nhien lieu dau khi 1 9783

Nhiên liệu dầu khí - Chương 1

Nhiên liệu dầu khí - Chương 1
... không khí số nhiên liệu khí CH4 (HT lên)* CH4 xuống)* H2 CO 17 9,4 - 71, 5 16 ,3 - 70,0 6,3 - 1, 9 6,0 - 13 ,4 10 0 8,8 - 73,5 14 ,8 - 71, 5 6,0 - 13 ,7 5,4 - 13 ,5 200 7,9 - 76,0 13 ,5 - 73,0 5,5 - 1, 6 ... 5,0 - 13 ,8 Nhiệt độ (°C) (HT 400 6,3 - 81, 5 11 ,4 - 77,5 4,8 - 16 ,0 4,0 - 14 ,7 Áp suất (atm) 20 10 ,2 - 68,5 17 ,8 - 62,8 6,0 - 17 ,1 50 10 ,0 - 73,3 20,6 - 56,8 5,4 - 29,0 12 5 0,9 - 74,8 20,7 - 51, 6 ... số nhiên liệu khí Nhiên liệu khí Nhiệt trị (cal/l) Nhiệt độ lửa (°C) Khí than 4983 216 0 Khí ướt 2758 2300 Khí máy phát 11 39 16 80 818 14 60 Khí hiđro 2847 2045 Metan 8854 18 80 CO 2830 19 50 Khí...
 • 19
 • 462
 • 3

Nhiên liệu dầu khí - Hoa Hữu Thu Phần 1 ppt

Nhiên liệu dầu khí - Hoa Hữu Thu Phần 1 ppt
... lên)* CH4 xuống)* 17 9,4 - 71, 5 16 ,3 - 70,0 6,3 - 1, 9 6,0 - 13 ,4 10 0 8,8 - 73,5 14 ,8 - 71, 5 6,0 - 13 ,7 5,4 - 13 ,5 200 7,9 - 76,0 13 ,5 - 73,0 5,5 - 1, 6 5,0 - 13 ,8 Nhiệt độ (°C) (HT 10 hiđrocacbon ... 31 Sản xuất nhiên liệu từ dầu nham phiến 32 Sản xuất nhiên liệu từ dầu than đá 33 Chương CÁC NHIÊN LIỆU TỪ DẦU MỎ, KHÍ THIÊN NHIÊN 35 3 .1 Nhiên liệu lỏng nặng (FO) (dầu ... .10 6 Chương PHỤ GIA NHIÊN LIỆU 10 7 7 .1 Phân loại loại phụ gia nhiên liệu 10 7 7 .1. 1 7 .1. 2 7 .1. 3 7 .1. 4 7 .1. 5 Các phụ gia tẩy rửa chống đông đặc 10 7 Chất phụ...
 • 6
 • 219
 • 2

Nhiên liệu dầu khí - Chương 2

Nhiên liệu dầu khí - Chương 2
... loại dầu thô Dầu Grosnưi parafin Dầu Oklahome Dầu California 60 ÷ 95 A* N* 25 P* 72 A* N* 21 P* 73 A* N* 31 P* 65 95 ÷ 122 30 65 28 65 48 46 122 ÷ 150 35 56 12 23 55 11 64 25 150 ÷ 20 0 14 29 57 ... 2 Chương SẢN XUẤT NHIÊN LIỆU 2. 1 Sản xuất nhiên liệu từ dầu mỏ Đầu tiên, dầu mỏ sử dụng làm nhiên liệu để sản xuất nước hay đốt nóng lò Nhiên liệu phần lại việc chưng ... 122 ÷ 150 35 56 12 23 55 11 64 25 150 ÷ 20 0 14 29 57 16 29 55 17 61 22 20 0 ÷ 25 0 18 23 59 17 31 52 25 45 30 25 0 ÷ 300 17 22 61 17 32 51 29 40 31 Phân đoạn (°C) A*, N*, P* chữ viết tắt kiểu hiđrocacbon...
 • 13
 • 409
 • 3

