Các đột biến ở họ gen rhodopsin

Tài liệu Các đột biến họ gen rhodopsin pptx

Tài liệu Các đột biến ở họ gen rhodopsin pptx
... thị lực theo số cách đoán Các rối loạn thị lực gây đột biến liên quan đến gen sắc tố thuộc tế bào hình nón nghiêm trọng so với rối loạn thị lực gây đột biến tương tự xảy với gen rhodopsin tế bào ... chết, mà người bệnh bị mù hoàn toàn hay mù phần Các đột biến khác gen mã hóa rhodopsin gây nên dạng bệnh lý nghiêm trọng bệnh mù ban đêm Các đột biến có mức độ đa hình cao làm thay đổi trình tự ... tương đồng dễ xảy với gen Hàng loạt dạng TĐC khác vùng gen tạo kiểu hình đột biến thiếu vắng hoàn toàn gen màu đỏ, gen màu xanh lục, có tổ hợp khác gen màu xanh lục, mang gen lai xanh lục - đỏ...
 • 8
 • 234
 • 0

Tài liệu Các đột biến họ gen rhodopsin gây ảnh hưởng đến thị lực và khả năng cảm nhận màu sắc pot

Tài liệu Các đột biến ở họ gen rhodopsin gây ảnh hưởng đến thị lực và khả năng cảm nhận màu sắc pot
... thị lực sắc tố xanh (tritanopia) Các đột biến gen mã hóa protein cảm nhận sắc tố đỏ NST X làm chức cảm nhận màu đỏ tế bào hình nón gây bệnh mù màu đỏ Với số đột biến nhỏ khác liên quan đến gen ... hiệu cảm nhận ánh sáng Với thay đổi này, cường độ ánh sáng yếu, mắt không cảm nhận màu sắc Các đột biến gen mã hóa sắc tố tế bào hình nón làm thay đổi thị lực theo số cách đoán Các rối loạn thị lực ... protein cảm nhận màu đỏ gây nên bệnh mù màu đỏ phần hoàn toàn tùy vào vị trị đột biến Trao đổi chéo không cân gen mã hóa protein xanh lục đỏ gây nên phần lớn biến dị tính trạng cảm nhận màu sắc Một...
 • 4
 • 251
 • 0

Các đột biến họ gen rhodopsin gây ảnh hưởng đến thị lực và khả năng cảm nhận màu sắc. pdf

Các đột biến ở họ gen rhodopsin gây ảnh hưởng đến thị lực và khả năng cảm nhận màu sắc. pdf
... thị lực theo số cách đoán Các rối loạn thị lực gây đột biến liên quan đến gen sắc tố thuộc tế bào hình nón nghiêm trọng so với rối loạn thị lực gây đột biến tương tự xảy với gen rhodopsin tế bào ... thị lực sắc tố xanh (tritanopia) Các đột biến gen mã hóa protein cảm nhận sắc tố đỏ NST X làm chức cảm nhận màu đỏ tế bào hình nón gây bệnh mù màu đỏ Với số đột biến nhỏ khác liên quan đến gen ... hình ảnh, người thiếu gen đỏ xanh lục cảm nhận màu đỏ xanh lục màu giống Một số đột biến làm hoàn toàn khả nhìn màu đỏ xanh lục Đến nay, nhà di truyền học tìm thấy bảy loại đột biến đoạn gây bệnh...
 • 5
 • 122
 • 0

Đánh giá khả năng chịu hạn nhân tạo và sự sinh trưởng các dòng lúa Tám đột biến điều kiện nhà lưới

Đánh giá khả năng chịu hạn nhân tạo và sự sinh trưởng các dòng lúa Tám đột biến ở điều kiện nhà lưới
... b sung nc Bc 3: Theo dừi, ỏnh giỏ s sinh trng ca cỏc giai on: - S sinh trng giai on m - S sinh trng giai on lỳa nhỏnh 24 - S sinh trng giai on sinh trng sinh sn 3.2 Phng phỏp ỏnh giỏ tớnh chu ... tỏc ng c ch sinh trng t bo ca ABA thc vt gp iu kin bt li Cỏc gene RAB phn ng vi ABA ni sinh v ngoi sinh cho nhng protein cú chc nng c ch v bo v thm thu Nhúm th 3: Gene thuc chu trỡnh sinh tng hp ... (2008), Nghiờn cu ng dng bin phỏp cụng ngh sinh hc nhm khc phc nhc im sinh lý cao cõy v cm quang ca ging lỳa Tỏm, Lun ỏn Tin s sinh hc, Vin cụng ngh sinh hc, H Ni Nguyn Hu ng, o Thanh Bng, Lõm...
 • 41
 • 606
 • 2

