Bài Giảng Máy Sinh Khí AXETYLEN bp – 1.25

Bài Giảng Máy Sinh Khí AXETYLEN bp 1.25

Bài Giảng Máy Sinh Khí AXETYLEN bp – 1.25
... đènưtiếpưxúcư hỗnư hợp vàoưnước đèn vớiưnước Bài 09:ưưưư máy sinh khí axetylen bp 1.25 ưưưưưI.ưĐặcưđiểm ư Máy sinh khí axetylen BP- 1.25 làư máy sinh khí kiểuư kín,ư cóư ápư suấtư làmư việcư ... IV.ưNhữngưchúưýưkhiưVậnưhành máy sinh khí axetylen IV.ưNhữngưchúưýưkhiưVậnưhành máy sinh khí axetylen ư bp 1.25 bp 1.25 Khí axetylen rấtưdễưgâyưnổưởưđiềuưkiệnưnhiệtưđộưvàưápưsuấtưcao:ưư ưưưư Khí axetylen cóưthểưgâyưnổưkhiưnhiệtưđộưtừư ... có kiểu máy sinh khí dựa theo số lợng nớc cần thiết để điều chế khí axetylen? Câu trả lời Cóưhaiưloại Máy sinh khí axetylen loạiưkhô Đangưtrongư thờiưgianưthửư nghiệm Máy sinh khí axetylen loạiưướt...
 • 15
 • 215
 • 0

Bài giảng máy điện, nguồn điện - Chương 1

Bài giảng máy điện, nguồn điện - Chương 1
... (T) H1 (A/m) H0 (A/m) H1l1 (A) H0l0 (A) F (A) ∆F (A) 1 0-4 200 7,95 .10 5 40 15 9 19 9 10 1 1, 2 .1 0-4 1, 2 299 9,54 .10 5 59,8 19 1 2 51 49 1, 3 .1 0-4 1, 3 360 10 ,35 .10 5 72 207 279 21 1,4 .1 0-4 1, 4 430 11 ,12 .10 5 ... Lõi Э 31 w =10 00vg Cho H=0,088B+0 ,11 2B3 (kA/m) Tìm i để từ hóa lõi đến Φ =1 0-4 Wb •Tính: l1 =200mm =0,2m; l0=2 .1 0-4 m; S1=S0 =10 0mm2 =1 0-4 m2 •B=Φ/S=1T tính H1 =200A/m tính H0=B/µ0 =7,95 .10 5A/m H1l1+H0l0=wI ... AC, UDC, ) 8/7/2 010 6 :11 PM Chu Quốc Hùng HVKTQS Bài giảng MĐ0 810 Sơ đồ phân loại: MÁY ĐIỆN MÁY ĐIỆN QUAY MÁY ĐIỆN TĨNH MĐ QUAY XOAY CHIỀU MĐ Đ/BỘ MÁY BIẾN ÁP ĐC ĐB 8/7/2 010 6 :11 PM MP ĐB MĐ QUAY...
 • 12
 • 361
 • 4

bài giảng điều khiển khí nén, chương 1 pot

bài giảng điều khiển khí nén, chương 1 pot
... 0,74 0,88 1, 31 0,57 0,69 1, 07 0, 51 0, 61 0,98 0,6 0, 81 1,05 1, 89 0,53 0,75 1, 53 0,43 0,64 1, 40 0,8 1, 00 1, 37 2,72 0,97 0,96 2,26 0,44 0,78 2,09 1, 0 1, 30 1, 82 3, 81 1,75 1, 27 3,26 0,54 1, 06 3,05 ... kN Điều khiển nhiều 10 tiến trình Điều khiển 10 tiến trình Điều khiển tiến trình Các ký hiệu: K: Điều khiển khí nén Đ-K: Điều khiển điện – khí nén Chương 1: Cơ sở lý thuyết khí nén μ ⊗ μ 6 6 3 ... Hình 1. 3 Hệ số lưu lượng Chương 1: Cơ sở lý thuyết khí nén http://www.ebook.edu.vn Bài giảng "Điềukhiển khí nén " Hình 1. 4 Hệ số giãn nở vòi phun 1. 7.6 Tổn thất áp suất hệ thống điều khiển khí...
 • 14
 • 394
 • 7

