PHIẾU học tập 2

phiếu học tập2

phiếu học tập sô 2
... 10%, 20 %, 30%, 40% B 48%, 24 %, 16%, 12% C 48%, 16%, 24 %, 12% D 24 %, 48%, 12% , 16% 21 .Gọi ATGX : loại nu mạch gen A1T1G1X1 loại nu mạch 1của gen A2T2G2X2 loại nu mạch 2của gen Am Um GmXm loại ribônu ... U= 21 3 ribônu, chiếm 20 % so với tổng số ribônu mARN ? A.0, 724 2 B.0 ,26 31 C 0,18105 D 0,39465 20 .Một phân tử mARN có tỉ lệ ribônu A= 2U=3G=4X Tỉ lệ phần trăm loại ribônu A,U, G, X : A 10%, 20 %, ... C.100, 20 0, 300, 400 D 75,150 ,22 5, 300 25 Mạch khuôn gen có số nu A,T,G,X loại : A.400 ,20 0, 100, 300 B 20 0, 400, 100, 300 C 400, 300, 20 0, 100 D 20 0, 100, 400, 300 26 Một phân tử mARN có hiệu số...
 • 3
 • 464
 • 1

Phiếu học tập dành cho HSG lớp 2

Phiếu học tập dành cho HSG lớp 2
... + 22 7 Hai trăm hai mơi bảy 360 300 + 60 + 500 + 20 + Năm trăm bốn mơi bốn 456 Bài 4) Viết chữ số bé vào chỗ chấm để đợc kết so sánh 23 4 < 35 > 58 20 1 < 7 82 < 78 < 34 30 > 00 33 > 72 ... > 58 20 1 < 7 82 < 78 < 34 30 > 00 33 > 72 < Bài 5) Điền số vào ô trống: X3 +5 :4 X8 + 26 :5 :4 10 - 64 ...
 • 2
 • 2,623
 • 36

Phiếu học tập dành cho HSG lớp 3 - bài 2

Phiếu học tập dành cho HSG lớp 3 - bài 2
... Bài 3: Tìm số biết lấy số cộng với 45 100 trừ 27 Bài 4: Cho hình vẽ: A D B E C a) Đỉnh A đỉnh chung hình nào? b) Hãy vẽ hình cho nét (không nhấc bút) c) Nối E với B hình cho có đoạn...
 • 2
 • 618
 • 19

phiếu học tập vật lí 10 cơ bản học2

phiếu học tập vật lí 10 cơ bản học kì 2
... Fhd = G với m1m2 r2 m1, m2 : r: G = : số hấp dẫn (như cho vật chất) - Điều kiện áp dụng định luật vạn vật hấp dẫn: + vật m1, m2 coi ... http://thuvienvatly.com/u/5705 22 Bài LỰC HẤP DẪN Lực hấp dẫn - Mọi vật vũ trụ hút với lực gọi - Lực hấp dẫn lực tác dụng từ xa, qua khoảng không gian vật Định luật vạn vật hấp dẫn: - Phát biểu: ... CƠ HỌC Chương ĐỘNG HỌC CHẤT ĐIỂM http://thuvienvatly.com/u/5705 Bài CHUYỂN ĐỘNG CƠ Chuyển động Chất điểm - Chuyển động cơ: ...
 • 38
 • 366
 • 0

Tin10-Bài 2-Phiếu học tập

Tin10-Bài 2-Phiếu học tập
... tin học A Một mạch điện có hai trạng thái (có điện/không có điện) dùng để thể tương ứng”1” “0” B Dễ sử dụng C Dễ biến đổi thành dạng biểu diễn hệ đếm 10 D Là số nguyên tố chẵn 24 Trong tin học, ... Đổi số 105EF16 sang hệ Bài tập 01 Thông tin A hình ảnh, âm B hiểu biết người vật, khái niệm, tượng C văn số liệu D liệu máy...
 • 9
 • 162
 • 0

toàn bộ phiếu học tập vật lý lớp 11 kì 2

toàn bộ phiếu học tập vật lý lớp 11 kì 2
... vật OF (thật ảo) • ảo - Ảo: vật OF Độ lớn • Ảnh ảo > vật (so với vật) • Ảnh thật: - > vật: vật FI Ảnh luôn - = vật: vật I (ảnh I’) • Ảnh < vật • Ảnh chiều - < vật: vật FI Chiều (so với vật) Vật ... ĐHSP TP.HCM Bài học Vật 11 Tập http://thuvienvatly.com/u/5705 Trang 16 Trường THTH – ĐHSP TP.HCM Bài học Vật 11 Tập Bài 25 : TỰ CẢM I Từ ... so với vật Trang 32 Trường THTH – ĐHSP TP.HCM IV Bài học Vật 11 Tập Các công thức thấu kính Qui ước: OA = d - Vật thật: - Vật ảo: OA′ = d ′ - Vật thật: - Vật ảo:...
 • 44
 • 399
 • 0

