ĐH ngân hàng câu hỏi TN công nghệ 12 công nghệ 12 letrung truc

ĐH Ngân hàng câu hỏi TN Công Nghệ 12

ĐH Ngân hàng câu hỏi TN Công Nghệ 12
... σ D δ 122 Mặt đối diện với bề mặt gia công phôi là: Giáo viên: LÊ TRUNG TRỰC Trang Sở GDĐT Long An A Mặt trước B Lưỡi cắt 123 Để dao tiện sắc, bén A Góc β phải nhỏ B Góc α phải lớn 124 Độ dãn ... D σ 125 Độ cứng chia lọai: A B C 126 Phần pittông có rảnh để lắp xecmăng A Đầu B Thân C Đỉnh 127 Điểm chết mà pittông gần tâm trục khủyu là: A Hành trình pittông B Điểm chết C Điểm chết 128 Phần ... Mẫu 110 Mặt trước dao tiện mặt: A Đối diện với bề mặt gia công phoi B Tiếp xúc với phoi C Tiếp xúc với phôi D Đối diện với bề mặt gia công phôi 111 Để hàn chi tiết có chiều dày nhỏ (tấm mỏng)...
 • 14
 • 730
 • 3

ĐH Ngân hàng câu hỏi TN nghiệm CN 12

ĐH Ngân hàng câu hỏi TN nghiệm CN 12
... Hình vẽ là: A Điốt thường 108 Điốt có lọai:A 109 Hình vẽ 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 B B Điốt phát quang C Điốt ổn áp D Tranzito C D A Tranzito B Điốt ... vÏ kÝ hiƯu cđa c¸c lo¹i cn c¶m sau ®©y: a Cn c¶m lâi kh«ng khÝ b Cn c¶m lâi ferit Giáo viên: LÊ TRUNG TRỰC Trang Sở GDĐT Long An Trường THPT Đức Huệ c Cn c¶m lâi s¾t tõ d Cn c¶m cã thĨ ®iỊu chØnh ... vÞ trÝ ban ®Çu) 13 Khi cho vµo lßng cn c¶m lâi s¾t tõ th× a TrÞ sè ®iƯn c¶m t¨ng b TrÞ sè ®iƯn c¶m kh«ng thay ®ỉi c TrÞ sè ®iƯn c¶m gi¶m d §iƯn ¸p ®Þnh møc cn c¶m t¨ng 14 §ièt, Tirixt«, Triac,...
 • 17
 • 216
 • 0

ĐH Nhân hàng câu hỏi TN Công Nghệ 11

ĐH Nhân hàng câu hỏi TN Công Nghệ 11
... Khuôn đúc C Lòng khuôn D Mẫu 110 Mặt trước dao tiện mặt: A Đối diện với bề mặt gia công phoi B Tiếp xúc với phoi C Tiếp xúc với phôi D Đối diện với bề mặt gia công phôi 111 Để hàn chi tiết có chiều ... thể hàn C Hàn điện D Hồ quan tay 112 Chuyển động tiến dao phối hợp để tiên mặt sau đây: A Các lọai ren B Các mặt đầu C Côn, đònh hình D Trụ 113 Phương pháp gia công kim lọai khối lượng thành phần ... Đúc D Đúc khuôn cát 114 Mặt tì dao lên đài gá dao là: A Mặt đáy B Mặt sau C Lưỡi cắt D Mặt trước 115 Góc hợp mặt trước mặt sau dao : A Góc sau B Góc trước C Góc α D Góc sắc 116 Giới hạn bền chia...
 • 14
 • 635
 • 3

Ngân hàng câu hỏi thi Công nghệ thông tin pptx

Ngân hàng câu hỏi thi Công nghệ thông tin pptx
... giao thức IGMP Câu hỏi 3.49 Trình bày nguyên lý mã hóa thông tin Câu hỏi 3.50 Trình bày phương pháp mã hóa khóa đối xứng Câu hỏi 3.51 Trình bày phương pháp mã hóa khóa công khai ● Câu hỏi loại điểm ... Backoff Câu hỏi 3.34 Trình bày nguyên lý hoạt động Switch Câu hỏi 3.35 Xung đột gì? Nêu phương pháp giải xung đột Câu hỏi 3.36 Trình bày giao thức ARP Câu hỏi 3.37 So sánh Hub Switch Câu hỏi 3.38 ... Câu hỏi 3.39 Trình bày giao thức PPP Câu hỏi 3.40 Trình bày kỹ thuật phát sửa lỗi Câu hỏi 3.41 Trình bày nguyên lý hoạt động CSMA/CD Câu hỏi 3.42 Trình bày nguyên lý chung mạng Ethernet Câu hỏi...
 • 3
 • 408
 • 1