Bài giảng vi sinh thực phẩm part 1 docx

Bài giảng vi sinh thực phẩm part 1 docx
... môn vi sinh th c ph m I .1. 1 – M t s khái ni m Vi sinh v t Vi khu n Kích th c vi khu n so v i u kim khâu Ch ng I: M U I .1 – Gi i thi u môn vi sinh th c ph m I .1. 1 – M t s khái ni m Vi khu n Vi sinh ... phát tri n ngành vi sinh th c ph m III.3 – Tác d ng c a vi sinh v t th c ph m Ch ng I: M U I .1 – Gi i thi u môn vi sinh th c ph m I .1. 1 – M t s khái ni m Vi sinh v t Virus, vi khu n, n m men, ... s phát tri n ngành vi sinh th c ph m 19 40 - 19 50: phát hi n trình s n xu t kháng sinh (penicillin ), vitamin B12 riboflavin 19 50 - 19 60: hoàn thi n công ngh s n xu t kháng sinh, b t u công ngh...
 • 35
 • 147
 • 0

bài giảngsinh trùng sán dây 1

bài giảng ký sinh trùng sán dây 1
... bäü pháûn sinh dủc âỉûc v mäüt bäü pháûn sinh dủc cại - Bäü pháûn sinh dủc âỉûc xút hiãûn trỉåïc, cại xút hiãûn sau âãún lục bäü pháûn sinh dủc cại âáưy â v trỉåíng thnh thç bäü pháûn sinh dủc ... nhiãùm: trỉïng tỉì rüt lãn dả dy - cọ nåi låün nhiãùm 25% BÃÛN H HC 1. 1 Con trỉåín g thn h gáy kêch thêch niãm mảc rüt 1. 2 Bãûn h áúu trn g : 25% bãûnh nhán cọ nang trỉåíng thnh - ÅÍ no: dáúu ... s máút dáưn âi - Do sỉû phạt triãøn chãnh lãûch ca cạc bäü pháûn sinh dủc nãn sỉû giao håüp phi thỉûc hiãûn giỉỵa âäút khạc SINH THẠI Sạn säúng åí lng rüt, háúp thủ thỉïc àn bàòng cạch tháøm...
 • 31
 • 113
 • 0

bài giảngsinh trùng sạn mạng 1

bài giảng ký sinh trùng sạn mạng 1
... WHO (19 96) , bãûnh sạn mạng lỉu hnh åí 74 qúc gia trãn thãú giåïi, 200 triãûu ngỉåìi säúng åí vng näng thän bë nhiãùm sạn mạng, 500 triãûu- 600 triãûu ngỉåìi cọ nguy cå nhiãùm bãûnh Bãûnh sạn mạng ... G THN H Con đực: 1, 5cm x (0,8-1cm) Con cái: (1, 5cm- 2cm) x 0,5cm TRỈÏN G S MANSONI 14 0 x 50µm S.JAPONICUM 80 x 50µm S.HEMATOBIUM 14 0 x 50µm S.MEKONGI 55-56µm S INTERCALATUM ( 14 0- 240µm) x 50µm ... SẠN MẠN G (Schistosoma) - Được mơ tả từ thời cổ đại: bãûnh gáy âại mạu 18 53: Theodor Bilharz mä t sạn trỉåíng thnh TM cỉía 18 58: Wienand v Cobbald: schistosoma Bãûnh sạn mạng: bilharzia...
 • 27
 • 94
 • 0

