chuong 2 12 công nghệ 12 phạm mai

Bài giảng lập trình c 2010 chương 2 đh công nghệ đồng nai

Bài giảng lập trình c 2010 chương 2  đh công nghệ đồng nai
... (object sender, EventArgs e) { radRed.CheckedChanged += rad_CheckedChanged; radGreen.CheckedChanged += rad_CheckedChanged; radBlue.CheckedChanged += rad_CheckedChanged; } private void rad_CheckedChanged ... from Control.) DONG NAI UNIVERSITY OF TECHNOLOGY Name MouseClick Description Occurs when the control is clicked by the mouse (Inherited from Control.) MouseDouble Occurs when the control is Click ... TECHNOLOGY Name Click Description Occurs when the control is clicked (Inherited from Control.) DoubleClick Occurs when the control is double -clicked (Inherited from Control.) Load Occurs before a form...
 • 46
 • 59
 • 0

kt 1t hoc ky 2 mon cong nghe 12

kt 1t hoc ky 2 mon cong nghe 12
... lớn D Nhiên liệu Diesel khó cháy Câu 22 : Ở động kỳ, việc đóng mở cửa khí lúc nhiệm vụ của: A Các Xupap B Piston C Cơ cấu phân phối khí D Xecmăng khí Câu 23 : Ở động đốt trong, khoảng cách hai ... làm mát bằng: A Không khí B Dầu bôi trơn C Nước D Tất Câu 20 : Hệ thống đánh lửa phân chi tiết thành loại: A lọai B loại C loại D loại Câu 21 : Động Diesel bugi vì: A Nhiên liệu Diesel dễ bốc B Nhiên ... tích buồng cháy C Thì (kỳ) chu trình D Tất sai Câu 24 : Không khí đưa vào xilanh động xăng: A Kỳ thải B Kỳ nén C Kỳ hút D cuối kì nén Câu 25 : Ở hệ thống làm mát nước, nhiệt độ nước làm mát vượt...
 • 2
 • 228
 • 0

Giáo trình thí nghiệm công nghệ thực phẩm - Chương 1 - Bài 2 pot

Giáo trình thí nghiệm công nghệ thực phẩm - Chương 1 - Bài 2 pot
... nhiệt độ 10 5oC đến độ ẩm mẫu đạt 18 %, nghiền nhỏ, cân g, sấy 13 0 oC 40 phút, tiếp tục 2 .1. a Công thức tính: W = 10 0 - G.g % G : Khối lượng 20 g nguyên liệu sau sấy sơ 10 5 oC đến độ ẩm 18 % (khoảng ... biểu thức sau, tính %: ω= G1 − G × 10 0 ; % G Thí nghiệm Công nghệ thực phẩm b Xác định độ ẩm với nguyên liệu có độ ẩm lớn 18 %: Bột nhão, bột sệt, đường non, mỡ, dầu thực vật v.v Đối với loại nguyên ... Thí nghiệm Công nghệ thực phẩm - Tủ sấy, bình hút ẩm - Cân phân tích cân điện tử, xác ±0,001gam * Cách tiến hành: - Xử lý nguyên liệu: + Đối với quả, củ...
 • 5
 • 279
 • 2

Giáo trình thí nghiệm công nghệ thực phẩm - Chương 2 - Bài 1 doc

Giáo trình thí nghiệm công nghệ thực phẩm - Chương 2 - Bài 1 doc
... thành 10 0ml dung dịch enzim loãng Khối lượng malt môi trường thí nghiệm (a) mg - 10 Các loại malt 12 30 11 - 15 Không đại 20 16 - 20 Mạch 10 16 - 20 Malt đại 20 21 - 30 Mạch 10 7,6 31 - 50 3.3 ... - 50 3.3 Dụng cụ: - Bình định mức 10 0ml, 20 0ml, 25 0ml - Cốc thủ tinh, bình tam giác, ống nghiệm - Tủ ấm, nồi cách thuỷ, nhiệt kế, giấy lọc 28 Thí nghiệm Công nghệ thực phẩm - Máy so màu, pipet ... thấy từ ống thí nghiệm thứ đến ống thí nghiệm thứ n màu mà ống n + trở có màu hoạt độ 1ml dung dịch enzim là: 2n x = 2n +1 Trong đó: 2n - Là độ pha loãng dung dịch enzim ống thứ n - Là số miligam...
 • 6
 • 234
 • 1