XÁC ĐỊNH CÁC ĐỘT BIẾN GEN KatG LIÊN QUAN ĐẾN TÍNH KHÁNG THUỐC I SONIAZID CỦA MỘT SỐ CHỦNG VI KHUẨN LAO TẠI VIỆT NAM

XÁC ĐỊNH CÁC ĐỘT BIẾN GEN KatG LIÊN QUAN ĐẾN TÍNH KHÁNG THUỐC I SONIAZID CỦA MỘT SỐ CHỦNG VI KHUẨN LAO TẠI VIỆT NAM
... plasmid co chưa đoan gen katG đu tiêu chuân phục vụ gia i trình tự gen ́ ́ ̣ ̉ ̉ 1.2 Đột biến gene katG liên quan đên tí nh khang I ́ ́ soniazid vi ̉ khuân lao ̉ Tỷ lệ đột biến genkatG ... Amina A (2009), Genotypic detection of rifampicin and isoniazid resistant Mycobacterium tuberculosis strains by DNA sequencing: a randomized trial Annals of Clinical Microbiology and Antimicrobials ... Sechi, L A., S.Zanetti, et al (2001), Molecular basis of rifampin and isoniazid resistance in Mycobacterium bovis strains isolated in Sardinia, Italy, Antimicrob Agents Chemother 45:1645-1648 Số...
 • 58
 • 538
 • 3

Xác định các đột biến trên gen katG liên quan đên tính kháng thuốc isoniazid của một số chủng vi khuẩn lao tại Việt Nam

Xác định các đột biến trên gen katG liên quan đên tính kháng thuốc isoniazid của một số chủng vi khuẩn lao tại Việt Nam
... bào vi khuẩn E coli - Tách dòng gen katG - Giải trình tự gen katG - Phát hiên, phân tích đôt biên gen katG liên quan đên tí nh khang ̣ ̣ ́ ́ ́ thuôc isoniazid cac chung vi khuân lao ... đoan gen katG đu tiêu chuân phục vụ giải trình tự gen ́ ́ ̣ ̉ ̉ 1.2 Đột biến gene katG liên quan đên tí nh khang I ́ ́ soniazid vi ̉ khuân lao ̉ Tỷ lệ đột biến genkatG 14 chủng vi khuẩn ... lao tai Vi t Nam" ̣ ́ ̉ ̉ ̣ ̣ Mục tiêu nghiên cứu Nhân ban đoan gen katG tư cac chung vi khuân lao nghiê n cứu ̉ ̣ ̀ ́ ̉ ̉ Phát hiện đột biến gen katG liên quan đên tính kháng isoniazid...
 • 58
 • 485
 • 1

Tài liệu Các đột biến trong sai hỏng đơn gen doc

Tài liệu Các đột biến trong sai hỏng đơn gen doc
... bệnh máu khó động dạng A kết đột biến lớn gây Các trường hợp lại dạng đột biến điểm mà đến nhà nghiên cứu tìm mô tả 250 kiểu đột biến khác Các đột biến điểm Các đột biến điểm gây nên bệnh di truyền ... (3 )Các đột biến thay đoạn gen : Cũng có nhiều đột biến thay đoạn gen gây nên bệnh di truyền ghi nhận Ví dụ đột biến gây bệnh máu khó đông dạng A xảy tái tổ hợp trình tự nằm vùng intron thứ 22 gen ... mã hóa thứ 50 đột biến thêm 10 bazơ làm thay đổi khung đọc từ ba mã hóa thứ 38 Cả hai kiểu đột biến gây triệu chứng bệnh nghiêm trọng (4) Đột biến vị trí cắt introNguyễn : Đây đột biến làm thay...
 • 12
 • 327
 • 1

