ma de 573

ĐỀ THI TUYỂN SINH CAO ĐẲNG NĂM 2011 Môn: TIẾNG PHÁP; Khối D đề 573

ĐỀ THI TUYỂN SINH CAO ĐẲNG NĂM 2011 Môn: TIẾNG PHÁP; Khối D mã đề 573
... technique de fabrication nest pas encore trốs connue Mais on trouve d j des ordinateurs, des tộlộphones portables, des CD-ROM, ou mờme des pneus de voiture, fabriquộs avec des vộgộtaux ! mars 2011, ... produit du dioxyde de carbone (CO2) dans lair : un gaz effet de serre bien connu qui augmente le rộchauffement climatique Pourtant, nous avons besoin du plastique car il est partout, dans de ... planốte : force de le puiser dans le sous-sol, on fait diminuer les stocks, et les spộcialistes prộvoient que dici quelques dizaines dannộes, on nen aura plus du tout ! De plus, utiliser du pộtrole...
 • 5
 • 140
 • 1

Ðề thi tuyển sinh cao đẳng khối D năm 2011 môn Tiếng Pháp - đề 573 pps

Ðề thi tuyển sinh cao đẳng khối D năm 2011 môn Tiếng Pháp - Mã đề 573 pps
... B D B A D A B D D A B A D C D B B A C B B D B C A C D D D B C B B D B C A C B D C B D D 859 D A D C D B C B A D A C D C D C D D D B B B D A A A A D B B C C B A B D B A D B 936 C C D B D D D B ... D B B B D D B A A A D A A C C C D B C B C C D A D B C C D B A B D B A B B B 573 D A C C B D A B B C B C B B A C C A C B A C D A D D B D A C A D D B A C D A D A Mó thi 682 741 A A B A B C A D ... A A B A B C A D D B A A B C C D D A C A B D D C A B D B D B A D B B B C D B D C A A A C A B C A B A C D A D C C C C C C B C D B B A D A C D D B B B D D C B C D 859 A D B B A C D A B C A B C C...
 • 7
 • 212
 • 0

Đáp án và đề thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2011 môn Tiếng Trung - đề 573 ppsx

Đáp án và đề thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2011 môn Tiếng Trung - Mã đề 573 ppsx
... HẾT -Trang 3/3 - đề thi 573 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO KỲ THI TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NĂM 2011 ĐỀ CHÍNH THỨC ĐÁP ÁN Môn thi: TIẾNG TRUNG QUỐC Câu số 10 11 12 13 ... 老师这么热心地帮助我, 我非常感动。 A 被 B 把 C 使 D 给 Câu 30: 我们这儿的夏天 你们那儿凉快多少。 A 比较 B 相同 C 不比 D 相比 Trang 2/3 - đề thi 573 Câu 31: 谢谢大家来看我,不 送了,慢走! A 远 B 近 C 快 D 慢 Câu 32: 他点点头,很自信地说:“是的,我的愿望 就能实现了”。 A 顺便 ... TRUNG QUỐC Câu số 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 đề thi 143 318 485 573 796 864 D C D A A C C B D B C C C D A D C B A A C D B B D C B A A A C A D A D B C...
 • 5
 • 140
 • 0

Tìm kiếm nhân viên có năng lực: Khó dễ

Tìm kiếm nhân viên có năng lực: Khó mà dễ
... hứa hẹn tài năng, sở trường nhân viên; ngược lại, trọng vào điểm yếu không cụ thể điểm yếu khắc phục để giúp nhân viên hoàn thiện Những báo cáo khiến bạn khó kiểm soát khả thật nhân viên, chí ... xem xét sai lầm nhân viên từ nhiều góc độ khác Với tư nhà quản lý kinh nghiệm, bạn cần phải phân định nhân viên bạn lại mắc phải lỗi đó? Nó thể đặc điểm nhân viên ấy? Ví dụ nhân viên trẻ tuổi công ... trường hợp nhân viên bạn ưu lại liên tục mắc sai lầm, bạn cân nhắc phân vân lực nhân viên Bạn nên dành thời gian để tra cứu lại hồ sơ, CV, xem ghi chép nhớ lại ấn tượng bạn nhân viên Trao đổi...
 • 6
 • 365
 • 0

