Bài giảng môn lịch sử lịch sử 6 ôn tập chương 3

slide bài giảng môn kinh tế và quản lý môi trường - chương 3: Định giá giá trị kinh tế của tài nguyên môi trường

slide bài giảng môn kinh tế và quản lý môi trường - chương 3: Định giá giá trị kinh tế của tài nguyên môi trường
... bão) Giá trị sử dụng trực tiếp Giá trị sử dụng gián tiếp Giá trị tùy chọn TỔNG GIÁ TRỊ KINH TẾ Quan hệ sinh thái kinh tế Giá trị phi sử dụng Hệ kinh tế Tổng giá trị kinh tế môi trường PP lượng giá ... lực • Định giá tổng giá trị kinh tế xác định tổng giá trị kinh tế kể giá trị phi thị trường Tác dụng lượng giá • Hiểu giá trị sở sử dụng hiệu ngăn ngừa suy thoái • Thông tin giá trị kinh tế có ... phải định giá Tổng giá trị kinh tế tổng quan phương pháp định giá Phương pháp dựa vào thị trường thực Phương pháp dựa thị trường thay Phương pháp dựa thị trường giả định Sự cần thiết định giá • Tài...
 • 106
 • 709
 • 7

bài giảng môn học quang điện tử và quang điện, chương 3 docx

bài giảng môn học quang điện tử và quang điện, chương 3 docx
... phủ điện môi có chiều dày (chống oxi hoá tăng độ bền) λ nhằm đạt trễ pha lần phản xạ π - Chiều dày - Thường dùng nhôm, bạc, vàng (nhôm +điện môi cho vùng cực tím; bạc có hệ số phản xạ > 95% vàng ... vàng > 98% vùng khả kiến hồng ngoại 3) Các lọc quang học a) Transmission bandpass interference filters: - Bộ lọc giao thoa thông dải, cấu tạo từ tổ hợp nhiều lớp điện môi - Cấu trúc điển hình gồm ... suất lớp phủ Ví dụ: cho ng =1.5, nc(MgF2) = 1 .38 , Æ r = 1.4% với bước sóng 400700 nm * Có thể dùng nhiều lớp phủ chống phản xạ để giảm r đến ...
 • 5
 • 190
 • 0

bài giảng môn học kết cấu bê tông cốt thép, chương 3 ppsx

bài giảng môn học kết cấu bê tông cốt thép, chương 3 ppsx
... TD cọ thãø chëu âỉåüc, váûy âiãưu kiãûn kiãøm tra l : T≤ Ttd (3 - 3) - Bi toạn cäút thẹp (BTthiãút kãú): cng tỉì âiãưu kiãûn (3 - 3) nhỉng biãøu thỉïc xạc âënh Ttd thç cäút thẹp cn l áøn säú (cáưn ... phàóng hồûc cün nhỉng âm bo mäùi cün G ≤ 500 kg âãø ph håüp cáưn cáøu thiãúu nhi thi cäng 3. 2 Cốt chịu lực cốt cấu tạo: Trong giạo trçnh, tỉìng loải cáúu kiãûn cå bn âãưu cọ qui âënh v hỉåïng dáùn ... cọ s=1.64, våïi BT nàûng v cháút lỉåüng thi cäng trung bçnh v=0. 135 (3 - 11) Cỉåìng âäü tiãu chøn ca BT: Rtc = Rtb(1-1,64.0. 135 ) ≈ 0.78Rtb c Cường độ tính tốn: Cỉåìng âäü toạn l cỉåìng âäü â...
 • 9
 • 438
 • 0

bài giảng môn học giám sát thi công công trình, chương 3 ppt

bài giảng môn học giám sát thi công công trình, chương 3 ppt
... mái dốc thi công công trình ngầm, hình 7.2c bơm tạo màng chống thấm Trên hình 7 .3 trình bày công nghệ bơm ép gia cố Nội dung kiểm tra nh- nêu từ điềm đến điểm chi tiết xem bảng 7.7 2.2 .3 Gia cố ... có tính phá hỏng kết cấu; + Thi công sửa chữa móng chống thấm công trình ngầm Tuỳ theo công nghệ gia cố trình xẩy đất mà chia ph-ơng pháp gia cố làm nhóm chính: hoá học, nhiệt hoá lý Ưu việt ph-ơng ... 0,5% số cọc nh-ng không cho công trình, theo ph-ơng pháp không phá hoại với số l-ợng xác định độ xác độ tin cậy ph-ơng pháp 14 Chế độ công Cần theo thi t kế Đo, quan sát mắt, nghệ gia cố bùn theo...
 • 11
 • 276
 • 1

