Hợp nhất thông tin tài chính

Giáo trình ứng dụng phân tích quy trình báo cáo kiểm toán thông tin tài chính hợp nhất p10 doc

Giáo trình ứng dụng phân tích quy trình báo cáo kiểm toán thông tin tài chính hợp nhất p10 doc
... lai, tài sản thuế thu nhập hỗn lại pht sinh từ cc chnh lệch tạm thời khấu trừ địi hỏi lợi nhuận chịu thuế để sử dụng; b) Vận dụng hợp quy định thuế để tạo lợi nhuận tính thuế kỳ thích hợp 19 ... nhận tài sản nợ phải trả Bảng cân đối kế toán Ví dụ, khoản chi phí mua sắm công cụ, dụng cụ có giá trị lớn đ ghi nhận chi phí xác định lợi nhuận kế toán kỳ khoản chi phí mua sắm công cụ, dụng ... đích kế toán Nếu khấu hao cho mục đích tính thuế chậm so với khấu hao cho mục đích kế toán phát sinh khoản chênh lệch tạm thời khấu trừ tạo tài sản thuế thu nhập hỗn lại Ghi nhận ban đầu tài sản...
 • 5
 • 226
 • 0

Giáo trình ứng dụng phân tích quy trình báo cáo kiểm toán thông tin tài chính hợp nhất p9 docx

Giáo trình ứng dụng phân tích quy trình báo cáo kiểm toán thông tin tài chính hợp nhất p9 docx
... Báo cáo tài doanh nghiệp phải trình bày: (a) Chính sách kế toán áp dụng cho chi phí vay; (b) Tổng số chi phí vay vốn hoá kỳ; (c) Tỷ lệ vốn hoá sử dụng để xác định chi phí vay vốn hoá kỳ - 9 4Tài ... công trình riêng biệt hoàn thành Tuy nhiên, xây dựng nhà máy công nghiệp gồm nhiều hạng mục công trình dây chuyền việc vốn hoá chấm dứt tất hạng mục công trình hoàn thành Trình bày báo cáo tài ... liên quan trực tiếp đến việc đầu tư xây dựng sản xuất tài sản dở dang làm sở ghi sổ kế toán lập báo cáo tài 02 Chuẩn mực áp dụng cho kế toán chi phí vay 03 Các thuận ngữ chuẩn mực hiểu sau: Chi...
 • 5
 • 176
 • 0

Giáo trình ứng dụng phân tích quy trình báo cáo kiểm toán thông tin tài chính hợp nhất p8 pot

Giáo trình ứng dụng phân tích quy trình báo cáo kiểm toán thông tin tài chính hợp nhất p8 pot
... ích kinh tế từ hợp đồng; (c) Chi phí để hoàn thành hợp đồng phân công việc hoàn thành thời điểm lập báo cáo tài tính toán cách đáng tin cậy; (d) Các khoản chi phí liên quan đến hợp đồng xác định ... định vào ngày lập báo cáo tài mà không phụ thuộc vào hóa đơn toán theo tiến độ kế hoạch lập hay chưa số tiền ghi hóa đơn (b) Trường hợp hợp đồng xây dựng quy định nhà thầu toán theo giá trị khối ... phí liên quan đến hợp đồng suốt giai đoạn kể từ ký hợp đồng kết thúc hợp đồng Các chi phí liên quan trực tiếp đến hợp đồng phát sinh trình đàm phán hợp đồng coi phần chi phí hợp đồng chúng xác...
 • 5
 • 179
 • 0

Giáo trình ứng dụng phân tích quy trình báo cáo kiểm toán thông tin tài chính hợp nhất p7 docx

Giáo trình ứng dụng phân tích quy trình báo cáo kiểm toán thông tin tài chính hợp nhất p7 docx
... trả không xác định chủ nợ chủ nợ không tồn TRÌNH BÀY BÁO CÁO TÀI CHÍNH 34 Trong báo cáo tài chính, doanh nghiệp phải trình bày: (a) Chính sách kế toán áp dụng việc ghi nhận doanh thu bao gồm phương ... Trách nhiệm quy n bên việc cung cấp nhận dịch vụ; (b) Giá toán; (c) Thời hạn phương thức toán Để ước tính doanh thu cung cấp dịch vụ, doanh nghiệp phải có hệ thống kế hoạch tài kế toán phù hợp Khi ... thu từ tiền lãi, tiền quy n, cổ tức lợi nhuận chia ghi nhận sở: (a) Tiền lãi ghi nhận sở thời gian lãi suất thực tế kỳ; (b) Tiền quy n ghi nhận sở dồn tích phù hợp với hợp đồng; (c) Cổ tức lợi...
 • 5
 • 203
 • 0

