Dap so luyen de so 03

ĐỀ LUYỆN THI HSG MÔN: HÓA HỌC( CÓ ĐÁP ÁN) – ĐỀ SỐ 03 pptx

ĐỀ LUYỆN THI HSG MÔN: HÓA HỌC( CÓ ĐÁP ÁN) – ĐỀ SỐ 03 pptx
... Este công thức phân tử là: Chọn đáp án A B C D Kết khác Bài : 15084 Giữa saccarozơ glucozơ đặc điểm giống nhau: Chọn đáp án A Đều lấy từ củ cải đường B Đều biệt danh “huyết ngọt” C Đều ... 15079 Anion cation cấu hình electron tương tự Điều kết luận sau đúng: Chọn đáp án A Số proton hạt nhân nguyên tử M N B Số electron lớp vỏ nguyên tử M nhiều lớp vỏ nguyên tử N C Số electron lớp ... X Y 1, tổng số electron ion công thức sau đây: Chọn đáp án 32 Công thức phân tử M A B C D Bài : 15076 Nguyên tử khối trung bình Bo 10,812 Mỗi 94 nguyên tử nguyên tử ? Chọn đáp án A 405...
 • 7
 • 222
 • 0

De on so 03(ST có dap an)

De on so 03(ST có dap an)
... Hydrocacbon A tác dụng đủ với dd chứa 0,2 mol brôm, 34,6 g dẫn xuất chứa brôm Từ A, điều chế trực tiếp được: A etylenglicol B andehyt axetic C axeton D axit axetic 28: Khi cho ankan X (trong phân tử ... 3-metylpentan 29: Hỗn hợp gồm hiđrocacbon X oxy tỉ lệ số mol tương ứng 1:10 Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp thu hỗn hợp khí Y Cho Y qua dung dịch H 2SO4 đặc, thu hỗn hợp khí Z tỉ khối hiđro 19 Công thức ... vo dung dịch CuSO4 dư, phản ứng xong thu 12,8g chất rắn.Vậy % Cu đầu là: A 46,7% B 33,33% C 50% D 53,3% 49: Muối A công thức C3H10O2N2 tác dụng đủ NaOH thu muối B amin bậc số cấu tạo :...
 • 3
 • 158
 • 0

LUYỆN THI ĐẠI HỌC 2009-2010: ĐỀ SỐ 03

LUYỆN THI ĐẠI HỌC 2009-2010: ĐỀ SỐ 03
... tích tụ điện biến thi n điều hòa với chu kì T lượng điện trường tụ điện : A Biến thi n tuần hoàn với chu kỳ T/2 Biến thi n với chu kỳ 2T B C Không biến thi n theo thời gian D Biến thi n điều hòa ... tần số 10Hz lệch pha π /2(rad) D lệch pha π /6(rad) có chu kì 0,5s Một chất điểm dđđh có phương trình x= 5cos( π t + π /4) (cm,s) Dao động có B biên độ 0,05cm chu kì 0,2s D tần số 2,5Hz tần số ... âm lan truyền không khí với vận tốc 350m/s có bước sóng 70cm Tần số sóng là: A f = 5. 103 Hz B f = 50 Hz C f = 5.10 Hz D f = 2. 103 Hz C©u 39 : Một biến trở mắc nối tiếp với tụ điện có điện dung...
 • 6
 • 193
 • 0

Gián án Đề thi số 03đáp án

Gián án Đề thi số 03 và đáp án
... = x=2  lim y = −∞; lim y = +∞ x →+∞ 0,25 x →−∞ Lập bảng biến thi n Kết luận: ĐB, NB, Cực trị Tâm đối xứng, vẽ đồ thi 2) Viết phương trình tiếp tuyến (1 điểm) Từ gt suy tiếp ... −2 ≤ x <   ĐK:  x ≠   *Nếu: −2 ≤ x < thi : 0,25 x + − − x < 0; − 2x > 1  ⇒ Bpt đã cho đúng Vậy ∀x ∈  −2; ÷ đều là nghiệm 2  < x < thi : x + − − x > 0; − x > 2 Bpt ⇔ − x ≤ x + ... ĐÁP ÁN ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI CẤP TRƯỜNG NĂM HỌC 2010-2011 Môn: Toán – Khối 12 (Người soạn: Phạm Thu...
 • 6
 • 167
 • 0

Tài liệu ĐÁP ÁN ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC SỐ 03 MÔN: HÓA HỌC docx

Tài liệu ĐÁP ÁN ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC SỐ 03 MÔN: HÓA HỌC docx
... Hocmai.vn – Ngôi trường chung học trò Việt Tổng đài tư vấn: 1900 58-58-12 - Trang | - Khóa học LTĐH đảm bảo môn Hóa học – Thầy Ngọc Đề thi thử đại học số 03 Câu 51: Cho cặp oxi hóa – khử: Fe2+/Fe, Mg2+/Mg, ... là: Hocmai.vn – Ngôi trường chung học trò Việt Tổng đài tư vấn: 1900 58-58-12 - Trang | - Khóa học LTĐH đảm bảo môn Hóa học – Thầy Ngọc Đề thi thử đại học số 03 A 12,4 gam B 6,2 gam C 15,4 gam ... kg Hocmai.vn – Ngôi trường chung học trò Việt Tổng đài tư vấn: 1900 58-58-12 - Trang | - Khóa học LTĐH đảm bảo môn Hóa học – Thầy Ngọc Đề thi thử đại học số 03 Câu 38: Hỗn hợp A gồm 0,1 mol etylenglicol...
 • 5
 • 669
 • 8