phiếu học tập

phiếu học tập
... PHIẾU HỌC TẬP NHÓM: ……………………… II/ VẬN DỤNG C1: S1 S2 C2: a) Giống nhau: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...
 • 2
 • 254
 • 0

phiếu học tập số 1

phiếu học tập số 1
... gốc hpá học R, khác nhóm – NH2 D Giống nhóm amin, gốc hóa học R, phân biệt nhóm cacbôxil 13 Khối lượng kích thước TB axit amin : A.300 đvC Ǻ B 11 0 đvC Ǻ C 11 0 đvC 3,4 Ǻ D 300 đvC 3,4 Ǻ 14 Nội ... B 11 0 đvC Ǻ C 11 0 đvC 3,4 Ǻ D 300 đvC 3,4 Ǻ 14 Nội dung sau sai : I Số LK peptit số aa trừ bớt II Số phân tử nước giải phóng số LK peptit hình thành qt tổng hợp prôtêin III LK peptit hình thành ... IV 15 Yếu tố sau chi phối nhiều đến tính đặc thù prôtêin A Số lượng aa phân tử prôtêin B Thành phần aa phân tử prôtêin C trình tưh xếp aa phân tử prôtêin D cấu trúc không gian phân tử prôtêin 16 ...
 • 2
 • 407
 • 0

Phiếu học tập 12 tiết Hình học 6 Chương I

Phiếu học tập 12 tiết Hình học 6 Chương I
... Các tia AB, AC BC trùng Hãy chọn câu trả l i nhất: a) I b) II c) I II d) II III Câu 5: Hãy chọn câu trả l i nhất: Kể tia chưa đặt tên, hình vẽ có tất cả: a) tia b) 12 tia c) tia d) 18 tia Câu 6: ... ON + NP B i 4:Trên tia Ox, xác định hai i m A, B cho OA = 4cm, OB = 6cm a) Tính AB b) G i I trung i m AB Tính IO c)So sánh OI v i OB + OA PHIẾU HỌC TẬP * HÌNH HỌC Tiết 12: TRUNG I M CỦA ĐOẠN ... Cho hình vẽ: A A A B C B B C C i m nằm i m l i hình? B i 2: Cho ba i m M, N, P thẳng hàng, biết i m M không nằm hai i m N P, i m N không nằm hai i m M P H i i m nằm hai i m l i? Gi i thích...
 • 15
 • 434
 • 8

Phiếu học tập dành cho học sinh gỏi lớp 3

Phiếu học tập dành cho học sinh gỏi lớp 3
... Bài 3: Lớp 3A có bạn học giỏi Số bạn học gấp lần số bạn học giỏi Số bạn học trung bình số bạn học khá, bạn học yếu.Hỏi: a) Số bạn học giỏi trung bình bao nhiêu: b) Lớp 3A có bạn: ... trình bày lời giải phần b : c) Số bạn học giỏi phần số bạn học khá: d) Nếu số bạn học chia vào nhóm nhóm có bạn: e) Nếu ghi số thứ tự tất bạn lớp 3A chữ số đợc viết lần: ...
 • 2
 • 806
 • 13

Phiếu học tập dành cho HSG lớp 3 - bài 1

Phiếu học tập dành cho HSG lớp 3 - bài 1
... - x = + : = : - = x : = x - : = Bµi 3: §iÒn c¸c dÊu phÐp tÝnh ( + , - , x , : )thÝch hîp vµo « trèng ®Ó cã c¸c biÓu thøc ®óng: 18 = 18 = 17 18 = 12 18 = 27 18 = 15 18 = 99 Bµi 4: ... biÓu thøc ®óng: 18 = 18 = 17 18 = 12 18 = 27 18 = 15 18 = 99 Bµi 4: H×nh bªn cã: - ®o¹n th¼ng - h×nh tam gi¸c - h×nh tø gi¸c Bµi 5: KÎ thªm ®o¹n th¼ng vµo h×nh tam gi¸c díi ®©y ®Ó cã...
 • 2
 • 1,341
 • 22

Xem thêm