Giáo trình ứng dụng phân tích quy trình báo cáo kiểm toán thông tin tài chính hợp nhất p6 potx

Giáo trình ứng dụng phân tích quy trình báo cáo kiểm toán thông tin tài chính hợp nhất p6 potx
... ghi nhận xác định báo cáo tài hợp theo giá trị lại chúng trước hợp Lợi ích cổ đông thiểu số phản ánh phần lợi ích tương ứng cổ đông thiểu số giá trị lại trước hợp tài sản công ty hợp pháp Lợi nhuận ... kết tài sản công ty hợp pháp, mà kết tài sản đơn vị hợp Ngược lại, tất chủ sở hữu công ty mẹ, kể công ty mẹ coi bên bị mua, quan tâm đến kết tài sản đơn vị hợp A11 Tài sản nợ phải trả công ty hợp ... vốn (công ty hợp pháp) mua lại đơn vị khác (công ty mẹ hợp pháp) Những chủ sở hữu xem lợi ích cổ đông thiểu số báo cáo tài hợp lập sau giao dịch mua hoán đổi Điều chủ sở hữu công ty hợp pháp không...
 • 5
 • 193
 • 0

Giáo trình ứng dụng phân tích quy trình báo cáo kiểm toán thông tin tài chính hợp nhất p5 pdf

Giáo trình ứng dụng phân tích quy trình báo cáo kiểm toán thông tin tài chính hợp nhất p5 pdf
... ghi nhận trước theo quy định đoạn 55 Trình bày báo cáo tài 65 Bên mua phải trình bày thông tin để người sử dụng báo cáo tài đánh giá chất ảnh hưởng tài phát sinh từ việc hợp kinh doanh đến: a) ... phát sinh sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm trước ngày phát hành báo cáo tài 71 Bên mua phải trình bày thông tin để giúp người sử dụng báo cáo tài đánh giá ảnh hưởng tài đến lãi lỗ phát sinh từ việc ... hợp kinh doanh; b) Lỗ lãi kỳ đơn vị hợp kinh doanh trước ngày hợp kinh doanh Nếu trình bày thông tin phải giải thích rõ lý 70 Bên mua trình bày thông tin theo quy định đoạn 66 cho giao dịch hợp...
 • 5
 • 200
 • 0

Giáo trình ứng dụng phân tích quy trình báo cáo kiểm toán thông tin tài chính hợp nhất p4 potx

Giáo trình ứng dụng phân tích quy trình báo cáo kiểm toán thông tin tài chính hợp nhất p4 potx
... 50% quy n biểu doanh - 6 7Tài liệu làm việcTTài liệu công việc nghiệp tham gia hợp khác doanh nghiệp có quy n kiểm soát doanh nghiệp tham gia hợp kết hợp kinh doanh mà có; nếu: a) Quy n lớn 50% quy n ... hợp coi nắm quy n kiểm soát doanh nghiệp tham gia hợp khác doanh nghiệp nắm giữ 50% quy n biểu doanh nghiệp khác trừ quy n sở hữu không gắn liền quy n kiểm soát Nếu số doanh nghiệp tham gia hợp ... phát sinh toán 27 Giá công bố ngày trao đổi công cụ vốn niêm yết chứng tin cậy giá trị hợp lý công cụ vốn sử dụng, trừ số trường hợp Các chứng cách tính toán khác công nhận bên mua chứng minh...
 • 5
 • 174
 • 0

Giáo trình ứng dụng phân tích quy trình báo cáo kiểm toán thông tin tài chính hợp nhất p3 pps

