Tóm tắt một số câu hỏi ôn tập lịch sử 12

Tóm tắt một số câu hỏi ôn tập lịch sử 12

Tóm tắt một số câu hỏi ôn tập lịch sử 12
... - Đảng ta công nhận phận Quốc tế cộng sản b/ Bài học kinh nghiệm : - Bài học công tác tư tưởng, liên minh công nông, xây dựng mặt trận dân tộc thống lãnh đạo quần chúng đấu tranh Câu : Phong ... bố dã man P Câu : Ý nghĩa ls, BHKN p/tr 31-31 ? a/ Ý nghĩa lịch sử : - Là tổng diễn tập Đảng ta cho cách mạng tháng Tám 1945 - Khẳng định lãnh đạo đắn Đảng, khối liên minh công nông hình thành ... tranh công nhân, nông dân - 5/1930 phạm vi nước, bùng nổ nhiều đấu tranh nhân ngày QT lao động (1.5) - 6,7,8 /1930 liên tiếp nổ đầu tranh - 9/1930, phong trào lên cao, Nghệ An Hà Tĩnh, nông dân...
 • 3
 • 146
 • 0

Ôn tập lịch sử học thuyết kinh tế - Lý thuy ết tổng cầu, xu hướng tiêu dùng cận biên, số nhân đầu tư, vai trò điều chỉnh kinh tế của nhà nước tư bản của Keynes ppt

Ôn tập lịch sử học thuyết kinh tế - Lý thuy ết tổng cầu, xu hướng tiêu dùng cận biên, số nhân đầu tư, vai trò điều chỉnh kinh tế của nhà nước tư bản của Keynes ppt
... việc làm thu nhập từ làm tăng đầu số nhân có tác động dây chuyền, phóng to thu nhập lên thuy t vai trò điều chỉnh kinh tế nhà nước bản: Trong thuy t Keynes cho để thoát khỏi khủng ... diện cận biên thì: Suy ra: Nên Như trị số k là: hay Qua ta thấy khuynh hướng tiêu dùng cận biên có vai trò quan trọng số nhân số nhân làm tăng thu nhập có tăng đầu Khuynh hướng tiêu dùng cận ... nhập = thay đổi đầu x số nhân: Xác định k: thu nhập gồm tiêu dùng tiết kiệm tiêu dùng đầu Như vậy: Thu nhập = tiêu dùng + tiết kiệm Y = C + S Thu nhập = tiêu dùng + đầu Y = C + I Từ...
 • 3
 • 364
 • 2

ôn tập Lịch sử đảng Cộng Sản Việt Nam

ôn tập Lịch sử đảng Cộng Sản Việt Nam
... thưí ca Viïåt Nam Miïìn Bùỉc àậ hoân toân giẫi phống ÚÃ Miïìn Nam, M àậ hêët cùèng Phấp hông biïën miïìn Nam nûúác ta thânh thåc àõa kiïíu múái vâ cùn cûá qn sûå ca chng, lêåp phông tuën ngùn ... nghơa xậ hưåi lan xëng Àưng - Nam chêu Ấ, àưìng thúâi lêëy miïìn Nam lâm cùn cûá àïí tiïën cưng miïìn Bùỉc, tiïìn àưìn ca ch nghơa xậ hưåi úã Àưng - Nam chêu Ấ, hông àê bểp vâ àêíy li ch nghơa ... nhẫy, sông bẩc, khuën khđch mï tđn dõ àoan, ngùn chùån ẫnh hûúãng ca nïìn vùn hoấ tiïën bưå thïë giúái vâo Viïåt Nam Tấc àưång ca chđnh sấch thưëng trõ thåc àõa àưëi vúái xậ hưåi Viïåt Nam cëi...
 • 94
 • 257
 • 0

