de kiem tra hay (1)

de kiem tra hay so 1

de kiem tra hay so 1
... ngun tử Câu 16 : Cho 18 ,4 gam hỗn hợp muối MgCO CaCO3 tác dụng với dung dịch HCl dư thu 4,48 lít CO2 (đktc) Khối lượng muối tạo dung dịch A 20,4 gam B 30 .1 gam C 21, 2 gam D 20,6 gam Câu 17 : Có chất ... Ca(OH)2 Câu 18 : Có dung dịch KNO3 , Cu(NO3)2 , FeCl3 , AlCl3 , NH4Cl Chỉ dùng hố chất sau để nhận biết dung dịch ? A Dung dịch HCl B dung dịch AgNO3 C Dung dịch NaOH dư D Dung dịch Na 2SO4 Câu 19 : Cho ... Na 2SO4 Câu 19 : Cho 32,04 gam AlCl3 vào 500 ml dung dịch NaOH 1, 6 M sau phản ứng xong thu thu gam kết tủa? A 6,24 gam B 18 ,72gam C 4,68 gam D 12 ,48 gam Câu 20: Muốn bảo quản kim loại kiềm, người ta...
 • 4
 • 89
 • 1

DE KIEM TRA KI 1(2008-2009).doc

DE KIEM TRA KI 1(2008-2009).doc
... : A tụ điện, tranzito, điện trở B tụ điện, tranzito, điện trở C tụ điện, tranzito, điện trở D tụ điện, tranzito, điện trở Sở Giáo Dục Đào Tạo Long An Trường THPT Đức Huệ ĐỀ KI M TRA HỌC KÌ I ... tranzito D Tranzito,tirixto 37 Linh ki n điện tử có điện cựcA1, A2, G: A Triac B Tranzito C Diac D Tirixto 38 1nF F ? A 106 B 10-6 C 103 D 10-9 39 Linh ki n điện tử có lớp tiếp giáp: A Tranzito ... Kết khác D 5100 40 Linh ki n tích cực là: A Tụ điện, IC B Điện trở, triac C Tranzito,tirixto D Cuộn cảm, tranzito Sở Giáo Dục Đào Tạo Long An Trường THPT Đức Huệ ĐỀ KI M TRA HỌC KÌ I NĂM HỌC 2008-2009...
 • 10
 • 211
 • 1

de kiem tra ki 1

de kiem tra ki 1
... ( ) 7 Câu2 tìm x biết(3đ) a) 20-x =13 b) x =10 0 c) 11 x+ = 12 Câu (1, 5đ) lớp cố 52 học sinh bao gồm loại giỏi , , trung bình số học sinh trung bình chiếm 13 số học sinh lớp số học sinh học ... Tính số học sinh giỏi lớp Câu (1, 5đ )cho gốc xOy=90o vẽ tia phân giác Oz góc xOy Vẽ tia phân giác Om góc xOz tính số đo góc xOz sốđo góc mOz câu (2đ) 1 1 1 tổng 1. 2 + 2.3 + 3.4 + + 2008.2009...
 • 2
 • 191
 • 0

De Kiem tra HK 1

De Kiem tra HK 1
... : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 đáp án chấm (Dành cho giám khảo) Môn : sinh 11 học kỵ i Đề số : 01 02 ... khảo) Môn : sinh 11 học kỵ i Đề số : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 ... B C D Câu 15 : A Câu 16 : A Câu 17 : A C Câu 18 : A Câu 19 : A Câu 20 : A C Câu 21 : A B C D Câu 22 : A C Câu 23 : A Câu 24 : A C Câu 25 : A...
 • 6
 • 225
 • 0

Đề kiểm tra lần 1 (Đại số 10)

Đề kiểm tra lần 1 (Đại số 10)
... ứng với phơng án trả lời Cách tô : 01 02 03 04 05 06 phiếu soi - đáp án (Dành cho giám khảo) Môn : Đại số 10 Đề số : 01 02 03 04 05 06 Cõu 1: im a) D = R\{3} (1 ) Cõu 2: im b 25 = ; = Ta cú (0,5 ... H v tờn: Lp: Phiếu trả lời câu hỏi Môn Đại số 10 (Đề số 1) Lu ý: - Thí sinh dùng bút tô kín ô tròn mục số báo danh mã đề thi trớc làm Cách tô sai: - Đối với câu trắc nghiệm, ... 5; + )\{2} (1 ) I (0,5 ) 25 nh I ; ữ A f( = -x2+x+6 x) C B Trc i xng x = (0,25) Giao im vi trc tung A(0; 6) (0,25 ) Giao im vi trc honh B(2; 0) v C(3; 0) (0,5 ) th: V c th (1 ) Cõu 3: im...
 • 3
 • 426
 • 1

Đề kiểm tra chương 1

Đề kiểm tra chương 1
... Lun 1. a 4.25-3.8 = 10 0-24 = 76 (1) 1. b 28.(76 +15 +9) = 28 .10 0 = 2800 (1) 1. c 16 .5- [13 1-92] = 16 .5- [13 1- 81] = 16 .5-50 = 80-50=30 (1) 2.a 9.x+2 = 60:3 (1) 9.x+2 = 20 9.x = 20-2 9.x = 18 x = 18 :9 ... 9.x+2 = 60:3 (1) 9.x+2 = 20 9.x = 20-2 9.x = 18 x = 18 :9 x =2 2.b 26-x = 75- 71 (1) 26-x = x = 26-4 x = 21 x 2.c = 42 (1) x=2 ...
 • 3
 • 353
 • 0