Tài liệu Phát hiện các thể đột biến VSV pdf

Tài liệu Phát hiện các thể đột biến ở VSV pdf
... khả phát đột biến so với không đột biến Có nhiều phương pháp để phát loại đột biến vi sinh vật: - Phương pháp đề kháng: vi khuẩn tác nhân chọn lọc thường thuốc phage Các đột biến dễ dàng phát ... trường dinh dưỡng tối thiểu Các khuẩn lạc đột biến không mọc lên Căn vào đột biến không mọc tách đột biến khuyết dưỡng Ngoài có phương pháp chuyên biệt để phát loại đột biến khác ... chia Các vi khuẩn cho vào môi trường tối thiểu có penicillin Các vi khuẩn tăng trưởng bị diệt có tế bào đột biến không tăng trưởng sống sót Sau hỗn hợp cấy lên môi trường penicillin đột biến...
 • 5
 • 316
 • 0

Tài liệu Các đột biến trong sai hỏng đơn gen pptx

Tài liệu Các đột biến trong sai hỏng đơn gen pptx
... (3 )Các đột biến thay đoạn gen : Cũng có nhiều đột biến thay đoạn gen gây nên bệnh di truyền ghi nhận Ví dụ đột biến gây bệnh máu khó đông dạng A xảy tái tổ hợp trình tự nằm vùng intron thứ 22 gen ... mã hóa thứ 50 đột biến thêm 10 bazơ làm thay đổi khung đọc từ ba mã hóa thứ 38 Cả hai kiểu đột biến gây triệu chứng bệnh nghiêm trọng (4) Đột biến vị trí cắt introNguyễn : Đây đột biến làm thay ... intron tìm thấy liên quan đến đột biến gen b-globin làm thiếu hoàn toàn chuỗi b-globin thể đồng hợp tử gây bệnh b-thalassemia (5) Đột biến trình tự gen điều hòa : Các đột biến xảy tương đối ảnh hưởng...
 • 6
 • 281
 • 0

Luận văn: XÁC ĐỊNH CÁC ĐỘT BIẾN GEN KatG LIÊN QUAN ĐẾN TÍNH KHÁNG THUỐC I SONIAZID CỦA MỘT SỐ CHỦNG VI KHUẨN LAO TẠI VIỆT NAM pdf

Luận văn: XÁC ĐỊNH CÁC ĐỘT BIẾN GEN KatG LIÊN QUAN ĐẾN TÍNH KHÁNG THUỐC I SONIAZID CỦA MỘT SỐ CHỦNG VI KHUẨN LAO TẠI VIỆT NAM pdf
... plasmid co chưa đoan gen katG đu tiêu chuân phục vụ gia i trình tự gen ́ ́ ̣ ̉ ̉ 1.2 Đột biến gene katG liên quan đên tí nh khang I ́ ́ soniazid vi ̉ khuân lao ̉ Tỷ lệ đột biến genkatG ... Amina A (2009), Genotypic detection of rifampicin and isoniazid resistant Mycobacterium tuberculosis strains by DNA sequencing: a randomized trial Annals of Clinical Microbiology and Antimicrobials ... Sechi, L A., S.Zanetti, et al (2001), Molecular basis of rifampin and isoniazid resistance in Mycobacterium bovis strains isolated in Sardinia, Italy, Antimicrob Agents Chemother 45:1645-1648 Số...
 • 59
 • 165
 • 0

