Cơ học đo độ dài

Luận văn : ảnh hưởng của quản lý tri thức đến sự thỏa mãn công việc nghiên cứu người lao động trình độ đại học trong các doanh nghiệp tại thành phố hồ chí minh

Luận văn : ảnh hưởng của quản lý tri thức đến sự thỏa mãn công việc nghiên cứu người lao động có trình độ đại học trong các doanh nghiệp tại thành phố hồ chí minh
... ỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP HỒ CHÍ MINH Ư NGUYỄN KIỀU NGÂN ẢNH HƯỞNG CỦA QUẢN LÝ TRI THỨC ĐẾN SỰ THỎA MÃN CÔNG VIỆC: NGHIÊN CỨU NGƯỜI LAO ĐỘNG CÓ TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC TRONG CÁC DOANH NGHIỆP ... thức đến thỏa mãn công việc người lao động trình độ đại học doanh nghiệp Thành Phố Hồ Chí Minh 1.3 Đối tượng phạm vi nghiên cứu  Đối tượng nghiên cứu nhân tố quản tri thức ảnh hưởng đến ... biết, trình độ, kinh nghiệm, công nghệ mới… trình làm việc doanh nghiệp Chính trên, tác giả chọn đề tài: Ảnh hưởng quản tri thức đến thỏa mãn công việc: nghiên cứu người lao động trình độ...
 • 97
 • 391
 • 3

Chương 1 :CƠ HỌC ĐO ĐỘ DÀI pot

Chương 1 :CƠ HỌC ĐO ĐỘ DÀI pot
... DUNG PHƯƠNG PHÁP HOẠT ĐỘNG 1: Tìm hiểu đơn vị đo độ dài : (10 phút) GV: nêu số đơn vị đo độ dài mà em biết? I / Đơn vị đo độ dài : Ôn lại số đơn vị đo độ dài : Đơn vị đo độ dài hợp pháp HS : m ... học sinh đo lại thước GV: Cho hs ước lượng chiều dài gang tay đo lại thước HOẠT ĐỘNG : Tìm hiểu II / Đo độ dài : Tìm hiểu dụng cụ đo độ dài : đo độ dài (20 phút) GV : Cho hs quan sát hình 1. 1 ... Ngoài có đơn vị dm … GV: 1km = ? m , cm , mm … HS : 1km = 10 00m GV: Yêu cầu hs lên bảng thực câu C1 HS: 1m = 10 dm ; 1m = 10 0cm 1cm = 10 mm ; 1km = 10 00m GV :Hãy ước lượng độ dài bàn mà em ngồi ? HS...
 • 5
 • 121
 • 0

Phát huy tính tích cực nhận thức cho sinh viên trường Cao đẳng Sơn La qua dạy phần học vật lý đại cương với sự hỗ trợ của bản đồ tư duy

Phát huy tính tích cực nhận thức cho sinh viên trường Cao đẳng Sơn La qua dạy phần cơ học vật lý đại cương với sự hỗ trợ của bản đồ tư duy
... sở luận dạy học Vật trƣờng Cao đẳng với hỗ trợ đồ tƣ để phát huy tính tích cực nhận thức cho sinh viên - Các giáo án xây dựng theo hƣớng phát huy tính tích cực nhận thức cho SV phần" học" ... sở luận thực tiễn việc phát huy tính tích cực nhận thức cho SV trƣờng Cao đẳng dạy học vật với hỗ trợ đồ tƣ Chƣơng 2: Phát huy tính tích cực nhận thức cho sinh viên trƣờng Cao đẳng Sơn ... Cao đẳng Sơn La Giả thuyết khoa học Nếu tổ chức hoạt động nhận thức phần "Cơ học" Vật đại cƣơng với hỗ trợ đồ phát huy đƣợc tính tích cực nhận thức cho Sinh viên, qua nâng cao hiệu dạy học...
 • 138
 • 269
 • 0

Nhu cầu đào tạo cán bộ lưu trữ trình độ đại học và sau đại học với sự phát triển của ngành lưu trữ Việt Nam

