Lịch sử báo chí cách mạng việt nam

Sự lãnh đạo của Đảng là nhân tố chủ yếu quyết định thắng lợi của cách mạng Việt nam

Sự lãnh đạo của Đảng là nhân tố chủ yếu quyết định thắng lợi của cách mạng Việt nam
... Pháp xâm lư c c a nhân dân Vi t Nam Vì v y tồn qu c ng xác nh rõ chúng k thù ng nêu cao quy t tâm lãnh ng lên kháng chi n, tích c c chi vi n cho o nhân dân ng bào Nam B Mi n Nam Trung B kh n trương ... nư c i u hư ng v cu c kháng chi n Mi n Nam Hàng v n niên nơ n c lên ng Nam ti n Nhân dân Mi n Nam" thành chi n ng t qu c" u v i s c m nh c a chi n tranh nhân dân s c m nh c a c dân t c ã ngăn ... lãnh Qu c M qu c M oc a Mi n Nam ng mà cách m ng Vi t Nam ã ánh b i chi n lư c "Vi t Nam hóa chi n tranh" c a Qu c M , gi i phóng hồn tồn Mi n Nam V i th ng l i nhân dân ta qt s ch b n Qu c xâm...
 • 19
 • 507
 • 4

Bài 15: Phong trào cách mạng Việt Nam sau chiến tranh thế giới thứ nhất

Bài 15: Phong trào cách mạng Việt Nam sau chiến tranh thế giới thứ nhất
... t 17-B15: PHONG TRÀ O CACH MẠNG VIỆT NAM ́ ́ ́ ́ ́ SAU CHIÊN TRANH THÊ GIƠI THƯ NHÂT (1919-1925) ̉ I Anh hưởng của cách ma ̣ng tháng Mười Nga và phong trào cách ma ̣ng thế giới ́ ... t 17-B15: PHONG TRÀ O CACH MẠNG VIỆT NAM ́ ́ ́ ́ ́ SAU CHIÊN TRANH THÊ GIƠI THƯ NHÂT (1919-1925) ̉ I Anh hưởng của cách ma ̣ng tháng Mười Nga và phong trào cách ma ̣ng thế giới ́ ... t 17-B15: PHONG TRÀ O CACH MẠNG VIỆT NAM SAU ́ ́ ́ ́ ́ CHIÊN TRANH THÊ GIƠI THƯ NHÂT (1919-1925) ̉ I Anh hưởng của cách ma ̣ng tháng Mười Nga và phong trào cách ma ̣ng thế giới -Ta...
 • 10
 • 225
 • 0

Tài liệu Đường lối cách mạng Việt Nam - Bài 1 pptx

Tài liệu Đường lối cách mạng Việt Nam - Bài 1 pptx
... đến 0 1- 7 -1 9 96) Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VIII Đảng Cộng sản Việt Nam diễn từ ngày 2 8-6 đến 1- 7 -1 9 96, Hội trường Ba Đình, Hà Nội Dự Đại hội có 1. 198 đảng viên đại diện cho gần triệu 13 0 ... ương Đảng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ sáu (15 đến 1 8 -1 2 -1 986) 16 Đại hội tổ chức hà Nội Dự Đại hội có 11 29 đại biểu thay mặt cho gần 1, 9 triệu đảng viên toàn Đảng Đến dự Đại hội có 32 ... (năm 19 23); Đảng Thanh niên (tháng 3 -1 926); Đảng Thanh niên cao vọng (năm 19 26); Việt Nam nghĩa đoàn (năm 19 25), sau nhiều lần đổi tên, tháng 7 -1 928 lấy tên Tân Việt cách mạng Đảng; Việt Nam quốc...
 • 20
 • 216
 • 0

Tài liệu Đường lối cách mạng Việt Nam - Bài 2 docx

Tài liệu Đường lối cách mạng Việt Nam - Bài 2 docx
... thắng lợi Huế; ngày 2 5-8 -1 945 khởi nghĩa giành thắng lợi Sài Gòn Chỉ vòng 15 ngày (từ ngày 14 đến ngày 2 8-8 -1 945) Tổng khởi nghĩa thành công nước, quyền tay nhân dân Ngày 2- 9 -1 945, mít tinh lớn ... ngày 2 2- 9 -1 940 phát xít Nhật tiến vào Lạng Sơn đổ vào Hải Phòng Ngày 2 3-9 -1 940, Hà Nội, Pháp ký hiệp định đầu hàng Nhật Từ đó, nhân dân ta chịu cảnh cổ bị hai tròng áp bức, bóc lột Pháp - Nhật ... nhân dân Pháp tan vỡ Đảng Cộng sản Pháp bị đặt vòng pháp luật Tháng 6-1 940, Đức công Pháp Chính phủ Pháp đầu hàng Đức Ngày 2 2- 6 -1 941, quân phát xít Đức công Liên Xô Tính chất chiến tranh đế quốc...
 • 17
 • 230
 • 0

