de kiem tra hay (12)

DE KIEM TRA ANH 12-HAY

DE KIEM TRA ANH 12-HAY
... that they not feel indebted, and those feelings should be respected In most American restaurants, the waiter or waitress's tip is not added to the bill If the service was adequate, it is customary ... âm khác với từ lại: A basic B preserve C design D physical Câu 25: Chọn từ có trọng âm nhấn vào âm tiết có vị trí khác với từ lại: A invention B forget C decoration D pollution Câu 26: Chọn từ ... lifetime ………………………… A laser treatment B delicate bone C nerves D abnormalities Câu 18: He was offered the job _ he had no experience A even though B despite C while D however Câu 19: Where would...
 • 4
 • 166
 • 0

De kiem tra lop 12- on tot nghiep-rat hay

De kiem tra lop 12- on tot nghiep-rat hay
... D NO2 + NaOH (dư) Câu 23 Trong nước tự nhiên thường có lẫn lượng nhỏ muối Ca(NO 3)2, Mg(NO3)2, Ca(HCO3)2, Mg(HCO3)2 Có thể dùng dung dịch sau để loại đồng thời cation muối khỏi nước? A Dung dịch ... Cu=64, Fe=56, Ag=108, Zn=65, Al=27, Au=197 ,Sr=88, Pb=207) HS không SD bảng HTTH tài liệu khác MaDe MaDe ... MaDe A NaOH, NaHCO3, Na2CO3, CO2 B NaOH, Na2CO3, NaHCO3, CO2 C KOH, KHCO3, CO2, K2CO3 D NaOH, Na2CO3,...
 • 4
 • 172
 • 0

de kiem tra lop 12, lan 2 cuc hay

de kiem tra lop 12, lan 2 cuc hay
... Cu=64) A 36,8% 63 ,2% B 63 ,2% 36,8% C 25 % 75% D 75% 25 % Câu 21 :Có thể dùng hoá chất để phân biệt Fe2O3 Fe3O4 Hoá chất là: A HCl loãng B HCl đặc C H2SO4 loãng D HNO3 loãng Câu 22 :Cho tan hoàn toàn ... cân thuận nghịch:  → 2CrO 42- + 2H+ ¬  Cr2O 72- + H2O  Hãy chọn phát biểu đúng: A dung dịch có màu da cam môi trường bazơ B ion CrO 42- bền môi trường axit C ion Cr2O 72- bền môi trường bazơ ... [Ar]3d94s2 Câu 27 : Cho Cu tác dụng với dung dịch hỗn hợp gồm NaNO3 H2SO4 loãng giải phóng khí sau đây? A NO2 B NO C N2O D NH3 Câu 28 : Hai kim loại phản ứng với dung dịch Cu(NO3 )2 giải phóng kim...
 • 3
 • 170
 • 0

Đề kiểm tra Văn 12

Đề kiểm tra Văn 12
... B 1947 C 1948 D 1949 Câu 9: Đề trắc nghiệm văn 12 Câu 1: “ Hồn thơ gắn bó đến mức máu thòt với quê hương Kinh Bắc, với cảnh vật người, với giá trò văn hoá cổ truyền hàng ngàn đời cha ... bệnh hoạn không quản ngại” A Quy nạp B Vấn đáp C Phản đề D So sánh Câu 10: Cách mở bài: “đưa ý trái ngược với ý đề lấy làm cớ chuyển sang vấn đề cần nghò luận”, cách : A Diễn dòch B Tương liên C ... tưởng Câu 8: Nền văn học mang tính sâu sắc nên đúc kết miêu tả giá trò cao đẹp nhân dân anh hùng A Dân tộc B Nhân đạo C Nhân dân D Hiện thực Câu 9: Xác đònh cách luận chứng đoạn văn sau: “ Trung...
 • 4
 • 218
 • 0