Giáo trình thí nghiệm công nghệ thực phẩm - Chương 2 - Bài 5 & 6 doc

Giáo trình thí nghiệm công nghệ thực phẩm - Chương 2 - Bài 5 & 6 doc
... 62 , 2 25 ,37 53 ,0 6 ,20 56 ,1 12, 65 19,10 25 ,58 6, 41 12, 85 19,30 25 ,79 62 , 5 25 ,99 67 ,0 35, 44 71 ,5 44,94 76, 0 54 ,51 26 ,20 35, 65 45, 16 54 , 72 26, 41 35, 86 45, 37 54 ,94 26 , 62 36, 07 45, 58 55 ,13 26 ,83 36 ,28 ... 74, 72 84, 32 94,07 65 , 43 74,93 84 ,54 94 ,29 65 , 65 75, 15 90,0 84, 76 94, 52 65 , 86 75, 37 84,98 94,74 66 ,08 75, 59 85 ,20 94,97 66 ,29 75, 80 85, 42 95, 19 66 ,51 86, 0 76, 02 85, 64 95, 43 66 , 72 76 ,24 85, 86 95, 64 ... 45, 79 55 ,37 63 ,0 27 ,04 36, 49 72, 0 46, 00 55 ,58 27 , 25 36, 71 46 ,21 55 ,79 27 , 46 39, 92 46, 43 5, 01 62 Thí nghiệm Công nghệ thực phẩm II I III I II III I II 27 ,67 37,13 46, 64 56 ,22 27 ,88 37,34 46, 85...
 • 32
 • 371
 • 1

Giáo trình thí nghiệm công nghệ thực phẩm - Chương 2 - Bài 2 , 3 & 4 potx

Giáo trình thí nghiệm công nghệ thực phẩm - Chương 2 - Bài 2 , 3 & 4 potx
... theo công thức sau X= 0,0 044 .B(V1 − V2 ).1000 , g/l 10( B − 20 ) Trong đó: X : Hàm lượng CO 2, g/l 0,0 044 : Số gam CO2 tương ứng với 1ml dung dịch H2SO4 0,1 N B : Thể tích bia kiểm ho , ml V 1, V2 : ... cam, dung dịch chuyển sang màu vàng Tiếp tục 36 Thí nghiệm Công nghệ thực phẩm chuẩn độ H2SO4 0,1 N dung dịch chuyển thành màu da cam Ghi thể tích H2SO4 tiêu tốn (V1) Song song với mẫu thí nghiệm ... ấm có nhiệt độ 25 oC nuôi 24 Tiếp theo toàn giống ống nghiệm chuyển vào bình tam giác 20 0ml có đựng sẵn 34 Thí nghiệm Công nghệ thực phẩm 40 ml môi trường (trước chuyển cần lắc ống nghiệm để nấm...
 • 10
 • 241
 • 1

Giáo trình thí nghiệm công nghệ thực phẩm - Chương 3 - Bài 2 & 3 potx

Giáo trình thí nghiệm công nghệ thực phẩm - Chương 3 - Bài 2 & 3 potx
... xạ 30 1 ,33 20 30 1 ,33 28 29 1 ,33 21 29 1 ,33 29 28 1 ,33 22 28 1 ,33 30 27 1 ,33 23 27 1 ,33 31 26 1 ,33 24 26 1 ,33 32 25 1 ,33 25 25 1 ,33 33 24 1 ,33 26 24 1 ,33 34 23 1 ,33 27 23 1 ,33 35 Lượng chất tan cà phê theo công ... 0,0 100 1,0 90 2, 0 80 3, 0 70 4,0 60 82 Thí nghiệm Công nghệ thực phẩm 5,0 50 4,5 5,5 45 6,0 40 3, 5 6,5 35 10 7,0 30 11 2, 5 7,5 25 12 8,0 20 13 1,5 8,5 15 14 1,0 9,0 10 15 0,5 9,5 - Phenolphtalein ... so màu - Bình định mức 25 0ml, cốc 25 0ml - Cốc đường kính 50mm, cao 30 mm 83 Thí nghiệm Công nghệ thực phẩm - Tủ sấy, bình hút ẩm, cân phân tích - Buret có khắc độ 0,1ml 0,01ml - Bình nón 20 0ml,...
 • 9
 • 225
 • 0

