Luyen de so 05

LUYỆN THI ĐẠI HỌC 2009-2010: ĐỀ SỐ 05

LUYỆN THI ĐẠI HỌC 2009-2010: ĐỀ SỐ 05
... động lý tưởng đạt giá trị cực đại A lượng điện trường mạch đạt cực đại B điện tích tụ điện không C lượng từ trường mạch không D hiệu điện hai tụ đạt giá trị cực đại Câu 15: Những dụng cụ ứng ... A B 0,6 A C 1/12 A D 20 A ` ` Trang 2/6 - Mã đề thi 209 Câu 24: Trong thí nghiệm thực hành đo bước sóng ánh sáng ta dùng nguồn Laze có tần số có cường độ lớn A độ sáng vân sáng tăng lên B ... điện từ dùng tụ C1 tần số dao động riêng mạch f1= Mhz Khi mắc thêm tụ C2 song song với C1 tần số dao động riêng mạch f= 2,4 Mhz Nếu mắc thêm tụ C nối tiếp với C1 tần số dao động riêng mạch...
 • 6
 • 171
 • 0

ĐỀ LUYỆN THI TỐT NGHIỆP THPT MÔN TIẾNG ANH 12 - ĐỀ SỐ 05 ppt

ĐỀ LUYỆN THI TỐT NGHIỆP THPT MÔN TIẾNG ANH 12 - ĐỀ SỐ 05 ppt
... surprise you, the same thing happens to us when we (36 another country People from various cultures handle many small daily things differently What a dull world it would be if this were not true! ... of books on happiness, you may prefer books which give step-by-step instructions on how to redecorate or enlarge a house Why have How-to books become so popular? Probably because life has become ... will be sure to get something you need B will not know how to help yourself in life C will become a man in life D needn’t think any more in the world Question 44: How-to books appear only because...
 • 4
 • 167
 • 5

Bộ đề ôn luyện thi đh môn hóa học ĐỀ SỐ 05 pptx

Bộ đề ôn luyện thi đh môn hóa học ĐỀ SỐ 05 pptx
... Na[Al(OH)4] Câu 21: Hai hiđrocacbon A B có công thức phân tử C6H6 A có mạch cacbon không nhánh A làm màu dung dịch nước brom dung dịch thuốc tím điều kiện thường B không tác dụng với dung dịch điều kiện ... nóng thu khí Y ; cho chất rắn X vào dung dịch HCl sau cho Cu vào thấy Cu tan có khí không màu bay lên hóa nâu không khí Nhiệt phân X điều kiện thích hợp thu oxit phi kim Vậy X chất sau A (NH4)2S ... 65,00% Câu 17: Đem để 11,2 gam Fe không khí, sau thời gian thu hỗn hợp gồm Fe oxit Hòa tan hoàn toàn hỗn hợp dung dịch H2SO4 đặc, nóng dư thu 3,36 lít khí SO2 (đktc) Số mol H2SO4 tham gia phản ứng...
 • 19
 • 166
 • 0

LUYỆN THI ĐẠI HỌC CAO ĐẲNG - ĐỀ SỐ 05 doc

LUYỆN THI ĐẠI HỌC CAO ĐẲNG - ĐỀ SỐ 05 doc
... summer-day c Fishing is my father’s favourite enjoyment on a hot, summer-day d Fishing is better than doing nothing on a hot- summer day 75 If I hadn’t had so much work to I would have gone to the ... more of things / want a Robots used slaves, therefore, people freeing them to more of the things they want b Robots would be used like slaves, therefore, free people can more of the things they ... summer-day c Fishing is my father’s favourite enjoyment on a hot, summer-day d Fishing is better than doing nothing on a hot- summer day 75 If I hadn’t had so much work to I would have gone to the...
 • 9
 • 219
 • 0

