Luyen de so 08

ĐỀ LUYỆN THI TỐT NGHIỆP THPT MÔN TIẾNG ANH 12 - ĐỀ SỐ 08 doc

ĐỀ LUYỆN THI TỐT NGHIỆP THPT MÔN TIẾNG ANH 12 - ĐỀ SỐ 08 doc
... hour before 50 No one has opened this box for a hundred years A This box hasn’t been opened for a hundred years B This box has been opened for a hundred years C This box has belonged to nobody ... years C This box has belonged to nobody for a long time D Someone opened this box a hundred years ago ANSWER 08 C D B A 11 12 13 14 A C B B 21 22 23 24 D A A C 31 32 33 34 B C A D 41 42 43 44 C ... mustn't B needn't C mightn't D won't 19 A Could you pick me up at o’clock? - B: ……………… I’m still at the meeting then A I think I couldn’t B Yes, of course I could C No problem D I’m afraid not 20...
 • 5
 • 173
 • 4

Bộ đề ôn luyện thi đh môn hóa học ĐỀ SỐ 08 pdf

Bộ đề ôn luyện thi đh môn hóa học ĐỀ SỐ 08 pdf
... K2HPO3 số dung dịch có pH>7 A B C D Câu 39: Điều khẳng định sau A Pha loãng dung dịch axit yếu số Ka không đổi B Pha loãng dung dịch axit yếu độ điện li α không đổi C Pha loãng dung dịch axit yếu số ... Tổng số chất kết tủa thu A B C D Câu 26: Cho đồng phân anken mạch nhánh C5H10 hợp nước (xúc tác H+) Số sản phẩm hữu thu A B C D Câu 27: Trong tên gọi đây, tên không phù hợp với chất có công thức ... không đổi chứa 12,8 gam SO2 3,2 gam oxi (có xúc tác V2O5 thể tích không đáng kể) nung nóng Sau tiến hành phản ứng oxi hóa SO2 đạt trạng thái cân phần trăm thể tích oxi lại bình chiếm 20% Hằng số...
 • 17
 • 231
 • 0

ĐỀ LUYỆN THI HSG MÔN: HÓA HỌC( CÓ ĐÁP ÁN) – ĐỀ SỐ 08 pot

ĐỀ LUYỆN THI HSG MÔN: HÓA HỌC( CÓ ĐÁP ÁN) – ĐỀ SỐ 08 pot
... Tất sai Đáp án : (B) Bài : 15202 Nguyên tử nguyên tố X tổng số hạt (proton, nơtron, electron) 180; tổng số hạt mang điện chiếm 58,59% tổng số hạt Nguyên tố X nguyên tố sau đây: Chọn đáp án ... dư 25% so với lượng NaOH cần dùng cho phản ứng X công thức cấu tạo sau đây? Chọn đáp án A B C D Đáp án : (A) Bài : 15 208 Phát biểu đúng? Chọn đáp án A Luộc khoai vùng cao lâu xảy nhiệt độ thấp ... ion liên kết cộng hoá trị Đáp án : (A) Bài : 15203 Hai nguyên tố X, Y đứng chu kì thuộc bảng tuần hoàn, tổng điện tích dương hạt nhân 25 Vị trí X Y bảng tuần hoàn vị trí sau đây: Chọn đáp...
 • 7
 • 211
 • 0

đề luyện thi hóa học cấp tốc, đề số 08

đề luyện thi hóa học cấp tốc, đề số 08
... Câu 20 Mệnh đề sau không ? A Sự thay đổi nồng độ chất phản ứng làm chuyển dịch cân B Sự thay đổi nồng độ chất phản ứng làm thay đổi số cân C Sự thay đổi nhiệt độ phản ứng làm thay đổi số cân D Sự ... dần số nguyên tử C ancol tăng dần Công thức dãy đồng đẳng ancol A CnH2nO, n  B CnH2n + 2O, n  C CnH2n – 6O, n  D CnH2n – 2O, n  Câu 44 Đốt cháy hoàn toàn hiđrocacbon X thu số mol CO2 số mol ... CH3COOC2H5  C2H5OH Số phản ứng oxi hoá khử A B C D Câu 42 Có axit cacboxylic X Y Trộn mol X với mol Y cho tác dụng với Na dư mol H2 Trộn mol X với mol Y cho tác dụng với Na dư 2,5 mol H2 Số nhóm chức...
 • 4
 • 171
 • 0

Free luyện giải đề 2016 môn lý thầy lê tiến hà đề số 08

Free luyện giải đề 2016 môn lý thầy lê tiến hà đề số 08
... 0,83 cm B 0,109 cm C 0,37 cm D 1,53 cm Khoá học: Luyện giải đề 2016 môn Vật – GV: Tiến Đồng hành kỳ thi THPT Quốc Gia 2015 - 2016 ĐỀ SỐ CHỐT SỐ 1D 2C 3D 4B 5B 6C 7A 8D 9B 10B 11C 12C 13D ...  d1  Khoá học: Luyện giải đề 2016 môn Vật – GV: Tiến Đồng hành kỳ thi THPT Quốc Gia 2015 - 2016 Câu 41: Một số hạt nhân phóng xạ, trước chuyển hạt nhân bền trải qua số phóng xạ α, β ... Khoá học: Luyện giải đề 2016 môn Vật – GV: Tiến Đồng hành kỳ thi THPT Quốc Gia 2015 - 2016 E0 , với E0 số Khi n2 nguyên tử chuyển từ mức lượng Em sang...
 • 7
 • 265
 • 0