CÔNG LAO CỦA NGUYỄN ái QUỐC đối với CÁCH MẠNG VIỆT MAM từ 1911 – 1920

CÔNG LAO CỦA NGUYỄN ái QUỐC đối với CÁCH MẠNG VIỆT MAM từ 1911 – 1920
... và công lao Nguyễn Ái Quôc đôi với cách mạng Việt Nam từ 1911- 1920, chuyên đề biên soạn làm mục: Mục 1: Là nội dung kiến thức của chuyên đề + Đôi nét về tiểu sử Nguyễn Ái ... bản, sâu sắc, hệ thông, toàn diện về công lao của Nguyễn Ái Quôc đôi với cách mạng Việt Nam từ 1911 đến 1920 - Nhằm đáp ứng tôt yêu cầu của HS lớp 12 dự các ky thi HSG, thi ... trình bày miệng với sử dụng đồ dùng trực quan, thiết bị dạy học C-Nội dung chuyên đề: Công lao của Nguyễn Ái Quôc đôi với cách mạng Việt Nam từ 1911 đến 1920 1-Về kiến...
 • 11
 • 983
 • 0

Tài liệu Báo cáo "Phương hướng điều chỉnh chính sách thuế và trợ cấp của Việt Nam sua khi gia nhập Tổ chức Thương mại thế giới " ppt

Tài liệu Báo cáo
... cấp việt nam tài khoá giai đoạn hậu gia nhập WTO, đồng thời, rút số học sách cho Việt Nam Trong số kỳ này, sau tóm lợc tính cần thiết phải điều chỉnh sách thuế, thuế quan trợ cấp sau gia nhập ... Việt Nam cam kết tham gia v o số hiệp định tự hoá theo ng nh Những ng nh m Việt Nam cam kết tham gia đầy đủ l sản phẩm công nghệ thông tin (ITA), dệt may v thiết bị y tế Những ng nh m Việt Nam ... ban Quốc gia Hợp tác Kinh tế Quốc tế Việt Nam v Hộ Hợp tác Kinh tế v Phát triển, Tổ chức xây dựng lực quốc tế Đức, Nh xuất Thông tin Thơng mại Việt Nam, H Nội Kiểm toán nh nớc (2006) Báo cáo kiểm...
 • 14
 • 215
 • 0

làm rõ quan điểm tư tưởng hồ chí minh về xây dựng đcsvn trong sạch vững mạnh, qua đó vận dụng xây dựng, phát triển đcsvn ngang tầm cách mạng mới

làm rõ quan điểm tư tưởng hồ chí minh về xây dựng đcsvn trong sạch vững mạnh, qua đó vận dụng xây dựng, phát triển đcsvn ngang tầm cách mạng mới
... PHÁT TRIỂN ĐCSVN NGANG TẦM CÁCH MẠNG MỚI I.Học tập làm theo tưởng, gương đạo đức Hồ Chí Minh xây dựng Đảng ta thật sạch, vững mạnh, “Là đạo đức, văn minh giai đoạn nay .Tư tưởng xây dựng Đảng ... Đảng Việc xây dựng, hoàn thiện đường lối đổi phải quán triệt tưởng Hồ Chí Minh “Đảng… phải có chủ nghĩa làm cốt” Đảng phải kiên định tảng tưởng chủ nghĩa Mác – Lênin, tưởng Hồ Chí Minh, ... tốt mối quan hệ với dân – tưởng Hồ Chí Minh chủ trương tập hợp người yêu nước vào nghiệp cách mạng, xây dựng mối quan hệ máu thịt Đảng với dân có ý nghĩa lớn lý luận thực tiễn công tác xây dựng...
 • 16
 • 364
 • 0

CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH NGƯỜI KHAI SINH NỀN LÝ LUẬN CÁCH MẠNG MỚI CỦA VIỆT NAM

CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH NGƯỜI KHAI SINH NỀN LÝ LUẬN CÁCH MẠNG MỚI CỦA VIỆT NAM
... ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhìn lại sự phát triển của nền lý luận cách mạng mới của Việt Nam Hồ Chí Minh sáng lập, chúng ta thật tự hào: Tư tưởng Hồ Chí Minh ... nghĩa Mác-Lênin Lý luận xây dựng Đảng Cộng sản Việt Nam của Chủ tịch Hồ Chí Minh là sự trung thành của Người với những nguyên tắc xây dựng Đảng kiểu mới của Lênin Đồng ... đã chứng minh Chủ tịch Hồ Chí Minh không những trung thành với Lênin, mà còn chứng minh sự đúng đắn, khoa học của tư độc lập, tự chủ, sáng tạo và đổi mới của Người Thứ...
 • 13
 • 211
 • 0