Nhiên liệu dầu khí - Chương 3

Nhiên liệu dầu khí - Chương 3
... hiđrocacbon parafin C7: - n-heptan: CH 3- ( CH2)5-CH3 có số octan (theo quy ước) - 2-metylhexan : CH3-CH(CH3)-CH2-CH2-CH2-CH3 có số octan 45 - 3- metylhexan: CH3-CH2-CH(CH3)-CH2-CH2-CH3 có số octan 65 Chỉ ... lên nhánh tập trung trung tâm phân tử: - 3, 3- imetylpentan: CH3 -CH2-C(CH3 )2 -CH2-CH3 có số octan 94 - 2,2 , 3- trimetylbutan (triptan): CH3-C(CH3)2-CH(CH3)-CH3 có số octan 105 Triptan sử dụng mô ... Phần Lan 50 - 50 - Pháp 10,5 - 8,5 Italia - - 16 Luxembourg 21 - 19 Hà Lan 40 - 33 Đan Mạch 45 - 45 - Bồ Đào Nha 0,2 - 0,2 - Tây Ban Nha 0,5 - 0,5 - Anh 25 - 21 Thụy Điển 42 - 41,5 0,5 Xăng không...
 • 30
 • 387
 • 5

Nhiên liệu dầu khí - Chương 4

Nhiên liệu dầu khí - Chương 4
... bước sau đây: - Lấy mẫu nhiên liệu; - Phân tích nhiên liệu theo chuẩn quốc gia Ví dụ, nhiên liệu rắn than, tiêu cần phân tích sau: - Trước hết xác định nhiệt trị nhiên liệu; - Độ ẩm; - Hàm lượng ... cốc kín, cốc hở - Độ nhớt - Hàm lượng nước dầu - Phép thử chưng cất: đặc tính chưng cất nhiên liệu lỏng trừ nhiên liệu có áp suất cao phép thử chưng cất không cần làm, nhiên liệu lỏng khác cần ... là: - Nhiệt trị - Thành phần khí C3 C4 - Các số tới hạn: điểm chảy, điểm sôi - Tỉ trọng, khối lượng riêng - Nhiệt dung riêng - Thể tích riêng thể 0°C 760 mmHg - Thể tích riêng thể hơi/lỏng 0°C -...
 • 8
 • 413
 • 3

Nhiên liệu dầu khí - Chương 5

Nhiên liệu dầu khí - Chương 5
... 59 0 630 Metan CH4 55 5 58 0 Propan C3H8 470 480 Etilen C2H4 4 85 520 Axetilen C2H2 2 95 320 n-hexan n-C6H14 - 260 n-heptan n-C7H16 - 2 35 n-octan C8H18 - 220 iso-octan C8H18 - 670 17 Benzen C6H6 - ... (rắn) 94. 052 Hiđro 57 .797 Metan 191.766 Etan 341.260 Propan 488 .53 0 n-Butan 6 35. 050 iso-Butan 6 35. 050 n-heptan 10 75. 850 Etilen 316.200 Propilen 400.430 Axetilen 300.000 Benzen 757 .52 0 Toluen ... Axetanđehit CH3CHO 150 230 Đietylete (C2H5)2O 180 190 Axit axetic CH3COOH - 57 5 Axeton CH3COCH3 - 56 0 Sunfuacacbon CS2 - 130 Metylclorua CH3Cl 6 05 650 Etylclorua C2H5Cl 470 50 5 Một ví dụ khác,...
 • 30
 • 418
 • 4

Nhiên liệu dầu khí - Chương 6

Nhiên liệu dầu khí - Chương 6
... tớch cc chng li hon cú th dựng nhiu k thut khỏc nhau: - Gim nhit ca vt ang chỏy - Thờm mt lng ln cht pha loóng (vớ d khớ CO2) vo hn hp chỏy - S dng bt phõn cỏch nhiờn liu khụng khớ b) Chng n Vic ... sinh cỏc ht than Quỏ trỡnh cú th c s hoỏ nh sau: H2 C2 H + C2H2 C4H3 + C2H2 C6H3 + C2H2 C2nH3 +H +H C4H2 + H2 H2 C6H2 + H2 (gốc poliaxetilen) +H C2nH2 + H2 (poli) axetilen + RA khác RPA khác ... nit phõn t Trong trng hp ny, s thay i nng NO l s cnh tranh ca c ch: - C ch to thnh: N2 + O N + NO; (E1 = 75 kcal/mol) (E2 = 0) - C ch phõn hu: N + O2 O + NO; (E3 = kcal/mol) (E4 = 39 kcal/mol)...
 • 8
 • 378
 • 2