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC CAO ĐẲNG MÔN VẬT LÝ ĐỀ SỐ 08

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC CAO ĐẲNG MÔN VẬT LÝ ĐỀ SỐ 08
... không D Môi trư ng có tính ñàn h i cao t c ñ lan truy n c a sóng ñi n t l n http://ebook.here.vn - T i ebook, Tài li u h c t p mi n phí Trang 5/6 - Mã ñ thi 132 ð THI TH ð IH CS Câu 55: V t sáng ... http://ebook.here.vn - T i ebook, Tài li u h c t p mi n phí Trang 6/6 - Mã ñ thi 132 ð THI TH ð IH CS ðÁP ÁN ð THI TH 10 C B C A A D B A D A 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 A A D B C D D C A B ... tính ch t sóng http://ebook.here.vn - T i ebook, Tài li u h c t p mi n phí Trang 4/6 - Mã ñ thi 132 ð THI TH ð IH CS C Hi n tư ng quang ñi n ch ng t ánh sáng có tính ch t h t D S nhi u x ánh sáng...
 • 7
 • 72
 • 0

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC MÔN HÓA-ĐỀ SỐ 08

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC MÔN HÓA-ĐỀ SỐ 08
... axetic dùng A dung dịch brom B dung dịch Na2CO3 C dung dịch AgNO3/ NH3 D dung dịch NaOH ĐÁP ÁN ĐỀ 08: B A 11 C 16 C 21 C 26 D 31 B 36 C 41 D 46 B B B 12 B 17 C 22 B 27 C 32 A 37 D 42 B 47 A C ... tác ánh sáng Sản phẩm thu A benzyl clorua B m-clotoluen C p-clotoluen D o-clotoluen 33 Chọn thuốc thử để nhận biết hiđrocacbon CH4, C2H4, C2H2? A dung dịch KMnO4 B dung dịch AgNO3/NH3 C dung dịch ... dung dịch brom 34 Etylen glicol phản ứng với Cu(OH)2 thu phức màu xanh thẫm Các loại liên kết hóa học có phức A liên kết cộng hóa trị B liên kết ion C liên kết cho nhận D A C 35 Rượu etylic tạo...
 • 6
 • 84
 • 0

Đề thi thử đại học , cao đẳng môn Hóa học – Đề số 08 potx

Đề thi thử đại học , cao đẳng môn Hóa học – Đề số 08 potx
... trăm khối lượng oxit: 75% SiO 2, 13% Na2O 12% CaO Công thức hóa học loại thuỷ tinh A Na2O CaO. 4SiO2 B Na2O. 2CaO. 5SiO2 C 2Na2O .CaO. 6SiO2 D Na2O .CaO. 6SiO2 24 Có thể dùng hóa chất để làm mềm nước cứng ... este hóa C đề hiđrat hóa D thuỷ phân 41 Ba hiđrocacbon X, Y, Z chất khí điều kiện thường Khi phân huỷ chất thành cacbon hiđro, thể tích khí thu gấp hai lần thể tích ban đầu Vậy X, Y, Z A đồng đẳng ... hóa B Chất khử C Chất tự oxi hóa tự khử D Tất sai 48 Tỉ khối đimetylamin so với heli A 1 1,2 5 B 1 2,1 5 C 1 5,1 2 D 2 2,5 49 Cao su buna-N tạo từ phản ứng đồng trùng hợp monome sau đây? A CH2=CH2,...
 • 5
 • 58
 • 0

Khoa Kế toán BM : Kiểm toán & Phân tích Đề số 08 ppsx

Khoa Kế toán BM : Kiểm toán & Phân tích Đề số 08 ppsx
... xác số học không cố ý d Áp dụng nhầm nguyên tắc kế toán e Bao gồm câu a & b Phần II : Trắc nghiệm chọn câu trả lời Đúng/Sai: Khi vận dụng ma trận rủi ro phát chấp nhận để đạt mức rủi ro kiểm toán ... ……………Trong đó, (6) ……………là khả mà kết luận kiểm toán viên dựa (7) ………… sai lệch so với kết luận mà kiểm toán viên dùng thử nghiệm tương tự áp dụng toàn (8)……………Ngoài ra, kiểm toán viên đưa (9) …………không ... viên điều chỉnh kiểm soát rủi ro tiềm tàng a Đúng b Sai Đối tượng cụ thể Kiểm toán báo cáo tài a Đúng b Sai Phần III: Chọn từ thích hợp điền vào chỗ trống : Yêu cầu (1) …………… kiểm toán mẫu chọn...
 • 2
 • 110
 • 0