ĐỀ LUYỆN THI HSG MÔN: HÓA HỌC( CÓ ĐÁP ÁN) – ĐỀ SỐ 05 potx

ĐỀ LUYỆN THI HSG MÔN: HÓA HỌC( CÓ ĐÁP ÁN) – ĐỀ SỐ 05 potx
... 9, 1, 4, 15, Đáp án : (C) Bài : 15125 Cho phản ứng hoá học sau: Hệ số cân phản ứng là: Chọn đáp án A 4, 5, 2, B 4, 11, 2, C 4, 6, 2, D Đáp số khác Đáp án : (B) Bài : 15124 Cation cấu hình electron ... khác Đáp án : (A) Bài : 15121 Hai nguyên tố X, Y tạo ion tương ứng số electron Tổng số hạt (p, n, e) hai ion 70 Nguyên tố X, Y nguyên tố sau đây: Chọn đáp án A Na Ca B Na Fe C Al Na D Ca Cu Đáp ... nhóm –COOH Cho 1,335g M phản ứng vừa đủ với dung dịch HCl tạo 1,8825g muối M công thức cấu tạo sau đây: Chọn đáp án A B .(trang 109) C .(trang 109) D Kết khác Đáp án : (D) Bài : 15127 lọ...
 • 7
 • 212
 • 0

đề luyện thi hóa học cấp tốc, đề số 05

đề luyện thi hóa học cấp tốc, đề số 05
... fomic axit axetic Câu 25 Cho nguyên tử X, Y có tổng số hạt proton 38 Số hạt mang điện Y nhiều X 28 hạt Hãy chọn kết luận với tính chất hóa học X, Y A X, Y kim loại B X, Y phi kim C Y kim loại, ... Anken X có công thức phân tử C5H10 X đồng phân hình học Khi cho X tác dụng với KMnO4 nhiệt độ thấp thu chất hữu Y có công thức phân tử C5H12O2 Oxi hóa nhẹ Y CuO dư thu chất hữu Z Z phản ứng tráng ... mantozơ fructozơ C glucozơ fructozơ D mantozơ glucozơ Câu 23 Cho khí H2 dư qua hỗn hợp X gồm 0 ,05 mol CuO; 0 ,05 mol Fe3O4 Sau phản ứng hoàn toàn, cho toàn lượng chất rắn lại tan hoàn toàn dung dịch...
 • 4
 • 188
 • 0

Free luyện giải đề 2016 môn lý thầy lê tiến hà đề số 05

Free luyện giải đề 2016 môn lý thầy lê tiến hà đề số 05
... vị hạt nhân có số proton khác số nơtron Hạt nhân có kích thước nhỏ so với nguyên tử Khối lượng nguyên tử tập trung chủ yếu hạt nhân Trong hạt nhân nguyên tử, số proton số nơtron Số kết luận A ... cộng hưởng điện Tăng dần tần số dòng điện, thông số khác mạch giữ nguyên Kết luận sau đúng? A Điện áp hiệu dụng tụ điện tăng B Cường độ hiệu dụng dòng điện tăng C Hệ số công suất đoạn mạch giảm ... dụng cuộn cảm tăng Câu 11: Trong cấu tạo máy biến áp A số vòng dây thứ cấp phải nhiều số vòng dây sơ cấp B có cuộn dây C hai cuộn dây có số vòng D cuộn sơ cấp mắc vào nguồn điện, cuộn thứ cấp...
 • 9
 • 411
 • 2

ĐỀ THI TRẮC NGHIỆM MÔN: MẠNG CĂN BẢN Đề số 05

ĐỀ THI TRẮC NGHIỆM MÔN: MẠNG CĂN BẢN Đề số 05
... Câu 14 Máy A Máy B nối mạng với qua Hub có chung WORKGROUP ISPACE, máy A truy cập liệu mà máy B share do: a Địa IP máy A khác lớp mạng với địa IP máy B b Địa IP máy A lớp mạng địa IP máy B c Địa ... HostID ) mạng : a 196.10.8.33 → 196.10.8.64 b 196.10.8.33 → 196.10.8.63 c 196.10.8.33 → 196.10.8.62 d 196.10.8.33 → 196.10.8.61 Câu 28 Cho địa IP : 222.222.222.64 / 28, số bit NetID mạng : a ... Share this printer c Start / Programs/ Network connection / File / Properties / Sharing / Share this printer d Start / Programs / Printers and Faxes / File / Properties / Sharing / Share this...
 • 4
 • 3,138
 • 135

