đề cương ôn tập luật phá sản 2014

đề cương ôn tập luật phá sản 2014

đề cương ôn tập luật phá sản 2014
... trạng phá sản Cho biết Luật phá sản có áp dụng để giải phá sản chủ thể kinh doanh lâm vào tình trạng phá sản hay không? 25 Hội nghị chủ nợ có phải trình tự bắt buộc qatrình giải phá sản hay không? ... định luật phá sản việc bảo vệ quyền lợi chủ nợ 27 Phân tích qui định luật phá sản việc bảo vệ quyền lợi người lao động DN, HTX 28 Bình luận điểm tiến hạn chế Luật Phá sản 2004 so với Luật phá sản ... tiên thứ đến hàng ưu tiên tài sản không đủ để chia cho chủ nợ toán theo tỷ lệ %   ĐỀ THI LUẬT PHÁ SẢN Câu 1: Căn pháp luật phá sản Anh (chị) giải thích thủ tục phá sản gọi thủ tục toán nợ đặc biệt?...
 • 15
 • 186
 • 0

Đề cương giới thiệu luật phá sản 2014

Đề cương giới thiệu luật phá sản 2014
... phủ Luật phá sản (sửa đổi) nhằm bảo đảm tính kế thừa phát triển quy định pháp luật phá sản Việt Nam, tính hợp hiến, hợp pháp, tính thống Luật phá sản với hệ thống pháp luật, xung đột Luật phá sản ... bố phá sản DN, HTX Luật phá sản doanh nghiệp năm 1993 Luật phá sản (sửa đổi) năm 2014 thay đổi thủ tục tương tự quy định Luật phá sản doanh nghiệp năm 1993, theo quy định thủ tục tuyên bố phá sản ... phá sản (sửa đổi) năm 2014, cần triển khai hoạt động sau: Tổ chức giới thiệu Luật phá sản (sửa đổi) năm 2014: Họp báo, tổ chức hội thảo giới thiệu Luật phá sản (sửa đổi) năm 2014 Tòa án nhân dân...
 • 26
 • 286
 • 0

đề cương ôn tập quản trị sản xuất năm 2013 - 2014

đề cương ôn tập quản trị sản xuất năm 2013 - 2014
... việc sản lượng dự kiếm 40 sản phẩm) -7 - l 0,2 k 15: Một dây chuyền sản xuất thiết lập để sản xuất loại sản phẩm với kế hoạch dự kiến 480 đơn vị /ca Các công việc, thời gian thứ tự thực công việc ... 1- Nếu tồn kho công ty bước vào ngày tháng Công ty dự định bố trí sản xuất với lượng sản phẩm ổn định tháng đầu với mức 500 sản phẩm/tháng đến cuối tháng công ty có tiêu thụ hết sản phẩm không? ... năm bao nhiêu? 4- Số lần đặt hàng tối ưu năm bao nhiêu? - 15 - 34 : Công ty đóng tàu sông Đào thường phải dùng tôn 5mm với số lượng sử dụng 4800 tôn năm Chi phí tồn trữ hàng năm 20000 đồng/1...
 • 17
 • 455
 • 3

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP LUẬT KINH TẾ

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP LUẬT KINH TẾ
... tronh kinh doanh D Tất Câu 13: Luật kinh tế bao gồm: A Luật lao động B Luật thương maị C Luật dân D Luật đất đai môi trường Câu 14: Điểm khác luật hành luật kinh tế bao gồm: A Đối tượng điều chỉnh ... đông ưu đãi biểu C Cổ đông phổ thông, cổ đông ưu đãi biểu quyết, cổ đông ưu đãi cổ tức D Cổ đông phổ thông, cổ đông ưu đãi biểu quyết, cổ đông ưu đãi cổ tức, cổ đông ưu đãi hoàn lại Câu 33: Công ... Không xét xử vụ án kinh tế B Không có chức xử tranh chấp kinh tế C Có chức tranh chấp 50 triệu tòa cấp phân cấp D Tất không Câu 104: Tố tụng kinh tế hiều là: A Chế định pháp lý quan trọng luật...
 • 15
 • 701
 • 3

Đề cương ôn tập "Bán lẻ sản phẩm may"

Đề cương ôn tập
... dụng sản phẩm mua Sơ đồ Xác định nhu cầu Thu thập thông tin Dánh giá sản phẩm Lựa chọn sản phẩmmới Đánh giá định đánh giá Sp sau mua Dongdoixodayht@gmail.com Đề cương ôn tập Bán Lẻ Sản Phẩm May ... chào hàng bàng dơn đặt hàng mà thuyế phục khách hàng định,chọn sản phẩm người bán Dongdoixodayht@gmail.com Đề cương ôn tập Bán Lẻ Sản Phẩm May C.Nhóm tìm kiếm đơn hàng +Là tìm cách thuyết phục khach ... khách hàng Câu hỏi: bạn hãng thảo luận vị trí công việc bán hàng ngày nay, chất vai trò nó? Dongdoixodayht@gmail.com Đề cương ôn tập Bán Lẻ Sản Phẩm May CHƯƠNG II: HÀNH VI MUA SẮM CỦA NGƯỜI TIÊU...
 • 8
 • 97
 • 0

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP LUẬT KINH TẾ

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP LUẬT KINH TẾ
... quyền bình đẳng tronh kinh doanh D Tất Câu 13: Luật kinh tế bao gồm: A Luật lao động B Luật thương maị C Luật dân D Luật đất đai môi trường Câu 14: Điểm khác luật hành luật kinh tế bao gồm: A Đối ... đông ưu đãi biểu C Cổ đông phổ thông, cổ đông ưu đãi biểu quyết, cổ đông ưu đãi cổ tức D Cổ đông phổ thông, cổ đông ưu đãi biểu quyết, cổ đông ưu đãi cổ tức, cổ đông ưu đãi hoàn lại Câu 33: Công ... Không xét xử vụ án kinh tế B Không có chức xử tranh chấp kinh tế C Có chức tranh chấp 50 triệu tòa cấp phân cấp D Tất không Câu 104: Tố tụng kinh tế hiều là: A Chế định pháp lý quan trọng luật...
 • 13
 • 356
 • 0

Đề cương ôn tập luật thú y

Đề cương ôn tập luật thú y
... vụ theo y u cầu quan quản lý nhà nước chuyên ngành thú y Điều Thú y sở Các sở chăn nuôi động vật tập trung phải có cán chuyên môn thú y để thực công tác thú y sở chịu hướng dẫn chuyên môn quan ... sinh thú y th y sản trực thuộc Bộ Th y sản b) Bộ Nông nghiệp Phát triển nông thôn quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cấu tổ chức Cục Thú y; Bộ Th y sản quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền ... nhà nước chuyên nghành thú y( điều chương1) Điều chương 1: Hệ thống quan quản lý nhà nước chuyên ngành thú y Ở Trung ương: a) Cục Thú y trực thuộc Bộ Nông nghiệp Phát triển nông thôn; Cục Quản...
 • 10
 • 1,931
 • 11

đề cương ôn tập luật dân sự

đề cương ôn tập luật dân sự
... Năng lực pháp luật dân lực hành vi dân hộ gia đình phát sinh đồng thời lúc Chỉ hộ gia đình với tư cách chủ thể Luật dân tham gia vào giao lưu dân mà 28 Tât chủ thể quan hệ pháp luật dân chịu trách ... nhau: Đều đối tượng điều chỉnh Luật dân + Khác nhau: Quyền nhân thân gắn với tài sản không mang nội dung kinh tế, không tính thành tiền, không chuyển giao giao dịch dân Trừ trường hợp luật cho ... 2005 thời hiệu thời hạn Pháp luật quy định mà kết thúc thời hạn chủ thể hưởng quyền dân sự, miễn trừ nghĩa vụ dân quyền khởi kiện vụ án dân sự, quyền yêu cầu giải việc dân 30 Mọi thỏa thuận hợp...
 • 7
 • 1,545
 • 54