Ôn tập lịch sử việt nam

Ôn tập lịch sử việt nam
... công công nhân nổ từ Bắc chí Nam, trung tâm kinh tế, trị + Về tổ chức: Tại nhiều nhà máy, xí nghiệp, lãnh đạo tổ chức Hội Việt Nam cách mạng niên hay Tân Việt cách mạng đảng mở rộng Công hội Nam ... ruộng công + Quyết định thành lập nước Đông Dương mặt trận riêng Việt Nam độc lập đồng minh (Việt Minh) mặt trận đoàn kết dân tộc Việt Nam, không phân biệt giai cấp, tầng lớp, dân tộc, tôn giáo ... Giai cấp tư sản Việt Nam nhỏ yếu kinh tế trị nên không đủ sức giữ vững cờ lãnh đạo cách mạng + Ngọn cờ tư tưởng tư sản người Việt Nam mẻ, không đủ khả giúp nhân dân Việt Nam thoát khỏi kiếp nô...
 • 25
 • 353
 • 0

bài tập lịch sử tiết 45

bài tập lịch sử tiết 45
... Tiết 45 BÀI TẬP LỊCH Bài tập 1: Hãy nối một ô ở cột I ( Lãnh tu) với một ô ở cột II( Địa bàn ... Tháp Mười-Tây Ninh Nguyễn Hữu Huân Bến Tre, Vĩnh Long, Sa Đéc, Trà Vinh Tiết 45 BÀI TẬP LỊCH Bài tập 2: Viết chữ Đ hoặc S vào các ô Vuông dưới Nguyễn Trung Trực được ... Nam thì mới hết người Nam đánh Tây” là câu nói của Nguyễn Trung Trực Tiết 45 BÀI TẬP LỊCH Bài tập 3: Khoanh tròn vào chữ cái in hoa câu trả lời đúng nhất các câu sau:...
 • 9
 • 331
 • 0

Tiết19 làm bài tập lịch sử

Tiết19 làm bài tập lịch sử
... Tiết19- Làm bài tập lịch sử Phần I: Chọn câu trả lời đúng Tiết19- Làm bài tập lịch sử Câu Câu 1: 1: Sau Sau chiến chiến thắng ... qn” Tiết19- Làm bài tập lịch sử Câu Câu 4: 4: Ai Ai là là người người đã dẹp dẹp “Loạn “Loạn 12 12 Sứ Sứ qn”? qn”? A Lê Hồn B Đinh Cơng Trứ C Đinh Bộ Lĩnh Tiết19- Làm bài tập lịch sử ... ChÝnh qun ®Þa ph¬ng Tiết19- Làm bài tập lịch sử Địa ph ương Trung ương VUA Quan ®¹i thÇn Quan v¨n Quan vâ C¶ níc cã 24 lé - phđ Hun H¬ng, x· Tiết19- Làm bài tập lịch sử Nh Đinh Ti ền...
 • 37
 • 54
 • 0

Đề cương ôn tập lịch sử kinh tế quốc dân ppsx

Đề cương ôn tập lịch sử kinh tế quốc dân ppsx
... + Nông dân chia đất theo tỉnh, điền + Kinh tế gia đình nông dân xây đònh sở xác đònh nông nghiệp kết hợp lao động thủ công nghiệp Sản xuất sản phẩm tiêu dùng dựa vào lao động gia đình đất nông ... trình kinh tế : + Sự phát triển tự nhiên, phân công lao động xã hội lực lượng công nghiệp thủ công tách khỏi nông nghiệp hình thành lónh vực kinh tế độc lập điều kiện cần thiết _ Nền sản xuất nông ... Sán Dầu Hạ Môn _ Với nông nghiệp, nông thôn TQ thực rộng khắp nhiều hình thức khoán sản phẩm , xác lập vai trò chủ thể nông hộ sản xuất kinh doanh Chế độ khoán đem lại thắng lợi cho nông nghiệp...
 • 19
 • 209
 • 0

