TỔNG ôn tập lí THUYẾT VL 12 (1)

TỔNG ôn tập THUYẾT vật lý 12

TỔNG ôn tập lí THUYẾT vật lý 12
... 0973 518 581 - 0123 5 518 581 - Trang 19/62 - GV: ĐINH HOÀNG MINH TÂN TỔNG ÔN TẬP LÍ THUYẾT VẬT LÍ 12 Câu 126 : Sóng âm không truyền A chất khí B chất rắn C chất lỏng D chân không Câu 127 : Khi nói ... GV: ĐINH HOÀNG MINH TÂN TỔNG ÔN TẬP LÍ THUYẾT VẬT LÍ 12 CHƢƠNG II SÓNG CƠ A/ - LÍ THUYẾT VÀ CÔNG THỨC I SÓNG CƠ VÀ SỰ TRUYỀN SÓNG CƠ  Sóng dao động lan truyền môi trường vật chất + Sóng ngang ... CẦN THƠ _ ĐT: 0973 518 581 - 0123 5 518 581 - Trang 21/62 - GV: ĐINH HOÀNG MINH TÂN TỔNG ÔN TẬP LÍ THUYẾT VẬT LÍ 12 CHƢƠNG III ĐIỆN XOAY CHIỀU A/ - LÍ THUYẾT VÀ CÔNG THỨC I ĐẠI CƢƠNG VỀ DÕNG ĐIỆN...
 • 62
 • 233
 • 0

Ôn tập thuyết theo chủ đề vật 12 CB

Ôn tập lí thuyết theo chủ đề vật lí 12 CB
... khèi lỵng cđa mét h¹t nh©n nguyªn tư Cacbon 13 C C u b»ng D u b»ng 12 12 khèi lỵng cđa mét h¹t nh©n nguyªn tư Cacbon khèi lỵng cđa mét nguyªn tư Cacbon 12 12 C C 7.6 Ph¸t biĨu nµo sau ®©y lµ ®óng? ... thay đổi bước sóng thay đổi theo B Sóng âm sóng học dọc lan truyền mơi trường vật chất, có tần số từ 16Hz đến 20.000Hz gây cảm giác âm tai người 12 Trắc nghiệm thuyết 12 GV: Trần Đình Toàn(0986.040.616) ... Trắc nghiệm thuyết 12 GV: Trần Đình Toàn(0986.040.616) A Cïng tÇn sè B Cïng biªn ®é C LƯch pha 120 0 D C¶ ba ®Ỉc ®iĨm trªn 3.49 Trong c¸ch m¾c dßng ®iƯn xoay chiỊu ba pha ®èi xøng theo h×nh sao,...
 • 53
 • 421
 • 8

Ôn tập thuyết chương 1

Ôn tập lí thuyết chương 1
... II’ O đường thẳng MM” cắt II’ O1 Khi phép vị tự tâm O tâm O1 biến (I; R) thành (I’; R’) • I khác I’ R=R’: Gọi O1 trung điểm II’ Khi phép vị tự tâm O1 tỉ số k= -1 biến (I; R) thành (I’; R’) 9.Phép ... V ( M ) = ' ⇔ ' = OM (k ≠ ) -Phép vị tự biến tâm vị tự thành -Khi k = phép vị tự đồng -Khi k = -1 phép vị tự phép đối xứng tâm M ' = V( O ,k ) ( M ) ⇔ M = V  ( M ')  O,  k (O ; k )   -Tính...
 • 2
 • 314
 • 0

