Moon lý 3

Đề thi thử đại học vật 3

Đề thi thử đại học vật lý 3
... - - HẾT Trang 2/2 - Mã đề thi 209 ...
 • 2
 • 402
 • 1

Đề thi 3

Đề thi lý 3
... vào đồng cô lập điện Điện lớn mà đồng đạt 4V Tính giới hạn quang điện đồng Biết h = 6,625.10 -34 J.s; c = 3. 108m/s; e = - 1,6.10-19C ...
 • 2
 • 588
 • 0

Dược 3

Dược lý 3
...
 • 1
 • 178
 • 0

SỰ ĐIỆN LY 3 - 20 câu hỏi cơ bản (tiếp theo)

SỰ ĐIỆN LY 3 - 20 câu hỏi cơ bản (tiếp theo)
... điện ly (3) 20 câu 7) Theo thuyết Bronstet, chất sau axit? A HCl 8) Trang B HSO4– C HCO3– D NH3 Chất sau thuộc loại axit theo Bronsted ? A H2SO4, Na+, CH3COO- B HCl, NH4+, HSO4 - C H2S , H3O+, ... H2S , H3O+, HPO3 2- D HNO3, Mg2+, NH3 Có bazơ số ion sau: Na+, Cl–, CO32–, HCO3–, CH3COO–, NH4+, S2–? 9) A 10) B C D Cho ion chất đánh số thứ tự sau: HCO3– K2CO3 H2O HPO42– Al2O3 NH4Cl Cu(OH)2 ... biết phương trình ion sau: HCO3– + H2O  CO32– + H3O+ Theo Bronsted cặp chất sau axit? A HCO3– CO32– B HCO3– H3O+ C H2O H3O+ D CO32– H2O Có phương trình hóa học: NH3 + H2O  NH4+ + OH– Theo thuyết...
 • 4
 • 284
 • 3

de thi thu ly 3 cua Nguyen Trung Hieu

de thi thu ly 3 cua Nguyen Trung Hieu
... đợng của các 92 hạt, biết m (U 234 ) = 233 ,9904u; m(Th 230 ) = 229,9 737 u; m(He) = 4,0015u A.0,227.10 -10 J B.0.227.10 -11 C 0,227.10-7 J D 0,227.10-8 J 150 10 3 H, èng cã ®tr 12 Ω, C©u 57 Mét ... 10 3 8π π F B C = 10 −4 F 8π C C = 10 3 F 4π D C = 10 −4 F 4π C©u 42 : Năng lượng ion hóa nguyên tử Hrô 13, 6eV Bước sóng ngắn mà nguyên tử A.0,122µm B 0,09 13 m C 0,0656µm D 0,5672µm C©u 43 : ... λ = 0,56µm Trong quang phổ hấp thụ Na A .Thi u vắng vạch ứng với bước sóng λ = 0,56µm B .Thi u vắng sóng có λ < 0,56µm C .Thi u vắng sóng có λ > 0,56µm D .Thi u vắng sóng , ngòai sóng có λ = 0,56µm...
 • 6
 • 245
 • 0

Kỹ năng quản 3 học thuyết quản trị nhân lực phương tây

Kỹ năng quản lý 3 học thuyết quản trị nhân lực phương tây
... P&G… Và học thuyết X, học thuyết Y coi học thuyết kinh điển quản trị nhân lực, đưa vào giảng dậy khối kinh tế Thứ ba học thuyết Z Học thuyết Z tiến sỹ W Ouchi đưa vào năm 70 kỷ trước, học thuyết ... quản trị nhân lực kinh điển bỏ qua để giảng dậy khối kinh tế Thứ hai học thuyết Y Học thuyết Y Douglas Mc Gregor đưa vào năm 1960, coi học thuyết Y “sửa sai” hay tiến thuyết quản trị nhân lực ... Khi so sánh học thuyết quản trị phương Đông quản trị phương Tây ta thấy chúng giống chỗ: học thuyết xoay quanh việc điều chỉnh hành vi người, lấy người trọng tâm thuyết Mỗi học thuyết cố gắng...
 • 8
 • 765
 • 8