Đề thi tuyển sinh đại học, cao đẳng môn tiếng anh năm 2007 đề 254

Đề thi tuyển sinh đại học, cao đẳng môn tiếng anh năm 2007 mã đề 254
... behaviours Trang 2/4 - đề thi 254 Câu 42: The man mentioned in the passage, who used his cellphone too often, A suffered serious loss of mental ability B could no longer think lucidly C abandoned ... organizations C people’s growing commitment to charity D innovations in the tax system Trang 3/4 - đề thi 254 Câu 60: The passage mainly discusses A public assistance in America C funding agencies ... shape D D otherwise - - HẾT Trang 4/4 - đề thi 254 ...
 • 4
 • 482
 • 8

Đề thi tuyển sinh đại học, cao đẳng môn tiếng anh năm 2007 đề 361

Đề thi tuyển sinh đại học, cao đẳng môn tiếng anh năm 2007 mã đề 361
... “Technological Innovations and Their Price” D “The Reasons Why Mobile Phones Are Popular” Trang 3/4 - đề thi 361 Chọn phương án (A B, C, D) ứng với câu có nghĩa gần với câu cho sẵn sau Câu 66: “Shall ... What we refer to - - HẾT Trang 4/4 - đề thi 361 ... besieged D ran D created D same as D strength D while D such as D recalls D help Trang 2/4 - đề thi 361 Đọc kỹ đoạn văn sau chọn phương án (A B, C, D) cho chỗ trống từ 46 đến 55 Health and fitness...
 • 4
 • 421
 • 7

Đề thi tuyển sinh đại học, cao đẳng môn tiếng anh năm 2007 đề 598

Đề thi tuyển sinh đại học, cao đẳng môn tiếng anh năm 2007 mã đề 598
... the corruption scandal was A refused B eliminated C discarded D dismissed Trang 2/4 - đề thi 598 Chọn phương án (A, B, C, D) để hoàn thành câu sau Câu 46: She will be ill A unless ... volunteer work, and nearly 75 percent of U.S households contribute money to charity Trang 3/4 - đề thi 598 Câu 66: New immigrants to the U.S could seek help from A the US government agencies ... down the telephone - - HẾT Trang 4/4 - đề thi 598 ...
 • 4
 • 255
 • 2

Đề thi tuyển sinh đại học, cao đẳng môn tiếng anh năm 2007 đề 732

Đề thi tuyển sinh đại học, cao đẳng môn tiếng anh năm 2007 mã đề 732
... former actors who desire to expand their experience in the film industry A B C D Trang 2/4 - đề thi 732 Chọn phương án (A, B, C, D) để hoàn thành câu sau Câu 41: , he felt so unhappy and lonely ... B location C atmosphere D festival Câu 70: A attend B appear C anthem D apply Trang 3/4 - đề thi 732 Đọc kỹ đoạn văn sau chọn phương án (A B, C, D) cho câu từ 71 đến 80 Traditionally in America, ... immigration into America - - HẾT Trang 4/4 - đề thi 732 ...
 • 4
 • 259
 • 2

Đề thi tuyển sinh đại học, cao đẳng môn tiếng anh năm 2007 đề 840

Đề thi tuyển sinh đại học, cao đẳng môn tiếng anh năm 2007 mã đề 840
... the corruption scandal was A eliminated B discarded C dismissed D refused Trang 2/4 - đề thi 840 Câu 52: The old houses were down to make way for a block of flats A banged B knocked ... his qualifications are widely recognized in the world of professionals A B C D Trang 3/4 - đề thi 840 Đọc kỹ đoạn văn sau chọn phương án (A B, C, D) cho câu từ 71 đến 80 Traditionally in America, ... agencies in America - - HẾT Trang 4/4 - đề thi 840 ...
 • 4
 • 335
 • 4

Đề thi tuyển sinh đại học, cao đẳng môn tiếng anh năm 2007 đề 985

Đề thi tuyển sinh đại học, cao đẳng môn tiếng anh năm 2007 mã đề 985
... resulted D same as Trang 2/4 - đề thi 985 Câu 31: Câu 32: Câu 33: Câu 34: Câu 35: A power A when A like A memories A care B strength B until B such as B reminders B think C force C why C unlike ... costs? A I’m glad you like it C In fact, I myself don’t like it D You’re welcomed Trang 3/4 - đề thi 985 Câu 62: Anne persisted her search for the truth about what had happened A at B about ... boss rang back - - HẾT Trang 4/4 - đề thi 985 ...
 • 4
 • 186
 • 1

