bậc Phơng trình phản ứng bậc có dạng: A -> sản ... xảy gồm nhiều giai đoạn vật lý v hoá học nối tiếp - Giai đoạn đầu: Xảy hấp phụ chất tham gia lên tâm hoạt tính chất xúc tác - Giai đoạn 2: Dới tác dụng lực hoá học bề mặt xúc tác tạo hợp chất ... => Biểu thức định luật phân bố Boltzman N Trong đó: EA- đợc gọi l lợng hoạt hoá, đơn vị J.mol -1 R - l số khí lý tởng, R = 8,314 J.K-1.mol-1 III ảnh hởng nồng độ chất tham gia phản ứng đến vận...
 • 8
 • 353
 • 1

Bài giảng hóa học đại cương - Ankadiene part 1 doc

Bài giảng hóa học đại cương - Ankadiene part 1 doc
... 4 .1 Định nghĩa- phân loại 4 .1. 1 Địng nghĩa 4 .1. 2 Phân loại + loại có liên kết đôi xa nhau: R-CH-CH=CH-(CH2)n-CH-R’ + loại có liên kết đôi liền CH2=C=CH2 + loại dien liên hợp CH2=CH-CH=CH2 ... liên kết đôi liền CH2=C=CH2 + loại dien liên hợp CH2=CH-CH=CH2 4.2 Ankadien liên hợp 3 .1 Định nghĩa 4.2 .1 Cấu trúc phân tử  Nguyên tử C liên kết đôi trạng thái lai hoá sp2  Sự tạo liên kết ... có chứa liên kết đôi Cách đánh số cho tổng số liên kết đôi nhỏ  Nếu hợp chất có dồng phân hình học gọi tên cấu hình cis, trans Z,E tương tự anken 4.2.3 Tính chất vật lý  Có tính chất vật lý...
 • 5
 • 230
 • 1

Bài giảng hóa học đại cương - Ankadiene part 2 pps

Bài giảng hóa học đại cương - Ankadiene part 2 pps
... thực pha hơi, niệt độ khoảng 350oC, xt Al2O3 HC CH + 2HCHO HO-CH2-CH2-CH2-CH2OH HO-CH2-C Al2O3 3500C C-CH2-OH H2/Ni CH2=CH-CH=CH2 • Phương pháp Lebedep 1, 3- butadien tổng hợp cách cho rượu qua hệ ... 2 Từ ancol • Từ 1,3-butandiol: Trong công nghiệp để tổng hợp polymer isopren, 2- metyl-1,3-butadien cloropren, 2- cloro-1,3-butadien phương pháp khử nước 2- metyl-3-buten -2 - ol 3metyl-1,3-butandiol ... cộng: Maccôpnhicop: cho sản phẩm cộng 1,3 1,4 CH2=CH-CH=CH2 HBr cham CH3-CH-CH=CH2 +Br- CH3-CHBr-CH=CH2 sp cong 1 ,2   CH3-CH-CH-CH2 +BrCH3-CH=CH-CH2Br sp cong 1,4 ...
 • 5
 • 410
 • 0

Bài giảng hóa học đại cương - Ankadiene part 3 ppt

Bài giảng hóa học đại cương - Ankadiene part 3 ppt
... vòng Diels-Alder Sự khác rõ rệt dien liên hợp không liên hợp dien liên hợp phản ứng cộng với dẫn xuất anken cho sản phẩm cycloanken O O C + 1 , 3- Butadien CH3 CH3 Benzen 3- Buten-2-on 3- Cyclohexenyl ... măcxic) 1,4 ( có liên kết đôi mạch chính) CH-CH n CH2=CH-CH=CH2 CH=CH2 n CH2-CH=CH-CH2 • Hiện n người ta thường dùng xúc tác Ziegler-Natta (Al(i-C3H7 )3 + TiCl4) xúc tác thu polime có cấu trúc điều ... trở không gian với khả phản ứng tăng lên H CH2 C CH2 + C H H CH2 C 30 0atm CH2 CH2 H COCH3 C + 30 0C C C H 2000C CH2 H H COCH3 ...
 • 4
 • 196
 • 0