Nhu cầu đào tạo cán bộ lưu trữ có trình độ đại học và sau đại học với sự phát triển của ngành lưu trữ Việt Nam
... thuyft, tren lanh tho Viet Nam lir day c6 02 ca sa dao tao dai hoc luu iriJ nhung the doc quy^n vung, mi^n van khong bi pha vd va canh Iranh vin khong di^n gay git Nhu v^y, mpl thcfi gian dai, ... truang da dap img duac v6 so lugng va chat luong qua trinh phat trien ciia nganh luu irQ Viet Nam Den nam 1994 tai Khoa Lich sir, Trudng Dai hoc Khoa hoc Xa hoi va Nhan van thuoc Dai hoc Quoc gia ... khong c6 sir canh tranh hoac canh tranh yd'u Dao tao dai hoc luu tru a nu(k ta xu the hoi nh$p Nhung nam gan day, ngucri ta noi nhieu \6 va'n de lam the naod^ nSng cao chat lirang dao tao dai hoc...
 • 3
 • 181
 • 0

Máy điện dị bộ, nghiên cứu máy điện dị bộ nguồn kép trong chế độ máy phát sử dụng động lai tốc độ dải rộng

Máy điện dị bộ, nghiên cứu máy điện dị bộ nguồn kép trong chế độ máy phát sử dụng động cơ lai có tốc độ dải rộng
... -1 Trên đồng bộ, chế độ máy phát 0>s>α Dƣới đồng bộ, chế độ máy phát 1>s>0 Trên đồng bộ, chế độ động 0>s>α nS 1 Dƣới đồng bộ, chế độ động 1>s>0 m Hình 2.6 Phạm vi hoạt động máy phát KĐB-RDQ 38 ... ta sử dụng động sơ cấp lai Rotor máy điện, quay chiều với tốc độ n lớn tốc độ n1 độ trƣợt S= Chế độ động Chế độ máy phát Hình 1.5 Dòng điện Rotor chế độ động (a) chế ... CHƢƠNG MÁY ĐIỆN KHÔNG ĐỒNG BỘ TRONG CHẾ ĐỘ MÁY PHÁT 1.1 MÁY PHÁT ĐIỆN KHÔNG ĐỒNG BỘ Máy phát điện không đồng loại máy điện xoay chiều, làm việc theo nguyên lý cảm ứng điện từ, tốc độ quay...
 • 63
 • 236
 • 0

Luận văn: Máy điện dị bộ, nghiên cứu máy điện dị bộ nguồn kép trong chế độ máy phát sử dụng động lai tốc độ dải rộng doc

Luận văn: Máy điện dị bộ, nghiên cứu máy điện dị bộ nguồn kép trong chế độ máy phát sử dụng động cơ lai có tốc độ dải rộng doc
... chế độ máy phát Đề tài mang tên: Máy điện dị bộ, nghiên cứu máy điện dị nguồn kép chế độ máy phát sử dụng động lai tốc độ dải rộng Đề tài gồm ba chƣơng : Chƣơng 1: Máy điện không đồng chế ... -1 Trên đồng bộ, chế độ máy phát 0>s>α Dƣới đồng bộ, chế độ máy phát 1>s>0 Trên đồng bộ, chế độ động 0>s>α nS 1 Dƣới đồng bộ, chế độ động 1>s>0 m Hình 2.6 Phạm vi hoạt động máy phát KĐB-RDQ 38 ... ta sử dụng động sơ cấp lai Rotor máy điện, quay chiều với tốc độ n lớn tốc độ n1 độ trƣợt S= Chế độ động Chế độ máy phát Hình 1.5 Dòng điện Rotor chế độ động (a) chế...
 • 64
 • 189
 • 0

Máy điện dị bộ, nghiên cứu máy điện dị bộ nguồn kép trong chế độ máy phát sử dụng động lai tốc độ dải rộng

Máy điện dị bộ, nghiên cứu máy điện dị bộ nguồn kép trong chế độ máy phát sử dụng động cơ lai có tốc độ dải rộng
... -1 Trên đồng bộ, chế độ máy phát 0>s>α Dưới đồng bộ, chế độ máy phát 1>s>0 Trên đồng bộ, chế độ động 0>s>α nS 1 Dưới đồng bộ, chế độ động 1>s>0 m Hình 2.6 Phạm vi hoạt động máy phát KĐB-RDQ CHƯƠNG ... sử dụng động sơ cấp lai Rotor máy điện, quay chiều với tốc độ n lớn tốc độ n1 độ trượt S= Chế độ máy phát Hình 1.5 Dòng điện Rotor chế độ động (a) chế ... hãm Máy điện biến tác dụng lên trục dòng điện nghĩa máy điện làm việc chế độ máy phát điện Trong trình hoạt động tốc độ cố định, máy phát không đồng roto lồng sóc nối trực tiếp với lưới điện; điện...
 • 62
 • 91
 • 0