Nhiên liệu dầu khí - Chương 7

Nhiên liệu dầu khí - Chương 7
... (white-spirit) - Dầu hoả - Nhiên liệu cho động phản lực (carburateur) - Gazoin - Nhiên liệu dân dụng - Dầu điezen nhẹ dùng cho động chạy biển * Cất chân không: - Dầu động - Dầu công nghiệp - Mỡ ... giúp đỡ cháy: - 4,4’-benzyliđen (bis-(2, 6- iterbutyl phenol) - amylphenol bi-poliankoxi hoá 7. 1.5 Các phụ gia chống kích nổ - Tetraetyl chì - Tetrametyl chì - Các hợp chất khác chì - Các phụ gia ... phẩm dầu chất lượng sản phẩm Các quy tắc cho nhiên liệu Mặc dù quy tắc nhiên liệu chưa áp dụng toàn giới, quy tắc nhiên liệu thường áp dụng cho loại nhiên liệu tiêu thụ nhiều nhất, xăng dầu điezen...
 • 15
 • 388
 • 3

Tài liệu Nhiên liệu dầu khí pptx

Tài liệu Nhiên liệu dầu khí pptx
... thiên nhiên Đó khí thiên nhiên, khí hoá lỏng (LPG), nhiên liệu cho động xăng, nhiên liệu cho máy bay cánh quạt, nhiên liệu cho máy bay phản lực, dầu hoả, nhiên liệu cho động điezen (DO), nhiên liệu ... tự nhiên, nhiên liệu tồn ba trạng thái: khí, lỏng rắn Nhiên liệu khí gồm: khí thiên nhiên; khí sản xuất từ công nghiệp như: khí than, khí cốc, khí tổng hợp, khí than ướt, khí lò, khí metan từ bùn ... Sản xuất nhiên liệu từ dầu nham phiến 32 Sản xuất nhiên liệu từ dầu than đá 33 Chương CÁC NHIÊN LIỆU TỪ DẦU MỎ, KHÍ THIÊN NHIÊN 35 3.1 Nhiên liệu lỏng nặng (FO) (dầu madút)...
 • 121
 • 397
 • 1

Nhiên liệu dầu khí pot

Nhiên liệu dầu khí pot
... Trong tự nhiên, nhiên liệu tồn ba trạng thái: khí, lỏng rắn Nhiên liệu khí gồm: khí thiên nhiên; khí sản xuất từ công nghiệp như: khí than, khí cốc, khí tổng hợp, khí than ướt, khí lò, khí metan ... thiên nhiên Đó khí thiên nhiên, khí hoá lỏng (LPG), nhiên liệu cho động xăng, nhiên liệu cho máy bay cánh quạt, nhiên liệu cho máy bay phản lực, dầu hoả, nhiên liệu cho động điezen (DO), nhiên liệu ... Sản xuất nhiên liệu từ dầu nham phiến 32 Sản xuất nhiên liệu từ dầu than đá 33 Chương CÁC NHIÊN LIỆU TỪ DẦU MỎ, KHÍ THIÊN NHIÊN 35 3.1 Nhiên liệu lỏng nặng (FO) (dầu madút)...
 • 149
 • 200
 • 0

Nhiên liệu dầu khí P1 pot

Nhiên liệu dầu khí P1 pot
... thiên nhiên Đó khí thiên nhiên, khí hoá lỏng (LPG), nhiên liệu cho động xăng, nhiên liệu cho máy bay cánh quạt, nhiên liệu cho máy bay phản lực, dầu hoả, nhiên liệu cho động điezen (DO), nhiên liệu ... tự nhiên, nhiên liệu tồn ba trạng thái: khí, lỏng rắn Nhiên liệu khí gồm: khí thiên nhiên; khí sản xuất từ công nghiệp như: khí than, khí cốc, khí tổng hợp, khí than ướt, khí lò, khí metan từ bùn ... Sản xuất nhiên liệu từ dầu nham phiến 32 Sản xuất nhiên liệu từ dầu than đá 33 Chương CÁC NHIÊN LIỆU TỪ DẦU MỎ, KHÍ THIÊN NHIÊN 35 3.1 Nhiên liệu lỏng nặng (FO) (dầu madút)...
 • 30
 • 76
 • 0

Nhiên liệu dầu khí P2 pdf

Nhiên liệu dầu khí P2 pdf
... CÁC NHIÊN LIỆU TỪ DẦU MỎ, KHÍ THIÊN NHIÊN 3.1 Nhiên liệu lỏng nặng (FO) (dầu madút) Như trình bày, dầu madút phân đoạn nặng thu chưng cất dầu thô parafin asphalt áp suất khí chân không Các dầu ... dùng nhiên liệu 2.5 Sản xuất nhiên liệu từ dầu than đá Khi chưng cất khan (không có không khí) than đá ta thu dầu than đá Từ dầu than đá thô, cách chưng cất tiếp tục người ta thu nhiên liệu sau: ... dầu madút Dầu madút dễ bị phá vỡ 350°C 2.4 Sản xuất nhiên liệu từ dầu nham phiến Dầu có nham phiến đạt trữ lượng lớn giới Trữ lượng lớn dầu nham phiến Liên Xô (trước đây) Mỹ Nham phiến chứa dầu...
 • 20
 • 118
 • 0