Giáo trình ứng dụng phân tích quy trình báo cáo kiểm toán thông tin tài chính hợp nhất p3 pps
... lập báo cáo tài sở nước phải phù hợp với ngày lập báo cáo tài doanh nghiệp báo cáo Trường hợp lập báo cáo tài ngày cho phép tổng hợp báo cáo tài có ngày khác biệt không tháng Trường hợp này, tài ... cuối kỳ quy định đoạn 23 b) Tài sản nợ phải trả doanh nghiệp báo cáo thể ngoại tệ báo cáo, khoản mục phi tiền tệ, báo cáo theo tỷ giá ngày giao dịch quy định đoạn 10(b) 28 Việc hợp báo cáo tài sở ... nước vào báo cáo tài doanh nghiệp báo cáo phải tuân thủ thủ tục hợp thông thường, loại bỏ số dư tập đoàn nghiệp vụ với công ty tập đoàn công ty (Xem Chuẩn mực kế toán Báo cáo tài hợp kế toán khoản...
 • 5
 • 136
 • 0

Giáo trình ứng dụng phân tích quy trình báo cáo kiểm toán thông tin tài chính hợp nhất p2 ppsx

Giáo trình ứng dụng phân tích quy trình báo cáo kiểm toán thông tin tài chính hợp nhất p2 ppsx
... không lập báo cáo tài hợp nhất, công ty mà phải trình bày thông tin tài theo yêu cầu quy định đoạn 35, 36 37 39 Bên góp vốn liên doanh công ty không lập báo cáo tài hợp phải cung cấp thông tin liên ... (a) Kế toán giao dịch ngoại tệ; (b) Chuyển đổi báo cáo tài hoạt động nước hợp báo cáo vào báo cáo tài doanh nghiệp phương pháp hợp phương pháp vốn chủ sở hữu 03 Các doanh nghiệp phải sử dụng Đồng ... đầu báo cáo ngày lập Bảng cân đối kế toán; Ghi nhận chênh lệch tỷ giá hối đoái; Chuyển đổi báo cáo tài hoạt động nước làm sở ghi sổ kế toán, lập trình bày báo cáo tài 02 Chuẩn mực áp dụng cho...
 • 5
 • 167
 • 0

Giáo trình ứng dụng phân tích quy trình báo cáo kiểm toán thông tin tài chính hợp nhất p1 pdf

Giáo trình ứng dụng phân tích quy trình báo cáo kiểm toán thông tin tài chính hợp nhất p1 pdf
... liên doanh phải phản ánh báo cáo tài yếu tố liên quan đến tài sản đồng kiểm soát: (a) Phần vốn góp vào tài sản đồng kiểm soát, phân loại dựa tính chất tài sản không phân loại dạng đầu tư Ví dụ: ... kết hợp kiểm soát tài sản, bên hưởng phần tiền định thu từ việc cho thuê tài sản chịu phần chi phí cho tài sản 16 Mỗi bên góp vốn liên doanh phải phản ánh tài sản đồng kiểm soát báo cáo tài mình, ... đồng kiểm soát bên góp vốn liên doanh (hoạt động đồng kiểm soát); Hợp đồng hợp tác kinh doanh hình thức liên doanh tài sản đồng kiểm soát bên góp vốn liên doanh (tài sản đồng kiểm soát); Hợp đồng...
 • 5
 • 192
 • 0

Giáo trình phân tích khả năng ứng dụng quy trình báo cáo kiểm toán thông tin tài chính hợp nhất p1 ppsx

Giáo trình phân tích khả năng ứng dụng quy trình báo cáo kiểm toán thông tin tài chính hợp nhất p1 ppsx
... liên doanh phải phản ánh báo cáo tài yếu tố liên quan đến tài sản đồng kiểm soát: (a) Phần vốn góp vào tài sản đồng kiểm soát, phân loại dựa tính chất tài sản không phân loại dạng đầu tư Ví dụ: ... kết hợp kiểm soát tài sản, bên hưởng phần tiền định thu từ việc cho thuê tài sản chịu phần chi phí cho tài sản 16 Mỗi bên góp vốn liên doanh phải phản ánh tài sản đồng kiểm soát báo cáo tài mình, ... đồng kiểm soát bên góp vốn liên doanh (hoạt động đồng kiểm soát); Hợp đồng hợp tác kinh doanh hình thức liên doanh tài sản đồng kiểm soát bên góp vốn liên doanh (tài sản đồng kiểm soát); Hợp đồng...
 • 5
 • 84
 • 0

