đề minh họa thi THPT QG môn sinh 2017

Đề cương ôn thi THPT QG môn toán năm 2016

Đề cương ôn thi THPT QG môn toán năm 2016
... ( a + b ) abc Trng THPT o Duy T TP Thanh Húa Page 20 cng ụn thi THPT Quc Gia nm 2015 - 2016 PHN 3: MT S THAM KHO (Thi gian lm bi: 180 phỳt) s x +1 (1) x a) Kho sỏt s bin thi n v v th (C) ca ... x x+2 Trng THPT o Duy T TP Thanh Húa c) y = x + x Page cng ụn thi THPT Quc Gia nm 2015 - 2016 II Bi toỏn v tớnh n iu ca hm s: Chỳ ý: + Hc sinh cn nm vng cỏc nh ngha, nh lý v s bin thi n ca hm ... - s 2x Cõu (2,0 im) Cho hm s y = (1) x Trng THPT o Duy T TP Thanh Húa Page 23 cng ụn thi THPT Quc Gia nm 2015 - 2016 Kho sỏt s bin thi n v v th (C) ca hm s (1) Gi I l giao im hai ng...
 • 35
 • 362
 • 2

trắc nghiệm ôn thi THPT QG môn sinh

trắc nghiệm ôn thi THPT QG môn sinh
... F1 giao phối với cá thể lông màu chủng, theo lí thuyết, tỉ lệ kiểu hình đời là: A lông trắng : lông màu B lông trắng : lông màu C lông trắng : lông màu D lông trắng : lông màu Câu 35: Ở loài thực ... kiểu hình đời là: A lông đen : lông trắng : lông xám B lông trắng : lông đen C lông xám : lông trắng : lông đen D lông trắng : lông đen : lông xám Câu 22: Ở loài thực vật, người ta tiến hành phép ... quy định lông vằn trội hoàn toàn so với alen a quy định lông không vằn, cặp gen nằm vùng không tương đồng nhiễm sắc thể giới tính X Cho gà trống lông không vằn giao phối với gà mái lông vằn, thu...
 • 106
 • 245
 • 0

đề, đáp án thi thử THPT QG môn sinh THPT Nông Cống 4

đề, đáp án thi thử THPT QG môn sinh THPT Nông Cống 4
... C 44 A 19 A 44 B 20 D 45 D 20 C 45 C 21 C 46 C 21 C 46 B 22 D 47 B 22 D 47 A 23 A 48 B 23 D 48 D 24 C 49 D 24 B 49 B 25 C 50 D 25 D 50 A MÃ ĐỀ THI 123 Đáp Đáp Câu án Câu án C 26 B MÃ ĐỀ THI ... ĐT THANH HÓA ĐÁP ÁN THI THỬ THPT QUỐC GIA NĂM 2015 TRƯỜNG THPT NÔNG CỐNG Môn thi: SINH HỌC -9- - 10 - MÃ ĐỀ THI 567 Đáp Đáp Câu án Câu án MÃ ĐỀ THI 789 Đáp Đáp Câu án Câu án B 26 D A 26 ... B 34 D A 34 C 10 A 35 B 10 B 35 C 11 A 36 B 11 C 36 C 12 C 37 B 12 B 37 B 13 C 38 C 13 D 38 A 14 B 39 A 14 C 39 D 15 B 40 C 15 B 40 A 16 A 41 C 16 C 41 C 17 C 42 A 17 B 42 B 18 A 43 B 18 A 43 ...
 • 12
 • 400
 • 1

Đề thi thử THPT QG môn sinh năm 2016 có lời giải chi tiết đề 1

Đề thi thử THPT QG môn sinh năm 2016 có lời giải chi tiết đề 1
... nội dung giải thích A B C D Câu 19 Một quần thể động vật ban đầu 20000 cá thể Quần thể tỷ lệ sinh 10 % /năm, tỷ lệ tử vong 7% /năm, tỷ lệ xuất cư 1% /năm, tỷ lệ nhập cư 2% /năm Sau năm, số cá ... gen đồng hợp lặn F3 là: (16 / 81) (1/ 16) = 1/ 81 → Đáp án C Câu 4: B Trong tật hội chứng di truyền thì: (1) Hội chứng Etuôt: NST số 18 (2) Hội chứng Patau: NST số 13 (3) Hội chứng suy giảm ... : 1/ 3a Người số II .11 kiểu gen Aa; người số II .12 kiểu gen: 1/ 3AA : 2/3Aa Do đó: Người số III .16 kiểu gen: 2/5AA : 3/5Aa Vậy người số III .16 tạo giao tử tì tỷ lệ giao tử tạo là: 7 /10 A...
 • 26
 • 1,551
 • 0