Nhiên liệu dầu khí - Hoa Hữu Thu Phần 10 potx

Nhiên liệu dầu khí - Hoa Hữu Thu Phần 10 potx
... (white-spirit) - Dầu hoả - Nhiên liệu cho động phản lực (carburateur) - Gazoin - Nhiên liệu dân dụng - Dầu điezen nhẹ dùng cho động chạy biển * Cất chân không: - Dầu động - Dầu công nghiệp - Mỡ ... xăng đạt < 10 ppm Các yếu tố ảnh hưởng đến hàm lượng lưu huỳnh xăng FCC gồm: - Nguyên liệu đầu (nguồn dầu thô, phân đoạn dầu, ) - Các điều kiện trình FCC - Tính chất xúc tác trình FCC - Sử dụng ... có khả tải lớn khí áp suất khí nhiệt độ −50°C * Các xăng: - Xăng thường: xăng ôtô - Xăng máy bay 117 - Xăng đặc biệt chia thành loại: A, B, C, D, E, F, G, H (theo tiêu chuẩn Pháp) - Xăng dung môi,...
 • 12
 • 137
 • 0

Nhiên liệu dầu khí - Hoa Hữu Thu Phần 9 docx

Nhiên liệu dầu khí - Hoa Hữu Thu Phần 9 docx
... tetraxianoetylen b) Tỏc nhõn n nh nhit: ter-polime: etylen - propilen - ien + Cỏc aryl - photphat c) Tỏc nhõn kỡm hóm n mũn: - bis-(1,3-ankylamino )-2 -propanol v cỏc dn xut arylphotphat 108 d) ... a) Khng ch khúi: - 2-Etylhexamat kim loi - BaCO3 + imetylete ca etylen glycol b) Khng ch phỏt thi v giỳp s chỏy: - 4,4-benzylien (bis-(2,6-iterbutyl phenol) - amylphenol bi-poliankoxi hoỏ 7.1.5 ... chng ụng c a) Cht ty cacbuarat a chc nng, nh: - Polioxipropylen este v trimetylen iamin naphtenat - Ankylaryl photphat este v N-oleiyl-1,3-propileniamin - Cỏc mui photphat este amin b) b) Cht ty...
 • 12
 • 136
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: nhiên liệu dầu khínhiên liệu dầu khínhiên liệu dầu khí sử dụng trên ô tôtài liệu dầu khínhiên liệu cơ khígiáo trình nhiên liệu dầu mỡnhiên liệu thể khítài liệu dầu khí thủybài giảng nhiên liệu dầu mỡtài liệu nhiên liệu dầu mỡbài tập nhiên liệu dầu mỡnguồn nhiên liệu đầu vàohướng dẫn sử dụng nhiên liệu dầu mỡnhiên liệu dầu thực vậtnhiên liệu dầu mỡ và chất lỏng chuyên dùngDE KIEM TRA 1 TIET GDCD 6 NAM HOC 2017 - 2018Đề kiểm tra GDCD 8 1 tiết học kì 1de thiĐề thi HK2 lớp 9Đề kt 1 tiếtVăn bản pháp quyVăn bản pháp quyVăn bản pháp quyCục Quản lý cạnh tranhCục Quản lý cạnh tranhMột số giải pháp giảm thiểu căng thẳng trong công việc đối với nhân viên ngân hàng TMCP công thương việt nam tại khu vực TPHCMBCTH Dự án đánh giá Khả năng tiếp nhận ngành nghề ô nhiễm tỉnh Long AnPhap lenh chong ban pha gia s20 2004Nghi dinh 90 huong dan phap lenh chong ban pha giaPDF Top 3 Differentials in Neuroradiology 1st Edition Thieme 2015 PDF Downloadin ấn đại dương phát hành cuốn kinh nghiệmĐo lường sự thỏa mãn của khách hàng sử dụng dịch vụ điện thoại di động thuê bao trả trước tại trung tâm thông tin di động khu vực II (TP HCM) VMS mobifone (đính kèm file spss)chiều cao của sinh viên nữ đh công nghiệpVCA Annual Report 2014 En (final)09 KN TVE 01 Quyet dinh va Bao cao cuoi cung (ban cong khai)