ma de 798

Tìm kiếm nhân viên có năng lực: Khó dễ

Tìm kiếm nhân viên có năng lực: Khó mà dễ
... hứa hẹn tài năng, sở trường nhân viên; ngược lại, trọng vào điểm yếu không cụ thể điểm yếu khắc phục để giúp nhân viên hoàn thiện Những báo cáo khiến bạn khó kiểm soát khả thật nhân viên, chí ... xem xét sai lầm nhân viên từ nhiều góc độ khác Với tư nhà quản lý kinh nghiệm, bạn cần phải phân định nhân viên bạn lại mắc phải lỗi đó? Nó thể đặc điểm nhân viên ấy? Ví dụ nhân viên trẻ tuổi công ... trường hợp nhân viên bạn ưu lại liên tục mắc sai lầm, bạn cân nhắc phân vân lực nhân viên Bạn nên dành thời gian để tra cứu lại hồ sơ, CV, xem ghi chép nhớ lại ấn tượng bạn nhân viên Trao đổi...
 • 6
 • 365
 • 0

Đề thi tuyển sinh đại học, cao đẳng môn tiếng anh năm 2007 đề 254

Đề thi tuyển sinh đại học, cao đẳng môn tiếng anh năm 2007 mã đề 254
... behaviours Trang 2/4 - đề thi 254 Câu 42: The man mentioned in the passage, who used his cellphone too often, A suffered serious loss of mental ability B could no longer think lucidly C abandoned ... organizations C people’s growing commitment to charity D innovations in the tax system Trang 3/4 - đề thi 254 Câu 60: The passage mainly discusses A public assistance in America C funding agencies ... shape D D otherwise - - HẾT Trang 4/4 - đề thi 254 ...
 • 4
 • 482
 • 8

Đề thi tuyển sinh đại học, cao đẳng môn tiếng anh năm 2007 đề 361

Đề thi tuyển sinh đại học, cao đẳng môn tiếng anh năm 2007 mã đề 361
... “Technological Innovations and Their Price” D “The Reasons Why Mobile Phones Are Popular” Trang 3/4 - đề thi 361 Chọn phương án (A B, C, D) ứng với câu có nghĩa gần với câu cho sẵn sau Câu 66: “Shall ... What we refer to - - HẾT Trang 4/4 - đề thi 361 ... besieged D ran D created D same as D strength D while D such as D recalls D help Trang 2/4 - đề thi 361 Đọc kỹ đoạn văn sau chọn phương án (A B, C, D) cho chỗ trống từ 46 đến 55 Health and fitness...
 • 4
 • 419
 • 7

Đề thi tuyển sinh đại học, cao đẳng môn tiếng anh năm 2007 đề 598

Đề thi tuyển sinh đại học, cao đẳng môn tiếng anh năm 2007 mã đề 598
... the corruption scandal was A refused B eliminated C discarded D dismissed Trang 2/4 - đề thi 598 Chọn phương án (A, B, C, D) để hoàn thành câu sau Câu 46: She will be ill A unless ... volunteer work, and nearly 75 percent of U.S households contribute money to charity Trang 3/4 - đề thi 598 Câu 66: New immigrants to the U.S could seek help from A the US government agencies ... down the telephone - - HẾT Trang 4/4 - đề thi 598 ...
 • 4
 • 255
 • 2

Đề thi tuyển sinh đại học, cao đẳng môn tiếng anh năm 2007 đề 732

Đề thi tuyển sinh đại học, cao đẳng môn tiếng anh năm 2007 mã đề 732
... former actors who desire to expand their experience in the film industry A B C D Trang 2/4 - đề thi 732 Chọn phương án (A, B, C, D) để hoàn thành câu sau Câu 41: , he felt so unhappy and lonely ... B location C atmosphere D festival Câu 70: A attend B appear C anthem D apply Trang 3/4 - đề thi 732 Đọc kỹ đoạn văn sau chọn phương án (A B, C, D) cho câu từ 71 đến 80 Traditionally in America, ... immigration into America - - HẾT Trang 4/4 - đề thi 732 ...
 • 4
 • 258
 • 2

Đề thi tuyển sinh đại học, cao đẳng môn tiếng anh năm 2007 đề 840

Đề thi tuyển sinh đại học, cao đẳng môn tiếng anh năm 2007 mã đề 840
... the corruption scandal was A eliminated B discarded C dismissed D refused Trang 2/4 - đề thi 840 Câu 52: The old houses were down to make way for a block of flats A banged B knocked ... his qualifications are widely recognized in the world of professionals A B C D Trang 3/4 - đề thi 840 Đọc kỹ đoạn văn sau chọn phương án (A B, C, D) cho câu từ 71 đến 80 Traditionally in America, ... agencies in America - - HẾT Trang 4/4 - đề thi 840 ...
 • 4
 • 331
 • 4