Đề thi thử đại học Toán 2010 Đề số 05

Đề thi thử đại học Toán 2010 Đề số 05
... (2), (3) ị + + Ê ỗ + + + + + ữ Ê (1 + 1) = x + yz y + xz z2 + xy ố x y z yz xz xy ứ Cõu V: ã T gi thit ị ỡ x + y + z2 = xyz ù Du "=" xy x = y = z x = y = z = 2 ù x = yz; y = xz; z = xy ợ II PHN ... b( y - 3) = (a2 + b2 0) Gi d1 = d (O, d ), d2 = d (I , d ) Trn S Tựng 2 (6 a - a - 3b)2 2 T gi thit, ta suy c: R1 - d1 = R2 - d2 d2 - d1 = 12 a2 + b2 - (-2 a - 3b)2 a2 + b2 = 12 ộb = b2 +...
 • 3
 • 195
 • 0

De thi thu dai hoc hoa hoc De so 05

De thi thu dai hoc hoa hoc De so 05
... dch HCl B dung dch H 2SO4 c núng C dung dch HNO3 D nc ct Cõu 23 Lu hunh cht no s cỏc hp cht sau: H2S, SO2 , SO3 , H 2SO4 va cú tớnh oxi húa va cú tớnh kh: A H2S B SO2 C SO3 D H 2SO4 Cõu 24 Dóy cht no ... c núng? A Au, C, HI, Fe2O3 B MgCO3, Fe, Cu, Al2O3 C SO2 , P2O5, Zn, NaOH D Mg, S, FeO, C Cõu 25 KMnO4 + FeSO4 + H 2SO4 Fe2 (SO4 )3 + K 2SO4 + MnSO4 + H2O H s ca cht oxi húa v cht kh phn ng trờn ln ... Mg2+, Na+, SO , CO , NO Mi dung dch ch cha mt loi anion v mt loi cation Cho bit ú l dung dch no? A BaSO4, Mg(NO3)2, Na2CO3 B Ba(NO3)2, MgSO4, Na2CO3 C Ba(NO3)2, MgCO3, Na 2SO4 D BaCO3, MgSO4, NaNO3...
 • 5
 • 182
 • 0

ĐỀ THI THỬ TUYỂN SINH ĐẠI HỌC NĂM 2013 Môn: Toán học ĐỀ SỐ 05 docx

ĐỀ THI THỬ TUYỂN SINH ĐẠI HỌC NĂM 2013 Môn: Toán học ĐỀ SỐ 05 docx
... phẳng   chứa trục Ox   cắt mặt cầu theo đường tròn có bán kính 21 Câu VIIb (1,0 điểm) Cho số phức z thỏa mãn điều kiện z  Tìm giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ A  1 z  1 z ...
 • 3
 • 127
 • 1

Thử sức kì 2-Toán 6-đề số 05

Thử sức kì 2-Toán 6-đề số 05
... Tính diện tích ruộng ? b )Số học sinh khối trường làm thi I vừa qua, số đạt điểm giỏi chiếm 50% tổng số bài, số loại chiếm tổng số lại 12 loại trung bình yếu Tính số học sinh khối trường ? ... = 9999999999  − − ÷ 2 6 − −1 = 9999999999 ( ) A= = Vậy A = THI THỬ KÌ II – MÔN TOÁN LỚP Thời gian làm bài: 90 phút ĐỀ SỐ 05 Bài 1: (3 điểm) Tính giá trị biểu thức sau: 12 a) A = −15(4 − 7) ... a) Tính số đo góc xOm yOm b) Gọi Ot tia đối tia Om So sánh hai góc xOt yOt ? c) Tia Ot có nằm hai tia Ox Oy không ? ? Bài 5: (0,5 điểm) Cho biểu thức: B = 32 32 32 + + + So sánh B với số 20.23...
 • 3
 • 146
 • 0

Xem thêm