DAP AN KIEM TRA ANH VAN 8 1 TIET DE b

ĐỀĐÁP ÁN KIỂM TRA HK2 VĂN 8 SỐ 2

ĐỀ VÀ ĐÁP ÁN KIỂM TRA HK2 VĂN 8 SỐ 2
... kiểm tra chất lợng học kỳ II Câu 1: (2 iểm) Thể Cáo: Thể văn nghị luận cổ đợc vua chúa thủ lĩnh dùng để trình bày chủ trơng hay công bố kết nghiệp để ngời biết ( 1đ) - Dựa vào yếu tố: + Có văn ... viết bảo đảm yêu cầu sáng tạo - Điểm 3,5 4,5 : Bài viết đảm bảo yêu cầu nhng đôi chổ cha thật sáng rỏ đạt 2/ 3 - Điểm 1 -2 viết loại, sai tả, sai ngữ pháp (Ngoài tùy thuộc vào cách trình bày, tả ... chủ yếu ngôn ngữ nói hàng ngày hay ngôn ngữ văn chơng Khi viết câu cảm thán thờng kết thúc dấu chấm than (!) VD: Hởi Lão Học Than ôi ! (0 ,25 ) ! (0 ,25 ) Câu 3: (1 điểm) a Câu cầu khiến b Câu nghi...
 • 3
 • 380
 • 0

ĐỀ ĐÁP ÁN KIỂM TRA HK2 VĂN 8 SỐ 03

ĐỀ ĐÁP ÁN KIỂM TRA HK2 VĂN 8 SỐ 03
... hiãûn sáu sàõc niãưn tỉû ho dán täüc ca âáút nỉåïc Âải Viãût Hy chỉïng minh âiãưu âọ qua vàn bn.”Nỉåïc Âải Viãût ta” (Trêch “Bçnh Ngä Âải Cạo” ) Âạp ạn Män :Ngỉỵ vàn Låïp :8 Pháưn I.Tràõc nghiãûm ... I.1C; 2A; 3B: 4C; 5B; 6D; 7D; 8C; 9C; 10B II Cáu 1:Tỉ tỉåíng, quan âiãøm, ch trỉång Cáu 2:Khạch quan ,xạc thỉûc ,hỉỵu êch Pháưn II.Tỉû lûn Cáu 1.u cáưu hc sinh phán têch âỉåüc hai (mäùi âiãøm) ... âiãøm Biãút cạch âỉa dáùn chỉïng v phán têch âỉåüc dáùn chỉïng Bi viãút cọ sỉû liãn kãút chàût ch giỉỵa cạc pháưn cạc âoản b.Vãư kiãún thỉïc : 1:Lng tỉû ho dán täüc cn thãø hiãûn qua sỉû khàóng...
 • 5
 • 185
 • 0

KIỂM TRA ANH VĂN LẦN 1 - Mã đề 168 pot

KIỂM TRA ANH VĂN LẦN 1 - Mã đề 168 pot
... Name: Class: 12 / KIỂM TRA ANH VĂN LẦN 16 8 Choose the best answer: 1) Our parents join hands to give us a nice house and a happy home A) ... B) ants C) trousers D) eggs 14 ) football since you to England? A) Did you play - came B) Have you played - came C) Do you play - come D) Will you play - come 15 ) Peter is a boy He always ... ten years C) for ten years 18 ) football since you to England? A) Have you played - came B) Did you play - came C) Do you play - come D) Will you play - come 19 ) The accident while...
 • 6
 • 267
 • 0

KIỂM TRA ANH VĂN LẦN 1 - Mã đề 125 potx

KIỂM TRA ANH VĂN LẦN 1 - Mã đề 125 potx
... finished B) was finished C) would finish D) had finished B 11 A C 12 C THE ANSWER KEY (12 5) A C C B A B 13 14 15 16 17 18 D D B A D B D 19 D 10 D 20 C ... convention A) contracted B) contract C) contraction D) contractual 4) Which word has the different stress from the rest? A) confide B) precede C) waving D) polite 5) - Mai: - Nga: Thanks, ... laughed D) talked 12 ) Don't bother her She her violin lesson ; she always it in the morning A) is taking – takes B) takes - is taking C) is taking - is taking D) takes - takes 13 ) - Peter: You're...
 • 5
 • 218
 • 0