Đề kiểm tra 15'' - 1 tiết học kỳ 1 lớp 6

Đề kiểm tra 15'' - 1 tiết học kỳ 1 lớp 6
... tên: Lớp: A Điểm Kiểm tra: Số học Thời gian: 15 Lời phê cô giáo Đề 0 811 5: Họ tên: Lớp: A Điểm Kiểm tra: Số học Thời gian: 15 Lời phê cô giáo Đề 0 811 5: Họ tên: Lớp: 6A Điểm Kiểm tra: Số học ... phần tử B 14 phần tử C 13 phần tử D 27 phần tử 2/ Cho tập hợp D = {14 ;15 ; 16 } Điền kí hiệu thích hợp: ; = vào ô trống { 16 } a) {15 ; 16 } D b) D {14 ; 16 ;15 } c) 16 D d) D {4;5 ;6} Viết tất tập hợp tập ... - 16 :22 b) 14 49 - { [ ( 2 16 + 18 4 ) : 8] 9} Câu3(3 điểm) Tìm số tự nhiên x biết a) x- 18 :2 = b) 2x 13 8 = 23 32 Câu4 (1 iểm) Không dùng máy tính, so sánh: A = 20 06. 20 06 B = 2007 2005 Câu 5:(1...
 • 24
 • 432
 • 2

De kiem tra thang 1

De kiem tra thang 1
... bác , ông bị mù.Thậm chí tờng chắn kia, ông chẳng nhìn thấy Có thể ông muốn làm cho bác vui thôi! 1/ Vì hai ngời đàn ông nằm viện không đợc phép khỏi phòng? 2/ Ngời nằm giờng cạnh cửa sổ miêu...
 • 5
 • 217
 • 0

Đề kiểm tra nghề 1 tiết LT

Đề kiểm tra nghề 1 tiết LT
... -Hướng dẫn chấm: Câu Đáp Án B A D A D D A D B 10 D 11 C 12 C 13 B 14 D 15 C Xét Duyệt : Ngày 04 /10 /2008 TT Vũ Thị Bích Ngọc Trang 2/2 - Mã đề thi 17 9 ... Folder C Click chuột phải - > New, sau chọn Folder D Click chuột trái -> New, sau chọn Folder Câu 13 : Khi làm việc vơi Windows, muốn khôi phục lại đối tượng xóa Recycle Bin, ta thực hiện: A Chọn ... chọn File – Restore C Chọn đối tượng, chọn File - Send To D Chọn đối tượng, chọn File - Open Câu 14 : Để mở ứng dụng lựa chọn ? A Click chột trái vào ứng dụng cần mở B Click chuột phải vào ứng dụng...
 • 2
 • 479
 • 6

de kiem tra so 1

de kiem tra so 1
... Tổng số: 0,5 II Re ading 2,5 5 0,5 2,5 III Language 10 focus 0,25 IV Writing Tổng số: 10 10 2,5 0,5 10 2,5 Đáp án hớng dẫn chấm 5 2,5 25 2,5 10 I Listening Tổng số 2,5 điểm Mỗi câu đợc 0,5 điểm ... class 6A7 There are fifty-five students in my class It is a big class in my school NHểM TC GI: Nguyn Quc Tun o Ngc Lc Vin CL - CTGD Vin CL - CTGD T: 0 912 144655 T: 0 912 283804 ... live? What are these ? How old are you ? How are you ? How many students are there in your class? what is that ? Is this your desk ? 10 Who is this ? b A Hes forty B My name is Long C There are fifty...
 • 4
 • 153
 • 0

Đề kiểm tra chương 1-Mã 897

Đề kiểm tra chương 1-Mã 897
... gia tốc tiếp tuyến mà gia tốc hướng tâm D có gia tốc hướng tâm mà gia tốc tiếp tuyến Trang 2/3 - Mã đề thi 897 Câu 24: Một cứng mảnh chiều dài 1m có khối lượng không đáng kể quay xung quanh trục ... rad/s2 B 4,7 rad/s2 C 1,5 rad/s2 D 9,4 rad/s2 - - HẾT Trang 3/3 - Mã đề thi 897 ... kg.m2/s B 0,2262 kg.m2/s C 0,2827 kg.m2/s D 0,5656 kg.m2/s Câu 29: Một mảnh đồng chất tiết diện đều, khối lượng m, chiều dài l, quay xung quanh trục nằm ngang qua đầu vuông góc với Bỏ qua ma sát...
 • 3
 • 316
 • 2

Đề kiểm tra chương 1-mã 904

Đề kiểm tra chương 1-mã 904
... quạt cách trục quay cánh quạt đoạn 15 cm A 2240 m/s B 1680 m/s C 22,4 m/s D 16,8 m/s Trang 2/3 - Mã đề thi 904 Câu 23: Một ôtô vào khúc đường lượn tròn để chuyển hướng Bán kính đường lượn 100m, ... rad/s2 B 4,7 rad/s2 C 9,4 rad/s2 D 1,5 rad/s2 - - HẾT Trang 3/3 - Mã đề thi 904 ...
 • 3
 • 205
 • 0

Xem thêm