Nghiên cứu xây dựng hệ thống câu ỏi trắc nghiệm để kiểm tra đánh giá kết quả học tập phần học - Vật ý đại cương của sinh viên trường Cao đẳng Kỹ thuật Mỏ - Quảng Ninh

Nghiên cứu xây dựng hệ thống câu ỏi trắc nghiệm để kiểm tra đánh giá kết quả học tập phần Cơ học - Vật ý đại cương của sinh viên trường Cao đẳng Kỹ thuật Mỏ - Quảng Ninh
... 43 2.1.3 Mục tiêu môn học vật trường cao đẳng kỹ thuật Mỏ Quảng Ninh4 4 2.Nội dung giảng dạy Vật trường cao đẳng kỹ thuật Mỏ Quảng Ninh 45 2.3 Thực trạng kiểm tra đánh giá thuận lợi khó khăn ... dụng phương pháp trắc nghiệm để kiểm tra đánh giá 46 2.4 Soạn thảo hệ thống câu hỏi trắc nghiệm phần học vật đại cương 48 2.4.1 Mục tiêu dạy học vật đại cương phần học 48 2.4.2 ... tích thống kê 34 1.3.7 Đánh giá trắc nghiệm khách quan 38 Kết luận chương I 42 Chương II: Xây dựng hệ thống câu hỏi Trắc nghiệm để kiểm tra đánh giá kết học tập sinh viên trường...
 • 9
 • 665
 • 4

SÓNG HỌC – ĐỀ THI ĐAI HỌC + CAO ĐẲNG CÁC NĂM

SÓNG CƠ HỌC – ĐỀ THI ĐAI HỌC + CAO ĐẲNG CÁC NĂM
... v sóng âm, phát bi u sau ñây sai? A m t nhi t ñ , t c ñ truy n sóng âm không khí nh t c ñ truy n sóng âm nư c B Sóng âm truy n ñư c môi trư ng r n, l ng khí C Sóng âm không khí sóng d c D Sóng ... Câu 11.(ð thi ðH _2007)Trên m t ñư ng ray th ng n i gi a thi t b phát âm P thi t b thu âm T, ngư i ta cho thi t b P chuy n ñ ng v i v n t c 20 m/s l i g n thi t b T ñ ng yên Bi t âm thi t b P ... Câu 15:.(ð thi Cð _2008)T i hai ñi m M N m t môi trư ng truy n sóng có hai ngu n sóng k t h p phương pha dao ñ ng Bi t biên ñ , v n t c c a sóng không ñ i trình truy n, t n s c a sóng b ng 40...
 • 6
 • 721
 • 32

hoc _ôn thi đại học hè 2009

Cơ hoc _ôn thi đại học hè 2009
... điều hòa với tần số f A vận tốc biến thi n điều hòa với tần số f B gia tốc biến thi n điều hòa với tần số f C động biến thi n điều hòa với tần số f * D biến thi n điều hòa với tần số 2f C©u 28 ... chất điểm có vận tốc cực đại, gia tốc cực đại B di qua VTCB chất điểm có vận tốc cực đại, gia tốc cực tiểu C di qua VT biên chất điểm có vận tốc cực tiểu, gia tốc cực đại D B C Câu 45 : lắc lò ... chất điểm có vận tốc cực đại, gia tốc cực đại B di qua VTCB chất điểm có vận tốc cực đại, gia tốc cực tiểu C di qua VT biên chất điểm có vận tốc cực tiểu, gia tốc cực đại D B C Câu 55: lắc lò...
 • 12
 • 109
 • 0

Xây dựng và sử dụng hệ thống câu hỏi trắc nghiệm khách quan nhiều lựa chọn chương học vật lý đại cương để kiểm tra đánh giá kết quả học tập của sinh viên trường đại học lâm nghiệp