ôn tập thuyết vật 12

ôn tập lí thuyết vật lí 12
... thức Einstien :  A − Z = N : số nơtrơn  Z ,khác A ( khác N ) 12 nt C = 931,5 MeV/c2 1u = 12 E = m.c2 Trường THPT LONG PHÚ Tổ : Vật Bài 36 NĂNG LƯỢNG LIÊN KẾT HẠT NHÂN –PHẢN ỨNG HẠT NHÂN Lực ... đàn hồi mơi trường sóng âm truyền mơi trường vật chất rắn ;lỏng ;khí vr > vl > vk sóng âm khơng truyền chân khơng Trường THPT LONG PHÚ Tổ : Vật Bài 11 ĐẶC TRƯNG SINH LÝ CỦA ÂM đặc trưng sinh ... thẳng ánh sáng gặp vật cản  chứng tỏ ánh sáng có tính chất sóng  tương sóng ánh sáng gặp có chỗ tăng cường ( vân sáng ) hay giảm bớt ( vân tối ) Trường THPT LONG PHÚ Tổ : Vật  chứng tỏ ánh...
 • 12
 • 213
 • 1

Ôn tập thuyết và bài tập 12

Ôn tập lí thuyết và bài tập lí 12
... cung cp cho mch mt cụng sut l: A P = 0 ,125 àW B P = 0 ,125 mW C P = 0 ,125 W D P = 125 W Bi son ụn Vt lý 12 Dao ng v súng c hc Chng V: CHT SểNG NH SNG A/ TểM TT THUYT M2 M1 I/ HIN TNG TN SC NH SNG ... mch cú giỏ tr hiu dng l 12V, v sm pha p/3 so vi dũng in Biu thc ca hiu in th gia hai u on mch l: A u = 12cos100t(V) B u = 12 cos100t(V) C u = 12 cos(100t /3)(V) D u = 12 cos(100t + /3)(V) Cõu ... thỡ chu k dao ng ca lc cú lng (m1+ m2) v (m1 m2) (m1 > m2) c xỏc nh l: T+ = T12 T22 v T- = T12 + T22 Bi son ụn Vt lý 12 Dao ng v súng c hc B/ CC DNG BI TP T LUN C BN Bi toỏn 1: Xỏc nh cỏc i lng...
 • 70
 • 283
 • 2

Ôn tập thuyết vật lý 12 pps

Ôn tập lí thuyết vật lý 12 pps
... quang phổ ngun từ hiđrơ: 1 = + λ13 12 λ23 f13 = f12 +f23 (như cộng véctơ) Giáo viên: Đặng Thanh Phú 16 16 Công thức giải nhanh vật 12 nâng cao CHƯƠNG IX VẬT LÝ HẠT NHÂN Hiện tượng phóng xạ * ... lò xo k vào vật khối lượng m chu kỳ T1, vào vật khối lượng m T2, vào vật khối lượng m1+m2 chu kỳ T3, vào vật khối lượng m1 – m2 (m1 > m2) chu kỳ T4 Thì ta có: T32 = T12 + T22 T42 = T12 − T22 Đo ... hồ: Bỏ qua ma sát, lực cản α0 ...
 • 18
 • 189
 • 5

Ôn tậpthuyết Toán 12 thi TN

Ôn tập lý thuyết Toán 12 thi TN
... Giáo viên: Hồng Ngọc Đính Tài liệu ơn tập TN 12 II/ MỘT SỐ ĐỀ BÀI LUYỆN TẬP (THAM KHẢO) ĐỀ SỐ I PHẦN CHUNG Câu I Cho hàn số y = x3 + 3x2 + 1) Khảo sát biến thi n vẽ đồ thị (C) hàm số 2) Dựa vào ... a, b ∈ R, i = −1 a gọi phần thực, b phần ảo, C tập hợp số phức Hai số phức phần thực phần ảo tương ứng Giáo viên: Hồng Ngọc Đính Tài liệu ơn tập TN 12 a = c a + bi = c + di ⇔  b = d Mơđun số ... sau: sin x dx a I = ∫ π + cos x Giáo viên: Hồng Ngọc Đính π b J = (2 x − 1).cos xdx ∫ 12 Tài liệu ơn tập TN 12 3 Đònh m để hàm số : f(x) = x - mx2 – 2x + đồng biến R · Câu III Cho hình chóp S.ABCD...
 • 20
 • 341
 • 4