Bài giảng hóa học đại cương - Ankene part 1 pot

Bài giảng hóa học đại cương - Ankene part 1 pot
... 2AO lai hóa sp2 cacbon, liên kết sigmacòn lại xen phủ AO lai hóa sp2 với sp3 AO sp3 nguyên tử C ( tạo liên kết C-C) AO lai hóa sp2,hoặc sp3 C với AO 1s H tạo liên kết C-H 3 .1 Định nghĩa 3 .1 Định ... liên kết đôi trạng thái lai hoá sp2 • Sự tạo liên kết pi: xen phủ bên AO p 3.3.Danh pháp - ồng phân 3.3 .1 Danh pháp • Danh pháp thông thường • Danh pháp hợp lý: Gọi theo tên etylen • Danh pháp ... 3 .1 Khái niệm • Là hidrôcacbon không no, phân tử có chứa liên kết đôi C=C • Nếu phân tử có liên kết...
 • 5
 • 257
 • 0

Bài giảng hóa học đại cương - Ankene part 2 doc

Bài giảng hóa học đại cương - Ankene part 2 doc
... tên hidrua nển + en + vị trí nối đôi CH 3CH 2CH=C-CH -CH-CH -CH-CH CH C H 6-etyl-4,8-dimetylnonen-4 6-etyl-4,8-dimetylnon-4-en 6-etyl-4,8-dimetyl-4-nonen CH Tên gốc ankenyl Nếu loại nguyên tử ... trí số 1là vị trí cacbon chứa hóa trị Ví dụ: CH2=CH- : etenyl (tên thường vinyl) CH3CH=CH- : 1-propenyl (prop-1-en-1-yl) CH2=CH-CH- : 2- propenyl ( prop -2 - en-1-yl) Tên thường alyl ... dụ CH2=CH-CH3 metyl etylen CH3CH=CH-CH(CH3 )2 metyl isopropyl etylen DX CH3CH2CH-CH=CH2 metyl etyl etylen BDX CH3 CH3-CH=C(CH3 )2 trimetyl etylen CH3-CH= C(CH3)C2H5 1-etyl-1 , 2- dimetyletylen 2. Danh...
 • 5
 • 302
 • 1

Bài giảng hóa học đại cương - Ankene part 3 pps

Bài giảng hóa học đại cương - Ankene part 3 pps
... Cr2O3 số oxit khác xt, 30 00C 3. 5.4 Từ este :30 0-5 000C 3. 5.5 Từ ankin 3. 5.2 Từ ancol Trong dung dịch Đun rượu với axit sunfuric đặc nhiệt độ thích hợp CH3-CH(OH)-CH2CH3 H2SO4, to -H2O CH3CH=CH-CH3 ... 2O3 o 400 C RCH=CHR' 3. 5 .3 Từ mono dihalogen Từ dẫn xuất monohalogenua alkyl Phản ứng tách bazo môi trường rượu, cho alken OH-/C2H5OH CH3CH=CH-CH3 + CH2=CH-C2H5 -HCl SPC SPP CH3-CHCl-CH2CH3 H ... KOH CH3CH2OH H Bromocyclohexan + KBr + H2O Cyclohexen (81%) 2.Từ dẫn xuất  -dihalogenua (vic-dihalogenua) : cho tác dụng với số kim loại kẽm, magie nhiệt độ cao • R-CH-CH-R' Cl Cl Zn R-CH=CH-R'...
 • 5
 • 220
 • 0