ĐỀĐÁP ÁN KIỂM TRA HK2 VĂN 11 SỐ 1

ĐỀ VÀ ĐÁP ÁN KIỂM TRA HK2 VĂN 11 SỐ 1
... ngời văn Hai đứa trẻ( Thạch Lam) Đáp án biểu điểm Đề chẵn: A.Phần trắc nghiệm ( điểm): câu 0,5 điểm : I B D A II (1) : Văn chơng (2): nguời thợ khéo tay (3): kiểu mẫu (4): dung nạp (5): sáng tạo ... ngời phố huyện (1 điểm) + Tấm lòng tác giả ngời có sống hiu hắt , mảnh đời nhỏ bé , thầm lặng, tội nghiệp trớc Cách mạng tháng Tám (1 điểm) - Nhận xét khái quát tình ngời nói chung văn rút học cho ... - Làm kiểu cảm nhận (1 điểm) Luận điểm rõ ràng ( 0,5 điểm) Dẫn chứng tiêu biểu , phù hợp ( 0,5 điểm) Văn sáng tạo , cảm xúc ( 0,5 điểm) Chính tả , ngữ pháp , câu ( 0,5 điểm) Đề lẻ: A Phần trắc...
 • 4
 • 253
 • 0

Đềđáp án kiểm tra HKI hóa 8 (07-08)

Đề và đáp án kiểm tra HKI hóa 8 (07-08)
... PHÒNG GD-ĐT CAM LỘ HDC ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I – NĂM HỌC 2007-20 08 MÔN HOÁ HỌC LỚP I TRẮC NGHIỆM (4 điểm) Mỗi câu lựa chọn 0,5đ x = 4đ Câu Câu ... 2.56 + 3.16 = 160(g) ⇒ %Fe = 2.56 100 = 70% 160 2) Quặng manhetit chứa 80 %Fe3O4 M Fe3O4 = 3.56 + 4.16 = 232(g) ⇒ %Fe = 3.56 80 = 57,9% 232 Câu c Câu a ...
 • 2
 • 680
 • 5

Kiểm tra anh văn 8 học kì II

Kiểm tra anh văn 8 học kì II
... C At a university Phòng giáo dục Buôn Ma Thuột ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II Trường THCS Lạc Long Quân Môn : Anh văn lớp (Thời gian : 45 phút) Họ tên học sinh : Lớp : Phần trả lời : Số thứ ... into Vietnamese Phòng giáo dục Buôn Ma Thuột ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II Trường THCS Lạc Long Quân Môn : Anh văn lớp (Thời gian : 45 phút) Họ tên học sinh : Lớp : Phần trả lời : Số thứ ... While B When C As Phòng giáo dục Buôn Ma Thuột ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II Trường THCS Lạc Long Quân Môn : Anh văn lớp (Thời gian : 45 phút) Họ tên học sinh : Lớp : Phần trả lời : Số thứ...
 • 19
 • 327
 • 0

Đềđáp án kiểm tra 15 phút lần 1 HK1

Đề và đáp án kiểm tra 15 phút lần 1 HK1
... - 10 { - - - 15 { - - - 01 - | - - 06 - - } - 11 - - - ~ 02 - - } - 07 - | - - 12 { - - - 03 - | - - 08 { - - - 13 { - - - 04 - | - - 09 - | - - 14 - - } - 05 - - } - 10 - | - - 15 - - - ~ 01 ... - 06 - - } - 11 - - - ~ 02 - | - - 07 { - - - 12 - - - ~ 03 - - - ~ 08 - - - ~ 13 - - } - 04 - - } - 09 - | - - 14 - - - ~ 05 - | - - 10 - - - ~ 15 - - - ~ 01 { - - - 06 { - - - 11 - - } - 02 ... hồ sơ 15 Để xây dựng CSDL gồm bước? A bước B bước C bước D bước 0 01 01 { - - - 06 { - - - 11 { - - - 02 - | - - 07 - - } - 12 - - } - 03 - - } - 08 { - - - 13 - - - ~ 04 { - - - 09 - - } - 14 -...
 • 9
 • 4,103
 • 22