tổng ôn tập hóa hữu cơ 12 cơ bản

tổng ôn tập hóa hữu cơ 12 cơ bản
... 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 ... 61 62 63 64 65 91 92 93 94 95 121 122 123 124 125 151 152 153 154 155 181 182 183 184 185 231 232 233 234 235 Trường PT Thái Bình Dương Page HĨA HỮU CƠ 2010 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 ... Bình Dương Page HĨA HỮU CƠ 2010 C C2H2, C2H4, C2H6 D Glucozơ, C2H2, CH3CHO CÂU 85 Saccarozơ hợp chất hữu có cơng thức phân tử: A C12H22O11 B (C6H10O5)n C C6H12O6 D C11H22O12 CÂU 86 Thực phản...
 • 69
 • 557
 • 8

Ôn tập thuyết môn sinh học luyện thi đại học 2014

Ôn tập lí thuyết môn sinh học luyện thi đại học 2014
... lặn Câu 19: Các sinh vật chuyển đời sống từ nước lên cạn vào kỷ nào, đại nào? A Kỷ Cambri, đại Cổ sinh B Kỷ Tam điệp, đại Trung Sinh C Kỷ Silua, đại Cổ sinh D Kỷ Giura, đại Trung sinh Câu 20: Emzim ... mã sinh vật nhân sơ xảy gần đồng thời B Chiều dài phân tử mARN sinh vật nhân sơ chiều dài đoạn mã hoá gen Ôn tập thuyết sinh học C Mỗi gen sinh vật nhân sơ phiên mã phân tử mARN riêng D Ở sinh ... môi trường tác động gián tiếp lên sinh vật, sinh vật có phản ứng để thích nghi Ôn tập thuyết sinh học C Nhân tố môi trường tác động trực tiếp lên sinh vật, sinh vật có phản ứng để tự vệ D Nhân...
 • 12
 • 863
 • 4

On tap li thuyet hoa hoc 9 HKI

On tap li thuyet hoa hoc 9 HKI
... + 2Al  Al2(SO4)3 + 3Zn • Tính chất 5: Muối bị nhiệt phân hủy: Ví dụ mẫu: (1) Muối cacbonat / hiđrocacbonat: t o t CaCO3  CaO + CO2 o NaHCO3  Na2O + 2CO2 + H2O (2) Muối nitrat: t o t 2NaNO3...
 • 4
 • 271
 • 3

Ôn tập toàn bộ VL 12

Ôn tập toàn bộ VL 12
... Vt Lý lp 12 chng trỡnh Phõn Ban 23 1 = + v f13 = f12 +f23 (nh cng vộct) 13 12 23 GV: Trn ỡnh Hựng T: 0983932550- mail: Hungtc3@gmail.com Trng THPT Thanh Chng H thng cụng thc Vt Lý lp 12 chng ... T: 0983932550- mail: Hungtc3@gmail.com Trng THPT Thanh Chng H thng cụng thc Vt Lý lp 12 chng trỡnh Phõn Ban 12 Chỳ ý: Vi bi toỏn tỡm s ng dao ng cc i v khụng dao ng gia hai im M, N cỏch hai ngun ... THPT Thanh Chng B H thng cụng thc Vt Lý lp 12 chng trỡnh Phõn Ban 2 Khi R = R0 + ( Z L Z C ) P RMax = U2 R02 + ( Z L Z C ) + R0 = 17 U2 2( R + R0 ) 12 on mch RLC cú L thay i: * Khi L = thỡ IMax...
 • 26
 • 33
 • 0