Bài giảng hóa học đại cương - Ankene part 4 ppsx

Bài giảng hóa học đại cương - Ankene part 4 ppsx
... 30 0- 5000C thu olefin • Nhiệt phân este rượu bậc khó rượu bậc khó rượu bậc ba Nhiệt phân este rượu bậc cho sản phẩm rượu bậc 2, cho hỗn hợp sản phẩm 5500C CH3-CH2-CH2-CH2-O-CO-CH3 CH3-CH2-CH=CH2 ... 5500C CH3-CH2-CH2-CH2-O-CO-CH3 CH3-CH2-CH=CH2 + CH3COOH 45 00C CH3-CH2-CH-CH3 OCOCH3 CH3-CH2-CH=CH2 + CH3-CH=CHCH3 + CH3-COOH 3.6 Tính chất hoá học 3.6.1 Phản ứng cộng Phản ứng cộng electrophin Tùy ... H2O, H2SO4… a) Cơ chế phản ứng: • Phản ứng qua nhiều giai đoạn, giai đoạn chậm định tốc độ phản ứng giai đoạn tạo cacbocation CH3CH=CH2 + HCl CH3-CH=CH2 + H+ cham CH3CH-CH3 + CH3CH2CH2 CH3CH-CH3...
 • 5
 • 257
 • 0

Bài giảng hóa học đại cương - Ankene part 5 pps

Bài giảng hóa học đại cương - Ankene part 5 pps
... hidrohalogenua HX (theo Marcovnikov) • Hidrat hóa + Nếu có xúc tác axit: cộng theo Marcovnikov thu ancol bậc cao Thí dụ: CH3-CH=CH2 + H2O → CH3-CH(OH)-CH3 + Phản ứng với Hg(OAc)2 Ví dụ : + Phản ... Ví dụ : + Phản ứng hydrobo hoá (BH3) Phản ứng thực chất phản ứng cộng ôxy hóa, cho sản phẩm ngược với phản ứng hydrat hóa alken thu sản phẩm anken bậc thấp Ví dụ : Một số phản ứng cộng khác a ... chất xúc tác nhiệt độ thích hợp.Các chất xúc tác thường gặp kim loại Ni, Pt, Pd Ví dụ: R- CH=CH2 + H2 → R- CH2CH3 b Phản ứng cộng theo chế gốc Phản ứng cộng HBr vào anken có mặt ROOR theo qui...
 • 5
 • 200
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: bài giảng hóa học đại cương b1slide bai giang hoa hoc dai cuong bach khoa ha noibài giảng hóa học đại cương 2bài giảng hóa học đại cương a1bài giảng hóa học đại cương chương vibai giang hoa hoc dai cuong danh cho dh cdbài giảng tin học đại cươngbài tập hóa học đại cươngbài giảng nông học đại cươnggiáo trình tin học đại cương¸bài giảng tin học đại cươngbài giảng mỹ học đại cươngbài toán hóa học đại cươngbài tập hóa học đại cương luyện thi đhgiáo trình tin học đại cương¸ bài giảng tin học đại cươngbài giảng hóa sinh đại cươngThe world of customer service 3rd edition pattie gibson test bankThe legal environment of business text and cases 9th edition cross test bankThe legal environment of business text and cases ethical regulatory global and corporate issues 8th edition cross test bankTHINK critically 2nd edition facione test bankThe legal environment today 8th edition miller test bankTHINK race and ethnicity 1st edition mona scott test bankThomas calculus early transcendentals 13th edition thomas test bankTransnational management text cases and readings in cross border management 7th edition bartlett test bankTransportation a global supply chain perspective 8th edition coyle test bankTrigonometry 10th edition lial test bankUnderstanding and managing diversity readings cases and exercises 6th edition harvey test bankUnderstanding financial statements 11th edition fraser test bankUniversity physics with modern physics 2nd edition bauer test bankUnderstanding management 9th edition daft test bankUniversity physics with modern physics 4th edition young test bankUnderstanding management 10th edition daft test bankUnderstanding normal and clinical nutrition 9th edition rolfes test bankUnderstanding nutrition 13th edition whitney test bankUnderstanding nutrition CANADIAN edition 1st edition whitney test bankUsing financial accounting information the alternative to debits and credits 9th edition porter test bank