Ngân hàng câu hỏi thi công chức lĩnh vực chuyên ngành công nghệ thông tin

Ngân hàng câu hỏi thi công chức lĩnh vực chuyên ngành công nghệ thông tin
... 03/5/2007 Chính phủ? Câu 40: Trình bày khái niệm công nghiệp công nghệ thông tin, nội dung quản lý nhà nước công nghiệp công nghệ thông tin theo quy định Luật Công nghệ thông tin Nghị định số 71/2007/NĐ-CP ... dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước, chủ trì khảo sát dự án tổ chức tư vấn giám sát thi công cần có điều kiện lực gì? Câu 16: Theo quy định Luật Công nghệ thông tin, ... Sở Thông tin Truyền thông Hải Phòng lĩnh vực công nghệ thông tin, điện tử quy định nào? Câu 36: Theo Quyết định số 1994/2008/QĐ-UBND ngày 25/11/2008 Ủy ban nhân dân thành phố, cấu tổ chức Sở Thông...
 • 5
 • 498
 • 5

Ngân hàng câu hỏi thi công chức lĩnh vực chuyên ngành khoa học và công nghệ 2013

Ngân hàng câu hỏi thi công chức lĩnh vực chuyên ngành khoa học và công nghệ 2013
... nhiệm vụ khoa học công nghệ quy định (Luật KH&CN số 29 /2013/ QH13) Câu 15: Anh/chị trình bày quy định Luật Khoa học Công nghệ số 29 /2013/ QH13 liên kết xác định thực nhiệm vụ khoa học công nghệ Câu ... (Luật KH&CN số 29 /2013/ QH13) Câu 23: Anh/chị trình bày quy định Đánh giá, nghiệm thu nhiệm vụ khoa học công nghệ; tổ chức Hội đồng khoa học công nghệ chuyên ngành, tổ chức, chuyên gia tư vấn ... KH&CN số 29 /2013/ QH13): Câu 20: Anh/chị nêu quyền nghĩa vụ bên đặt hàng, bên nhận đặt hàng thực hợp đồng nghiên cứu khoa học phát triển công nghệ giải tranh chấp hợp đồng khoa học công nghệ theo...
 • 5
 • 296
 • 6

NGÂN HÀNG CÂU HỎI THI CÔNG CHỨC LĨNH VỰC CHUYÊN NGÀNH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

NGÂN HÀNG CÂU HỎI THI CÔNG CHỨC LĨNH VỰC CHUYÊN NGÀNH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
... 03/5/2007 Chính phủ? Câu 40: Trình bày khái niệm công nghiệp công nghệ thông tin, nội dung quản lý nhà nước công nghiệp công nghệ thông tin theo quy định Luật Công nghệ thông tin Nghị định số 71/2007/NĐ-CP ... dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước, chủ trì khảo sát dự án tổ chức tư vấn giám sát thi công cần có điều kiện lực gì? Câu 16: Theo quy định Luật Công nghệ thông tin, ... Sở Thông tin Truyền thông Hải Phòng lĩnh vực công nghệ thông tin, điện tử quy định nào? Câu 36: Theo Quyết định số 1994/2008/QĐ-UBND ngày 25/11/2008 Ủy ban nhân dân thành phố, cấu tổ chức Sở Thông...
 • 5
 • 153
 • 0

NGÂN HÀNG CÂU HỎI THI CÔNG CHỨC 2013 LĨNH VỰC CHUYÊN NGÀNH: KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

NGÂN HÀNG CÂU HỎI THI CÔNG CHỨC 2013 LĨNH VỰC CHUYÊN NGÀNH: KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
... nhiệm vụ khoa học công nghệ quy định (Luật KH&CN số 29 /2013/ QH13) Câu 15: Anh/chị trình bày quy định Luật Khoa học Công nghệ số 29 /2013/ QH13 liên kết xác định thực nhiệm vụ khoa học công nghệ Câu ... (Luật KH&CN số 29 /2013/ QH13) Câu 23: Anh/chị trình bày quy định Đánh giá, nghiệm thu nhiệm vụ khoa học công nghệ; tổ chức Hội đồng khoa học công nghệ chuyên ngành, tổ chức, chuyên gia tư vấn ... KH&CN số 29 /2013/ QH13): Câu 20: Anh/chị nêu quyền nghĩa vụ bên đặt hàng, bên nhận đặt hàng thực hợp đồng nghiên cứu khoa học phát triển công nghệ giải tranh chấp hợp đồng khoa học công nghệ theo...
 • 5
 • 169
 • 0

NGÂN HÀNG câu hỏi THI CÔNG CHỨC LĨNH vực CHUYÊN NGÀNH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

NGÂN HÀNG câu hỏi THI CÔNG CHỨC LĨNH vực CHUYÊN NGÀNH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
... 03/5/2007 Chính phủ? Câu 40: Trình bày khái niệm công nghiệp công nghệ thông tin, nội dung quản lý nhà nước công nghiệp công nghệ thông tin theo quy định Luật Công nghệ thông tin Nghị định số 71/2007/NĐ-CP ... dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước, chủ trì khảo sát dự án tổ chức tư vấn giám sát thi công cần có điều kiện lực gì? Câu 16: Theo quy định Luật Công nghệ thông tin, ... Sở Thông tin Truyền thông Hải Phòng lĩnh vực công nghệ thông tin, điện tử quy định nào? Câu 36: Theo Quyết định số 1994/2008/QĐ-UBND ngày 25/11/2008 Ủy ban nhân dân thành phố, cấu tổ chức Sở Thông...
 • 7
 • 196
 • 0