ĐỀĐÁP ÁN KIỂM TRA KHỐI 10- KỲ 1

ĐỀ VÀ ĐÁP ÁN KIỂM TRA KHỐI 10- KỲ 1
... 29 C 30 D 31 C 32 A 33 D 34 A 35 B 36 A 37 C 38 A 39 B 40 A 41 C 42 A 43 B 44 A 45 D 46 B 47 C 48 C 49 D 50 C 1C 2C 3D 4A 5A 6B 7.A 8B 9A 10 A 11 A 12 A 13 C 14 B 15 B 16 D 17 A 18 B 19 A 20B 21A 22B 23B ... 5.C 6.B 7.A 8.B 9.D 10 .A 11 .D 12 .D 13 .C 14 .B 15 .B 16 .D 17 .A 18 .B 19 .D 20.B 21. A 22.B 23.B 24.A 25.D 26.D 27.B 28.A 29.C 30.A 31. C 32.B 33.D 34.A 35.D 36.B 37.A 38.D 39.A 40.B 41. D 42.C 43.A 44.B ... 5.A 6.A 7.A 8.C 9.B 10 .B 11 .C 12 .C 13 .D 14 .A 15 .B 16 .D 17 .A 18 .B 19 .A 20 B 21. A 22.B 23.B 24.A 25.D 26.B 27.C 28.C 29.D 30.C 31. B 32.B 33.D 34.C 35.D 36.D 37.A 38.B 39.C 40.C 41. A 42.C 43 A 44.B...
 • 17
 • 1,393
 • 14

Đềđáp án kiểm tra Ngữ văn 11

Đề và đáp án kiểm tra Ngữ văn 11
... cảm xúc, cảm nhận sâu sắc có sáng tạo - Điểm 7, 8: Đáp ứng phần lớn yêu cầu Diễn đạt tốt Văn mạch lạc, sáng Có thể mắc vài lỗi nhỏ - Điểm 5, 6: Hiểu nắm vững yêu cầu đề, làm rõ trọng tâm Song chưa ... CẦU VỀ DIỄN ĐẠT: - Bố cục rõ ràng - Hành văn lưu loát, sáng, giàu cảm xúc có hình ảnh - Biết dùng từ, đặt câu, dựng đoạn IV BIỂU ĐIỂM: - Điểm 9, 10: Đáp ứng tốt tất yêu cầu Trình bày đẹp Khuyến ... đằng giang phú (Trương Hán Siêu)- Dòng sông cuồn cuộn sóng + Thuật hoài (Đặng Dung) – Cảm hứng bi tráng người anh hùng, v.v… - Học sinh phải biết tinh lọc dẫn chứng có lời văn phân tích, minh hoạ...
 • 2
 • 528
 • 2

đề kiểm tra Anh Văn 8 - tuần 13

đề kiểm tra Anh Văn 8 - tuần 13
... THE END  Kien Luong Secondary School THE ONE PERIOD TEST ( 20 0 8- 2009) SUBJECT: ENGLISH – Week 13 Time Alloted: 45 minutes ANSWERS (Đề chẵn) I/ 2ms (0,5m / 1sentence) Fifteen years old ( He is ... Class:…………… Full name: …………………………… MARKS THE ONE PERIOD TEST ( 20 0 8- 2009) SUBJECT: ENGLISH –Week 13 Time Alloted: 45 minutes IDEA OF TEACHER: Đề lẻ I/ Listen carefully and give short answers (2ms) How ... THE END  Kien Luong Secondary School THE ONE PERIOD TEST ( 20 0 8- 2009) SUBJECT: ENGLISH – Week 13 Time Alloted: 45 minutes ANSWERS (Đề lẻ) I/ 2ms (0,5m / 1sentence) Fifteen years old ( He is fifteen...
 • 6
 • 496
 • 10