XÁC ĐỊNH KIỂU GEN VI RÚT VIÊM GAN B VÀ CÁC ĐỘT BIẾN KHÁNG THUỐC BẰNG KỸ THUẬT GIẢI TRÌNH TỰ CHUỖI docx

XÁC ĐỊNH KIỂU GEN VI RÚT VIÊM GAN B VÀ CÁC ĐỘT BIẾN KHÁNG THUỐC BẰNG KỸ THUẬT GIẢI TRÌNH TỰ CHUỖI docx
... CÓ KIỂU GEN < /b> VÀ CÁC ĐỘT BIẾN III, VAI TRÒ CỦA KIỂU GEN < /b> VI < /b> RÚT B Không giống kiểu < /b> gen < /b> vi < /b> rút < /b> vi< /b> m gan < /b> C, vai trò kiểu < /b> gen < /b> vi < /b> rút < /b> vi< /b> m gan < /b> B chưa biết rõ ràng Nhiều câu hỏi vai trò kiểu < /b> gen < /b> HBV ... rút < /b> vi< /b> m gan < /b> B đột biến vi < /b> rút < /b> B trình diễn tiến tự nhiên b nh tác động thuốc đặc trị: Kháng thuốc hiệu thuốc điều trị II, PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH KIỂU GEN < /b> VÀ ĐỘT BIẾN KHÁNG THUỐC CỦA VI < /b> RÚT B Trước ... thống giải trình tự Trugen hãng Bayer (Đức) Đây hệ thống giải trình tự xác < /b> định < /b> lúc kiểu < /b> gen < /b> đột biến kháng thuốc HBV lần xử dụng xét nghiệm thường qui Ngoài HBV, hệ thống dùng cho xác < /b> định < /b> kiểu < /b> gen...
 • 22
 • 307
 • 5

ỨNG DỤNG KỸ THUẬT GIẢI TRÌNH TỰ CHUỖI ĐỂ XÁC ĐỊNH KIỂU GENCÁC ĐỘT BIẾN KHÁNG THUỐC CỦA SIÊU VI VIÊM GAN B ppt

ỨNG DỤNG KỸ THUẬT GIẢI TRÌNH TỰ CHUỖI ĐỂ XÁC ĐỊNH KIỂU GEN VÀ CÁC ĐỘT BIẾN KHÁNG THUỐC CỦA SIÊU VI VIÊM GAN B ppt
... 71,1%; 83,3% Qua kết b ớc đầu đạt thấy kỹ < /b> thuật < /b> giải < /b> trình < /b> tự < /b> chuỗi < /b> giữ vai trò quan trọng vi< /b> c xác < /b> định < /b> kiểu < /b> gen < /b> siêu < /b> vi < /b> viêm < /b> gan < /b> B vi< /b> c nhận diện đột < /b> biến < /b> kháng < /b> thuốc < /b> Lamivudine để < /b> từ có phác đồ ... dùng để < /b> xác < /b> định < /b> kiểu < /b> gen < /b> HBV kỹ < /b> thuật < /b> giải < /b> trình < /b> tự < /b> chuỗi < /b> b n cạnh vi< /b> c xác < /b> định < /b> kiểu < /b> gen < /b> HBV tìm đột < /b> biến < /b> kháng < /b> Lamivudine lần thực giải < /b> trình < /b> tự < /b> chuỗi < /b> Vai trò kiểu < /b> gen < /b> HBV chưa nghiên cứu nhiều ... HBV Chúng sử dụng < /b> kỹ < /b> thuật < /b> giải < /b> trình < /b> tự < /b> chuỗi < /b> (Sequengcing) để < /b> đồng thời vừa xác < /b> định < /b> đột < /b> biến < /b> kháng < /b> thuốc < /b> Lamivudine HBV vừa xác < /b> định < /b> kiểu < /b> gen < /b> HBV, khảo sát kiểu < /b> gen < /b> vượt trội người Vi< /b> t Nam đánh...
 • 19
 • 226
 • 1