Xây dựng và sử dụng hệ thống câu hỏi trắc nghiệm khách quan nhiều lựa chọn chương cơ học  vật lý đại cương để kiểm tra  đánh giá kết quả học tập của sinh viên trường đại học lâm nghiệp
... dạy học Vật đaị cương trường Đaị ho ̣c Lâm Nghiêp chọn đề tài ̣ "Xây dựng sử dụng hệ thống câu hỏi trắc nghiệm khách quan nhiều lựa chọn chương học– vật lý đa ̣i cương để kiểm tra - đánh ... SV cầ n đạt - Xây dựng hệ thống câu hỏi TNKQ nhiều lựa chọn chương "Cơ học" ở vâ ̣t lý đa ̣i cương - Thực nghiệm sư phạm để đánh giá hệ thống câu hỏi soạn đánh giá việc học tập SV nhằm nâng ... phạm 11 CHƯƠNG KIỂM TRA - ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP CỦA SINH VIÊN TRONG DẠY HỌC Ở TRƯỜNG ĐẠI HỌC BẰNG HÌNH THỨC TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN 1.1 sở luận việc kiểm tra - đánh giá trình dạy học 1.1.1...
 • 60
 • 505
 • 1

135 bài toán dao động và sóng học ôn thi đại học môn vật lý

135 bài toán dao động và sóng cơ học ôn thi đại học môn vật lý
... ta thả vật dao động k1 m 1/ Lập phơng trình dao động vật Thuận Thành Bắc Ninh Năm 2004 Vũ Kim Phợng Bài tập Dao động & sóng học 2/ Tìm biên độ chu kỳ dao động vật 3/ Tìm vận tốc cực đại vật D ... vật lại dao động 2/ Tìm biểu thức lực tác dụng vật dao động Dao động vật có phải dao động điều hoà không? 3/ Tìm khối lợng riêng chất lỏng Lấy g = 9,8m/s2 17 Đề 72 3: Ngời ta đổ vào bình thông ... vật Chứng minh vật dao động điều hoà viết phơng trình dao động 3/ Hãy xác định vị trí mà động vật nửa dao động Thuận Thành Bắc Ninh Năm 2004 Vũ Kim Phợng Bài tập Dao động & sóng học Trang 14...
 • 39
 • 534
 • 0

Chuyên đề dao động học ôn thi đại học môn vật lý

Chuyên đề dao động cơ học ôn thi đại học môn vật lý
... điểm dao động tổng hợp I Phần thuyết DAO ĐỘNG CƠ HỌC A KIẾN THỨC CƠ BẢN I Dao động: Dao động: Dao động chuyển động có giới hạn không gian, lặp lặp lại nhiều lần quanh vị trí cân Dao động tuần ... B Dao động tự dao động có biên độ phụ thuộc vào đặc tính hệ, không phụ thuộc yếu tố bên C Dao động cưỡng dao động trì nhờ ngoại lực không đổi D Dao động tuần hoàn dao động mà trạng thái dao động ... ngoại lực biến thi n tuần hoàn C Khi cộng hưởng dao động: tần số dao động hệ tần số riêng hệ D Tần số dao động cưỡng tần số riêng hệ dao động Dao động …là dao động vật trì với biên độ không đỏi nhờ...
 • 41
 • 545
 • 0

Toàn tập dao động học ôn thi đại học

Toàn tập dao động cơ học ôn thi đại học
... nói dao động tự A Dao động tự dao động tuần hoàn B Dao động tự dao động điều hòa C Dao động tự dao động không chịu tác dụng lực cản D Chu kì dao động tự phụ thuộc v{o c|c đặc tính riêng hệ không ... nói dao động tự A Dao động tự dao động tuần hoàn B Dao động tự dao động điều hòa C Dao động tự dao động không chịu tác dụng lực cản D Chu kì dao động tự phụ thuộc v{o c|c đặc tính riêng hệ không ... TUYỂN TẬP CÁC BÀI TẬP DAO ĐỘNG ĐIỀU HÒA Đại cương dao động điều hòa Câu 1: Đối với dao động tuần hoàn, khoảng thời gian ngắn để vật trở trạng th|i ban đầu gọi gì? A Tần số dao động B Pha dao động...
 • 44
 • 470
 • 0

Xem thêm