Đề thi thử THPT QG môn sinh năm 2016 có lời giải chi tiết đề 2

Đề thi thử THPT QG môn sinh năm 2016 có lời giải chi tiết đề 2
... 66 – 12 12 B 26 25 22 C 36 – 25 – D 2612 22 Câu 37: Phương thức hình thành loài đường lai xa đa bội hóa, đa bội vai trò là: A tăng thêm vật chất di truyền B tạo thể quan sinh ... thuyết + 5C2 = 15 NST bị trùng 13 NST đáp án C Câu 2: Đáp án : C 4080 Tổng số nu ADN 3, x2 = 24 00 nu Do mạch gen A2 = T1 T2 = A1 => Tính mạch, A = T = 480 => Trên mạch, G = X = 720 ... mã Đáp án C Câu 22 : Đáp án : B A 39 NST => thê nhiễm 2n-1 B 38 NST => thể không nhiễm 2n -2 thể nhiễm kép 2n-1-1 C 60 NST => thể tam bội 3n=60 Các phát biểu sai : sai C dột biến dị...
 • 27
 • 1,532
 • 0

Đề thi HSG QG môn Sinh năm học 2007-2008

Đề thi HSG QG môn Sinh năm học 2007-2008
... da thường gặp trẻ sơ sinh tháng có phải bệnh lí hay không? Tại sao? Câu 18 Nêu ý nghĩa sinh học thực tiễn tượng khống chế sinh học Cho ví dụ ứng dụng tượng khống chế sinh học sản xuất nông nghiệp ... vợ chồng không mắc bệnh sinh đứa mắc bệnh a, Nếu họ sinh thứ hai, xác suất đứa trẻ mắc bệnh bao nhiêu? b, Nếu họ muốn sinh thứ hai chắn không mắc bệnh theo di truyền học tư vấn có phương pháp ... tượng khống chế sinh học sản xuất nông nghiệp Câu 19 Tại chuỗi thức ăn hệ sinh thái cạn thường ngắn so với chuỗi thức ăn hệ sinh thái nước? Câu 20 Diện tích rừng Trái đất ngày giảm gây hậu gì? ...
 • 2
 • 370
 • 0

de minh hoa thi tot nghiep THPT cua Bo(de 2)

de minh hoa thi tot nghiep THPT cua Bo(de 2)
... cấu tạo X A CH3-CH(NH2)-COOH B H2N-CH2-COOH C H2N-CH2-CH2-COOH D H2N-CH2-CH(NH2)-COOH -HẾT - C C 17 B 25 D 33 C D 10 B 18 C 26 A 34 B A 11 A 19 A 27 D 35 C Đáp án DE D 12 B 20 C 28 D ... 35: Cho sơ đồ chuyển hóa: Tinh bột → X→Y →axit axetit X Y A Mantozơ, glucozơ B Ancol etylic, andehit axetic C Glucozơ, ancol etylic D Glucozơ, etyl axetat Câu 36: Cho 1,06 gam hỗn hợp hai ancol...
 • 3
 • 163
 • 0

de minh hoa thi tot nghiep THPT cua Bo (de 3)

de minh hoa thi tot nghiep THPT cua Bo (de 3)
... tơ sau: (1) (-NH-[CH2]6-NH-OC-[CH2]4-CO-); (2) (-NH-[CH2]5-CO-)n; (3) (-C6H7O2(-OOC-CH3)3-)n A (2), (3) B (1), (3) C (1), (2), (3) D (1), (2) Câu 28: Cho polime: ( CH2 – CH2 )n, ( CH2 – CH = CH ... chuyển sang màu xanh là: A C2H2; C6H5NO2 C NaOH; C6H5NO2 D NH3, anilin B NaOH, NH3 Câu 24: Để chứng minh amino axit hợp chất lưỡng tính ta dùng phản ứng chất với A Dung dịch NaOH dung dịch NH3 B Dung ... phân X môi trường axit thu đimetylxeton.Công thức cấu tạo thu gọn X là: A CH3COO-CH=CH2 B HCOO-C(CH3)=CH2 C CH=CH2-COOCH3 D HCOO-CH=CH-CH3 Câu 23: Nhóm có chứa dd (hoặc chất) không làm giấy quì chuyển...
 • 3
 • 241
 • 0