đề cương ôn tập luật kinh tế

đề cương ôn tập luật kinh tế
... hội đồng cổ đông thành viên -Cơ quan có quyền định cao đại hội đồng cổ đông, bao gồm tất cổ đông có quyền biểu quyết(cổ đông phổ thông cổ đông ưu đãi biểu quyết) -Thẩm quyền triệu tập họp chủ ... gần công ty, tổ giá trị tài sản ghi báo cáo tài gần công ty, sửa chức lại, giải thể công ty, luật DN quy định phải sổ cổ đông đại diện đổi, bổ sung điều lệ công ty, tổ chức lại, giải thể công ... tất cổ đông dự họp chấp thuận +Hình thức lấy ý kiến văn định đại hội đồng cổ đông thông qua sổ cổ đông đại diện 75% số phiếu biểu chấp thuận -Khi công ty cổ phần có 11 cổ đông có cổ đông tổ chức...
 • 6
 • 553
 • 8

đề cương ôn tập luật dân sự - gv. phan thanh ngọc

đề cương ôn tập luật dân sự - gv. phan thanh ngọc
... trong đó các quy định về chế độ chính trị, chế độ kinh tế và các quyền cơ bản của công  dân có vị trí quan trọng có liên quan đến Luật Dân sự Bộ Luật Dân sự và các bộ luật,  đạo luật khác có liên quan đến luật dân sự như   Bộ Luật Hàng hải, Luật Hàng không, Luật Thương mại, Luật Đất đai, Luật Hôn nhân và Gia  ... Khi áp dụng pháp luật dân sự cần  - lưu ý đến mối liên hệ giữa các quy phạm pháp luật dân sự với các cam kết và thoả thuận của các bên  tham gia quan hệ pháp luật dân sự,   - tập quan giao lưu dân sự,   - nguyên tắc áp dụng pháp luật tương tự, thông lệ quốc tế cũng như lẽ công bằng, sự hợp tình, hợp lý.  ... luật mang tính chất gần gũi hoặc tương tự. Áp dụng tương tự luật dân sự được chia làm hai  trường hợp : tương tụ luật dân sự và tương tự pháp luật - Câu 10: Áp dụng tập quán, quy định tương tự của pháp luật         Điều 3 Bộ Luật Dân sự Việt Nam 2005...
 • 42
 • 631
 • 0

đề cương ôn tập luật hành chính - gv. quang thanh

đề cương ôn tập luật hành chính - gv. quang thanh
... quan hành NN ngời có thẩm quyền quan hành NN đc áp dụng lần số đối tợng cụ thể vấn đề cụ thể quản lý hành B .Hành vi hành hành vi quan hành NN, ngời có thẩm quyền quan hành NN thực nhiệm vụ, công ... vấn đề cụ thể quản lý hành 2 ,Hành vi hành chính: hành vi cq HCNN, ng` có thẩm quyền CQHCNN thực nhiệm vụ, công vụ theo quy định pháp luật 3,Các định HC hành vi HC thuộc đối tợng xét xử TAHC -Khiếu ... đình thi hành qđịnh sai trái HĐND cấp sới, đề nghị HĐND cấp bãi bỏ ~ định sai - Nguyên tắc tập thể lãnh đạo -> Tập trung dchủ - Chủ tịch UB định, thị để thực quyền hạn, nhiệm vụ (trc: Vb-> k cụ...
 • 27
 • 270
 • 0

Đề cương ôn tập Luật Hình Sự I

Đề cương ôn tập Luật Hình Sự I
... THÀNH NIÊN PHẠM T I 94 ĐỀ CƯƠNG LUẬT HÌNH SỰ K55CLC - KHOA LUẬT - VNU Câu Kh i niệm luật hình Đ i tượng phương pháp i u chỉnh luật hình - Kh i niệm : + Luật hình ngành luật hệ thống pháp luật ... vi nguy hiểm cho xã h i dạng Kh i niệm Hành vi nguy hiểm cho xã h i xử cụ thể ngư i thể gi i khách quan hình thức định, gây thiệt h i cho quan hệ xã h i Luật Hình Sự bảo vệ 43 ĐỀ CƯƠNG LUẬT HÌNH ... chuyển biến tình hình mà hành vi ngư i phạm t i ngư i phạm t i không nguy hiểm cho xã h i Đặc i m: - Sự chuyển biến tình hình thay đ i i u kiện xã h i phạm vi toàn xã h i, địa phương, quan gia đình...
 • 98
 • 835
 • 3