XÁC ĐỊNH KIỂU GENCÁC ĐỘT BIẾN KHÁNG THUỐC CỦA SIÊU VI VIÊM GAN B BẰNG KỸ THUẬT GIẢI TRÌNH TỰ CHUỖI potx

XÁC ĐỊNH KIỂU GEN VÀ CÁC ĐỘT BIẾN KHÁNG THUỐC CỦA SIÊU VI VIÊM GAN B BẰNG KỸ THUẬT GIẢI TRÌNH TỰ CHUỖI potx
... kháng < /b> thuốc < /b> HBV xác < /b> định < /b> kiểu < /b> gen < /b> HBV Chúng sử dụng kỹ thuật giải trình tự chuỗi (Sequencing) để đồng thời vừa xác < /b> định < /b> đột < /b> biến < /b> kháng < /b> thuốc < /b> Lamivudine HBV vừa xác < /b> định < /b> kiểu < /b> gen < /b> HBV, khảo sát kiểu < /b> ... 83,3% Kết luận: Qua kết b ớc đầu đạt thấy kỹ thuật giải trình tự chuỗi giữ vai trò quan trọng vi< /b> c xác < /b> định < /b> kiểu < /b> gen < /b> siêu < /b> vi < /b> viêm < /b> gan < /b> B vi< /b> c nhận diện đột < /b> biến < /b> kháng < /b> thuốc < /b> Lamivudine để từ có ... b nh nhân kiểu < /b> gen < /b> B dễ phát triển đột < /b> biến < /b> kháng < /b> Lamivudine kiểu < /b> gen < /b> khác4, kiểu < /b> gen < /b> D có đột < /b> biến < /b> kháng < /b> Lamivudine cao kiểu < /b> gen < /b> A2 Kết ghi nhận (B ng 2) tỉ lệ có đột < /b> biến < /b> kháng < /b> Lamivudine kiểu...
 • 17
 • 291
 • 3

Các đột biến trong sai hỏng đơn gen pps

Các đột biến trong sai hỏng đơn gen pps
... (3 )Các đột biến thay đoạn gen : Cũng có nhiều đột biến thay đoạn gen gây nên bệnh di truyền ghi nhận Ví dụ đột biến gây bệnh máu khó đông dạng A xảy tái tổ hợp trình tự nằm vùng intron thứ 22 gen ... mã hóa thứ 50 đột biến thêm 10 bazơ làm thay đổi khung đọc từ ba mã hóa thứ 38 Cả hai kiểu đột biến gây triệu chứng bệnh nghiêm trọng (4) Đột biến vị trí cắt introNguyễn : Đây đột biến làm thay ... intron tìm thấy liên quan đến đột biến gen bglobin làm thiếu hoàn toàn chuỗi b-globin thể đồng hợp tử gây bệnh bthalassemia (5) Đột biến trình tự gen điều hòa : Các đột biến xảy tương đối ảnh hưởng...
 • 7
 • 99
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: Kiểm soát nội bộ đối với doanh thu và nợ phải thu tại công ty TNHH MTV điện lực Đà Nẵng - Điện lực Liên Chiểu.Kiểm soát rủi ro tín dụng trong cho vay doanh nghiệp tại NH TMCP đầu tư và phát triển VN, CN Đà Nẵng.Mở rộng cho vay đối với khách hàng cá nhân tại ngân hàng TMCP Á Châu CN Bình Định.Mở rộng cho vay tiêu dùng tại chi nhánh ngân hàng NN&PTNT Quận Sơn Trà, Thành phố Đà Nẵng.Mở rộng cho vay tiêu dùng tại Ngân hàng đầu tư & phát triển Việt Nam - Chi nhánh Khánh Hoà.Mở rộng huy động tiền gửi tiết kiệm tại ngân hàng TMCP ngoại thương CN Quảng Nam.Mở rộng tín dụng xuất nhập khẩu tại ngân hàng liên doanh Việt Nga - chi nhánh Đà Nẵng.Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động kinh doanh của các công ty ngành sản xuất chế biến thực phẩm niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam.Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến sự hài lòng đối với công việc của nhân viên NH TMCP bưu điện Liên Việt.Phân tích cấu trúc tài chính của các doanh nghiệp thuộc nhóm ngành vật liệu xây dựng niêm yết tại sở giao dịch chứng khoán Hà Nội.những bài văn miêu tả về cơn mưa hay nhấtBài 22. p-ph, nhBài 21. Ôn tậpPhân tích hiệu quả sử dụng vốn tại công ty cổ phần gỗ MDF VRG Quảng Trị.Phát triển cây cao su trên địa bàn huyện Đức Cơ, tỉnh Gia LaiPhát triển cây công nghiệp lâu năm trên địa bàn huyện Đức Cơ.Phát triển cây keo lai trên địa bànPhát triển cho vay xuất nhập khẩu tại Ngân hàng TMCP đầu tư & phát triển VN - Chi nhánh Khánh Hoà.Phát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ tại ngân hàng đầu tư & phát triển Việt Nam, CN Phú TàiĐỘC TỐ THỰC PHẨM HYDROCACBON THƠM