BÀI GIẢNG MÔN KINH TẾ LƯỢNG của ĐH TRÀ VINH Chương 3: PHƯƠNG SAI SAI SỐ THAY ĐỔI

BÀI GIẢNG MÔN KINH TẾ LƯỢNG của ĐH TRÀ VINH Chương 3: PHƯƠNG SAI SAI SỐ THAY ĐỔI
... 3.1: (a) Phương sai sai số không đổi (b) Phương sai sai số thay đổi 07/20/14 12:03 X 3.1 BẢN CHẤT Hình 3.1a thu nhập khả dụng tăng lên, giá trị trung bình chi tiêu tăng lên phương sai sai số quanh ... thuyết H0 hàm số phương sai sai số không đổi, nghĩa là, H0: B2 = Nếu giả thuyết bị bác bỏ có tượng phương sai sai số không đồng 07/20/14 12:03 15 Kiểm định Glejser Goldfeld Quandt sai số vi mô hình ... ước lượng Y 12 Kiểm định Park 4) Kiểm định giả thuyết H0: B2 = 0, nghĩa là, phương sai sai số thay đổi Nếu giả thuyết H0 bị bác bỏ, mối quan hệ lnei2 lnX có ý nghĩa thống kê, có phương sai sai số...
 • 29
 • 564
 • 2

Bài giảng môn lịch sử: Lịch sử lớp 6 pptx

Bài giảng môn lịch sử: Lịch sử lớp 6 pptx
... Bí lên hoàng đế, đặt tên nước Vạn Xuân, đóng đô cửa sông Tô Lịch TIT 24 Bi 21 :khởi nghĩa lí bí Nước vạn xuân (542- 60 2) ý kiến sau Bài tập a) - Vạn Xuân nghĩa vạn mùa xuân b) - Vạn Xuân nghĩa ... nước độc lập trường tồn TIT 24 Bi 21 :khởi nghĩa lí bí Nước vạn xuân (542- 60 2) Hãy điền bảng sau khởi nghĩa Lý Bí Bài tập Thời gian 542 4/542 543 Xuân 544 kiện Lý Bí dựng cờ khởi nghĩa Nghĩa ... (542- 60 2) Nhà Lương siết chặt ách đô hộ ? - Hành :Chia mhỏ nước ta thành nhiều châu để dễ bề cai trị Gia o Hoàng Châu Ch â Ch â u u đức Châu TIT 24 Bi 21 :khởi nghĩa lí bí Nước vạn xuân (542- 60 2)...
 • 14
 • 433
 • 0

Bài giảng môn lịch sử: Lịch sử lớp 6 tiết 28 pps

Bài giảng môn lịch sử: Lịch sử lớp 6 tiết 28 pps
... Chăm là: A Guồng tát nước B Gầu tát nước C Lưỡi cày D Liềm, hái BÀI TẬP CỦNG CỐ: Nhóm 4: Người Cham-pa đa số theo đạo: A Đạo Bà La Môn Đạo Phật B Đạo Nho C Đạo Giáo D Đạo Thiên Chúa Nhóm 5: Nghệ ... sắc ĐẠO PHẬT NGHỆ THUẬT KIẾN TRÚC ĐIÊU KHẮC LÀ THÀNH TỰU VĂN HÓA QUAN TRỌNG NHẤT CỦA NGƯỜI CHAMPA BÀI TẬP CỦNG CỐ: Nhóm 1: Nước Cham-pa đời hoàn cảnh: A Hợp lạc Dừa lạc Cau B Nước Lâm Ấp công nước ... HÌNH KINH TẾ, VĂN HÓA CHAMPA TỪ TK II ĐẾN TK X b/ VĂN HÓA: Em cho biết - Có chữ viết riêng ? nét môn, đạo -Theo đạo Bà la đặc sắc phật văn hóa Cham pa ? -Có tục hỏa táng người chết -Nghệ thuật...
 • 11
 • 599
 • 0