Chương II - TƯ TƯƠNG HỒ CHÍ MINH VỀ VẤN ĐỀ DÂN TỘC VÀ CÁCH MẠNG GIẢI PHÓNG DÂN TỘC pps

Chương II - TƯ TƯƠNG HỒ CHÍ MINH VỀ VẤN ĐỀ DÂN TỘC VÀ CÁCH MẠNG GIẢI PHÓNG DÂN TỘC pps
... Đúng Ph Ăngghen nói: tưởng dân tộc chân phong trào công nhân tưởng quốc tế chân chính” II tưởng Hồ Chí Minh cách mạng giải phóng dân tộc Trang Bộ môn tưởng Hồ Chí Minh Tạ Văn Sang Mục ... mạng - Theo Hồ Chí Minh, nghiệp kháng chiến, kiến quốc “lực lượng trị dân Người chủ trương tiến hành khởi nghĩa toàn dân chiến tranh nhân dân - Toàn dân khởi nghĩa, toàn dân dậy nét đặc sắc tưởng ... quốc giành độc lập dân tộc Trong trị Hồ Chí Minh, giải phóng dân tộc bao hàm phần giải phóng giai cấp giải phóng người - Hội nghị lần thứ 8, BCH TƯ Đảng ( 5-1 941) Hồ Chí Minh chủ trì kiên giương...
 • 19
 • 423
 • 3

giáo dục đạo đức cách mạng cho đội ngũ công nhân tập đoàn dệt may việt nam hiện nay theo tư tưởng đạo đức hồ chí minh

giáo dục đạo đức cách mạng cho đội ngũ công nhân tập đoàn dệt may việt nam hiện nay theo tư tưởng đạo đức hồ chí minh
... những điều trình bày nên đã cho n Giáo dục đạo đức cách mạng cho đội ngũ công nhân Tập đoàn Dệt May Việt Nam hiện theo tưởng đạo đức Hồ Chí Minh làm đề tài luận văn tốt ... dung tưởng đạo đức Hồ Chí Minh và yêu cầu việc giáo dục đạo đức cách mạng cho đội ngũ công nhân Tập đoàn Dệt May Việt Nam hiện - Phân tích thực trạng đạo đức việc giáo dục ... thức đầy đủ nội dung tưởng đạo đức Hồ Chí Minh việ c giáo dục đạo đức cách mạng cho đội ngũ công nhân nói chung, công nhân Tập đoàn Dệt May Việt Nam nói riêng, đó đưa số kiến...
 • 82
 • 282
 • 0

Luận điểm của hồ chí minh về cách mạng giải phóng dân tộc cách mạng giải phóng dân tộc cần được tiến hành một cách chủ động, sáng tạo

Luận điểm của hồ chí minh về cách mạng giải phóng dân tộc cách mạng giải phóng dân tộc cần được tiến hành một cách chủ động, sáng tạo
... đến tác động cách mạng vô sản ở quốc cách mạng thuộc địa, đặt cách mạng thuộc địa phụ thuộc vào cách mạng vô sản quốc cách mạng giải phóng dân tộc có thể giành thắng lợi cách mạng vô sản ... địa, từ đến khẳng định: Cách mạng giải phóng dân tộc trở thành phận cách mạng vô sản giới, toàn trình cách mạng giới nói chung Tuy nhiên, xác nhận đường phát triển cách mạng thuộc địa, cả ... nhiều đến vấn đề dân tộc thuộc địa cách mạng giải phóng dân tộc Lênin nhận vai trò to lớn hệ thống thuộc địa giới việc nuôi sống trì chủ nghĩa tư bản, tiềm cách mạng nhân dân nước thuộc địa,...
 • 6
 • 276
 • 0

KHÁI QUÁT VỀ CÁCH CHẾ BIẾN CÁC SẢN PHẨM TỪ SỮA VÀ CÁC SẢN PHẨM SỮA TIÊU BIỂU CÓ MẶT TRÊN THỊ TRƯỜNG VIỆT NAM

KHÁI QUÁT VỀ CÁCH CHẾ BIẾN CÁC SẢN PHẨM TỪ SỮA VÀ CÁC SẢN PHẨM SỮA TIÊU BIỂU CÓ MẶT TRÊN THỊ TRƯỜNG VIỆT NAM
... Phần 2: KHÁI QUÁT VỀ CÁCH CHẾ BIẾN CÁC SẢN PHẨM TỪ SỮA VÀ CÁC SẢN PHẨM SỮA TIÊU BIỂU CÓ MẶT TRÊN THỊ TRƯỜNG VIỆT NAM KHÁI QUÁT VỀ PHƯƠNG PHÁP XỬ LÍ NHIỆT SỮA: Xử ... .35 Chương 2: KHÁI QUÁT VỀ CÁCH CHẾ BIẾN CÁC SẢN PHẨM TỪ SỮA VÀ CÁC SẢN PHẨM SỮA TIÊU BIỂU CÓ MẶT TRÊN THỊ TRƯỜNG VIỆT NAM 36 KHÁI QUÁT VỀ PHƯƠNG PHÁP ... sữa, các sản phẩm được chế biến từ sữa và các sản phẩm sữa tiêu biểu có mặt thị trường Việt Nam Và kèm theo đó là việc giới thiệu một số công ty sản xuất sữa tiêu biểu...
 • 182
 • 302
 • 0