NGÂN HÀNG câu hỏi THI CÔNG CHỨC LĨNH vực CHUYÊN NGÀNH KHOA học và CÔNG NGHỆ

NGÂN HÀNG câu hỏi THI CÔNG CHỨC LĨNH vực CHUYÊN NGÀNH KHOA học và CÔNG NGHỆ
... quản tổ chức khoa học công nghệ Câu 12: Căn vào Thông tư 02/2010/TT-BKHCN ngày 18/3/2010, anh (chị) nêu trách nhiệm Bộ Khoa học Công nghệ; Sở Khoa học Công nghệ tổ chức khoa học công nghệ Câu 13: ... Câu 9: Căn vào Luật Khoa học Công nghệ số 29/2013/QH13 ngày 18/6/2013, anh (chị) nêu nghĩa vụ tổ chức khoa học công nghệ nghĩa vụ cá nhân hoạt động khoa học công nghệ Câu 10: Căn vào Thông ... khoa học công nghệ; tổ chức Hội đồng khoa học công nghệ chuyên ngành, tổ chức, chuyên gia tư vấn độc lập đánh giá, nghiệm thu kết thực nhiệm vụ khoa học công nghệ (Luật KH&CN số 29/2013/QH13) Câu...
 • 7
 • 186
 • 0

Ngân hàng câu hoi TN (Ch 1) HH 11

Ngân hàng câu hoi TN (Ch 1) HH 11
... (y - 1)2 = C (x - 1)2 + (y - 1)2 = 2 B (x - 2) + (y - 2) = D (x + 1)2 + (y - 1)2 = Câu 8: Giả sử phép đồng dạng tỉ số k ( k > ) biến hai điểm M; N tương ứng thành hai điểm M'; N' A B Cả (1), (2), ... (2) (1) Câu 9: (1) Phép hợp thành phép vị tự phép đối xứng qua tâm phép đồng dạng (2) Phép hợp thành phép vị tự phép dời hình phép đồng dạng Trong hai câu trên: A Cả hai câu C Chỉ có câu (1) sai ... B (7; 1) D (4; -1) Câu Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy cho parabol (P) có phương trình: điểm I(-3; 1) Phép đối xứng tâm I biến (P) thành (P') có phương trình: Chọn câu trả lời A C B D Câu 4:...
 • 11
 • 191
 • 0

Ngân hàng câu hỏi TN 12

Ngân hàng câu hỏi TN 12
... fra =2.fvào D fra = Câu 25: Điện trở nhiệt có hệ số dương nhiệt độ: A Tăng R tăng B Giảm R tăng C Giảm R giảm D Tăng R giảm Câu 26: Tirixto có lớp tiếp giáp P-N? A B C D Câu 27: Mạch tạo xung ... không B Giảm C Phát sáng D Tăng Câu 30: Tìm câu SAI nói thyristo(với P N miền bán dẫn) A Chân A nối với P B Chân G nối với P C Chân K nối với P D Có tiếp giáp P-N Câu 31: Tụ hóa mắc song song với ... dòng điện D Hiệu chỉnh dòng điện Câu 40: Tranzito có lớp tiếp giáp P-N? A B C D ……………………Hết……………………… Đáp án : đề 001 công nghệ 12 B A A C A C C D C 10 D 11 A 12 D 13 A 14 A 15 D 16 A 17 D 18...
 • 4
 • 212
 • 0

Ngân hàng câu hỏi Robot công nghiệp docx

Ngân hàng câu hỏi Robot công nghiệp docx
... Chí Minh, ngày…… tháng…… năm 2007 NGÂN HÀNG CÂU HỎI TÊN MÔN HỌC: ROBOT CÔNG NGHIỆP MÃ MH:1229130 Câu 1: Điểm: Thang điểm: 10 Thời gian: 40 phút Nội dung câu hỏi: Cho tay máy có khớp quay, khớp ... lên tay máy b Tính ma trận chuyển vò từ đầu công tác hệ toạ độ gốc c Tìm vò trí đầu công tác biết d1 10(cm) , , Câu 2: Điểm: Thang điểm: 10 Nội dung câu hỏi: Nếu hệ toạ độ gốc đặt hình vẽ: Thời ... máy b Tìm ma trận chuyển vò từ đầu công tác gốc toạ độ c Tìm vò trí đầu công tác biết d 5(cm) , , Câu 4: Điểm: Thang điểm: 10 Thời gian: 20 phút Nội dung câu hỏi: Cho tay máy có hệ toạ độ gốc...
 • 9
 • 376
 • 7

Xem thêm