Bài giảng vi sinh vật học chương 1 ths nguyễn thành luân

Bài giảng vi sinh vật học chương 1  ths nguyễn thành luân
... về vi sinh vật LOGO Một số hình ảnh về vi sinh vật LOGO Một số hình ảnh về vi sinh vật LOGO 15 9 /11 /2 013 Một số hình ảnh về vi sinh vật LOGO Một số hình ảnh về vi sinh vật ... Juliyes Richard Petri, 18 52 -19 21 - Hộp lồng Petri - Các pp nhuộm màu vi sinh vật LOGO 12 9 /11 /2 013 • Ivanopxki, 18 92 Beijerrinck, 18 96 Phát virus giới chứng minh vi sinh vật nhỏ vi khuẩn, qua được ... LOGO 9 /11 /2 013 SINH VẬT SINH TỰ NHIÊN & THUYẾT PHÁT SINH SINH VẬT  “Thuyết tự sinh tin tưởng sinh vật sống sinh từ lực sống diện vật chất không sống phân hủy (VD: ruồi dấm sinh từ thịt nấm sinh...
 • 29
 • 155
 • 0

Bài giảng hóa sinh đại cương chương 1 ths phạm hồng hiếu

Bài giảng hóa sinh đại cương chương 1  ths phạm hồng hiếu
... tượng: – Hóa sinh động vật – Hóa sinh thực vật – Hóa sinh vi sinh vật – Hóa sinh virus ThS Phạm Hồng Hiếu Hóa Sinh TP – Chương1 : Mở đầu 30 /12 /2 013 Phân loại  Phân loại theo mục đích: – Hóa sinh ... ThS Phạm Hồng Hiếu Hóa Sinh Đại Cương - Chương Chương 1: GiỚI THIỆU I Khái niệm, vai trò, phân loại lịch sử phát triển môn học II Thành phần hóa học thể sống ThS Phạm Hồng Hiếu Hóa Sinh Đại Cương ... – Hóa sinh nông nghiệp – Hóa sinh công nghiệp ThS Phạm Hồng Hiếu Hóa Sinh TP – Chương1 : Mở đầu 10 Phân loại  Phân loại theo mức độ nghiên cứu: – Hóa sinh phân tử – Hóa sinh lượng tử – Hóa sinh...
 • 7
 • 278
 • 1

Bài giảng máy và thiết bị hàn 1

Bài giảng máy và thiết bị hàn 1
... quang hàn 1. 1.2.2 Tính chất hồ quang hàn 1. 1.2.3 Một số đặc tính hồ quang hàn 1. 2 Dụng cụ - Cách sử dụng 1. 2 .1 Kim hàn 1. 2.2 Dây hàn 10 1. 2.3 Mặt nạ hàn 10 1. 2.4 Các loại dụng cụ khác 11 1. 3 Máy hàn ... tay 11 1. 3 .1 Phân loại 11 1. 3.2 Yêu cầu đối nguồn điện hàn 12 1. 3.3 Máy phát điện hàn 12 1. 3.3 .1 Nguyên lý cấu tạo chung 12 1. 3.3.2 Máy có cuộn khử từ nối tiếp 12 1. 3.3.3 Máy có cực từ lắp rời 13 ... 13 1. 3.4 Máy hàn xoay chiều 14 1. 3.4 .1 Nguyên lý cấu tạo chung 14 1. 3.4.2 Máy hàn xoay chiều có lõi thép di động 15 1. 3.4.3 Máy hàn xoay chiều có cuộn dây di động 15 1. 3.5 Máy nắn dòng hàn 16 1. 3.6...
 • 59
 • 129
 • 0

BÀI GIẢNG về SINH lí ĐỘNG vật 1

BÀI GIẢNG về SINH lí ĐỘNG vật 1
... giao hoan 19 CHƯƠNG IX: SINH SINH SẢN I KHÁI QUÁT CHUNG Ý nghĩa sinh sản * Ý nghĩa mặt sinh học: Sinh sản người động vật có ý nghĩa sinh học sau đây: - Nó nét đặc trưng người động vật để bảo ... PHÁT SINH XUNG ĐỘNG THẦN KINH VÀ DẪN TRUYỀN HƯNG PHẤN Sự phát sinh xung động thần kinh Xung động thần kinh - luồng thần kinh chạy thể người động vật thực chất dòng điện sinh học Dòng điện phát sinh ... HỮU TÍNH Ở NGƯỜI VÀ ĐỘNG VẬT Sự thành thục mặt sinh dục Cơ thể người động vật phát triển đến giai đoạn bắt đầu có khả sinh sản gọi thành thục mặt sinh dục với đặc điểm: tuyến sinh dục phát triển...
 • 32
 • 277
 • 2

