boi duong hsg phan quang hoc

Tai lieu boi duong HSG phan Quang hoc 9

Tai lieu boi duong HSG phan Quang hoc 9
... với trục thấu kính cho ảnh vuông góc với trục thấu kính Mét sè KT cã liªn quan a Quang hƯ + Quang hƯ (hƯ quang häc) Quang hƯ lµ mét d·y nhiỊu m«i trêng st vµ ®ång tÝnh, ®Ỉt nèi tiÕp vµ ng¨n c¸ch ... nh÷ng mỈt ph¼ng, mỈt cÇu cã t©m n»m trªn cïng mét ®êng th¼ng Quang hƯ nh vËy gäi lµ quang hƯ trùc t©m + §êng th¼ng nèi t©m gäi lµ quang trơc hay trơc chÝnh cđa hƯ trùc t©m b §iĨm s¸ng thËt - ... ¸nh s¸ng, nã ®øng tríc quang hƯ + Chïm s¸ng tõ A ®Õn quang hƯ lµ chïm ph©n k× - VËt t¹o bëi c¸c ®iĨm s¸ng thËt gäi lµ vËt thËt - NÕu c¸c tia s¸ng lÏ héi tơ t¹i A nhng bÞ quang hƯ ch¾n l¹i, thµnh...
 • 9
 • 313
 • 2

Boi duong HSG phan Quang hoc 9

Boi duong HSG phan Quang hoc 9
... R = 39Rđ = 156 ( Ω ) Dòng điện qua đèn bây giờ: I= U 240 = = 1,54( A) R 156 Cơng suất tiêu thụ bóng là: Pđ = I2.Rđ = 9, 49 (W) Cơng suất bóng tăng lên so với trước: Pđm - Pđ = 9, 49 - = 0, 49 (W) ... với trục thấu kính cho ảnh vuông góc với trục thấu kính Mét sè KT cã liªn quan a Quang hƯ + Quang hƯ (hƯ quang häc) Quang hƯ lµ mét d·y nhiỊu m«i trêng st vµ ®ång tÝnh, ®Ỉt nèi tiÕp vµ ng¨n c¸ch ... nh÷ng mỈt ph¼ng, mỈt cÇu cã t©m n»m trªn cïng mét ®êng th¼ng Quang hƯ nh vËy gäi lµ quang hƯ trùc t©m + §êng th¼ng nèi t©m gäi lµ quang trơc hay trơc chÝnh cđa hƯ trùc t©m b §iĨm s¸ng thËt -...
 • 48
 • 88
 • 0

boi duong hsg phan quang hoc

boi duong hsg phan quang hoc
... Trờng THCS Nguyễn Trãi Bồi dỡng HSG 1 d d= d 4 Khi bìa di chuyển với vận tốc v đợc quãng đờng M1M = d thời gian MM d t= = v 4v ... chắn sáng nh để vừa vặn không vùng tối Ngời Soạn: Nguyễn Thế Vinh Trờng THCS Nguyễn Trãi Bồi dỡng HSG P A1 A2 A O1 K H O O2 B B2 B1 Q a) Từ hình vẽ ta có: Oa bán kính vùng tối màn, OA = R = cm - ... hình vừa vặn không bóng tối phải di chuyển đĩa chắn sáng phía O đoạn O2O2 A1 A2 O1 O' Bồi dỡng HSG O2 O B2 B1 O2' O A2O2' = Ta có : A2O O : A1O1O nên O1O A1O1 ' A2O2' R O O = O1O = D A1O1 R1...
 • 14
 • 224
 • 0

Bồi dưỡng HSG phầnhọc

Bồi dưỡng HSG phần cơ học
... = 150/30 = 5h 12 dư Chuyên đề b i d ng h c sinh gi i - Gv Nguy n Giang Nam 13 BÀI TẬP LÀM THÊM PHẦN CHUYỂN ĐỘNG ĐỀU 1/16- Một chiế c xuồng máy chuyển động dòng sông Nếu xuồng chạy xuôi dòng từ ... đúng) t t1 + t V + V2 Không tính : Vtb = ( công thức sai ) S2 = V2 t2 V2 = III/- BÀI TẬP : 1/- Một học sinh xe đạp từ nhà đến trường 10 phút Đoạn đường từ nhà đến trường dà i 1,5km a/- Có thể i họ...
 • 20
 • 91
 • 0