đề kiểm tra lớp 12 cbhọc kỳ 1

đề kiểm tra lớp 12 cbhọc kỳ 1
... 1 * Thiªn nhiªn nhiƯt ®íi Èm giã mïa biĨu hiƯn qua c¸c thµnh phÇn ®Êt, sinh vËt: 1, 0 + §Êt: Qu¸ tr×nh Feralit lµ qu¸ tr×nh h×nh thµnh ®Êt ... ta bøc x¹ 1, 0 mỈt trêi vµ ®é Èm phong phó - Cã sù xt hiƯn c¸c thµnh phÇn ¸ nhiƯt ®íi vµ «n ®íi nói cao sù ph©n ho¸ cđa khÝ hËu theo ®é cao a) Khu vực đồi núi: (2.5 điểm) Thuận lợi: (1. 5 điểm) ... thành phố, khu công nghiệp, hải cảng hoạt động dòch vụ, thương mại, buôn bán, quan hệ với nước 1, 5 1, 0 ...
 • 4
 • 234
 • 3

De kiem tra hoa 12 thang 10 - CB

De kiem tra hoa 12 thang 10 - CB
... b 10, 8 g c 32,4 g d 21,6 g 21/ Trong nhận xét đây, nhận xét đúng? a Tất cacbohiđrat có công thức chung Cn(H2O)m b Phân tử cacbohiđrat có nguyên tử cacbon c Tất chất có công thức Cn(H2O)m cacbohiđrat ... d Fructozơ ĐÁP ÁN KIỂM TRA HOÁ HỌC 12 CƠ BẢN – THÁNG 10 ¤ Đáp án đề thi: 001 1[ 1]c 2[ 1]b 3[ 1]a 4[ 1]d 5[ 1]d 6[ 1]d 7[ 1]c 8[ 1]d 9[ 1]d 17[ 1]d 25[ 1]d 10[ 1]d 18[ 1]a 26[ 1]d ... saccarozơ a Đường kính b Đường phèn c Mật mía d Mật ong 18/ Công thức phân tử saccarozơ a C12H22O11 b C6H12O6 c (C6H10O5)n d CH3COOC2H5 19/ Khi thuỷ phân saccarozơ, thu 270 gam hỗn hợp glucozơ fructozơ...
 • 3
 • 317
 • 8

đề kiểm tra hóa 12 kimloại I,II,IIIA

đề kiểm tra hóa 12 kimloại I,II,IIIA
... câu 10 11 12 15 16 17 18 19 20 21 22 A B C D Đề 401 trang 25 Sở GD & ĐT Bình Thuận Trường THPT BC Chu Văn An ĐỀ KIỂM TRA HÓA 12 Họ tên: Lớp : 12A (Thời gian 45 phút) ĐỀ 402 Đề gồm 25 câu ... câu A B C 10 11 12 15 16 17 18 19 20 21 22 25 D Đề 402 trang Sở GD & ĐT Bình Thuận Trường THPT BC Chu Văn An ĐỀ KIỂM TRA HÓA 12 Họ tên: Lớp : 12A (Thời gian 45 phút) ĐỀ 403 Đề gồm 25 câu ... câu A B C 10 11 12 15 16 17 18 19 20 21 22 25 D Đề 403 trang Sở GD & ĐT Bình Thuận Trường THPT BC Chu Văn An ĐỀ KIỂM TRA HÓA 12 (Thời gian 45 phút) Họ tên: Lớp : 12A ĐỀ 404 Đề gồm 25 câu...
 • 10
 • 259
 • 5