Đề thi thử đại học năm 2008-2009 Môn Vật 3

Đề thi thử đại học năm 2008-2009 Môn Vật lý 3
... tần số f=50Hz Khi UL cực đại L có giá trị: A H B H C H Câu 32 : Phát biểu sau không đúng? Mã đề 496 Trang đề thi có trang D H Trang đề thi có trang A Động ban đầu cực đại êlectron quang điện ... 17,6MeV , biết số Avôgađrô NA = 6,02.10 23 Năng lợng toả tổng hợp đợc 1g khí hêli bao nhiêu? A E = 4 23, 808.103J B E = 4 23, 808.109J C E = 5 03, 272.103J D E = 5 03, 272.109J Câu 40: Trong phóng xạ +: ... sóng thu đợc A 10.5m 92.5m B 13. 3m-66.6m C 15.6m-41.2m D 11m-75m B Phần theo chơng trình nâng cao (từ câu 51 đến câu 60) Mã đề 496 Trang đề thi có trang Trang đề thi có trang Câu 51: Chọn câu...
 • 6
 • 210
 • 0

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC NĂM HỌC 2008 - 2009 MÔN VẬT 3

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC NĂM HỌC 2008 - 2009 MÔN VẬT LÝ 3
... tự nhiên lò xo ℓ0 = 30 cm, dao động chiều dài biến thi n từ 32 cm đến 38 cm Lấy g = 10m/s2 Vận tốc cực đại vật nặng là: A 60 cm/s B 30 cm/s C 60cm/s D 30 cm/s GV: Bùi Khương Duy - Trường THPT chuyên ... 0,440μm; 3 = 0,280μm; λ4 = 0,210μm; λ5 = 0 ,32 0μm, xạ gây tượng quang điện chiếu vào bề mặt kim loại trên? Cho h = 6,625.1 0 -3 4J.s; c = 3. 108m/s 1eV = 1,6.1 0-1 9J A λ1, λ4 3 B λ1 λ4 C λ2 , λ5 3 D Không ... dãy nào? A Một vạch dãy Ban-me, vạch dãy Lai-man vạch dãy Pa-sen B Một vạch dãy Lai-man C Một vạch dãy Ban-me, hai vạch dãy Lai-man D Hai vạch dãy Ban-me, vạch dãy Lai-man Câu 58: Trong trường...
 • 6
 • 151
 • 0

3

Lý 3
... KHI THI ) made 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 cauhoi 10 11 12 13 14 15 16 17 ... 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 dapan A D D A A D C C A C B D C D A A D D B B C A C C B A B D B D D C B C C B A 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 38 39 40 ... → 2α + 17,3MeV Khi ta ̣o thành đươ ̣c 1g Hêli thì lươ ̣ng tỏa từ phản ứng là bao nhiêu? Cho NA = 6,0 23. 10 23 mol-1 A 13, 02.1023MeV B 8,68.1023MeV C 26,04.1023MeV D 34 ,72.1023MeV Câu 47:...
 • 6
 • 51
 • 0

chuyên đề bồi dưỡng vật .3 khối

chuyên đề bồi dưỡng vật lý .3 khối
... Cõu 388.Nhit lng m khớ tng nhn c ch chuyn ht thnh cụng m khớ sinh quỏ trỡnh no? A ng ỏp B ng nhit C ng tớch D.C A, B, C u ỳng Cõu 389 Cõu no sau õy l sai ? A i vi cht khớ tng quỏ trỡnh ng ... B/ Lc vuụng gúc vi tc vt C/ Lc ngc hng vi tc vt D/ Lc hp vi tc mt gúc no ú Cõu 234.Khi núi v khớ tng, phỏt biu no sau õy l khụng ỳng? A/ l khớ m th tớch cỏc phõn t khớ cú th b qua B/ l khớ m ... nng l mt dng nng lng ca vt D C nhit lng v ni nng u l mt dng nng lng ca vt Cõu 357: Nộn mt lng khớ tng bỡnh kớn thỡ quỏ trỡnh ng nhit xy nh sau: A p sut tng, nhit t l thun vi ỏp sut B p sut gim,...
 • 51
 • 280
 • 1