ĐỀ ÔN TẬP THI TỐT NGHIỆP MÔN SINH HỌC ĐỀ SỐ 4 THPT NĂM HỌC 2008 -2009 doc

ĐỀ ÔN TẬP THI TỐT NGHIỆP MÔN SINH HỌC ĐỀ SỐ 4 THPT NĂM HỌC 2008 -2009 doc
... với tần số tương đối alen qui định lông đen 0,6, tần số tương đối alen qui định lông vàng 0 ,4 Tỷ lệ kiểu hình đàn bò ? A) 84% bò lông đen, 16% bò lông vàng B)16% bò lông đen, 84% bò lông vàng ... ưu Câu 36: Bảng số liệu sau biểu thị tần số nhóm máu (%) số quần thể Tần số nhóm máu O A B AB 32.9 35.8 23.2 8.1 Ấn độ 39.2 24. 5 37.2 8.1 Việt 19 .4 27.9 4. 2 Nga 48 .3 Nam Qua bảng số liệu, nhận ... hoá, dị hoá, sinh sản B)Sự tự nhân đôi, tự đổi mới, tự điều hoà, tích luỹ thông tin di truyền C )Sinh sản, cảm ứng, vận động D )Sinh trưởng, sinh sản, cảm ứng, vận động 14 /đề số Câu 42 : Trong giai...
 • 17
 • 178
 • 0

ĐỀ ÔN TẬP THI TỐT NGHIỆP MÔN SINH HỌC ĐỀ SỐ 3 THPT NĂM HỌC 2008 -2009 pps

ĐỀ ÔN TẬP THI TỐT NGHIỆP MÔN SINH HỌC ĐỀ SỐ 3 THPT NĂM HỌC 2008 -2009 pps
... NST số 21 B)Thể ba NST số C)Thể ba NST số 13 D)Thể ba NST số 16 4 /đề số Câu 11: Ở cà chua, B qui định đỏ trội hoàn toàn so gen b qui định vàng Phép lai sau không cho tỷ lệ phân ly kiểu hình 3: ... táo nhập nội 7 /đề số Câu 21: Khi lai thuận lai nghịch hai nòi ngựa chủng lông xám lông F1 có lông xám Cho F1 giao phối với nhau, F2 có tỷ lệ 12 lông xám: lông đen: lông Giải thích không đúng? A)Gen ... đa bội có số lượng ADN tăng gấp bội nên trình sinh tổng hợp chất hữu xảy mạnh mẽ B)Thể đa bội có tế bào to, quan sinh dưỡng lớn, phát triển khoẻ, chống chịu tốt 3 /đề số C)Trong tế bào sinh dưỡng...
 • 18
 • 243
 • 0

ĐỀ ÔN TẬP THI TỐT NGHIỆP MÔN SINH HỌC THPT ĐỀ SỐ 2 NĂM HỌC 2008 -2009 doc

ĐỀ ÔN TẬP THI TỐT NGHIỆP MÔN SINH HỌC THPT ĐỀ SỐ 2 NĂM HỌC 2008 -2009 doc
... vàng xuất đời lai chiếm 15 /đề số A)100% B)75% C)50% D )25 % Câu 42: Quần thể ngẫu phối có thành phần kiểu gen hệ P 0,8BB + 0 ,2 bb = Tần số tương đối alen (p tần số B, q tần số tương đối q): A)p = q ... =========Hết======== Đáp án đề số Câu 1-10 C B B D C A C A A A 11- B A A B B C C A B A D A C A B C A A A C B B C C D D A A D A 20 21 30 3140 18 /đề số 41- D B C A C A D C /// /// 50 19 /đề số ... Bố mẹ có kiểu gen dị hợp Khả cặp vợ chồng sinh trai đầu lòng thuận tay trái bao nhiêu? A) 12, 5% B )25 % C)37,5% D)50% 6 /đề số Câu 20 : Hiện hầu hết nhà khoa học thừa nhận trình tiến hoá hình thành...
 • 19
 • 209
 • 0

BỘ ĐỀ THAM KHẢO THI TỐT NGHIỆP MÔN SINH HỌC THPT ĐỀ SỐ 10 pdf

BỘ ĐỀ THAM KHẢO THI TỐT NGHIỆP MÔN SINH HỌC THPT ĐỀ SỐ 10 pdf
... tiếp gây biến đổi thể sinh vật Câu 36: Đối với gen riêng rẽ tần số đột biến tự nhiên trung bình chiếm bao nhiêu? A )10- 6 đến 10- 4 B )10- 6 đến 10- 3 C )10- 5 đến 10- 4 D )10- 7 đến 10- 4 Câu 37: Chọn lọc ... BB+0,18Bb+0,01bb=1 BB+0,42Bb+0,09bb=1 Câu 43: Một số loài dương xỉ, phần lớn lưỡng cư bò sát tiến hóa theo hướng A)kiên định sinh học B)tiến sinh học C)thoái sinh học D)đồng qui Câu 44: Cơ quan tương tự ... Câu 14: Theo quan điểm sinh thái học, khái niệm khái niệm quần xã sinh vật? A)Là nhóm cá thể loài sinh sống khoảng không gian xác định, vào thời điểm định có khả giao phối sinh B)Là hệ thống hoàn...
 • 19
 • 202
 • 1