Bài giảng môn lịch sử: Lịch sử lớp 6 về xã hội cổ đại pps

Bài giảng môn lịch sử: Lịch sử lớp 6 về xã hội cổ đại pps
... Chương II THờI ĐẠI DỰNG NƯỚC : VĂN LANG- ÂU LẠC Bài 10: Công cụ sản xuất cải tiến nào? Thuật luyện kim phát minh nào? Nghề nông ... trú cư dân Việt Cổ Ý nghĩa: - Thuật luyện kim :năng suất lao động tăng, cải dồi dào, sống ổn định - Nghề nông trồng lúa nước giúp người chủ động trồng trọt tích lũy lương thực Bài tập: Quan sát ... Dặn dò: - So sánh rìu đá Hoa Lộc, Phùng Nguyên với rìu đá Núi Đọ -Chuẩn bị 11: Những chuyển biến hội CHÀO TẠM BIỆT! ...
 • 15
 • 388
 • 1

Bài giảng môn lịch sử: Lịch sử lớp 6 về xã hội cổ đại pptx

Bài giảng môn lịch sử: Lịch sử lớp 6 về xã hội cổ đại pptx
... để thể ý Bài 6: VĂN HỐ CỔ ĐẠI Chữ tượng hình Ai Cập (khắc tường lăng mộ vua Ram-xét VI Bài 6: Mắt VĂN HỐ CỔ ĐẠI Miệng Mặt trời Núi Nước Núi có đèo ∆∆ ∆ Nhà Bước Ngơi Bài 6: VĂN HỐ CỔ ĐẠI Các dân ... (dương lịch) Lịch người Phương Tây cổ đại có mới? Họ biết dựa theo di chuyển trái đất quay xung quanh mặt trời Họ tính năm có 365 ngày chia thành 12 tháng Đó dương lịch Bài 6: VĂN HỐ CỔ ĐẠI Các dân ... năm 3 56 TCN Bài 6: VĂN HỐ CỔ ĐẠI Các dân tộc phương Đơng thời cổ đại có thành tựu văn hố gì? - Sáng tạo lịch - Sáng tạo chữ viết: chữ tượng hình - Thành tựu tốn học: -Kiến trúc:Kim tự tháp cổ Ai...
 • 34
 • 555
 • 0

bài giảng môn lịch sử 6 bài giảng về nước âu lạc

bài giảng môn lịch sử 6 bài giảng về nước âu lạc
... nn c lp - Triu bit khụng th ỏnh bi c, bốn v xin hũa v dựng mu k chia r ni b nc ta Tiết 16: Nước Âu Lạc Cuc khỏng chin chng Triu nm 179 TCN - Nm 179 TCN, Triu li sai quõn sang ỏnh chim nc ... s tht bi nhng cụng lao to ln i vi t nc, vy Vng ú l nhngcụng lao gỡ? N TH AN DNG VNG Tiết 16: Nước Âu Lạc * Bi hc lch s: + Khụng nờn ch quan,Phi luụn cnh giỏc vi k thự,khụng nờn quỏ t tin vo sc ... nh th no Tit 16: Nc u Lc 4- Thnh C Loa - An Dng Vng cho xõy dng Phong Khờ mt khu thnh t ln hn nghỡn trng, gi l Loa thnh (thnh C Loa) -Thnh cú ba vũng khộp kớn vi chu vi khong 16. 000m nh hỡnh...
 • 30
 • 2,946
 • 0

bài giảng môn lịch sử 6 bài giảng về đời sống tinh thần và vật chất của cư dân văn lang

bài giảng môn lịch sử 6 bài giảng về đời sống tinh thần và vật chất của cư dân văn lang
... VT CHT V TINH THN CA C DN VN LANG NI DUNG BI HC Nụng nghip v cỏc ngh th cụng i sng vt cht ca c dõn Vn Lang sao? i sng tinh thn ca c dõn Vn Lang cú gỡ mi? Bi 13 Tit 14 I SNG VT CHT V TINH THN ... Trang phc thi Vn Lang Cỏc kiu túc thi Vn Lang trang sc thi Vn Lang Bi 13:Tit 14: I SNG VT CHT V TINH THN CA C DN VN LANG 1.Nụng nghip v cỏc ngh th cụng i sng vt cht ca c dõn Vn Lang sao? - Nam: ... dõn Vn Lang lm gỡ? Nhc c in hỡnh l gỡ? Bi 13:Tit 14: I SNG VT CHT V TINH THN CA C DN VN LANG 1.Nụng nghip v cỏc ngh th cụng i sng vt cht ca c dõn Vn Lang sao? i sng tinh thn ca c dõn Vn Lang cú...
 • 26
 • 2,230
 • 0