Đề thi tuyển sinh đại học, cao đẳng môn tiếng anh năm 2008 đề 105

Đề thi tuyển sinh đại học, cao đẳng môn tiếng anh năm 2008 mã đề 105
... _.” A Of course not, it’s not costly B Thank you Hope you will drop in C I think so D No problem Trang 2/5 - đề thi 105 Câu 31: I accidentally Mike when I was crossing a street downtown ... Trang 4/5 - đề thi 105 Câu 65: Câu 66: Câu 67: Câu 68: Câu 69: Câu 70: A attracting A of A up A comprises A reactionary A exhaling B attractive B for B forward B arouses B reactor B breathing C ... will be almost destroyed by nova explosions D It will freeze and become solid Trang 3/5 - đề thi 105 Câu 44: When the Sun has used up its energy as a red giant, it will A get frozen B...
 • 5
 • 460
 • 3

Đề thi tuyển sinh đại học, cao đẳng môn tiếng anh năm 2008 đề 342

Đề thi tuyển sinh đại học, cao đẳng môn tiếng anh năm 2008 mã đề 342
... freeze and become solid D It will be enveloped in the expanding surface of the sun Trang 2/5 - đề thi 342 Câu 34: When the Sun has used up its energy as a red giant, it will A become smaller ... 52: A prose B work C style D form Câu 53: A transmit B convey C transfer D carry Trang 3/5 - đề thi 342 Câu 54: Câu 55: A move A because B take B so C break C although D send D or Đọc kỹ đoạn ... developed C encourage the growth of reading D show how reading methods have improved Trang 4/5 - đề thi 342 Đọc kỹ đoạn văn sau chọn phương án (A B, C, D) cho chỗ trống từ 66 đến 75 The heart has...
 • 5
 • 352
 • 9

Đề thi tuyển sinh đại học, cao đẳng môn tiếng anh năm 2008 đề 589

Đề thi tuyển sinh đại học, cao đẳng môn tiếng anh năm 2008 mã đề 589
... like going to the cinema this evening?" - Susan: " ." A I don't agree, I'm afraid B You’re welcome C I feel very bored D That would be great Trang 2/5 - đề thi 589 Câu 32: The room needs ... printed mass media C the specialised readership D the inappropriate reading skills Trang 3/5 - đề thi 589 Câu 44: Which of the following statements is NOT TRUE according to the passage? A Reading ... or running away So with love, the heart accelerates and (70) becomes quick Trang 4/5 - đề thi 589 Câu 61: Câu 62: Câu 63: Câu 64: Câu 65: Câu 66: Câu 67: Câu 68: Câu 69: Câu 70: A where...
 • 5
 • 309
 • 3

Đề thi tuyển sinh đại học, cao đẳng môn tiếng anh năm 2008 đề 613

Đề thi tuyển sinh đại học, cao đẳng môn tiếng anh năm 2008 mã đề 613
... - đề thi 613 Câu 61: Câu 62: Câu 63: Câu 64: Câu 65: Câu 66: Câu 67: Câu 68: Câu 69: Câu 70: A that A with A as though A reference A attracted A to A on A comprises A reactionary A breathing ... reading materials C the specialised readership D the inappropriate reading skills Trang 3/5 - đề thi 613 Câu 44: Which of the following statements is NOT TRUE according to the passage? A Reading ... hotter C the outer regions of the Sun expand D the Sun moves nearer to the Earth Trang 2/5 - đề thi 613 Câu 33: The word “there” in the last sentence of paragraph refers to A the core of...
 • 5
 • 273
 • 3

Đề thi tuyển sinh đại học, cao đẳng môn tiếng anh năm 2008 đề 846

Đề thi tuyển sinh đại học, cao đẳng môn tiếng anh năm 2008 mã đề 846
... speaking C is interested in spoken language D practises reading to an audience Trang 2/5 - đề thi 846 Câu 33: All of the following might be the factors that affected the continuation of the ... people to the dangers posed by the Sun D present a theory about red giant stars Trang 3/5 - đề thi 846 Câu 45: The passage has probably been taken from A a scientific chronicle B a news ... reference C where C at C as though C preference D that D from D like D citation Trang 4/5 - đề thi 846 Câu 65: Câu 66: Câu 67: Câu 68: Câu 69: Câu 70: A attracted A of A on A includes A reactor...
 • 5
 • 382
 • 8

Xem thêm