đề Trắc nghiệm sinh học (Gồm 40 câu hỏi) đề số 08: 1. Mỗi quần thể giao pot

đề Trắc nghiệm sinh học (Gồm 40 câu hỏi) đề số 08: 1. Mỗi quần thể giao pot
... phát sinh sống là: A sinh vật sinh từ hợp chất vô đường hóa học B sinh vật sinh từ hợp chất hữu C sinh vật sinh ngẫu nhiên từ hợp chất vô D sinh vật sinh nhờ tương tác hợp chất vô hữu 15 Thể đa ... D giao phối Các tổ chức sống hệ mở vì: A chất vô thể sống ngày nhiều B có trao đổi chất thể với môi trường C chất hữu thể sống ngày nhiều D chất hữu thể sống ngày phức tạp Dấu hiệu độc đáo sống ... 0,64 Aa : 0,04 aa 13 Một quần thể giao phối trạng thái cân di truyền có 10000 cá thể Trong 100 cá thể có kiểu gen đồng hợp lặn aa số thể có kiểu gen dị hợp Aa quần thể là: A 1800 B 9900 C 8100...
 • 27
 • 200
 • 0

Tổng hợp đề thi trắc nghiệm môn tiếng anh - Đề số 08 ppt

Tổng hợp đề thi trắc nghiệm môn tiếng anh - Đề số 08 ppt
... person will think that you are not interested in what he or she is saying This of course, is not polite If you look down or to the side when you are talking, you may appear hiding something, that ... B C D 78 If I had money, I will buy a car A B C D 79 This is the place which I was born and grew up A B C D 80 She isn't old enough to done this job A B C D Ph n In the United States and Canada, ... walking slowly B slowly a walk C slow walk D to walking slow 44 "Couldn't we talk about this again?" "There's nothing left………………… A say B to say C to say it D saying it 45 He couldn't go far because...
 • 5
 • 129
 • 1

Đề thi thử vật lý : Bài giải-đề số 08 ppsx

Đề thi thử vật lý : Bài giải-đề số 08 ppsx
... Luyện thi mạng www.khoabang.com.vn Câu 8.2 Điện trở đoạn mạch X Rx = V1 60 = = 30W I Tổng trở ZAM X : Z AM = 60 = 60W Theo đề bài, hộp X chứa ... có : (SS )a ' = f sin a tga = f cos a cos a - Với góc a nhỏ : tga @ a cosa @ Đạo hàm (SS2)a nhỏ SS2 biến thi n chậm - Với góc a gần tới 90o cosa nhỏ tga lớn ịđạo hàm (SS ) 'a lớn SS biến thi n ... Theo đề UMB UAM lệch pha p/2 nghĩa : A.hoặc j = j - p p p p p p p 5p p = - = - j = j1 + = + = > (loại) 6 Trỷờng hợp b) bị loại j2 > p/2 cosj2 (= Ry/Zy) < vô lí Ry > Zy > Vậy j2 = p/6 < : đoạn...
 • 3
 • 105
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: chuyên đề số phức luyện thi đại họcchuyên đề số phức luyện thi đại học violetchuyên đề số phức luyện thi đại học 2012chuyên đề số phức luyện thi đại học file wordtuyển chọn 100 đề luyện thi đại học môn toán de so 3luyện thi đại học kit 2 môn tiếng anh đề số 14chuyên đề số phức luyện thi đại học 2014chuyên đề số phức luyện thi đại học 2013chuyên đề số phức luyện thi đại học 2015rèn luyện một số kỹ năng tự học cho học sinh nhằm tăng cường một bước nắm vững kiến thức và tập duyệt tìm tòi kiến thức mới thể hiện qua dạy học chủ đề hình học không giande on luyen thi tot nghiep thpt mon tieng anh 12 de so 1de luyen thi so 1 mon hoađề luyện thi tốt nghiệp thpt môn tiếng anh đề số 19de luyen thi tot nghiep thpt mon tieng anh de so 21tuyển chọn 100 đề luyện thi đại học môn toán de so 4chiến lược gây hứng thú cho học sinh thcs môn toánCATALOGLOGUE CỐP PHA FUVICọc chịu tải trọng dọc trục Plaxis 2Dbao cao phu gia thuc phamHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 3) HH SC GC KET CAU BE TONGHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 6) HH SC GC KET CAU MONGbài giảng Quản trị công nghệTuần 15 giáo án lớp 3 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhỨng dụng GIS đánh giá biến động sử dụng đất quận Cẩm Lệ thành phố đà nẵng giai đoạn 2010 2015bài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMThực trạng các tranh chấp hợp đồng tín dụng và kiến nghị giải pháp hạn chế tranh chấpbài tập trắc nghiệm mặt cầu, hình cầu và khối cầuThuyet dong hoc phan tu chat khiBài 12. Phân bón hoá họcBài 10. Bài thơ về tiểu đội xe không kínhTuần 15. MRVT: Các dân tộc. Luyện đặt câu có hình ảnh so sánhTuần 3. So sánh. Dấu chấmTuần 6. Ôn chữ hoa: D, ĐTuần 5. Người lính dũng cảmSKKN PP Graph trong dạy học Hóa học