Đề -đáp án kiểm tra tháng 11 Toán 1

Đề -đáp án kiểm tra tháng 11 Toán 1
... Đề kiểm tra tháng 11 năm 200 Môn toán: KHỐI I / Đề Bài 1: viết số thích hợp vào ô trống 10 Bài 2:điền dấu , = vào chổ chấm 10 Bài 3: Tính + 6 + 10 - Bài 4:tính + + 3= 10 – - 3= ... CHẤM ( ĐỀ TOÁN THÁNG 11 ) Bài 1: ( điểm ) Điền số đạt O,5 điểm Bài 2: ( điểm ) Điền dấu đạt O,5 điểm Bài 3: (4 điểm ) Làm phép tính đạt điểm Bài 4; ( điểm ) Làm phép tính đạt O,5 điểm 10 - ...
 • 2
 • 198
 • 1

Đề+Đáp án Kiểm tra HKI(Hóa 8+9)

Đề+Đáp án Kiểm tra HKI(Hóa 8+9)
... Hä vµ tªn: Líp: Điểm KIỂM TRA HỌC KÌ I Thời gian: 45 Phút Môn: Hóa Học Năm học ; 2010-2011 Lời phê cô giáo III TRẮC NGHIỆM : (4 Điểm) Hãy khoanh vào đáp án đáp án sau : Câu : Dãy có công ... làm ……………………………… Hết…………………………………… TRƯỜNG THCS NGỌC THANH Câu 1: Câu 2: Câu 3: Câu 4: ĐÁP ÁN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I HÓA HỌC Năm học: 2010-2011 I CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM: B D B C Điểm Điểm Điểm Điểm ... 0,75Điểm 0,75Điểm 0,75Điểm 0,75Điểm …………………………………… Hết………………………………………… TRƯỜNG THCS NGỌC THANH ĐÁP ÁN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I HÓA HỌC Năm học: 2010-2011 I CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM: A B A D Câu 1: Câu 2: Câu 3:...
 • 6
 • 189
 • 0

kiem tra anh van 8 Kii

kiem tra anh van 8 Kii
... want it to eat the buffalo When he returned, the farmer brought some straw with him He said it was his wisdom He lit the straw and the fire burned the tiger The tiger escaped, but it still has ... was graring nearby, a tiger appeared The tiger wanted to know why the strong buffalo was the servant and the small man was the master The farmer said he had sth called wisdom, but he left it at...
 • 3
 • 84
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: Đánh giá hiệu quả công tác quản lý văn bản đi và đến tại sở y tếKiểm tra chất lượng thanh toán tín dụng chứng từ tại ngân hàng thương mại koreabankĐề thi tiếng Anh vào 10 có đáp ánChương II. §3. Hàm số bậc haiChương III. §3. Phương trình và hệ phương trình bậc nhất nhiều ẩnPhân tích những nội dung cơ bản của tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết dân tộc. Nêu giá trị lý luận và thực tiễn của tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết dân tộcCHƯƠNG TRÌNH MÔ PHỎNG MONTE CARLO OPENMCKHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP KỸ SƯ HẠT NHÂNQUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ THIẾT BỊ VSAT HOẠT ĐỘNG TRONG BĂNG TẦN KUTăng cường kiểm soát đầu tư xây dựng cơ bản từ ngân sách nhà nước đến các ngân hàng địa phươngTầm nhìn về Kiến trúc Mạng Kỹ thuật số của Cisco –ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC TỰ HỌC CỦA SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC – ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊNThông báo cổ đông .Thông báo cổ đông .Thông tư 34 2016 TT-BYT quy định về thăm khám, quy trình sàng lọc để phát hiện, điều trị, xử trí các bất thường, dị tật của bào thai do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hànhBỘ TIÊU CHUẨN CÔNG TÁC LƯỚI ĐIỆNCHƯƠNG TRÌNH CHI TIẾT TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC - HỆ CHÍNH QUY NGÀNH CÔNG NGHỆ THÔNG TINThông tư 121 2016 TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ trạm thu phí tại Sóc TrăngNGHIÊN CỨU ÁP DỤNG PHƯƠNG PHÁP PHỔ MẬT ĐỘ NĂNG LƯỢNG TRONG XÁC ĐỊNH CẤU TRÚC LỚP TỪ TÍNH VỎ TRÁI ĐẤT KHU VỰC VỊNH BẮC BỘskkn phát huy tính tích cực của học sinh THPT trong luyện tập chạy bềnThông tư 59 2015 TT-BTNMT quy định kỹ thuật khoan điều tra, đánh giá và thăm dò nước dưới đất.