SKKN biện pháp Bồi dưỡng HSG phần nhiệt học môn vật lí 8

SKKN  biện pháp Bồi dưỡng HSG phần nhiệt học môn vật lí 8
... tài: “Một số biện pháp nâng cao kĩ giải tập tự luận phần nhiệt học môn vật trường Tiểu học THCS Yên Than – Huyện Tiên Yên” góp phần nâng cao chất lượng dạy và học của môn Vật lí ... m4.230)(100 – 24) = 684 00.m3 + 17 480 .m4 Áp dụng phương trình cân nhiệt: Qtỏa = Qthu  684 00.m3 + 17 480 .m4 = 10300 ,8 (1) Theo bài cho ta có: m3 + m4 = 0, 18 => m3 = 0, 18 – m4 (2) Thay (2) vào ... (2) vào (1) ta được: 17 684 00(0, 18 – m4) + 17 480 m4 = 10300 ,8 ( 684 00 – 17 480 ).m4 = 3120 – 12312  - 50920 m4 = - 2011,2 => m4 ≈ 0,04 kg Thay m4 vào (2) => m3 ≈ 0, 18 – 0,04 ≈ 0,14 kg Vậy hỗn...
 • 26
 • 110
 • 0

Bồi dưỡng HSG Phầnhọc

Bồi dưỡng HSG Phần cơ học
... có trọng lợng P0= 3N Khi cân nớc, vòng có trọng lợng P = 2,74N Hãy xác định khối lợng phần vàng khối lợng phần bạc vòng xem thể tích V vòng tổng thể tích ban đầu V vàng thể tích ban đầu V bạc ... cm3 Giải: a) Gọi S l tiết diện chiều dài Trọng lợng P = 10.D.S.l Khi nằm cân bằng, phần thể tích nớc dâng lên phần thể tích V1 chìm h P H FA nớc Do V1 = S0.h Do cân nên S0 P = FA hay 10.D.S.l ... lõi cầu phần tích để thả vào nớc cầu nằm lơ lửng nớc? Biết dnhôm = 27 000N/m3, dnớc =10 000N/m3 Hớng dẫn Thể tích toàn cầu đặc là: V= P d n hom = 1,458 = 0,000054 = 54cm 27000 Gọi thể tích phần...
 • 26
 • 137
 • 0

skkn chuyên đề so sánh phân số trong bồi dưỡng hsg trương tiểu học hoàng đan

skkn chuyên đề so sánh phân số trong bồi dưỡng hsg trương tiểu học hoàng đan
... Tiểu học lớp Nội dung so sánh phân số học sinh lớp lớp học chủ yếu thông qua so sánh phân số có mẫu số khác mẫu số; dạng tập so sánh phân số có tử số giới thiệu tiết Luyện tập Nhưng thực tế so ... phân số cách trình bày lời giải toán so sánh phân số không sử dụng trực tiếp quy đồng mẫu số quy đồng tử số phân số PHẦN I: SO SÁNH PHÂN SỐ BẰNG “PHẦN BÙ CỦA ĐƠN VỊ” I MỘT SỐ VÍ DỤ Ví dụ 1: So sánh ... so sánh phân số với nhau, ta có nhiều cách so sánh, có cách so sánh phân số nhanh gọn mà không cần quy đồng mẫu số quy đồng tử số Sau xin giới thiệu bạn đọc cách nhận diện dạng toán so sánh phân...
 • 11
 • 323
 • 0

