BÀI TRẮC NGHIỆM SÓNG âm

BÀI TRẮC NGHIỆM SÓNG âm

BÀI TRẮC NGHIỆM SÓNG âm
... phát sóng âm có cơng śt khơng đổi mợt mơi trường truyền âm đẳng hướng và khơng hấp thụ âm Hai điểm A, B cách ng̀n âm là r và r2 Biết cường đợ âm tại A gấp lần cường đợ âm tại ... hấp thụ và phản xạ âm, mợt máy thu cách ng̀n âm mợt khoảng d thu âm có mức cường đợ âm là L; dịch chủn máy thu xa ng̀n âm thêm m thì mức cường đợ âm thu là L – 20 (dB) Khoảng ... thụ âm, có ng̀n âm điểm, giống với cơng śt phát âm khơng đổi Tại điểm A có mức cường đợ âm 20 dB Để tại trung điểm M của đoạn OA có mức cường đợ âm là 30 dB thì số ng̀n âm...
 • 4
 • 139
 • 0

BÀI tập TRẮC NGHIỆM SÓNG DỪNG

BÀI tập TRẮC NGHIỆM SÓNG DỪNG
... dài 100 cm với hai đầu A và B cớ định có sóng dừng, tần sớ sóng là 50 Hz Khơng kể hai đầu A và B, dây có nút sóng Tớc đợ trùn sóng dây là A 30 m/s B 20 m/s C 25 m/s D 15 ... hai đầu cớ định có sóng dừng Khơng xét các điểm bụng hoặc nút, quan sát thấy những điểm có cùng biên đợ và ở gần nhất thì đều cách 15 cm Bước sóng dây có giá trị ... dây A 20 m/s B 10 m/s C 8,6 m/s D 17,1 m/s ……………………………………………………………………………………… ……………………… Câu 9: Sóng dừng dây đàn hời với hai đầu cớ định: dây rung với tần sớ 30 Hz dây có bụng Coi tốc...
 • 6
 • 215
 • 2

25 bài trắc nghiệm khó về amin

25 bài trắc nghiệm khó về amin
... Tên gọi amin (1),(2),(3) : (1) (2) (3) A propylamin, butyl amin, tert–butylamin B sec–butylamin, butylamin, tert–butylamin C sec–butylamin, butylamin, Isobutylamin D tert–butylamin, butylamin, ... metylamin etylamin có tỉ khối so với H2 17 ,25? A.41,4 gam B 40,02 gam C 51,75 gam D Không đủ điều kiện để tính 17)Cho amin mạch hở có công thức phân tử C3H9N, C4H11N C5H13N Có tổng số đồng phân amin ... Isobutylamin 19)Có đồng phân amin có vòng benzen có công thức phân tử C8H11N? A B C 10 D 11 20)Đốt cháy hỗn hợp amin A cần V lít O2(đktc) thu N2 31,68 gam CO2 7,56 gam H2O Giá trị V : A 25, 536...
 • 2
 • 1,228
 • 90

BÀI TRẮC NGHIỆM SỐ III CHƯƠNG 3: PHẢN ỨNG OXI HOÁ KHỬ ppsx

BÀI TRẮC NGHIỆM SỐ III CHƯƠNG 3: PHẢN ỨNG OXI HOÁ KHỬ ppsx
... Trong phản ứng oxi hoá - khử, có thay đổi số oxi hoá nguyên tố B: Trong phản ứng oxi hoá- khử, chất khử số oxi hoá tăng, chất oxi hoá số oxi hoá giảm C: Trong phản ứng oxi hoá - khử, có ... nhường nhận electron Câu 33: Axit HNO3 là: A: Chất khử mạnh B: Chất oxi hoá mạnh C: Vừa chất oxi hoá, vừa chất khử D: Không phải chất oxi hoá chất khử Câu 34: Số oxi hoá cacbon xếp tăng dần theo ... HClO3 Câu 25: Hệ số cân Cl- H+ phản ứng sau là: MnO4- + Cl- + H+  Mn2+ + Cl2 + H2O A 10 B C 10 16 D 12 16 Câu 26: Theo phản ứng hoá học sau với giá trị x phản ứng phản ứng oxi hoá khử: M2Ox + HNO3...
 • 12
 • 310
 • 5

bài trắc nghiệm số 3

bài trắc nghiệm số 3
... 619 620 621 622 6 23 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 c a b d b d a b d d a c d a c c d b d b 636 637 638 639 640 641 642 6 43 644 645 646 647 648 649 650 651 652 6 53 654 655 c b a ... 700 701 702 7 03 704 705 706 707 708 709 710 711 712 7 13 714 715 b c a c d b a b d b a c b c b c c c d b 716 717 718 719 720 721 722 7 23 724 725 726 727 728 729 730 731 732 733 734 735 d c a b c ... AgNO3/NH3 b) Cho axit fomic tác d ng v i dung d ch AgNO3/NH3 c) Cho n-butyl axetilen tác d ng v i dung d ch AgNO3/NH3 d) Cho dung d ch glucozơ (C6H12O6) tác d ng v i dung d ch AgNO3/NH3 7 23 Cho...
 • 22
 • 199
 • 0

bài trắc nghiệm số 5

bài trắc nghiệm số 5
... 16; Cl = 35, 5; He = 2) (Xem áp án trang sau) 21 Tr c nghi m hóa h u Biên so n: Võ H ng Thái áp án 937 938 939 940 941 942 943 944 9 45 946 947 948 949 950 951 952 953 954 955 956 957 958 959 960 ... D C A B A D C C A B D A B C A B C D B 1 053 1 054 1 055 1 056 1 057 1 058 1 059 1060 1061 1062 1063 1064 10 65 1066 1067 1068 1069 1070 1071 1072 1073 1074 10 75 1076 1077 1078 1079 1080 1081 A C C D ... A B D A B C A C A C 1024 10 25 1026 1027 1028 1029 1030 1031 1032 1033 1034 10 35 1036 1037 1038 1039 1040 1041 1042 1043 1044 10 45 1046 1047 1048 1049 1 050 1 051 1 052 D D B A D C B D C B D C A...
 • 21
 • 221
 • 0

Một số bài trắc nghiệm lớp 12

Một số bài trắc nghiệm lớp 12
... tích độ màu mỡ đất trồng Nhu cầu thò trường giới SAI Lao động có truyền thống kinh nghiệm sản xuất SAI CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM : Điều kiện thuận lợi việc xây dựng Tây Nguyên thành vùng nông nghiệp chuyên ... Tầng đất badan dày,màu mỡ,phong hóa sâu Đòa hình tương đối phẳng Khí hậu đa dạng Tất CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM : Điều kiện thuận lợi việc xây dựng Tây Nguyên thành vùng nông nghiệp chuyên canh quy ... CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM : Tây Nguyên vùng đất thuận lợi cho việc xây dựng vùng chuyên canh công nghiệp quy mô...
 • 6
 • 513
 • 0

20 BÀI TRẮC NGHIỆM AMINOAXIT-PEPTIT-PROTEIN

20 BÀI TRẮC NGHIỆM AMINOAXIT-PEPTIT-PROTEIN
... 0,4% Fe (mỗi phân tử hemoglobin chứa nguyên tử Fe) Phân tử khối gần hemoglobin : A 1200 0 B 14000 C 15000 D 18000 20) Tổng số đồng phân hợp chất lưỡng tính (vừa tác dụng với axit vừa tác dụng với ... dịch : glucozơ, glixerol, etanol, lòng trắng trứng? A Dd NaOH B Dd AgNO3 C Cu(OH)2 D Dd HNO3 1 120) Cho 22,15 g muối gồm CH2NH2COONa CH2NH2CH2COONa tác dụng vừa đủ với 250 ml dung dịch H2SO4 1M ... dịch Y Biết dung dịch Y tác dụng vừa đủ với 250 ml dung dịch HCl 1M Giá trị V A 100 ml B 150 ml C 200 ml D 250 ml 1322) Các chất X, Y, Z có CTPT C2H5O2N X tác dụng với HCl Na2O Y tác dụng với H...
 • 4
 • 1,710
 • 98

71 BÀI TRẮC NGHIÊM AMINOAXIT–PEPTIT–PROTEIN

71 BÀI TRẮC NGHIÊM AMINOAXIT–PEPTIT–PROTEIN
... –NH2 phần trăm khối lượng oxi 19,324% X : A đipeptit B tripeptit C tetrapeptit D pentapeptit Câu 71 : Khi thủy phân 500 gam polipeptit thu 170 gam alanin Nếu polipeptit có khối lượng phân tử 50000...
 • 6
 • 2,907
 • 295

Đề 1 - 1 số bài trắc nghiệm chọn lọc

Đề 1 - 1 số bài trắc nghiệm chọn lọc
... CuSO dung dịch là? A/ 1, 5M B/ 1, 6M C/ 1, 7M D/ 1, 8M Câu 38 : Phân tử MX3 có tổng số hạt loại 19 6, số hạt mang điện nhiều số hạt không mang điện 60 Số hạt mang điện nguyên tử M số hạt mang điện nguyên ... IIA vào 19 5,6g ddHCl dd có nồng độ muối 9,5% Kim loại X : A/ Mg B/ Ca C/ Be D/ Ba Câu 21 : 1, 83g hỗn hợp A gồm Ba kim loại kiềm X có tỉ lệ mol 1: 2 Hoà tan A vào nước 400ml ddB có pH = 13 Kim loại ... Mg hỗn hợp đầu (g): A 5,4; 2,4 B 2,7; 1, 2 C 5,8; 3,6 D 1, 2; 2,4 Câu 26 : Để hoà tan hỗn hợp gồm Zn ZnO người ta phải dùng 10 0,8 ml dung dịch HCl 36,5%, d =1, 19 Phản ứng làm giải phóng 0,4 mol khí...
 • 3
 • 180
 • 0

105 bài tập trắc nghiệm 2 chương amin - aminoaxit hay

105 bài tập trắc nghiệm 2 chương amin - aminoaxit hay
... Trong chất đây, chất đipeptit ? A H2N-CH2-CO-NH-CH2-CH2-COOH B H2N-CH2-CO-NH-CH(CH3)-COOH C H2N-CH2-CO-NH-CH(CH3)-CO-NH-CH2-COOH D H2N-CH(CH3)-CO-NH-CH2-CO-NH-CH(CH3)-COOH Câu 37: Từ glyxin (Gly) ... phân hợp chất H2N-CH2-CO-NH-CH-CO-NH-CH-CO-NH-CH2-COOH CH2-COOH CH2-C6H5 thu aminoaxit sau A H2N-CH2-COOH B HOOC-CH2-CH(NH2)COOH C C6H5CH2CH(NH2)COOH D Hỗn hợp aminoaxit Câu 27 : X aminoaxit no ... X A CH3(CH2)4NO2 C.NH2-CH2-COO-CH2-CH2-CH3 B NH2-CH2-COO(CHCH3)2D H2N-CH2-CH2-COOC2H5 Câu 22 : Axit aminoaxetic (H2NCH2COOH) tác dụng với dung dịch A NaNO3 B NaCl C NaOH D Na2SO4 Câu 23 : Dung dịch...
 • 9
 • 790
 • 71

Tài liệu Một số lưu ý khi làm bài trắc nghiệm vật lý-Cao Nguyên Giáp pptx

Tài liệu Một số lưu ý khi làm bài trắc nghiệm vật lý-Cao Nguyên Giáp pptx
... nhiều bạn không thèm đọc đến làm ! Một vật chuyển động tác dụng trọng lực, vận tốc vật biến thiên A động lượng vật biến thiên; B vật biến thiên; C động vật biến thiên D vật biến thiên Chọn đáp án ... phương án lại mà chuyển sang làm câu khác Mẹo 11 Trước ngày thi trắc nghiệm bạn không nên làm nhiều trắc nghiệm Tưởng vô lí, bạn cẩn thận bị “lú” Ngay việc ôn tập bạn nên làm tự luận, phân tích vấn ... D) “tử” Vì A B sai, đáp án phải D Qua ví dụ lưu ý trên, biết để áp dụng mẹo cần điều kiện chứ? (2đk) Mẹo Trong Vật số đại lượng có đơn vị hay thứ nguyên xác định nhờ công thức tính đại lượng...
 • 6
 • 258
 • 1

Hướng dẫn làm một số bài trắc nghiệm môn hóa bằng cách dựa vào đáp án (THPT)

Hướng dẫn làm một số bài trắc nghiệm môn hóa bằng cách dựa vào đáp án (THPT)
... HCOO−CHCl−CH2−CH3 Giải : Vì sản phẩm có hai chất có khả tráng gương nên este este axit HCOOH⇒loại đáp án B,C ; đáp án A tạo rượu hai chức khả tráng gương ⇒D đáp án Bài 6: Thuỷ phân chất hữu X dung dịch NaOH ... Giải : sản phẩm có ancol etyic nên loại đáp án A,D ; thu hai muối nên loại đáp án B⇒C đáp án Bài 7: Cho hỗn hợp X gồm hai andehit no, mạch không phân nhánh Đốt cháy hoàn toàn 0,3 mol hỗn hợp X, ... chức nên loại hai đáp án A;D Mặt khác nNaOH=0,2 mol ; nH2=0,1 mol⇒nrượu=nNaOH⇒ loại B⇒C đáp án Câu 5: Hợp chất hữu C4H7O2Cl thủy phân môi trường kiềm sản phẩm có hai chất có khả tráng gương Công...
 • 4
 • 1,380
 • 26

Xem thêm

Từ khóa: bài tập trắc nghiệm so sánh kép trong tiếng anhbài tập trắc nghiệm về phát âm từ vựng tiếng anh có đáp ánbài tập trắc nghiệm so that such thatmột số bài trắc nghiệm iqbài tập trắc nghiệm so sánh képbài tập trắc nghiệm lý thuyết aminbài tập trắc nghiệm về sóng âmbài tập trắc nghiệm về trọng âmbài tập trắc nghiệm so sánh hơn và so sánh nhấtví dụ 3 tạo bài trắc nghiệm có các ký hiệu đặc biệt và hình vẽ cho tam giác abc vuông tại a có ab 2 và ac số đo góc c là 30° 60° 70°mục đích của phỏng vấn sơ bộ và làm bài trắc nghiệmbài tập trắc nghiệm số phứcchấm bài trắc nghiệmtrắc nghiệm về sóng âmbài trắc nghiệm tiếng anh 6Đề thi học sinh giỏi môn Toán lớp 11(có đáp án)Đề án quản trị kinh doanh Thực trạng và giải pháp cho ngành dệt may Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầuDE THI VAO 10 MON TOAN HA NOI TU 2006 DEN 2017Tuần 15 giáo án lớp 4 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 6) HH SC GC KET CAU MONGbài giảng Quản trị công nghệbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMSách Tiếng Trung 1Thực trạng các tranh chấp hợp đồng tín dụng và kiến nghị giải pháp hạn chế tranh chấpVẤN đề bảo vệ tốt NHẤT QUYỀN và lợi ÍCH của KHÁCH HÀNG KHI HÀNH NGHỀ LUẬT sưHÀM SỐ VÀ MŨ, LOGARITGIẢI CHI TIẾT CÁC BÀI TẬP LẠ VÀ KHÓ TRONG ĐỀ THI THPT QG MÔN VẬT LÍĐỀ THI THỬ MÔN VẬT LÝbài tập trắc nghiệm mặt cầu, hình cầu và khối cầubài tập Vat ly nguyen tuHai đường thẳng vuông gócTuần 4. Nghe-kể: Dại gì mà đổi. Điền vào giấy tờ in sẵnTuần 4. Ông ngoạiBài 43. Rễ cây