Bài giảng máy điện động cơ điện 1 chiều

Bài giảng máy điện động cơ điện 1 chiều
... tử: Lớp 11 13 15 17 19 21 23 +y1 Lớp dới 11 13 15 17 19 21 23 Lớp 10 12 14 16 18 20 22 24 +y1 Lớp dới 10 12 14 16 18 20 22 24 Back Chơng Khép kín Khép kín Next 15 07/02/2 012 máy điện chiều Giản ... Znt = S = G = 24 n 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 S N 23 24 A1 + N 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 B1 A + S A2 + B2 - B - quấn quấn m dây CựcDây từ chổixếp điệnphức nh tạp dây ... +y1 11 17 Khép kín 15 Next máy điện chiều Giản đồ khai triển dây quấn MĐMC Dây quấn sóng phức tạp có: m = 2; 2p = 4; Znt = S = 18 n N 10 11 12 13 14 15 16 17 18 S A1 + N 10 11 12 B1 A + 13 14 ...
 • 32
 • 186
 • 0

Bài Giảng Máy Nén Khí Và Thiết Bị Xử Lý Khí Nén

Bài Giảng Máy Nén Khí Và Thiết Bị Xử Lý Khí Nén
... MÁY NÉN KHÍ VÀ THIẾT BỊ XỬ LÝ KHÍ NÉN 2.1 Máy nén khí 2.1.1 Nguyên hoạt động phân loại máy nén khí 2.1.2 Máy nén khí piston 2.1.3 Máy nén khí cánh gạt 2.1.4 Máy nén khí trục vít 2.1.5 Máy ... nguyên hoạt động  Máy nén khí theo nguyên thay đổi thể tích: máy nén khí kiểu piston, máy nén khí kiểu cánh gạt, máy nén khí kiểu trục vít, máy nén khí kiểu root  Máy nén khí tuabin: máy nén ... Máy nén khí kiểu root 2.1.6 Máy nén khí tuabin dạng ly tâm 2.2 Hệ thống xử khí nén 2.2.1 Yêu cầu khí nén 2.2.2 Chức hệ thống xử khí nén 2.2.3 Các phương pháp xử khí nén 2.2.4 Bộ lọc MÁY...
 • 45
 • 222
 • 0

Bài giảng máy điện 1

Bài giảng máy điện 1
... (3.6a) u1 = - e1 - et1 + r1i1 Biãøu diãùn (3.6) dỉåïi dảng säú phỉïc: & & & U1 = −E1 − E t1 + r1 &1 I (3.6b) Thay (3.5a) vo (3.6b), ta cọ : & & U1 = −E1 + jx 1& 1 + r1 &1 I I & & & U1 = −E1 + ( r1 + ... chãú âäü lm viãûc khạc jx 1& 1 I r1 &1 & I I & − E1 & U1 Z1 &1 I 1 α Ψ2 ' − r2 & '2 I − jx '2 & '2 I − & '2 I &0 I 1 &0 I & '2 I jx 1& 1 & I r1I1 & U1 & − E1 Z1 &1 I &1 − & '2 I I α − Z '2 & '2 ... vi a1 (0 ≤ x ≤ a1) : x H x1l σ = ∑ i = N 1i , a1 H x1 = âọ N 1i x × , lσ a1 Trong phảm vi a12 (a1 ≤ x ≤ a1+a12) : H x l σ = ∑ Ni = N1i1 , âọ Hx2 Hx Hx2 = N1i1 − H x3 = Hx3 x Hx1 Ni = 1, lσ a1 Trong...
 • 158
 • 717
 • 5