Tài liệu Hệ thống chuẩn mực kế toán Việt Nam - chuẩn mực số 930 Dịch vụ tổng hợp thông tin tài chính ppt

Tài liệu Hệ thống chuẩn mực kế toán Việt Nam - chuẩn mực số 930 Dịch vụ tổng hợp thông tin tài chính ppt
... vụ kế toán; b) Số hiệu Báo cáo kết dịch vụ tổng hợp thông tin tài chính; c) Tiêu đề Báo cáo kết dịch vụ tổng hợp thông tin tài chính; d) Người nhận; e) Khẳng định rõ dịch vụ thực theo Chuẩn mực ... thành dịch vụ tổng hợp thông tin tài chính, Bên B cung cấp cho Bên A: - Báo cáo kết dịch vụ tổng hợp thông tin tài chính; - Các báo cáo tài Bên B lập Điều 5: Phí dịch vụ phương thức toán - Tổng số ... luật, - Tất khác biệt với chuẩn mực kế toán chế độ kế toán nêu báo cáo tài Bên B lập, trình bày Báo cáo kết dịch vụ tổng hợp báo cáo tài … Điều 4: Báo cáo kết dịch vụ tổng hợp thông tin tài Sau...
 • 11
 • 185
 • 0

QUẢN LÝ THÔNG TIN TÀI CHÍNH

QUẢN LÝ THÔNG TIN TÀI CHÍNH
... xây dựng kế hoạch kinh doanh đầy đủ bao gồm đề án khả thi thông tin quan trọng công ty Quy trình thực kế hoạch cụ thể tạo hội cho nhà quản đánh giá điểm manhj điểm yếu doanh nghiệp Page of Một ... quản hoạch định công ty HIện nay, thuyết phục người cho vay định cho vay không dựa đơn vào giá trị tài sản chấp khó, điều náy thay đổi Hãy tham khảo trang Kế hoạch Kinh doanh để có thêm thông ... Một công cụ để định tài Tỷ lệ thu nhập đầu tư (ROI) tính cách chia thu nhập ròng (lợi nhuận) cho tổng giá trị tài sản công ty nhân với 100 để thể dạng phần trăm (%) ROI tiêu thông thường mức độ...
 • 4
 • 226
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: hợp lý là thông tin tài chính và tài liệu kế toán phản ánh trung thực cần thiết và phù hợp về không gian thời gian và sự kiệndịch vụ tổng hợp thông tin tài chínhbáo cáo kết quả dịch vụ tổng hợp thông tin tài chínhtích hợp thông tin tài chínhthông tin tài chínhhợp nhất báo cáo tài chínhtriển khai công nghệ thông tin tài chínhthông tin tài chính của vietteltạo ra thông tin tài chínhquản lí thông tin tài chínhvai trò thông tin tài chínhgiới hạn thông tin tài chínhthông tin tài chính về những khoản vốn góp liên doanhmôn hệ thống thông tin tài chính ngân hàngsách hệ thống thông tin tài chính ngân hàngPHÁT TRIỂN KINH TẾ TƯ NHÂNTính toán và thiết kế Boost ConverterDE THI VAO 10 MON TOAN HA NOI TU 2006 DEN 2017Tuần 15 giáo án lớp 4 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhHướng dẫn giải đề thi Luật thương mại quốc tếBài giảng robot công nghiệpHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 3) HH SC GC KET CAU BE TONGHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 4) HH SC GC KET CAU THEPHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 5) HH SC GC KET CAU GACHHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 6) HH SC GC KET CAU MONGhop dong xnk hang hoabài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMĐỀ THI THỬ MÔN VẬT LÝThuyet dong hoc phan tu chat khiBài 12. Phân bón hoá họcBài 10. Đồng chíBài 8. Biết ơn thương binh, liệt sĩTuần 4. Nghe-kể: Dại gì mà đổi. Điền vào giấy tờ in sẵnTuần 15. MRVT: Các dân tộc. Luyện đặt câu có hình ảnh so sánhTuần 5. Người lính dũng cảm