Đề cương ôn tập lịch sử lớp 12 học kì II

Đề cương ôn tập lịch sử lớp 12 học kì II
... trào « thi đua Ấp Bắc, giết giặc lập công - Đông xuân 1964-1965: Ta mở chiến dịch công địch miền Đông Nam với chiến thắng tiêu biểu : Bình Giã (Bà Rịa ngày 2 /12/ 1964), An Lão, Ba Gia, Đồng Xoài ... tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam đời ngày (20 /12/ 1960) Câu 3:- Hoàn cảnh đời, âm mưu thủ đoạn Mỹ chiến lược chiến tranh đặc biệt - Những chiến công quân dân ta chiến đấu chống “chiến tranh đặc ... “Tìm diệt” vào quân ta Vạn Tường (Quảng Ngãi) - Mở liền hai phản công chiến lược mùa khô 1965 – 1966 1966 – 1967 *Những chiến công quân dân ta chiến đấu chống “chiến tranh cục bộ” Mặt trận quân...
 • 4
 • 132
 • 0

Đề cương ôn tập lịch sử lớp 12

Đề cương ôn tập lịch sử lớp 12
... lũ lụt, hạn hán xảy -> 50% S đất nông nghiệp không sử dụng + Nhiều nhà máy, xí nghiệp chưa thể hoạt động - Tài chính: Ngân sách >1,2 triệu đồng nửa bị rách không sử dụng - Văn hóa : + Trên 90% ... làm đợt : - Đợt : 13-17/3/1954: Quân ta công điểm Him Lam toàn phân khu Bắc, diệt gần 2.000 tên địch -Đợt 2: 30/3 -26/4/1954: Ta đồng loạt công điểm phía Đông phân khu trung tâm E1, D1, C1, C2, ... nguyên tử châu Âu Cộng đồng kinh tế châu Âu (EEC) - Năm 1967, tổ chức hợp thành Công đồng châu Âu (EC) - Tháng 12/ 1991 nước thành viên kí HƯ Maxtrich - Từ tháng 1/ 1993, đổi tên thành ”Liên minh...
 • 4
 • 140
 • 0

CHủ đề ôn tập lịch sử lớp 12 tham khảo bồi dưỡng

CHủ đề ôn tập lịch sử lớp 12 tham khảo bồi dưỡng
... chức sở công thơng Bắc Kỳ đòi nghỉ chủ nhật có lơng - Tháng 8- 1925, công nhân xởng Ba Son- Sài Gòn bãi công đánh dấu bớc chuyển phong trào công nhân =>Nhận xét đặc điểm phong trào công nhân ... trào công nhân phát triển số lợng chất lợng => Nhận xét phong trào công nhân thời kỳ 1926-1929 Vị trí phong trào công nhân đời ĐCSVN B Một số câu hỏi ôn tập 1.Trình bày nét phong trào công nhân ... nét phong trào công nhân * Từ 1919 - 1925: - Năm 1919: công nhân thuỷ thủ Hải Phòng, Sài Gòn đấu tranh đòi phụ cấp giá sinh hoạt lên cao - Năm 1920, tổ chức công hội đợc thành lập Tôn Đức Thắng...
 • 76
 • 128
 • 0

câu hỏi ôn tập luật so sánh 2

câu hỏi ôn tập luật so sánh 2
... bang ? 22 Một số quốc gia Hồi giáo không theo hệ thống pháp luật Hồi giáo ? 23 Quias phương pháp suy luận để giải thích luật nên không coi nguồn luật Hồi giáo ? 24 Luật Hồi giáo luật ... thống pháp luật nhiều hơn số quốc gia giới Có nhiều quốc gia số hệ thống pháp luật? Số hệ thống pháp luật số quốc gia? Luật so sánh ngành luật thực định? Luật so sánh ngành luật hệ thống ... sánh ngành luật hệ thống pháp luật quốc gia? Luật so sánh việc so sánh các hệ thống pháp luật khác nhằm tìm tương đồng khác biệt? Trong luật so sánh, để đánh giá mức các giải...
 • 6
 • 170
 • 1

câu hỏi ôn tập luật so sánh

câu hỏi ôn tập luật so sánh
... dân sự? 34 Phân tích điểm giống khác pháp luật Anh pháp luật Mỹ? 35.Quan niệm quy tắc pháp lý công thức tạo quy tắc pháp lý nớc theo truyền thống pháp luật Common Law, truyền thống pháp luật...
 • 2
 • 99
 • 0