MỘT VÀI KINH NGHIỆM BỒI DƯỠNG HSG MÔN HÓA HỌC 9 QUA CHUỖI PHẢN ỨNG VÔ CƠ VÀ VIẾT PTHH

MỘT VÀI KINH NGHIỆM BỒI DƯỠNG HSG MÔN HÓA HỌC 9 QUA CHUỖI PHẢN ỨNG VÔ CƠ VÀ VIẾT PTHH
... tài: Một vài kinh nghiệm bồi dưỡng HSG môn Hóa Học qua chuỗi phản ứng viết PTHH 2.Mục tiêu – Nhiệm vụ của đề tài 2.1.Mục tiêu - Tìm những giải pháp, hình thức bồi dưỡng HSG ... nhận học sinh giỏi huyện Kết thu qua khảo nghiệm, giá trị khoa học vấn đề nghiên cứu : Việc bồi dưỡng học sinh giỏi môn Hóa Học qua chuỗi phản ứng viết phương trình hóa học tạo động lực cho học ... thức hóa học đa dạng phong phú viết PTHH thực chuỗi phản ứng 2.5.Phân tích, đánh giá vấn đề thực trạng mà đề tài đặt ra: PHẦN I: KIẾN THỨC CƠ BẢN ĐỂ VIẾT PTHH THỰC HIỆN CHUỖI PHẢN ỨNG VÔ CƠ Về...
 • 33
 • 122
 • 0

BỒI DƯỠNG HSG PHẦN DI TRUYỀN học

BỒI DƯỠNG HSG PHẦN DI TRUYỀN học
... Các tính trạng di truyền qua NST tuân theo quy luật di truyền Mendel quy luật di truyền bổ sung sau Mendel Các tính trạng di truyền qua tế bào chất không tuân theo 31 quy luật di truyền thuyết ... - Mã di truyền không chồng chéo, nucleotide tham gia vào - thành phần codon gần - Mã di truyền “dấu phảy” (không ngắt quãng), thông tin di truyền đọc theo chiều Trình tự đọc thông tin di truyền ... Các quy luật tượng di truyền 8.1 Một số khái niệm chung 8.2 Các quy luật di truyền Menden 8.3 Quan hệ gen alen không alen Chương 9: Thuyết di truyền nhiễm sắc thể 9.1 Thuyết di truyền nhiễm sắc...
 • 78
 • 414
 • 0

Chuyen de boi duong HSG- Phan he thuc VIET

Chuyen de boi duong HSG- Phan he thuc VIET
... định m để phơng trình có nghiệm x1 ; x2 b Tìm hệ thức liên hệ hai nghiệm độc lập với m c Tính theo m biểu thức A = x13 + x23 d) Xác định m để phơng trình có nghiệm ba lần nghiệm Bài toán 10: ... a, b Bài toán 40: Cho phơng trình (m 1) x 2(m + 1) x + m = 1) Giải biện luận phơng trình cho theo m 2) Khi phơng trình có hai nghiệm x1 ; x2 a) Tìm hệ thức liên hệ hai nghiệm x1 ; x2 độc lập ... ( x) = x 2(m + 2) x + 6m + a) CMR: phơng trình f(x)=0 có nghiệm với m b) Đặt x=t+2 Tính f(x) theo t từ tìm điều kiện m để phơng trình f(x)=0 có hai nghiệm lớn Bài toán 58: Biết x1 ; x2 hai nghiệm...
 • 10
 • 807
 • 26

Đề bồi dưỡng HSG phần nhiệt

Đề bồi dưỡng HSG phần nhiệt
... 400g nước nhiệt độ t1 = 200C Đổ thêm vào bình khối lượng nước nhiệt độ t2 = 50C Khi cấn nhiệt nhiệt độ nước bình t = 100C Tìm m Sau người ta thả vào bình khối nước đá có khối lượng m3 nhiệt độ ... có chứa m0 = 400g nước nhiệt độ t0 = 250C Người ta đổ thêm khối lượng nước m1 nhiệt độ tx vào bình cân nhiệt, nhiệt độ nước t1 = 200C Cho thêm cục nước đá khối lượng m2 nhiệt độ t2 = -100C vào ... nước nhiệt độ t3 = 50C Tìm m1; m2; tx Biết nhiệt dung riêng nước nước đá c1 = 4,2.103 J/kg.độ; c2 = 2,1.103 J/kg.độ Nhiệt nóng chảy nước đá λ = 3,36.105 J/kg Bỏ qua trao đổi nhiệt chất bình với nhiệt...
 • 3
 • 1,209
 • 30

Xem thêm