TÀI LIỆU ÔN TẬP THUYẾT (CB) TNTHPT 2011 potx

TÀI LIỆU ÔN TẬP LÍ THUYẾT LÍ (CB) TNTHPT 2011 potx
... tuần hoàn - Dđ trì dđ trì cách giữ cho biên độ không đổi mà không làm thay đổi chu kì dđ riêng - Dđ riêng dđ với biên độ tần số riêng (f0) không đổi, phụ thuộc vào đặc tính hệ dđ - Hiện tượng ... (kZ) l l Số đường số điểm (không tính hai nguồn):   k     (kZ) l l Số đường số điểm (không tính hai nguồn):    k     * Điểm dao động cực tiểu (không dao động): d1 – d2 = (2k+1) ... (2k+1) (kZ) l l Số đường số điểm (không tính hai nguồn):    k     * Điểm dao động cực tiểu (không dao động): d1 – d2 = k (kZ) l l Số đường số điểm (không tính hai nguồn):   k    IV...
 • 6
 • 114
 • 2

TÀI LIỆU ÔN TẬP THUYẾT VÀ CÔNG THỨC (CB) TNTHPT VÀ ĐẠI HỌC 2011 pot

TÀI LIỆU ÔN TẬP LÍ THUYẾT VÀ CÔNG THỨC LÍ (CB) TNTHPT VÀ ĐẠI HỌC 2011 pot
... làm mốc (gọi điểm zêrơ Big Bang) - Tại thời điểm định luật vật biết thuyết tương đối rộng khơng áp dụng Vật học đại dựa vào vật hạt sơ cấp để dự đốn tượng xảy thời điểm tp= 10 -43s sau ... Chu kì dđ lắc đơn phụ thuộc vào độ cao, vĩ độ địa nhiệt độ mơi trường Vì gia tốc rơi tự g phụ thuộc vào độ cao so với mặt đất vĩ độ địa lí, chiều dài lắc l phụ thuộc vào nhiệt độ + Khi đưa lắc ... vơ tuyến: Bước sóng từ vài chục km đến vài mm  : 0, 590  m  0, 650  m Vùng cam - Tia hồng ngoại: Bước sóng từ vài mini mét đến 0,76µm  : 0, 570  m  0, 600  m Vùng vàng  : 0, 500  m ...
 • 32
 • 210
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: ôn tập lí thuyết vật lí 12ôn tập lý thuyết hóa 12ôn tập lý thuyết toán 12ôn tập lí thuyết vật lí 10 học kì 1ôn tập lí thuyết vật lí 10ôn tập lý thuyết lý 12ôn tập lý thuyết sinh 12so do tu duy on tap li thuyet nhom halogen mon hoa hoc lop 10bài tập lí thuyết hóa 12on tap li thuyet hoa huu co 11ôn tập lý thuyết hóa lớp 10ôn tập lý thuyết toán lớp 10ôn tập lí thuyết vật lý thi đại họcôn tập lý thuyết vật lý 10ôn tập lý thuyết vật lý 10 hk2Điều khiển bình trộn hóa chất PLCbao cao nguyen ly bao quan thuc phamCọc chịu tải trọng dọc trục Plaxis 2DTuần 15 giáo án lớp 4 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhBài giảng robot công nghiệpHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 3) HH SC GC KET CAU BE TONGHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 6) HH SC GC KET CAU MONGTuần 15 giáo án lớp 3 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhTiểu luận môn kinh tế lượnghop dong xnk hang hoaTIENG ANH CHUYEN NGANH MAYbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMSách Tiếng Trung 1Thực trạng các tranh chấp hợp đồng tín dụng và kiến nghị giải pháp hạn chế tranh chấpVẤN đề bảo vệ tốt NHẤT QUYỀN và lợi ÍCH của KHÁCH HÀNG KHI HÀNH NGHỀ LUẬT sưGIẢI CHI TIẾT CÁC BÀI TẬP LẠ VÀ KHÓ TRONG ĐỀ THI THPT QG MÔN VẬT LÍBài 12. Phân bón hoá họcBài 48. QuảBài 43. Rễ câySKKN PP Graph trong dạy học Hóa học