Tìm tốc độ truyền sóng hoặc tốc độ dao động của một điểm trên dây có sóng dừng

Giáo trình hướng dẫn tìm biên độ chấn động tại một điểm đi qua tâm phần 10 ppt

Giáo trình hướng dẫn tìm biên độ chấn động tại một điểm đi qua tâm phần 10 ppt
... với độ dài sóng Để cụ thể, ta xét đơn sắc có dộ dài sóng ( Khi khỏi P, chấn động thẳng giả sử có biên độ a( ứng với cường độ I(=a(2 Bản tinh thể L biến chấn động thẳng thành chấn động elip có chấn ... động elip có chấn động thành phần theo hai phương ưu đãi L có biên độ a( cos( a( sin( (( góc hợp phương chấn động OP với phương ưu đãi Ox) Cường độ ánh sáng ló khỏi tinh thể dị hướng L (a( cos()2 ... nghĩa cường độ ánh sáng tới Nếu ta xét tất đơn sắc từ tím tới đỏ ( biến thiên theo (, chấn động elip ló khỏi L, ứng với độ dài sóng, có dạng phương vị khác Gọi ( góc hợp phương chấn động OA xác...
 • 5
 • 170
 • 0

Giáo trình hướng dẫn tìm biên độ chấn động tại một điểm đi qua tâm phần 9 pps

Giáo trình hướng dẫn tìm biên độ chấn động tại một điểm đi qua tâm phần 9 pps
... Nếu chấn động tới OP có biên độ a chấn động thành phần OP1, OP2 có biên độ acos(, asin( Khi ló khỏi P2 mỏng, chấn động viết dạng: a x = acosα cosωt ; α H. 39 P1 y = asinα sin (ωt - ϕ) Chấn động ... thành chấn động thẳng song song với trục Ox Khi e = 1, chấn động elip trở thành chấn động tròn Nếu e> 1, ta lại có chấn động elip, e = (, ta có chấn động thẳng song song với trục Oy - Nếu chấn động ... 5.14) SS.18 Chấn động elip truyền qua nicol Trong trường hợp tổng quát, chấn động tới OP không song song với phương ưu đãi Ox Oy tinh thể, chấn động ló khỏi chấn động elip Cho chấn động qua nicol...
 • 5
 • 174
 • 0

Giáo trình hướng dẫn tìm biên độ chấn động tại một điểm đi qua tâm phần 8 pps

Giáo trình hướng dẫn tìm biên độ chấn động tại một điểm đi qua tâm phần 8 pps
... số ngun), ta có chấn động thẳng Tại đi m ứng với ( = (2k + 1ĩ, ta có chấn động tròn SS.15 Khảo sát cường độ sáng vân Tại đi m E, ta có hợp hai chấn động vng góc, cường độ sáng đi m nhau, khơng ... F- w y Tại đi m M E, ta có hợp hai chấn động vng góc Ta khảo sát chấn động elip hợp T1 S1 P S y1 d1 M d C d2 S2 T2 α (E) (a) P P2 H. 28 (b) P1 x1 Giả sử sau qua Nicol P, chấn động sáng có ... hợp T1 T2 cho truyền qua hai thành phần chấn động, nghĩa chúng kết hợp pha với Sau qua A, hai chấn động trở thành đồng phương, tạo thành tượng giao thoa SS.14 Khảo sát chấn động Elip C m o c to...
 • 5
 • 182
 • 0