Đề thi tuyển sinh đại học, cao đẳng môn tiếng anh năm 2007 đề 985

Đề thi tuyển sinh đại học, cao đẳng môn tiếng anh năm 2007 mã đề 985
... resulted D same as Trang 2/4 - đề thi 985 Câu 31: Câu 32: Câu 33: Câu 34: Câu 35: A power A when A like A memories A care B strength B until B such as B reminders B think C force C why C unlike ... costs? A I’m glad you like it C In fact, I myself don’t like it D You’re welcomed Trang 3/4 - đề thi 985 Câu 62: Anne persisted her search for the truth about what had happened A at B about ... boss rang back - - HẾT Trang 4/4 - đề thi 985 ...
 • 4
 • 186
 • 1

Đề thi tuyển sinh đại học, cao đẳng môn tiếng anh năm 2008 đề 105

Đề thi tuyển sinh đại học, cao đẳng môn tiếng anh năm 2008 mã đề 105
... _.” A Of course not, it’s not costly B Thank you Hope you will drop in C I think so D No problem Trang 2/5 - đề thi 105 Câu 31: I accidentally Mike when I was crossing a street downtown ... Trang 4/5 - đề thi 105 Câu 65: Câu 66: Câu 67: Câu 68: Câu 69: Câu 70: A attracting A of A up A comprises A reactionary A exhaling B attractive B for B forward B arouses B reactor B breathing C ... will be almost destroyed by nova explosions D It will freeze and become solid Trang 3/5 - đề thi 105 Câu 44: When the Sun has used up its energy as a red giant, it will A get frozen B...
 • 5
 • 455
 • 3

Đề thi tuyển sinh đại học, cao đẳng môn tiếng anh năm 2008 đề 342

Đề thi tuyển sinh đại học, cao đẳng môn tiếng anh năm 2008 mã đề 342
... freeze and become solid D It will be enveloped in the expanding surface of the sun Trang 2/5 - đề thi 342 Câu 34: When the Sun has used up its energy as a red giant, it will A become smaller ... 52: A prose B work C style D form Câu 53: A transmit B convey C transfer D carry Trang 3/5 - đề thi 342 Câu 54: Câu 55: A move A because B take B so C break C although D send D or Đọc kỹ đoạn ... developed C encourage the growth of reading D show how reading methods have improved Trang 4/5 - đề thi 342 Đọc kỹ đoạn văn sau chọn phương án (A B, C, D) cho chỗ trống từ 66 đến 75 The heart has...
 • 5
 • 349
 • 9

Đề thi tuyển sinh đại học, cao đẳng môn tiếng anh năm 2008 đề 589

Đề thi tuyển sinh đại học, cao đẳng môn tiếng anh năm 2008 mã đề 589
... like going to the cinema this evening?" - Susan: " ." A I don't agree, I'm afraid B You’re welcome C I feel very bored D That would be great Trang 2/5 - đề thi 589 Câu 32: The room needs ... printed mass media C the specialised readership D the inappropriate reading skills Trang 3/5 - đề thi 589 Câu 44: Which of the following statements is NOT TRUE according to the passage? A Reading ... or running away So with love, the heart accelerates and (70) becomes quick Trang 4/5 - đề thi 589 Câu 61: Câu 62: Câu 63: Câu 64: Câu 65: Câu 66: Câu 67: Câu 68: Câu 69: Câu 70: A where...
 • 5
 • 309
 • 3

Đề thi tuyển sinh đại học, cao đẳng môn tiếng anh năm 2008 đề 613

Đề thi tuyển sinh đại học, cao đẳng môn tiếng anh năm 2008 mã đề 613
... - đề thi 613 Câu 61: Câu 62: Câu 63: Câu 64: Câu 65: Câu 66: Câu 67: Câu 68: Câu 69: Câu 70: A that A with A as though A reference A attracted A to A on A comprises A reactionary A breathing ... reading materials C the specialised readership D the inappropriate reading skills Trang 3/5 - đề thi 613 Câu 44: Which of the following statements is NOT TRUE according to the passage? A Reading ... hotter C the outer regions of the Sun expand D the Sun moves nearer to the Earth Trang 2/5 - đề thi 613 Câu 33: The word “there” in the last sentence of paragraph refers to A the core of...
 • 5
 • 273
 • 3