CÂU HỎI VÀ ĐÁP ÁN MÔN QUẢN LÝ VÀ PHÁT TRIỂN TỔ CHỨC HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC

CÂU HỎI VÀ ĐÁP ÁN MÔN QUẢN LÝ VÀ PHÁT TRIỂN TỔ CHỨC HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC
... dân Các quan chuyên môn Hình 39 Cử tri Thị trưởng Hội đồng Cơ quan chuyên môn Công dân (Hình 4) Cử tri Hội đồng Thị trưởng danh dự Nhà QL chuyên nghiệp Nhân dân Các quan chuyên môn (hình 5) Cử tri ... tiêu phân công lao động, theo chuyên môn hoá mô hình tổ chức thích hợp cho phân xởng, bộphận sản xuất -mô hình có u điểm: phân chia nhiệm vụ rõ ràng, chuyên môn hoá cao Tạo biện pháp kiểm tra, ... trọng, quyền phủ nghị HĐ 36 -HĐ đóng vai trò nh HĐ quản trị, tuyển dụng nhà quản lý chuyên môn có lực, chuyên môn làm việc cho HĐ Và nhà quản lý chuyên nghiệp đợc trao thẩm quyền HC lớn nh thị trởng...
 • 41
 • 115
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: tai lieu thi lich su lop 12đề cương ôn thi lịch sử lớp 12de cuong on thi lich su lop 12câu hỏi ôn thi lịch sử lớp 12de on tap thi lich su lop 12 hoc ki 1đề thi lịch sử lớp 12đề thi lịch sử lớp 12 học kì 1 lịch sử việt namđề thi lịch sử lớp 12 sự hình thành trật tự thế giới mớiđề thi lịch sử lớp 12 lịch sử việt namđề thi lịch sử lớp 12 các nước châu áđề thi lịch sử lớp 12 học kì 1đề thi lịch sử lớp 12 năm 2013đề thi lịch sử lớp 12 học kì 2tài liệu tham khảo lịch sử lớp 7tai lieu chuong 3 lich su lop 6 cau12320170527 BSC Vietnam Weekly Review Week 20 (29 05 02 06 2017)20170403 BSC Vietnam Monthly Review VN 2017M03Vimo 021216 BSCNghi quyet so 917 NQ-TMT-HDQT ngày 14 12 2013Uy quyen cong bo thong tin 939 doi voi ong Tran Van HaCông van so 488, quyet dinh so 483 và quyet dinh so 485SonHa CorporationTB giao dich co phieu cua ong Le Tien PhanTB giao dich cp cua co dong noi bo Ong Dang Quang VinhBC KQ GDCP cua ong Dang Quang Vinh 08112012CV so 334 vv giai trinh so lieu tren BCTC nam 2011 TMTBáo cáo ket qua giao dich co phieu cua co dông lonBSC B%c3%a1o c%c3%a1o Ph%c3%a2n t%c3%adch k%e1%bb%b9 thu%e1%ba%adt m%e1%bb%9f r%e1%bb%99ng 2015.08.13 C%e1%ba%adp nh%e1%ba%adt SHI%2c PGS v%c3%a0 BVHCông bo thông tin so 125Thong bao huy UQ thuc hien cong bo thong tin (ong Pham Van Cong)Thong bao GD co phieu TMT so 32 cua SSIAM ngay 10 02 2012DXG Ti%e1%ba%bfp t%e1%bb%a5c duy tr%c3%ac m%e1%bb%a9c t%c4%83ng tr%c6%b0%e1%bb%9fng cao Company Visit Note 23 08 2017SonHa CorporationBSC B%c3%a1o c%c3%a1o Ph%c3%a2n t%c3%adch k%e1%bb%b9 thu%e1%ba%adt m%e1%bb%9f r%e1%bb%99ng 2015.10.29 C%e1%ba%adp nh%e1%ba%adt HBC%2c ITD v%c3%a0 HNMBSC B%c3%a1o c%c3%a1o Ph%c3%a2n t%c3%adch k%e1%bb%b9 thu%e1%ba%adt m%e1%bb%9f r%e1%bb%99ng 2015.09.24 C%e1%ba%adp nh%e1%ba%adt CTG%2c NTL v%c3%a0 CII