Giáo trình thí nghiệm công nghệ thực phẩm - Chương 4 - Bài 2 ppt

Giáo trình thí nghiệm công nghệ thực phẩm - Chương 4 - Bài 2 ppt
... 103 Thí nghiệm Công nghệ thực phẩm Phương trình phản ứng: C12H12O11 + H2O sacaroza [H+] ⎯⎯→ C6H12O6 + C6H12O6 glucoza fructoza Ta biết cần 26 g sacaroza tinh khiết pha bình 100ml, phân cực ống 20 0mm, ... sac (Sac cc) II Tiến hành thí nghiệm: 1 04 Thí nghiệm Công nghệ thực phẩm Dụng cụ hoá chất: Nước mía 150ml Cốc 100ml Axetat chì bột Bình tam giác 25 0ml Dung dịch HCl 24 , 85 Bx 10ml Phễu lọc, giấy ... điểm thích hợp với mắt người Kết đọc khắc độ thước biểu thị độ quay cực dung dịch mẫu P Công thức chung tính % đường: 101 Thí nghiệm Công nghệ thực phẩm S= P .26 .1,1 99,718.d 20 tra theo bảng d20...
 • 8
 • 249
 • 4

Giáo trình thí nghiệm công nghệ thực phẩm - Chương 5 - Bài 1 & 2 pptx

Giáo trình thí nghiệm công nghệ thực phẩm - Chương 5 - Bài 1 & 2 pptx
... cụ hình bên 11 3 Thí nghiệm Công nghệ thực phẩm Nhiệt kế lạnh -3 00C ÷ +600C Ống nghiệm 1 8 -2 0mm đựng dung dịch thí nghiệm Ống nghiệm φ = 2 0 -2 4mm Nhiệt kế lạnh cắm vào dung dịch thí nghiệm qua nút ... nghệ thực phẩm 10 12 14 16 18 11 8 Thí nghiệm Công nghệ thực phẩm Đặc điểm nguyên liệu thí nghiệm: Bảng Mẫu thí nghiệm TT Đại lượng đo Mẫu I No .1 No .2 Độ sâu cắm nhiệt kế (cm) No .1 Kích thước (cm) ... đông cá, từ rút kết luận 10 9 Thí nghiệm Công nghệ thực phẩm 11 0 Thí nghiệm Công nghệ thực phẩm BÀI : XÁC ĐỊNH NHIỆT ĐỘ, THỜI GIAN VÀ VẬN TỐC LÀM LẠNH I SẢN PHẨM THỰC PHẨM - MỘT HỆ THỐNG KEO PHỨC...
 • 13
 • 272
 • 0

Giáo trình thí nghiệm công nghệ thực phẩm - Chương 6 - Bài 1 & 2 ppt

Giáo trình thí nghiệm công nghệ thực phẩm - Chương 6 - Bài 1 & 2 ppt
... Thí nghiệm Công nghệ thực phẩm Sau lần xác định, ghi khối lượng nguyên liệu thay đổi (B) đến kết thúc trình rán 1 36 Thí nghiệm Công nghệ thực phẩm • Tính kết quả: Độ rán ... điện 14 3 Thí nghiệm Công nghệ thực phẩm + Máy xay sinh tố + Máy ép (hoặc vắt thủ công) + Cân kỹ thuật + Ống đong + Pipet, Buret + Bình tam giác (50, 15 0, 20 0ml) + Chai Pepsi trắng (15 0 -2 00ml) ... : 60 % Hỗn hợp chuẩn bị theo quy trình sau: 14 0 Thí nghiệm Công nghệ thực phẩm Cà chua chín Cà rốt Bí đỏ lựa chọn Lựa chọn lựa chọn Rửa, làm Rửa, làm Rửa, làm chần (10 00C, chần (10 00C, Hấp (10 00C,...
 • 10
 • 191
 • 0