Đề thi tuyển sinh đại học, cao đẳng môn tiếng anh năm 2008 đề 846

Đề thi tuyển sinh đại học, cao đẳng môn tiếng anh năm 2008 mã đề 846
... speaking C is interested in spoken language D practises reading to an audience Trang 2/5 - đề thi 846 Câu 33: All of the following might be the factors that affected the continuation of the ... people to the dangers posed by the Sun D present a theory about red giant stars Trang 3/5 - đề thi 846 Câu 45: The passage has probably been taken from A a scientific chronicle B a news ... reference C where C at C as though C preference D that D from D like D citation Trang 4/5 - đề thi 846 Câu 65: Câu 66: Câu 67: Câu 68: Câu 69: Câu 70: A attracted A of A on A includes A reactor...
 • 5
 • 382
 • 8

Đề thi tuyển sinh đại học, cao đẳng môn tiếng anh năm 2008 đề 978

Đề thi tuyển sinh đại học, cao đẳng môn tiếng anh năm 2008 mã đề 978
... report B a work of science fiction C a scientific chronicle D a scientific journal Trang 2/5 - đề thi 978 Đọc kỹ đoạn văn sau chọn phương án (A B, C, D) cho câu từ 36 đến 45 Reading to oneself ... improved C change people’s attitudes to reading D encourage the growth of reading Trang 3/5 - đề thi 978 Chọn phương án (A B, C, D) ứng với câu có nghĩa gần với câu cho sẵn sau Câu 46: We've run ... when C at C as C preference C attractive D what D to D like D quote D attracted Trang 4/5 - đề thi 978 Câu 66: Câu 67: Câu 68: Câu 69: Câu 70: A for A on A arouses A reacting A exhaling B to...
 • 5
 • 361
 • 2

Đề thi tuyển sinh đại học, cao đẳng môn tiếng anh năm 2009 đề 165

Đề thi tuyển sinh đại học, cao đẳng môn tiếng anh năm 2009 mã đề 165
... hoping to find a job more easily D with hopes to be able easier to get employment Trang 2/6 - đề thi 165 Question 35: An excellent hairstylist can make a man seem to have more hair A as has ... Question 43: What does the author mean by saying that electricity is flexible? Trang 3/6 - đề thi 165 A It is cheap and easy to use B It is used to drive motor engines C It can be adapted to ... look D about D other D where D although D turn D few D managing D over D such as Trang 4/6 - đề thi 165 Read the following passage and mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate...
 • 6
 • 413
 • 3

Đề thi tuyển sinh đại học, cao đẳng môn tiếng anh năm 2009 đề 237

Đề thi tuyển sinh đại học, cao đẳng môn tiếng anh năm 2009 mã đề 237
... join our volunteer group this summer?" - " " A Yes, I'd love to Thanks B Yes, you're a good friend C Do you think I would? D I wouldn't Thank you Trang 4/6 - đề thi 237 Question 53: Although ... for this passage could be A “How to Produce Electricity” B “Why Electricity Is So Remarkable” C “Types of Power Plants” D “Electricity: Harmful Effects on Our Life” Trang 3/6 - đề thi 237 ... engine Beyond these simple and direct uses, those forms have not much adaptability Trang 2/6 - đề thi 237 On the other hand, we make use of electricity in thousands of ways From the powerful voltages...
 • 6
 • 242
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: mã đề 702 tiếng anh 7thi tiếng anh tỉnh bắc giang mã đề 701mã đề 12020809 tin học 12mã đề 01 địa 6mã đề thi 615 tin 10mã đề thi 537 tin 10mã đề thi 469 tin 10kiểm tra tin mã đề 365kiểm tra tin mã đề 153kiểm tra tin mã đề 12010809t1mã đề số 2 kiểm tra sinh 9đđề chính thứcthi cao đẳng môn sinh học 2008 mã đề ề thi sinh 2008chụp ảnh macro khó mà dễsinh khối b mã đề 153 đề thi thử đại học môn sinh 2013sinh khối b mã đề thi 134bao cao phu gia thuc phamHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 2) DANH GIA HIEN TRANG CONG TRINHHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 1) TONG QUANbài giảng Quản trị công nghệTuần 15 giáo án lớp 3 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhTiểu luận môn kinh tế lượnghop dong xnk hang hoaSÁCH THIẾT KẾ TRANG PHỤCbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMBài 12. Nhật Bản giữa thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XXCHUYÊN ĐỀ THỂ TÍCH KHỐI CHÓPCƯPHƯƠNG PHÁP TƯ DUY GIẢI TOÁN TRẮC NGHIỆMbài tập trắc nghiệm mặt cầu, hình cầu và khối cầubài tập Vat ly nguyen tuBài 14. Bài thực hành 2: Tính chất của một số hợp chất nitơ, photphoBài 12. Phân bón hoá họcTuần 5. Người lính dũng cảmTuần 4. Ông ngoạiBài 48. Quả