kiem tra sư 12

dê kiem tra sư 12
... 5/1930, nớc có 50 đấu tranh nông dân, 20 đấu tranh công nhân, đấu tranh học sinh dân nghèo thành thị B) Riêng tháng 5/1930 nớc có 30 đấu tranh nông dân, 40 đấu tranh công nhân đấu tranh học sinh dân ... 5/1930 nớc có 34 đấu tranh nông dân, 16 đấu tranh công nhân đấu tranh học sinh dân nghèo thành thị D) Riêng tháng 5/1930 nớc có 16 đấu tranh nông dân, 34 đấu tranh công nhân đấu tranh học sinh dân ... Riềng bãi công B) Ngày 1/5/1930, 3000 nông dân huyện Thanh Chơng dậy phá đồn điền Trí Viễn C) Ngày 12/ 9/1930, hai vạn nông dân Hng Nguyên, Nam Đàn, Nghệ An dậy biểu tình D) Tất kiện Đáp án -D Câu...
 • 3
 • 202
 • 0

đề kiểm tra hóa 12

đề kiểm tra hóa 12
... Fe phản ứng B lợng axit phản ứng C màu khí tạo thành D màu dung dịch sau phản ứng Câu 27 Cho 1 ,12 gam bột Fe tác dụng hết với 50 ml dung dịch AgNO31M, sau phản ứng thu đợc dung dịch X Thành phần ... dịch X dung dịch chất chất sau: A NaHCO3 B NH4NO3 C NH4HCO3 D (NH4)2S **** Đáp án C 11 B 21 C B 12 C 22 A D 13 D 23 C A 14 A 24 A D 15 C 25 B A 16 B 26 D C 17 D 27 C B 18 A 28 B C 19 B 29 A 10...
 • 2
 • 283
 • 11

Đề kiểm tra lớp 12 tiết 57, THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm, ĐắcLắc

Đề kiểm tra lớp 12 tiết 57, THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm, ĐắcLắc
... NaHCO3, Na2CO3 C NaOH; Na2CO3; NaHCO3 D NaHCO3; Na2CO3; NaOH - HẾT Kiểm tra tiết 57 môn Hoá - lớp 12 đề thi 123 -Trang 2/2 ... Cho V lit CO2(đkc) vào 200 ml dung dịch Ca(OH)2 1M thu 10 gam kết tủa Giá trị V A 4,48 lit B 1 ,12 lit 2,24 lit C 10,08 lit D 2,24 lit 6,72 lit Câu 16: Kim loại Al không phản ứng hết với chất ... phản ứng xảy hoàn toàn khối lượng chất rắn thu A 21,6 gam B 44,2 gam C 37,8 gam D 42,6 gam Câu 12: Cặp chứa hai chất có khả làm mềm nước cứng tạm thời? A NaHCO3, Na2CO3 B Na2CO3, Ca(OH)2 C HCl,...
 • 2
 • 248
 • 1

đề kiểm tra TN 12

đề kiểm tra TN 12
... -> 12/ 4/1945 B Từ -> 12/ 3/1945 C Từ -> 12/ 2/1945 D Từ -> 12/ 5/1945 19 Đầu năm 1945, vấn đề cần giải phe đồng minh A Thực chế độ quân quản nước phát xítbại trận B Nhanh chóng kết thúc chiến tranh ... chiến tranh , chạy đua vũ trang làm cho nhân loại " luôn tình trạng chiến tranh thực " sách đu đưa bên miệng hố chiến tranh" A Dùng sức mạnh quân để đe dọa đối phương B Chưa gây chiến tranh dùnh ... quản nước phát xítbại trận 37 Hội nghò Ianta diễn thời gian A Từ -> 12/ 3/1945 B Từ -> 12/ 4/1945 C Từ -> 12/ 5/1945 D Từ -> 12/ 2/1945 38 Tổng thư kí liên hiệp quốc : Đại hội đồng bầu theo giới...
 • 12
 • 322
 • 3