Đề cương chi tiết môn đường lối cách mạng

Đề cương chi tiết môn đường lối cách mạng
... Tính chất kháng chi n: Cuộc kháng chi n dân tộc ta chi n tranh cách mạng nhân dân, chi n tranh nghĩa Nó có tính chất toàn dân, toàn diện lâu dài Cuộc kháng chi n chống Pháp xâm lược chi n tranh tiến ... Phương châm đạo chi n lược: tiếp tục đẩy mạnh chi n tranh nhân dân làm thất bại chi n lược chi n tranh mà Mỹ thực miền Nam chống chi n tranh phá hoại Mỹ miền Bắc; thực kháng chi n lâu dài, dựa ... kháng chi n toàn quốc bùng nổ Đó văn kiện Toàn dân kháng chi n Trung ương Đảng (12-12-1946), Lời kêu gọi toàn quốc kháng chi n Hồ Chí Minh (19-12-1946) tác phẩm Kháng chi n định thắng lợi Trường Chinh...
 • 68
 • 138
 • 0

slide bài giảng ktct chương viii những vấn đề chính trị-xã hội có tính qui luật trong tiến trình cách mạng xhcn

slide bài giảng ktct chương viii những vấn đề chính trị-xã hội có tính qui luật trong tiến trình cách mạng xhcn
... văn hoá, tôn giáo dân tộc CM XHCN Các thuật ngữ cần nắm • Nhà nước XHCN • Dân chủ XHCN • Văn hoá XHCN I.Xây dựng nền dân chủ XHCN và nhà nước XHCN Nền dân chủ XHCN a) Quan niê êm dân chủ ... thể 23 Tóm tắt • Trong chương chúng ta đã nghiên cứu cách vấn đề có tính qui luật tiến trình CM XHCN • Chúng ta hiểu đặc trưng phương thức xây dựng Nhà nước, dân chủ văn hoá XHCN • Chúng ta ... Mục tiêu của chương Sau học xong chương Bạn sẽ: • Nắm bắt cách vấn đề cần giải mang tính qui luật CM XHCN • Hiểu tính tất yếu, nội dung phương thức xây dựng...
 • 27
 • 2,193
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: tổng quan lịch sử báo chí cách mạng việt namlịch sử báo chí việt nam đỗ quang hưnglịch sử báo chí việt nam huỳnh văn tònglịch sử báo chílịch sử báo chínhập môn lịch sử báo chílý thuyết lịch sử báo chí thế giớibài giảng lịch sử báo chí thế giớicâu hỏi ôn tập lịch sử báo chílịch sử báo chí châu âutìm hiểu lịch sử báo chí thế giớinghiên cứu lịch sử báo chí thế giớitài liệu lịch sử báo chí thế giớilịch sử báo chí trung quốclịch sử báo chí ngaTo trinh so 74 ve sua doi mot so noi dung Dieu le Cong tyBao cao cua Ban Tong Giam docGiải trình kết quả sản xuất kinh doanh Quý IV năm 2016 của Công ty cổ phần ô tô TMTBáo cáo tài chính hợp nhất quý IV 2016 trước kiểm toánBC tai chinh hop nhat 2017Công bố thông tin số 417 TB-TMT-HĐQT về việc báo cáo tài chính riêng và hợp nhất Quý I 2017, giải trình kết quả sản xuất kinh doanh Quý I 2017Công bố thông tin số 742 TMT-TCKT ngày 20 7 2017 về việc Giải trình KQSXKD Quý 2 và 6 tháng đầu năm 2017Công bố thông tin số 742 TMT-TCKT ngày 20 7 2017 về việc Giải trình KQSXKD Quý 2 và 6 tháng đầu năm 2017Bao cao hoat dong cua BKSbao cao thuong nien nam 20147. Quy che to chuc DHDCD thuong nien 201110. To trinh ve thu lao cho HDQT va BKS12 TT mien nhiem TV BKS2. Thư mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.5. Giấy ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.9. Báo cáo của Ban Tổng giám đốc về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016 và kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017,The bieu quyet DHCD 2016Quyết định về việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016.Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016.Báo cáo của Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016