Giáo trình hướng dẫn tìm biên độ chấn động tại một điểm đi qua tâm phần 7 docx

Giáo trình hướng dẫn tìm biên độ chấn động tại một điểm đi qua tâm phần 7 docx
... thường cho tia bất thường qua với mặt phẳng chấn động song song với trục quang học Ánh sáng tới tự nhiên Chấn động thường bò hấp thụ hoàn toàn Chấn động bất thường bò hấp thụ phần H.25 Bản Polaroid: ... chùm tia phản chiếu J’R’ có cường độ cực tiểu Vậy chùm tia thường KJ có phương chấn động thẳng góc với mặt phẳng tới, chùm tia bất thường K’J’ có phương chấn động song song với mặt phẳng tới C ... thẳng góc nhau, cường độ sáng tới mắt triệt tiêu : Nicol A chặn lại hồn tồn ánh sáng ló từ P Bản Tourmaline: Đây loại tinh thể có đặc tính hấp thụ khơng chấn động thường chấn động bất thường Như...
 • 5
 • 129
 • 0

Giáo trình hướng dẫn tìm biên độ chấn động tại một điểm đi qua tâm phần 6 pptx

Giáo trình hướng dẫn tìm biên độ chấn động tại một điểm đi qua tâm phần 6 pptx
... (1) J i i S I H 11 Chấn động tới SI ánh sáng tự nhiên gồm hai thành phần khơng kết hợp, cường độ (E2t1 = E2t2) chấn động ứng với tia IJ gồm hai thành phần khơng kết hợp có cường độ khác (E2k1 ( ... cường độ sáng hai chấn động thành phần : I p1 E2 p1 cos (i+r) (5.1) I p2 = E2 p2 = cos2 (i−r) Ta thấy, trường hợp tổng qt, ta có Ip1 < Ip2 (Ip1 = cường độ ứng với thành phần chấn động song song ... với mặt phẳng tới, Ip2= cường độ ứng với thành phần chấn động thẳng góc với mặt phẳng tới) Vậy ánh sáng phản xạ, ta khơng đối xứng ánh sáng tới tự nhiên mà chấn động thẳng góc với mặt phẳng tới...
 • 5
 • 144
 • 0

Giáo trình hướng dẫn tìm biên độ chấn động tại một điểm đi qua tâm phần 5 doc

Giáo trình hướng dẫn tìm biên độ chấn động tại một điểm đi qua tâm phần 5 doc
... phân cực thẳng (vì xét đi m cố định, đỉnh véctơ đi nĠ dao động đường thẳng) hay gọi phân cực thẳng (vì sóng hình sin nằm mặt phẳng, gọi mặt phẳng chấn động) mặt phẳng chấn động u r E mặt phẳng ... tiểu thơi, khơng thể triệt tiêu (vì với ánh sáng phân cực phần, ta có ưu đãi phương chấn động khơng có phương chấn động bị khử hồn tồn) Gương M biến đổi ánh sáng tự nhiên thành ánh sáng phân cực ... để quan sát) - Bây để n gương M quay gương M’ xung quanh tia tới II’ giữ góc tới i’ = 57 ( Thí nghiệm cho thấy cường độ chùm tia phản chiếu I’R thay đổi gương M’ quay: Khi mặt phẳng tới (ứng với...
 • 5
 • 176
 • 0

Giáo trình hướng dẫn tìm biên độ chấn động tại một điểm đi qua tâm phần 4 ppsx

Giáo trình hướng dẫn tìm biên độ chấn động tại một điểm đi qua tâm phần 4 ppsx
... phát từ nguồn đi m S’R ((', x’r, y’r) có bước sóng (’, sóng gây M biên độ có dạng : − j b = b oe π λ' ρ ( ⎡ ' ⎢ x−x s ⎣ ' ) + (y − y ) ' s ⎤ ⎥ ⎦ (9.18) Ta biểu thức bt (biên độ truyền qua toàn đồ) ... pha cường độ hai sóng ( (’ Nhìn qua toàn đồ, vùng chung hai chùm tia, ta thấy vân giao thoa thẳng, song song, cách Ta giải thích sau : * Xét lần ghi thứ Biên độ tạp sóng qui chiếu (R đi m kính ... Trong giao thoa kế cổ đi n, người ta thực giao thoa với sóng phát từ nguồn, nghĩa phát vào thời đi m Với phép toàn kýù, ta thực giao thoa với hai sóng ghi vào hai thời đi m khác (P) ∑’ ∑ H.9.10...
 • 5
 • 157
 • 0