Đề kiểm tra lý 12 chuyển động thẳng đều

Đề kiểm tra lý 12 chuyển động thẳng đều
... với chuyển động phần chu kỳ D kích thích lại dao động sau dao động bị tắt dần P2 Nhận xét sau không đúng? A Dao động tắt dần nhanh lực cản môi trờng lớn B Dao động trì có chu kỳ chu kỳ dao động ... Nêu cách vẽ đồ thị dao động điều hoà C/ Bài giảng: Bài - tr sGK Trợ giúp thầy Hoạt động trò Tg Hoạt động trò Tg Hoạt động trò Tg Hoạt động trò Tg Hoạt động trò Tg Hoạt động trò Tg Bài - tr sGK ... Nêu cách vẽ đồ thị dao động điều hoà C/ Bài giảng: Bài - tr sGK Trợ giúp thầy Hoạt động trò Tg Hoạt động trò Tg Hoạt động trò Tg Hoạt động trò Tg Hoạt động trò Tg Hoạt động trò Tg Bài - tr sGK...
 • 40
 • 232
 • 2

Xem thêm

Từ khóa: MỘT số GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ CỒNG tác GIÁO dục học SINH cá BIỆT ở TRƯỜNG TRUNG học PHỔ THÔNG101 bài TEST IELTS LISTENING 2Bài Giảng thuế mới nhất của tổng cục thuế tổng hợp toàn bộ thông tư, quy định về pháp luật thuế đến hiện tạiVai trò của giáo viên chủ nhiệm trong giáo dục đạo đức của học sinhVận dụng phương pháp dạy học tích cực vào giảng dạy môn GDCD ở trường THPT quan sơnLiên hệ thực tiễn trong giảng dạy bài 6 công dân với các quyền tự do cơ bản (GDCD lớp 12)Điều kiện được mang thai hộ vì mục đích nhân đạoPhương pháo tích hợp nội dung giáo dục sức khỏe sinh sản vào hoạt động ngoại khóa cho nữ sinh trường THPT bắc sơnSử dụng chuyện kể, thơ, tục ngữ, kết hợp với các phương pháp dạy học tích cực vào dạy bài 13 công dân với cộng đồng, sách GDCD 10 nhằm nâng cao hứng thú học tập cho học sinhMÔ HÌNH PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN MỚI TRONG THẾ KỶ 21 CÔNG CỤ CHO CÁC NƯỚC ĐANG PHÁT TRIỂNXU HƢỚNG NGHIÊN CỨU VÀ ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ SẤY NÔNG THỦY SẢN TRÊN CƠ SỞ SỐ LIỆU SÁNG CHẾ QUỐC TẾĐIỀU TRA YÊU CẦU ĐÀO TẠO CHUYÊN NGÀNH KỸ THUẬT ĐIỆN, CẢI TIẾN CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO ĐÁP ỨNG YÊU CẦU PHÁT TRIỂN VÙNG ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONGTích hợp giáo dục kỹ năng sống vào giảng dạy phần thứ hai công dân với đạo đức trong chương trình GDCD lớp 10Giáo dục kĩ năng phòng chống xâm hại tình dục cho các em nữ sinh lớp 10 trường THPT bắc sơn thông qua buổi thảo luận ngoại khóaGiáo dục kĩ năng sống cho học sinh lớp 10 THPT qua các hoạt động ngoại khóa vật líKinh nghiệm dạy hiệu quả tài liệu an toàn giao thông cho nụ cười ngày mai ở trường THPT cẩm thủy 2Kinh nghiệm giáo dục kĩ năng ứng phó tích cực với lũ lụt cho học sinh trong giảng dạy bài thường thức phòng tránh một số loại bom đạn và thiên tai (GDQP an ninh lớp 10)Ảnh hưởng đô thị hóa đến đất nông nghiệp và đời sống người dân trên địa bàn thành phố cẩm phả, tỉnh quảng ninh giai đoạn 2011 – 2015Nghiên cứu sự biến động giá đất ở đô thị tại thành phố cẩm phả, tỉnh quảng ninh giai đoạn 2013 2015Đánh giá thực trạng công tác giải phóng mặt bằng một số dự án trên địa phường quang hanh, thành phố cẩm phả, tỉnh quảng ninh