BỘ ĐỀ THAM KHẢO THI TỐT NGHIỆP MÔN SINH HỌC THPT ĐỀ SỐ 9 pdf

BỘ ĐỀ THAM KHẢO THI TỐT NGHIỆP MÔN SINH HỌC THPT ĐỀ SỐ 9 pdf
... bào chất Câu 29: Phát biểu tháp sinh thái không đúng? A)Tháp số lượng xây dựng dựa số lượng cá thể sinh vật bậc dinh dưỡng B)Tháp sinh khối xây dựng dựa khối lượng tổng số tất sinh vật đơn vị ... dạng C)đảo đoạn hay chuyển đoạn NST D)đảo đoạn lặp đoạn Câu 9: Số nhóm gen liên kết loài bao nhiêu? A )Số NST n B )Số NST 2n C )Số NST 3n D )Số NST 4n Câu 10: Cơ chế tạo thể ba nhiễm? A)giao tử thừa ... sản lượng cao, to, không hạt thường thể A)tứ bội B)tam bội C)song nhị bội D)dị bội Câu 27: Bệnh mù màu gen b nằm X qui định Bố, mẹ bình thường, có sinh trai bệnh mù màu Kiểu gen bố mẹ A)XBY x...
 • 18
 • 171
 • 0

BỘ ĐỀ THAM KHẢO THI TỐT NGHIỆP MÔN SINH HỌC THPT ĐỀ SỐ 8 ppsx

BỘ ĐỀ THAM KHẢO THI TỐT NGHIỆP MÔN SINH HỌC THPT ĐỀ SỐ 8 ppsx
... điểm không thuộc vật chất chủ yếu sống: A)là đại phân tử sinh học có kích thước khối lượng lớn B)đều cấu tạo theo nguyên tắc đa phân C)đều có tính đa dạng đặc thù D)đều chứa truyền đạt thông tin ... sống nhờ thể sinh vật khác, lấy chất dinh dưỡng nuôi sống thể từ sinh vật Câu 30: Bệnh thi u máu hồng cầu lưỡi liềm bệnh do: A)NST số 21 bị đứt đoạn B)đột biến tạo thể ba nhiễm sắc thể số 21 C)đột ... đa bội D)đột biến dị bội Câu 34: Chọn lọc tự nhiên qui định chiều hướng tiến hoá vì: A)chọn lọc tự nhiên không làm thay đổi tần số tương đối alen gen B)chọn lọc tự nhiên làm thay đổi tần số tương...
 • 20
 • 146
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: de thi hsg qg mon sinhđề thi thpt qg môn toánđè thi thpt qg môn toánđè thi thpt qg môn anhđề thi thpt qg môn lýđề cương ôn thi đại học môn sinhđề cương ôn thi đại học môn sinh 2013đề cương luyện thi đại học môn sinhđề cương ôn thi đại học môn sinh 2012đề cương ôn thi tốt nghiệp môn sinh học 12đề cương ôn thi tốt nghiệp môn sinh 2013đề cương ôn thi tốt nghiệp môn sinh học 2013đề cương ôn thi tốt nghiệp môn sinh 2011đề cương ôn thi tốt nghiệp môn sinh họcđề cương ôn thi tốt nghiệp môn sinh năm 2013Nghi quyet DHDCD nam 2012 2vsd thong bao ngay dang ky cuoi cung tham du dhdcd 2017thong bao ngay dang ky cuoi cungbao cao thuong nien nam 2016nghi quyet dhdcd thuong nien nam 2017CHUYEN ĐỂ SINH HOẠT CỤM BỘ MÔN GDCD BÀI LY TUONG SONG CUA THANH NIENđề cương ôn tập học kỳ 1 môn hóa học 11 có đáp án.ThS chuẩn đầu ra ch ngoai khoaThS chuẩn đầu ra ch yhcnMau so 5A BB kiem phieu kem HD so 67 HD HCQGMau so 8 BC Sang kien De tai kem HD so 67 HD HCQGThông báo V v tổ chức đánh giá trình độ tiếng anh tương đương B1, khung chuẩn Châu Âu đợt I, năm 2017 tại Hà Nội | HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIADao tao | Tin tuc | Trường Đại học Hùng Vương CHAN NUOI TYHD do nhiet do, do am, toc do gioMau so 01 – NĐ 39 (BC thanh tich tap the)Mau so 02 – NĐ 39 (BC thanh tich ca nhan)Mau so 3 (BC tong ket TĐ kem HD so 67_HD-HCQG)thu mua, vận chuyển, bảo quản, chế biến cá biểnThông báo DS cá nhân đề nghị XT DH HD NGND, NGUT lần 14.doxCông văn số 180 HCQG-TCCB V v dự thi thăng hạng chuyên viên chính năm 2016-2017 | HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA