Mối quan hệ giữa các gene allele đối với một tính trạng

Tài liệu Mối quan hệ giữa các gene allele đối với một tính trạng pdf

Tài liệu Mối quan hệ giữa các gene allele đối với một tính trạng pdf
... tế, gene hai allele mà có nhiều hai allele, gọi đa allele Các allele trạng thái cấu trúc khác gene phát sinh đột biến (xem chương 8) Nói chung, gene nhiễm sắc thể thường (autosome) có n allele ... n(n+1)/2 kiểu gene, có n kiểu đồng hợp n(n −1)/2 kiểu dị hợp (xem bảng 2.2) Đây sở tượng đa hình (polymorphism) quan sát quần thể tự nhiên Bảng 2.2 Mối quan hệ số lượng allele kiểu gene Số allele Số ... bào có nhiều allele Ví dụ, gene HLA-B có nhiều 30 allele xác định khác mặt kháng nguyên số quần thể Kết đa dạng là, quần thể có nhiều kiểu gene gene HLA-B (465 kiểu gene khác nhau, với 30 kiểu...
 • 13
 • 169
 • 0

Di truyền học Mendel mở rộng ( phần 4 ) Mối quan hệ giữa các gene allele đối với một tính trạng ppt

Di truyền học Mendel mở rộng ( phần 4 ) Mối quan hệ giữa các gene allele đối với một tính trạng ppt
... n(n+ 1)/ 2 kiểu gene, có n kiểu đồng hợp n(n − 1)/ 2 kiểu dị hợp (xem bảng 2. 2) Đây sở tượng đa hình (polymorphism) quan sát quần thể tự nhiên Bảng 2.2 Mối quan hệ số lượng allele kiểu gene Số allele ... tế, gene hai allele mà có nhiều hai allele, gọi đa allele Các allele trạng thái cấu trúc khác gene phát sinh đột biến (xem chương 8) Nói chung, gene nhiễm sắc thể thường (autosome) có n allele ... hợp allele vàng bị chết giai đoạn phôi Bố mẹ Yy (vàng) × Yy (vàng) Đời ¼ YY : ½ Yy : ¼ yy (chết) vàng : agouti Hiện tượng "không đuôi" mèo Manx ( ược phát đảo Manx năm 1935; Hình 2 . 4) tính trạng...
 • 6
 • 215
 • 2

Các kiểu quan hệ giữa các gene allele đối với một tính trạng pdf

Các kiểu quan hệ giữa các gene allele đối với một tính trạng pdf
... n(n+1)/2 kiểu gene, có n kiểu đồng hợp n(n −1)/2 kiểu dị hợp (xem bảng 2.2) Đây sở tượng đa hình (polymorphism) quan sát quần thể tự nhiên Bảng 2.2 Mối quan hệ số lượng allele kiểu gene Số allele ... tế, gene hai allele mà có nhiều hai allele, gọi đa allele Các allele trạng thái cấu trúc khác gene phát sinh đột biến (xem chương 8) Nói chung, gene nhiễm sắc thể thường (autosome) có n allele ... có nhiều allele Ví dụ, gene HLA-B có nhiều 30 allele xác định khác mặt kháng nguyên số quần thể Kết đa dạng là, quần thể có nhiều kiểu gene gene HLA-B (465 kiểu gene khác nhau, với 30 kiểu đồng...
 • 9
 • 183
 • 0

SKKN sự cần THIẾT TRONG xây DỰNG mối QUAN hệ GIỮA TÔNG PHỤ TRÁCH đội với các tổ CHỨC TRONG và NGOÀI NHÀ TRƯỜNG

SKKN sự cần THIẾT TRONG xây DỰNG mối QUAN hệ GIỮA TÔNG PHỤ TRÁCH đội với các tổ CHỨC TRONG và NGOÀI NHÀ TRƯỜNG
... điều Tổng phụ trách Đội phải xây dựng đợc mối quan hệ giáo dục nhà trờng * Xây dựng mối quan hệ Tổng phụ trách Đội với Ban huy Liên đội, Chi đội: Đây vừa mối quan hệ đồng nghiệp vừa mối quan hệ ... cứu: Sự cần thiết xây dựng mối quan hệ Tổng phụ trách Đội với tổ chức nhà trờng - Bắt đầu từ năm học 2012 - 2013 năm học 2013 - 2014: - Kừt thúc năm 2014 - 2015: Xây dựng mối quan hệ Tổng phụ trách ... tác đội phong trào Thiếu nhi nhà trờng Liên đội Trờng Tiểu học Hớng Phùng Sự cần thiết xây dựng mối quan hệ Tổng phụ trách Đội với tổ chức nhà trờng Vai trò Tổng phụ trách đội, đặc biệt quan...
 • 13
 • 108
 • 0

Nghiên cứu, xác định mối quan hệ giữa kiểu gene Halothane và chất lượng tinh dịch một số lợn đực giống nuôi tại Thái Nguyên

Nghiên cứu, xác định mối quan hệ giữa kiểu gene Halothane và chất lượng tinh dịch một số lợn đực giống nuôi tại Thái Nguyên
... hưởng kiểu gene Halothane tới chất lượng tinh dịch lợn đực thí nghiệm thuộc giống Thí nghiệm – Đánh giá ảnh hưởng nhân tố giống đến chất lượng tinh dịch lợn: sử dụng tinh dịch 18 lợn đực giống ... Xác định ảnh hưởng kiểu gene Halothane tới chất lượng tinh dịch lợn đực giống từ xác định tương quan tổng hợp hai yếu tố giống kiểu gene Halothane tới chất lượng tinh dịch 1.3 Yêu cầu - Sau xử ... hưởng đến chất lượng tinh dịch tinh trùng lợn 2.4.1 Giống Các giống khác có phẩm chất tinh dịch khác Lợn đực nội có phẩm chất tinh dịch thấp nhiều so với giống lợn ngoại Các giống lợn nội như:...
 • 63
 • 285
 • 0

Vai trò của Tổng phụ trách Đội và xây dựng mối quan hệ giữa Tổng phụ trách Đội với Ban giám hiệu.

Vai trò của Tổng phụ trách Đội và xây dựng mối quan hệ giữa Tổng phụ trách Đội với Ban giám hiệu.
... xõy dng c cỏc mi quan h giỏo dc v ngoi nh trng Xõy dng mi quan h gia Tng ph trỏch i vi Ban ch huy Liờn - Chi i: õy l mi quan h ng nghip va l mi quan h trờn di, gii quyt tt mi quan h ny s gúp phn ... dng mi quan h gia Tng ph trỏch i vi Ban ch huy Liờn i, Giỏo viờn ch nhm, on niờn, Hi cha m hc sinh - Nm hc 2011 - 2012: Vai trũ ca Tng ph trỏch i v xõy dng mi quan h gia Tng ph trỏch i vi Ban giỏm ... ph trỏch i cú mt vai trũ quan trng viờc xõy dng cỏc mi quan h mt thit gia hot ng i vi cỏc hot ng giỏo dc v ngoi nh trng c bit l xõy dng mi quan h gia Tng ph trỏch i vi Chi b - Ban giỏm hiu nh...
 • 23
 • 238
 • 0

Mối quan hệ giữa các cách ứng phó với stress và tinh thần lạc quan

Mối quan hệ giữa các cách ứng phó với stress và tinh thần lạc quan
... cua tinh thin lac quan, cic nghidn ciu vd mdi quan hd giia tinh thin lac quan vi cic chidn luge ing phd vdi stress mdi lin nia khing djnh tfnh uu vidt cua nd ddi vdi sic khoe Ihyc thd va tinh ... nhing ngudi lac quan thudng iHip hon nhing ngudi bi quan Di the', cho de'n nay, ning dy bio cua tinh lac quan va bi quan kbPng hoin loin nhii quin cic nghien ciu vd ing phd vdi stress Theo nghien ... luyen ky nang sdng cho sinh vidn xa hdi hidn dai 3.2 Mdi quan he giiia cdc cdch dng phd vdi stress vd tinh thdn lac quan Tinh thin lac quan duge dinh nghia la su mong dai vi kit qud tdt dep han...
 • 11
 • 199
 • 0

MỐI QUAN HỆ GIỮA CHÍNH SÁCH CUNG TIỀN VỚI MỘT SỐ NHÂN TỐ VĨ MÔ

MỐI QUAN HỆ GIỮA CHÍNH SÁCH CUNG TIỀN VỚI MỘT SỐ NHÂN TỐ VĨ MÔ
... [94] đ đa mối quan hệ cung tiền, đ giả định cung tiền nh l biến ngoại sinh đợc xác lập nh hoạch định sách Những giả thiết n y dựa sở cung tiền quan hệ với tiền sở thông qua hệ số nhân tiền đợc ... cung tiền khả dụng nh loại khác, cầu tiền đợc đáp ứng từ luồng chảy v o th nh phần tiền ngoại tệ tiền khả dụng 1.5 Mối quan hệ nhân tiền tệ nhân tố 1.5.1 Cơ sở lý luận cho mối quan hệ nhân ... định mối quan hệ ổn định tốc độ tiền tệ v hệ số nhân đầu t cho kinh tế Mỹ việc sử dụng phơng trình dạng rút gọn Đồng thời, ông quan sát mối quan hệ đóng v chắn cung tiền v tiêu dùng thu nhập, mối...
 • 45
 • 283
 • 0

Phân tích tác dụng của từng lực lượng thúc đẩy sự thay đổi kinh doanh và quản lý .Mối quan hệ giữa các lực lượng ấy và sự cần thiết phát hiện kịp thời chúng đối với các doanh nghiệp .doc.DOC

Phân tích tác dụng của từng lực lượng thúc đẩy sự thay đổi kinh doanh và quản lý .Mối quan hệ giữa các lực lượng ấy và sự cần thiết phát hiện kịp thời chúng đối với các doanh nghiệp .doc.DOC
... so với đối thủ cạnh tranh với II cần thiết phát chúng doanh nghiệp Việc phát kịp thời lực lợng làm thúc đẩy phát triển doanh nghiệp việc sản xuất kinh doanh tiêu thụ sản phẩm cần thiết doanh nghiệp, ... biết phân tích mối quan h của lực lợng Lực lợng bên Lực lợng bên Phân tích yếu tố bên doanh nghiệp 4 Phân tích yếu tố bên doanh nghiệp II Sự cần thiết phát chúng ... lợng thúc đẩy thay đổi kinh doanh quản đóng vai trò quan trọng doanh nghiệp thể đợc hình thức tổ chức doanh nghiệp phù hợp cho kinh tế thị trờng bao gồm nhiều thành phần hoạt động dới quản lý...
 • 13
 • 876
 • 0

Mối quan hệ giữa các khâu sản xuất phân phối trao đổi tiêu dùng trong quá trình tái sản xuất

Mối quan hệ giữa các khâu sản xuất phân phối trao đổi tiêu dùng trong quá trình tái sản xuất
... lực sản xuất Các khâu trình tái sản xuất xã hội : Tái sản xuất xã hội bao gồm khâu : Sản xuất phân phối trao đổi tiêu dùng Trong khâu trình tái sản xuất, khâu có vị trí định, song chúng có mối ... 0918.775.368 I) Mối quan hệ khâu sản xuất phân phối trao đổi tiêu dùng trinh tái sản xuất xã hội Khái niệm chung tái sản xuất : Xã hội ngừng tiêu dùng nên ngừng sản xuất Vì vậy, trình sản xuất xét ... a) Mối quan hệ sản xuất tiêu dùng Sản xuất tiêu dùng mối quan hệ chặt chẽ với Không có sản xuất tiêu đùng, nhng tiêu dùng chẳng có sản xuất, trờng hợp sản xuất mục đích - Sản xuất khâu mở...
 • 12
 • 507
 • 0

Vai trò của TPT Đội trong việc xây dựng mối quan hệ giữa các lực lượng giáo dục trong và ngoài nhà trường

Vai trò của TPT Đội trong việc xây dựng mối quan hệ giữa các lực lượng giáo dục trong và ngoài nhà trường
... SKKN: Vai trò TPT Đội việc xây dựng mối quan hệ lực lợng giáo dục nhà tr ờng Xuất phát từ lí trên, thấy TPT Đội vai trò quan trọng việc xây dựng mối quan hệ mật thiết hoạt động Đội với hoạt ... trờng Xây dựng mối quan hệ TPT Đội với Ban huy Liên đội, Chi đội: Đây vừa mối quan hệ đồng nghiệp vừa mối quan hệ dới , giải tốt mối quan hệ góp phần định vào việc nâng cao chất lợng giáo dục nói ... Đội việc xây dựng mối quan hệ lực lợng giáo dục nhà tr ờng có biện pháp giáo dục kịp thời đội viên chậm tiến giúp em ngày hoàn thiện Cùng với mối quan hệ TPT Đội cần xây dựng mối quan hệ với Đoàn...
 • 10
 • 659
 • 2

Đề án : " Mối quan hệ giữa các khâu sản xuất, phân phối, trao đổi, tiêu dùng của quá trình tái sản xuất xã hội. Thực trạng và sự vận dụng của chúng ở nước ta " pptx

Đề án :
... Đề án KTCT Đề tài : Mối quan hệ khâu sản xuất, phân phối, trao đổi, tiêu dùng trình tái sản xuất hội Thực trạng vận dụng chúng nước ta Phần mở đầu Từ xuất hội loài người, ... Mối quan hệ khâu sản xuất, phân phối, trao đổi, tiêu dùng trình tái sản xuất hội Sản xuất khâu mở đầu trình tái sản xuất hội Sản xuất có vai trò định với khâu khác sản xuất tạo sản phẩm ... từ hội , trao đổi yếu tố xuất phát từ cá nhân Chương II : Thực trạng mối quan hệ khâu sản xuất, phân phối, trao đổi, tiêu dùng trình tái sản xuất hội nước ta Hiểu nắm bắt chất mối quan hệ...
 • 17
 • 219
 • 0

QUI LUẬT VỀ MỐI QUAN HỆ GIỮA CÁC NHÓM KIỂU GEN, KIỂU HÌNH CỦA ĐỜI CON F1 KHI BỐ VÀ MẸ MỖI BÊN ĐỀU MANG 2 CẶP GEN DỊ HỢP.

QUI LUẬT VỀ MỐI QUAN HỆ GIỮA CÁC NHÓM KIỂU GEN, KIỂU HÌNH CỦA ĐỜI CON F1 KHI BỐ VÀ MẸ MỖI BÊN ĐỀU MANG 2 CẶP GEN DỊ HỢP.
... vị gen xảy đực F1 với tần số f1 = f2 = 20 ,25 % BẢN THUYẾT MINH I TÊN GIẢI PHÁP: QUI LUẬT VỀ MỐI QUAN HỆ GIỬA CÁC NHÓM KIỂU GEN, KIỂU HÌNH CỦA ĐỜI CON F1 KHI BỐ MẸ MỖI BÊN ĐỀU MANG CẶP GEN DỊ HỢP ... làm cách để phát hay sai không nắm mối quan hệ có tính qui luật giửa thành tố với Nếu nắm mối quan hệ giửa nhóm kiểu gen, kiểu hình theo qui luật định ta cần biết chắn nhóm kiểu gen, kiểu hình ... mà phát hiện: QUI LUẬT: Nếu bố mẹ bên mang hai cặp gen dị hợp (Aa Bb ), sở tế bào học nào, tần số hoán vị gen bao nhiêu, ta nhận đời F1 có tỉ lệ kiểu gen, tỉ lệ kiểu hình thoả mãn hệ thức toán...
 • 22
 • 205
 • 1

Đề tài tổng phụ trách Đội Xây dựng mối quan hệ giữa các đoàn thể nhà trường

Đề tài tổng phụ trách Đội Xây dựng mối quan hệ giữa các đoàn thể nhà trường
... dục Giáo viên tổng phụ trách i Xây dựng mối quan hệ nhà trờng tạo nên thống mặt, từ tạo nên thành công cho công tác đoàn đội Xây dựng mối quan hệ chặt chẽ với BGH giáo viên Tổng phụ trách i nhận ... thit v quan trng * Trớc hết cần hiểu mi quan h v ngoi nh trng l gỡ ? T i phi xõy dựng mối quan hệ giáo viên tổng phụ trách với lực lợng nhà trờng? Quan h: Là gắn liền mặt vật tợng Mối quan hệ nhà ... vớng mắc công việc từ đem lại hệu cao công tác đoàn đội Túm li tất mối quan hệ giúp cho TPT thc đợc tốt vai trò đem hiệu qủa cao cho công tác đoàn đội nhà trờng CHơng ii : NI DUNG VN C NGHIấN CU...
 • 35
 • 901
 • 3

Xem thêm