Bài giảng Khắc phục khi đem bài giảng qua máy bị mất font

Bài giảng Khắc phục khi đem bài giảng qua máy bị mất font
... Khắc phục đem giảng qua máy khác trình chiếu bị font – Nhúng font chữ vào file PowerPoint -Nếu bạn dùng font chữ lạ trình chiếu PowerPoint để tạo thêm ấn tượng xảy ra, mở file không thấy máy ... này, bạn chọn hai tùy chọn: - Khắc phục đem giảng qua máy khác trình chiếu bị font – Embed characters in use only - Embed all characters Tùy chọn số là: Chỉ nhúng font mức hiển thị Tùy chọn số ... nhúng font vào file PowerPoint - Sau tạo file PowerPoint xong bạn nhấn phím F12 để lưu, Trong cửa sổ lưu file bạn bấm menu Tools > save Options đánh dấu trước hàng chữ Embed Truetype fonts - Khi...
 • 4
 • 182
 • 0

Tài liệu BÀI GIẢNG VI SINH SAU THU HOẠCH - Phần 1 ppt

Tài liệu BÀI GIẢNG VI SINH SAU THU HOẠCH - Phần 1 ppt
... nghiên cứu sau - Robert Koch (18 43 – 19 10) phát vi khuẩn lao - Metnhicov (18 45 – 19 16) đề học thuyết miễn dịch học - Eclic (18 54 – 19 15) nêu thuyết miễn dịch học dịch thể - Omelanski (18 67 – 19 28) ... quang • - Kính hiển vi điện tử: Có độ phóng đại từ 10 .00 0- 10 0.000 lần, dùng quan sát Virus, cấu trúc siêu hiển vi tế bào • - Kính hiển vi điện tử qt: Có độ phóng đại từ 10 .00 0- 10 0.000 lần, quan ... cách 1, 5 tỷ năm Vết tích Palaeolyngbya cách 950 triệu năm • - Năng lực thích ứng mạnh, dễ phát sinh biến dị • II Vị trí SV sinh giới Vi sinh Bảo quản STH – Trần Thị Minh Loan • - Linneaus (17 0 7 -1 778)...
 • 86
 • 341
 • 2

Xem thêm

Từ khóa: bài giảng máy nén khíbài giảng máy phát điện xoay chiều 1 phabài giảng máy phát điện xoay chiều 1 pha cực hay cực chi tiếtbài giảng máy điện 1 chiềubài giảng máy điện 1bài giảng máy công cụ 1bài giảng máy điều hòa không khíbai giang may dien 1bài giảng điện tử đạo đức lớp 1 nghiêm trang khi chào cờbài giảng điện tử đạo đức lớp 1 bài 6 nghiêm trang khi chào cờbài giảng máy công cụ 1 tnutbài giảng chế biến khí quá trình oxy hóa part 1bài giảng máy tínhbài giảng máy công cụbài giảng máy điệnHướng dẫn giải đề thi Luật thương mại quốc tếHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 2) DANH GIA HIEN TRANG CONG TRINHHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 3) HH SC GC KET CAU BE TONGHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 1) TONG QUANSÁCH THIẾT KẾ TRANG PHỤCBài 60. Động vật quý hiếmThực trạng các tranh chấp hợp đồng tín dụng và kiến nghị giải pháp hạn chế tranh chấpHÀM SỐ VÀ MŨ, LOGARITbài tập trắc nghiệm mặt cầu, hình cầu và khối cầuThuyet dong hoc phan tu chat khiBài 12. Phân bón hoá họcBài 10. Bài thơ về tiểu đội xe không kínhHai đường thẳng vuông gócBài 8. Biết ơn thương binh, liệt sĩTuần 4. Nghe-kể: Dại gì mà đổi. Điền vào giấy tờ in sẵnTuần 3. So sánh. Dấu chấmTuần 4. Ông ngoạiBài 43. Rễ câyTuần 8. Nghe-viết: Bàn tay dịu dàngBài 23. g, gh