Giáo trình hướng dẫn tìm biên độ chấn động tại một điểm đi qua tâm phần 3 pot

Giáo trình hướng dẫn tìm biên độ chấn động tại một điểm đi qua tâm phần 3 pot
... (R, sóng tới đi m O có dạng aoej(t đi m M, biên độ tạp a (x, y) = aoe-jk(y với k = 2(/( (góc ( nhỏ ) t Biên độ tạp sáng cầu ( M F (x, y) có dạng : F (x y) = Fo e-jkd với d =Ġ Vậy biên độ tổng hợp ... che khuất 3/ Trong phép chụp ảnh thường, ta có tương ứng đi m với đi m B H. 93 ảnh vật Trong phép toàn ký ta có tương ứng đi m vật với đi m toàn đồ Do đó, ta lại mảnh toàn đồ, ta thấy ảnh toàn ... lic Hay biên độ a’ =Ġ Ĩđược gọi độ truyền suốt pha bước sóng () Sóng tổng hợp trường hợp tương phản pha dương : S' = a (- ϕ + 1/ Cường độ : N ) sin (ωt - φ + π ) IĠ Độ tương phản đi m quan sát...
 • 5
 • 123
 • 0

Giáo trình hướng dẫn tìm biên độ chấn động tại một điểm đi qua tâm phần 2 pptx

Giáo trình hướng dẫn tìm biên độ chấn động tại một điểm đi qua tâm phần 2 pptx
... Trong đi u kiện có ảnh rõ Gauss, ta coi mặt phẳng A’B’ mặt sóng Gọi L quang lộ hai mặt liên hợp AB A’B’ Chấn động sáng mặt A’B’ chậm pha chấn động mặt AB : φ= 2 L λ Vậy phương trình chấn động đi m ... sin (ωt - φ + π ) Ta thấy chấn động sáng đi m A'B' coi tổng hợp hai sóng : - Một sóng (hay sóng nền) có biên độ đi m A'B' S'o = a sin (ωt - φ) - Một sóng phụ có biên độ thay đổi theo vị trí ảnh ... đồng đi m) chấn động sáng đi m A mặt AB khơng đồng pha Giả sử P có chỗ lõm, Q một chỗ lồi, P làm bề dày bán kính thay đổi (c Mặt sóng ứng với chùm tia ló khỏi AB có dạng hình vẽ (h 8 .2) Chấn động...
 • 5
 • 108
 • 0

Giáo trình hướng dẫn tìm biên độ chấn động tại một điểm đi qua tâm phần 1 doc

Giáo trình hướng dẫn tìm biên độ chấn động tại một điểm đi qua tâm phần 1 doc
... k c F- w y Hiệu quang lộ hai tia qua hai tâm O1, O2 i’ δ = O1H = λ sini = A’ Hiệu số pha tương ứng 2πδ ϕ= λ = 2πi ' λ a l ϕ ϕ/2 O A Biên độ chấn động tổng hợp A = 2A cos H 41 ϕ A = 2Ao Hay ... nhiễu xạ gây lỗ k lic d o m w o Và có pha pha chấn động qua tâm lỗ tròn Vậy hiệu số pha hai chấn động qua hai lỗ tròn hiệu số pha hai tia qua hai tâm C m o c to bu y bu to k lic C c u -tr ack ... bố Tại đi m P E, lỗ tròn tạo chấn động là: s = A cos (ωt - ϕ) Chấn động tổng hợp P S = ∑s = ∑A cos (ωt - ϕ) H 42 [ S = A cosωt.(∑ cosϕ)+Asinωt.(∑ sinϕ) J = A (Σ cos ϕ ) + (Σ sin ϕ ) 2 ] Cường độ...
 • 5
 • 173
 • 0