Tài liệu Đề tự luyện thi thử đại học số 03 môn toán doc

Tài liệu Đề tự luyện thi thử đại học số 03 môn toán doc
... Khóa h c Luy n ñ thi ñ i h c môn Toán – Th y Phan Huy Kh i ð thi t luy n s 03 ñư ng tròn có chu vi b ng 8π Khi ñó ch ng minh m t c u (S) ti p...
 • 2
 • 156
 • 1

ĐỀ ĐÁP ÁN KIỂM TRA HK2 VĂN 8 SỐ 03

ĐỀ ĐÁP ÁN KIỂM TRA HK2 VĂN 8 SỐ 03
... hiãûn sáu sàõc niãưn tỉû ho dán täüc ca âáút nỉåïc Âải Viãût Hy chỉïng minh âiãưu âọ qua vàn bn.”Nỉåïc Âải Viãût ta” (Trêch “Bçnh Ngä Âải Cạo” ) Âạp ạn Män :Ngỉỵ vàn Låïp :8 Pháưn I.Tràõc nghiãûm ... I.1C; 2A; 3B: 4C; 5B; 6D; 7D; 8C; 9C; 10B II Cáu 1:Tỉ tỉåíng, quan âiãøm, ch trỉång Cáu 2:Khạch quan ,xạc thỉûc ,hỉỵu êch Pháưn II.Tỉû lûn Cáu 1.u cáưu hc sinh phán têch âỉåüc hai (mäùi âiãøm) ... âiãøm Biãút cạch âỉa dáùn chỉïng v phán têch âỉåüc dáùn chỉïng Bi viãút cọ sỉû liãn kãút chàût ch giỉỵa cạc pháưn cạc âoản b.Vãư kiãún thỉïc : 1:Lng tỉû ho dán täüc cn thãø hiãûn qua sỉû khàóng...
 • 5
 • 191
 • 0

ĐỀ - ĐÁP ÁN LUYỆN THI CẤP TỐC ĐH MÔN LÝ 2010 SỐ 2

ĐỀ - ĐÁP ÁN LUYỆN THI CẤP TỐC ĐH MÔN LÝ 2010 SỐ 2
... C 12 lần D 4,5 lần Câu 22 : Cho phản ứng hạt nhân: p 3+ Li → 2 + 17, 3MeV Khi tạo thành ñược 1g Hêli lượng tỏa từ phản ứng bao nhiêu? Cho NA = 6, 023 .1 023 mol-1 A 13, 02. 1 023 MeV B 26 ,04.1 023 MeV ... nhân có khối lượng m = 5,0675.1 0 -2 7kg ñang chuyển ñộng với ñộng 4,78MeV ðộng lượng hạt nhân A 2, 4.1 0 -2 0kg.m/s B 3,875.1 0 -2 0kg.m/s C 8,8.1 0 -2 0kg.m/s D 7,75.1 0 -2 0kg.m/s Câu 34: Một lắc lò xo ngang ... x1= A /2 theo chiều (- ) đến điểm N có li độ x2 = - A /2 lần thứ 1/30s Tần số dao động vật A: 5Hz B: 10Hz C π Hz D 10 π Hz Câu 52: Một mạch R,L,C mắc nối tiếp R = 120 Ω , L = 2/ π H C = 2. 10 - 4/...
 • 8
 • 153
 • 0

ĐỀ LUYỆN THI TỐT NGHIỆP THPT MÔN TIẾNG ANH 12 - ĐỀ SỐ 03 ppsx

ĐỀ LUYỆN THI TỐT NGHIỆP THPT MÔN TIẾNG ANH 12 - ĐỀ SỐ 03 ppsx
... facilities - swimming pools, tennis courts, tracks, and stadiums - with the public Often the students themselves organize and support school activities and raise money through car washes, baby-sitting, ... we to buy at this time A B C D 49 He stopped to smoke because cigarettes are harmful to his health A B 50 Had I heard the news last night, I would tell you about it A B C D -The end ... dependent B lonely C alone D single 35 A expensive B saving C comfortable D modern QUESTIONS 3 6-4 0: Read the following passage carefully and answer the questions that follow Like schools in Britain...
 • 4
 • 128
 • 1

ĐỀ TỰ LUYỆN THI ĐẠI HỌC SỐ 03 MÔN: TOÁN pptx

ĐỀ TỰ LUYỆN THI ĐẠI HỌC SỐ 03 MÔN: TOÁN pptx
... Khóa học Luyện đề thi đại học môn Toán – Thầy Phan Huy Khải Đề thi tự luyện số 03 n 1  Câu VII.a (1 điểm) Biết khai triển  x +  tổng hệ số hai số hạng 24 x  Chứng minh tổng hệ số lũy ... tổng hệ số hai số hạng 24 x  Chứng minh tổng hệ số lũy thừa bậc nguyên dương x số phương B Phần dành cho thí sinh học theo chương trình phân ban: Câu VI.b (2 điểm) Cho điểm M (3;1) Viết phương ... minh rằng: 1 1 2 n +1 − n Cn + Cn + Cn + + Cn = , n số nguyên dương 3n + 3n + Giáo viên : Phan Huy Khải Nguồn Hocmai.vn – Ngôi trường chung học trò Việt Tổng đài tư vấn: 1900 58-58-12 : Hocmai.vn...
 • 2
 • 134
 • 0

Xem thêm