Đề thi thử đại học môn Vật 3

Đề thi thử đại học môn Vật lý 3
... b coi thi khụng gii thớch gỡ thờm) P N 1A,2A,3D,4B,5A,6B,7D,8A,9D,10C,11C,12A,13C,14B,15A,16B,17D,18C,19B,20D,21A,22B,23A,24B,25C, 26B,27A,28D,29D ,30 B ,31 C ,32 D ,33 AB ,34 . ,35 C ,36 B ,37 C ,38 A ,39 C,40A,41C,42A,43A,44B,45D,46 ... 1018 Hz Câu 33 : Một vật khối lợng 1kg treo lò xo nhẹ có tần số dao động riêng 2Hz Treo thêm vật tần số dao động 1Hz Khối lợng vật treo thêm là: C 0,25kg; D 0,5kg; A 3kg; B 4kg; Câu 34 : Hai nguồn ... 1073Hz Tn s õm thit b P phỏt l D 1 138 Hz 1225 Hz B 1120 Hz C 11 73 Hz THI TH I HC S Câu 57 A.: Câu 58 : Câu 59 A 1 03 F c np mt lng in tớch nht nh Sau ú ni hai bn t H B qua in tr dõy ni Thi...
 • 6
 • 126
 • 1

Tài liệu Đề Thi 3 Khoa Tự Nhiên pdf

Tài liệu Đề Thi Lý 3 Khoa Tự Nhiên pdf
... 2000t) (cm), x toạ độ tính mét (m), t thời gian tính giây (s) Vận tốc sóng A 31 4m/s B 33 1m/s C 33 4 m/s D 100m/s Câu 33 : Một lắc lò xo có độ cứng k treo thẳng đứng, đầu cố định, đầu gắn vật Gọi ... hai tụ điện uc = 50 sin(100 π t - 10 3 π F 3 ) (V) Biểu thức cường độ dòng điện mạch 3 ) (A) 3 π ) (A) C i = sin(100 π t + D i = sin(100 π t - ) (A) 4 Câu 30 : Trong dao động điều hòa, vận tốc ... với chu kỳ T = 3, 14s biên độ A = 1m Khi điểm chất điểm qua vị trí cân vận tốc A 2m/s B 0,5m/s C 1m/s D 3m/s Câu 27: Cho mạch điện xoay chiều hình vẽ bên C L R Cuộn dây cảm có độ tự cảm thay đổi...
 • 4
 • 148
 • 0

Tài liệu Kỹ năng quản "3 Học thuyết Quản trị nhân lực phương Tây" pptx

Tài liệu Kỹ năng quản lý
... P&G… Và học thuyết X, học thuyết Y coi học thuyết kinh điển quản trị nhân lực, đưa vào giảng dậy khối kinh tế Thứ ba học thuyết Z Học thuyết Z tiến sỹ W Ouchi đưa vào năm 70 kỷ trước, học thuyết ... quản trị nhân lực kinh điển bỏ qua để giảng dậy khối kinh tế Thứ hai học thuyết Y Học thuyết Y Douglas Mc Gregor đưa vào năm 1960, coi học thuyết Y “sửa sai” hay tiến thuyết quản trị nhân lực ... tổng quan ta thấy từ học thuyết X đến học thuyết Z, trình tự hoàn chỉnh tri thức khoa học quản trị mà cụ thể quản trị nhân lực Điều thể ước muốn người đạt tới trình độ quản nhân ưu việt nhằm...
 • 8
 • 587
 • 4

Xem thêm