Giáo án bài giảng môn lịch sử lớp 7

Giáo án bài giảng môn lịch sử lớp 7
... dẫn nhà Làm tập tập 45 Giáo án lịch sử Nguyờn Thi Thuy THCS Tân Định Tiết 17 - Bài 11 Cuộc kháng chiến chống quân xâm lợc tống (1 075 - 1 077 ) II Giai đoạn thứ hai(1 076 - 1 077 ) (Tiếp theo) I Mục ... hiu v Lớ Thng Kit 42 Giáo án lịch sử Nguyờn Thi Thuy THCS Tân Định Tiết 16- 17 - Bài 11 Cuộc kháng chiến chống quân xâm lợc tống (1 075 - 1 077 ) I giai đoạn thứ (1 075 - 1 076 ) I Mục tiêu học Kiến ... phát triển nông nghiệp? Giảng Campuchia Lào hai nớc anh em bán đảo Đông Dơng với Việt Nam Hiểu đợc lịch sử hai nớc bạn cúng góp phần hiểu thêm lịch sử nớc 22 Giáo án lịch sử Nguyờn Thi Thuy THCS...
 • 176
 • 5,045
 • 0

Giáo án bài giảng môn lịch sử lớp 9

Giáo án bài giảng môn lịch sử lớp 9
... lập đồ giới? Giáo án Lịch sử Nêu nhận xét Châu Phi Nêu tên + Ai cập 195 2; Angiêri nớc theo SGK ( 195 4- 196 2) Nhận xét + 196 0: 17 nớc giành độc lập Nghe giảng Mĩ la tinh: Cu ba ( 195 9) Giữa năm ... (52) 37 Nguyờn Thi Thuy Tiết 15 Giáo án Lịch sử Bài 13: Tổng kết lịch sử giới từ sau năm 194 5 đến A Mục tiêu học: - Giúp cho H củng cố kiến thức lịch sử giới từ 194 5 H nắm nét bật nhân tố chi phối ... hỏi SGK Hớng dẫn H làm tập (54) Phần hai lịch sử việt nam từ năm 191 9 đến Chơng I Việt nam năm 191 9- 193 0 40 Nguyờn Thi Thuy Giáo án Lịch sử Tiết 16 Bài 14: Việt Nam sau chiến tranh giới thứ A Mục...
 • 92
 • 1,523
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: toan lop 6 on tap chuong 3bài giảng môn lịch sử lớp 6bài giảng môn lịch sử lớp 6 bài 7 ôn tậpbài giảng môn lịch sử lớp 6 hoc ki 2bài giảng môn lịch sử lớp 6 hoc ki 2 bai cuoc khoi nghia hai ba trungthiet ke bai giang mon lich su lop 6thiết kế bài giảng môn lịch sử lớp 11bài giảng môn lịch sử lớp 5bài giảng môn lịch sử tư tưởng phương đôngbài giảng môn lịch sử các học thuyết kinh tếbài giảng môn lịch sử lớp 4bài giảng môn lịch sử lớp 7bài giảng môn lịch sử 7bài giảng môn lịch sử lớp 9bài giảng môn lịch sử 12Điều khiển bình trộn hóa chất PLCCọc chịu tải trọng dọc trục Plaxis 2DHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 2) DANH GIA HIEN TRANG CONG TRINHHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 3) HH SC GC KET CAU BE TONGHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 5) HH SC GC KET CAU GACHTiểu luận môn kinh tế lượngỨng dụng GIS đánh giá biến động sử dụng đất quận Cẩm Lệ thành phố đà nẵng giai đoạn 2010 2015hop dong xnk hang hoabài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMBài 12. Nhật Bản giữa thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XXGIẢI CHI TIẾT CÁC BÀI TẬP LẠ VÀ KHÓ TRONG ĐỀ THI THPT QG MÔN VẬT LÍPHƯƠNG PHÁP TƯ DUY GIẢI TOÁN TRẮC NGHIỆMĐỀ THI THỬ MÔN VẬT LÝbài tập trắc nghiệm mặt cầu, hình cầu và khối cầubài tập Vat ly nguyen tuBài 14. Bài thực hành 2: Tính chất của một số hợp chất nitơ, photphoTuần 15. MRVT: Các dân tộc. Luyện đặt câu có hình ảnh so sánhTuần 4. Ông ngoạiBài 48. Quả