Đề cương ôn tập toán 8 2013-2014

Đề cương ôn tập toán 8 2013-2014
... để diện tích tứ giác EFGH nhỏ Các em làm đề cơng nộp cho cô giáo vào ngày Chúc em ôn tập tốt Phòng GD & ĐT Huyện Trờng THcS Đề thi Học kì I môn toán - năm học 2013 - 2014 ( Thời gian 90 ... Tính chu vi tứ giác AEBM? d Tam giác vuông ABC cần có điều kiện để AEBM hình vuông? Bài 10 : Cho tam giác ABC vuông A, đờng cao AH D E lần lợt chân đờng vuông góc hạ từ D xuống AB AC a Chứng minh ... hình chữ nhật Hình vuông có bốn trục đối xứng Trục đối xứng hình thang vuông đờng thẳng vuông góc với hai đáy Hình chữ nhật có hai trục đối xứng hai đờng chéo Đúng III - Bài tập tự luận : Baì :...
 • 4
 • 125
 • 0

Đề cương ôn tập Luật dân sự 2 - Đại học Luật hà Nội

Đề cương ôn tập Luật dân sự 2 - Đại học Luật hà Nội
... Hành khâch có quyền mang theo hành lý mà không bị tính cước; Page 35 Ôn tập dân 2 Hành khách có hành lý bị tính cước vận chuyển riêng hành lý; Người tuổi không tham gia hoạt động vận chuyển hành ... xăng xe; 20 So sánh hợp đồng ủy quyền với Giấy ủy quyền; Page 33 Ôn tập dân 21 Phân biệt đại diện theo ủy quyền tromng nội pháp nhân với đại theo hợp đồng ủy quyền; 22 Nêu trường hợp đại diện ... Page 42 Ôn tập dân 13 Người mắc bệnh ung thư không mua bảo hiểm tính mạng; 14 Theo qui định, người mắc bệnh tim nặng không tham gia vào vận chuyển hành khách hàng không, A thuộc trường hợp A không...
 • 62
 • 1,938
 • 4

Xem thêm

Từ khóa: đề cương ôn tập luậtđề cương ôn tập luật thương mại quốc tếđề cương ôn tập luật quốc tếđề cương ôn tập luật hành chínhđề cương ôn tập luật môi trườngđề cương ôn tập luật tố tụng hành chínhđề cương ôn tập luật ngân sách nhà nướcđề cương ôn tập luật tư pháp quốc tếđề cương ôn tập luật hiến phápđề cương ôn tập luật dân sự 1đề cương ôn tập luật thương mạiđề cương ôn tập luật đất đaiđề cương ôn tập luật kinh tếđề cương ôn tập luật dân sựđề cương ôn tập luật thương mại 2Web design introductory 4th edition shelly test bankWeb design introductory 5th edition campbell test bankluyện trắc nghiệm toán ôn thi đại họcPhát triển nông nghiệp xanh của hàn quốc và kinh nghiệm cho việt nam (tt)Phát triển năng lượng sạch ở Hàn Quốc và bài học cho Việt Nam (tt)Bài giảng hệ thống thông tin kế toánBài giảng kế toán doanh nghiệp vừa và nhỏBài giảng vật lý lượng tửGiáo trình vật lý chất rắnLanguage and linguisticsTin học ứng dụng trong hóa họcGiáo án Đại số 10 Chương 3Giáo án Đại số 10 Chương 4Một số vấn đề sắp xếp lập kế hoạch gia công tối ưu trên mô hình máy đơnBài giảng nhập môn cơ học lương tử và vật lý nguyên tửĐiện tử họcĐộng lực học vật rắnGiáo trình HIĐROCACBON (dùng cho sinh viên ngành đại học sư phạm hóa học)Giáo trình hợp chất thiên nhiên dùng cho sinh viên ngành đại học sư phạm hóa họcphát triển nghiệp vụ môi giới chứng khoán tại công ty cổ phần chứng khoán tràng an