Nghiên cứu mức độ tác động của bài tập thể dục bản và bài tập thể dục thực dụng khi áp dụng các biện pháp dạy học mới tới thể chất sinh viên k47a khoa giáo dục thể chất trường đại học vinh

Nghiên cứu mức độ tác động của bài tập thể dục cơ bản và bài tập thể dục thực dụng khi áp dụng các biện pháp dạy học mới tới thể chất sinh viên k47a khoa giáo dục thể chất trường đại học vinh
... trình nghiên cứu, áp dụng biện pháp vào trình dạy học Thể dục Thể dục thực dụng lên nam sinh viên nhóm Thực Nghiệm (A) cụ thể: Biện pháp 1: Trang bị cho học sinh kiến thức lý luận kĩ thực hành tập ... khoá khoa chuyên ngành GDTC trờng Đại Học Vinh Bởi trình giảng dạy, giáo viên phải thờng xuyên tìm kiếm biện pháp dạy học nhằm nâng cao tác động Thể dục Thể dục thực dụng tới thể chất sinh viên ... nhiệm vụ cụ thể buổi học Thể dục Thể dục thực dụng Biện pháp 3: Xây dựng cho sinh viên tính tích cực, tự giác, kiên trì, chủ động học tập lớp nh tự học khoá Biện pháp 4: Sử dụng biện pháp học theo...
 • 47
 • 924
 • 0

Sắp xếp độ phổ biến của bài đăng trên Facebook với ứng dụng Good Sort pdf

Sắp xếp độ phổ biến của bài đăng trên Facebook với ứng dụng Good Sort pdf
... Ứng dụng thú vị Bạn muốn biết độ phổ biến video tải lên mạng xã hội lớn nhấthành tinh Facebook? Hay quan tâm người ảnh chụptrong chuyến du lịch gần bạn? Một ứng dụng có tên Good Sort giúp ... nhiên, hoạt động trơn tru, ứng dụng phần gợi nhắc lại cho người dùng đăng thú vị mà họ lãng quên cung cấp thông tin hữu ích Nhìn chung, Good Sort ứng dụng đáng để "tín đồ Facebook" sử dụngthường ... khoản Facebook bạn Tuy nhiên, điểm trừ ứng dụng tồn phí thuê bao, không nhiều người dùng sẵn sàng bỏ tiền túi để sử dụng dịch vụ Trên iTunes, ứng dụng có mức giá 0,99 USD, nhiên quý, ứng dụng...
 • 5
 • 213
 • 0

LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC XÁC ĐỊNH THÀNH PHẦN LOẠI HẠT TẢI ĐIỆN (ELECTRON, LỖ TRỐNG), MẬT ĐỘ MẶT, NỒNG ĐỘĐỘ LINH ĐỘNG CỦA CÁC HẠT TẢI ĐIỆN BẢN TRONG BẢN MỎNG BÁN DẪN THEO PHƯƠNG PHÁP VANDER PAUW VÀ HIỆU ỨNG HALL

LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC XÁC ĐỊNH THÀNH PHẦN LOẠI HẠT TẢI ĐIỆN (ELECTRON, LỖ TRỐNG), MẬT ĐỘ MẶT, NỒNG ĐỘ VÀ ĐỘ LINH ĐỘNG CỦA CÁC HẠT TẢI ĐIỆN CƠ BẢN TRONG BẢN MỎNG BÁN DẪN THEO PHƯƠNG PHÁP VANDER PAUW VÀ HIỆU ỨNG HALL
... cứu thực nghiệm: Xác định thành phần loại hạt tải điện (electron, lỗ trống), mật độ mặt, nồng độ độ linh động hạt tải điện mỏng bán dẫn theo phương pháp Vander Pauw hiệu ứng Hall ” Mục đích nghiên ... mẫu bán dẫn, xác định số Hall, hiệu điện Hall mẫu, từ suy bán dẫn pha tạp chất loại p hay n Tính mật độ khối (nồng độ) hạt mang điện xác định biết số Hall Từ xác định mật độ mặt n s hạt tải điện ... muốn ứng dụng phương pháp Vander Pauw để đo số Hall qua xác định loại hạt tải điện, tính chất vật lý chất bán dẫn Phương pháp Vander Pauw kĩ thuật để xác định điện trở suất, nồng độ hạt tải số Hall...
 • 49
 • 267
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: tìm tọa độ hình chiếu của một điểm lên một đường thẳngấn định tỷ giá hối đoái hoặc biên độ dao động của tỷ giá hối đoáiđánh giá tŕnh độ hoạt động của công ty trên cơ sở những nhân tố thành công cốt lõi của ngành hoặc các ngành trong đó nó cạnh tranhcâu 6 cách xác định vị trí của một điểm trên bản đồ hoặc trên quả địa cầu làcách xác định tọa độ địa lý của một điểmcách viết toạ độ địa lí của một điểmtoạ độ địa lí của một điểm gồm những yếu tố nàocách viết tọa độ địa lý của một điểmtọa độ địa lý của một điểmtọa độ địa lý của một điểm là gìmặc dù các linh kiện bán dẫn nhạy với ánh sáng có cấu trúc và chức năng của chúng khác nhau nhiều nhưng chế độ hoạt động của chúng dựa trên cùng hiệu ứng vật lý đó là hiệu ứng quang điệnđộ chói của một điểm trên mặt đường là biên độ dao động của mật độ từ thông tại khe hở không khí6 mối quan hệ của các đặc trưng chủ yếu về hình dáng tàu tính toán độ dao động của các đại lượngquan hệ khái quát giữa eh ph và độ linh động của một số nguyên tố trong đó có pb jane plant john baldock henry haslam harry smith 1996đề cương tốt nghiệp tổ chức quy hoạch và thiết kê lập quy hoạch trong tổ chức giao thông đô thịNghiên cứu điều tra tai biến địa chất tại một số khu vực trọng điểm thuộc vùng đông bắc bắc bộ phục vụ quy hoạch phát triển kinh tế xã hộibài thuyết trình phụ gia carotenoidBảo quản sau thu hoạch camtieu luan quan tri tai chinh doanh nghiepso sanh tin nguong ton giao me tinMANAGING PROJECT QUALITYÝ NGHĨA CUỘC TỰ THIÊU CỦA HÒA THƯỢNG THÍCH QUẢNG ĐỨC (11061963)Quản lý kinh doanh xây dựng CONSTRUCTION BUSINESS MANAGEMENTHoàn thiện công tác tổ chức quản lý bến xe khách tỉnh Lai ChâuCac de kiem tra 1 tiet tieng anh lop 6Bài tập mệnh đề quan hệ (relative clauses)Các biện pháp sử dụng tài liệu thành văn trong dạy học lịch sử 12 nhằm giáo dục chủ quyền biển đảo cho HS trường THPT như thanh 2Giáo dục truyền thống yêu nước qua dạy học lịch sử lớp 10HÌNH THÀNH một số NĂNG lực CHO học SINH QUA bài học LỊCH sử ở TRƯỜNG TRUNG học PHỔ THÔNGHướng dẫn học sinh lớp 12 ôn tập môn lịch sử theo định hướng “ 5 bước, 1 vấn đề”, đáp ứng yêu cầu mới của kỳ thi THPT quốc giaMột số biện pháp nhằm khắc sâu nhân vật lịch sử tiêu biểu trong phần lịch sử việt nam 11 THPTBài 10. Tổng kết về từ vựng (Sự phát triển của từ vựng,... trau dồi vốn từ)Một số kinh nghiệm bồi dưỡng năng lực thi của học sinh nhằm đạt kết quả cao trong kì thi THPT quốc gia qua dạy phần lịch sử việt nam lớp12Một vài biện pháp tổ chức hoạt động học tập trải nghiệm sáng tạo cho học sinh trong dạy học lịch sử địa phương ở trường THPT lam kinh