Giáo trình thí nghiệm công nghệ thực phẩm - Chương 7 - Bài 1 & 2 pdf

Giáo trình thí nghiệm công nghệ thực phẩm - Chương 7 - Bài 1 & 2 pdf
... 1 ,7 : Hệ số chuyển NH3 (4ml H2SO4 0,1N tương ứng với 0,0 014 N hay 1, 4mg); Hệ số chuyển từ N2 NH3 - 1, 21 6 1, 21 6 x 1, 4 = 1 ,7 h : Khối lượng hạt nghiền, g; b : Độ ẩm sản phẩm, % Các kết phân tích lấy ... Thí nghiệm Công nghệ thực phẩm 1. 2 Xác định màu, mùi vị hạt lương thực: 1. 2 .1 Mục đích thí nghiệm: Chỉ số chất lượng quan trọng nhất, đặc trưng ... khối lượng % ++++ ++++ 15 2 Thí nghiệm Công nghệ thực phẩm Màu sắc tự nhiên ++++ 2. 2 mẫu thí nghiệm +++++ Xác định gluten tươi, độ axit độ tro bột lúa mì: * Mục đích thí nghiệm: Trong phần cần...
 • 11
 • 250
 • 0

Giáo trình thí nghiệm công nghệ thực phẩm - Chương 8 - Bài 1 & 2 pot

Giáo trình thí nghiệm công nghệ thực phẩm - Chương 8 - Bài 1 & 2 pot
... cụ: Ống nghiệm dung tích 25 ml Bình tam giác 15 0 - 20 0ml Quê cấy, quê trang Hộp petri - Nồi cách thuỷ Đèn cồn - Giá cắm ống nghiệm Bếp điện - Piep 1, 2, 10 , 20 ml Tủ sấy (80 - 16 0 C) Tủ ấm - Tủ lạnh ... (Nước giếng tốt) - NaOH 0,1N 16 0 Thí nghiệm Công nghệ thực phẩm - Giấy pH (máy đo pH) - Nước cất - Cồn đốt - Đường Sacharoza - Fenolftalein * Dụng cụ: - Bếp điện lưới amiăng - Cốc (bình tam giác) ... (80 - 16 0 C) Tủ ấm - Tủ lạnh Cân kỹ thuật - Nồi hấp 1 58 Thí nghiệm Công nghệ thực phẩm BÀI : NGHIÊN CỨU QUÁ TRÌNH ĐÔNG TỤ SỮA BẰNG VI KHUẨN LACTIC 1. 1 Lý thuyết đông tụ sữa: Dưới tác dụng hay...
 • 6
 • 167
 • 0

Giáo trình thí nghiệm công nghệ thực phẩm - Chương 9 - Bài 1 & 2 pot

Giáo trình thí nghiệm công nghệ thực phẩm - Chương 9 - Bài 1 & 2 pot
... mức 10 0ml Cá loại khoáng 0,1kg (10 con) Dung dịch AgNO3 0,1N Muối ăn nguyên chất (0,5kg) Bình định mức 25 0ml Bình chuẩn độ 10 ml Nước cất Dung dịch K2CrO4 10 % 16 4 Thí nghiệm Công nghệ thực phẩm BÀI ... Thí nghiệm Công nghệ thực phẩm 1. 2 Cách tiến hành: Chuẩn bị dung dịch nước muối có nồng độ 12 %, 18 % 24 % so với khối lượng cá (hoặc thị tươi) Cá nguyên loại 0 ,1 - 0,2kg/con (hoặc ... xạ kế 1 69 Thí nghiệm Công nghệ thực phẩm - Trường hợp có thêm nước cất cát hàm lượng chất khô theo phần trăm (X2) tính công thức: X2 = 2a Trong đó: a : Số đo khúc xạ kế theo phần trăm 20 0C Sai...
 • 12
 • 174
 • 0

Xem thêm