5 hoa dienchau 2016 CO DA www dethithudaihoc com

Tiết 5 hóa 11 (ban bản).phản ứng trao đổi ion trong dung dịch các chất điện li

Tiết 5 hóa 11 (ban cơ bản).phản ứng trao đổi ion trong dung dịch các chất điện li
... rút nhận xét? - Hs lên bảng viết PTPƯ, PT ion đầy đủ PT ion thu gọn? - Hs nêu chất phản ứng trao đổi ion Phản ứng tạo thành chất điện li yếu a Phản ứng tạo thành nước * Trường hợp 1: Bazơ mạnh ... PTPƯ, PT ion đầy đủ PT ion thu gọn? HNO + K + + OH - → K + + NO- + H 2O - PT ion thu gọn: HNO + OH → NO + H 2O b Phản ứng tạo thành axit yếu - PTPƯ: HCl + CH3COONa → NaCl + CH3COOH - PT ion đầy ... Cl¯ - PT ion thu gọn: H+ + CH 3COO → CH3COOH IV Củng cố - Rút kinh nghiệm Củng cố:  Hs nhà học làm tập sgk  Hs làm số tập trắc nghiệm sau: Câu 1: Các tập hợp ion sau đồng thời tồn dung dịch: 2+...
 • 3
 • 1,825
 • 12

Đề thi thử Hóa ĐH hay (có Đa) 2

Đề thi thử Hóa ĐH hay (có Đa) 2
... hóa khử? A 4HNO3 + Cu → Cu(NO3 )2 + 2NO2 + 2H2O B NH4NO2 → N2 + 2H2O C 3NH3 + 3H2O + AlCl3 → Al(OH)3 ↓+ 3NH4Cl D N2 + 3H2 → 2NH3 Câu 19 Cho cân hóa học: N2 + 3H2 2NH3 Hằng số cân phản ứng là: [ ... SiO 2, 13% Na2O 12% CaO Công thức hóa học loại thủy tinh là: A Na2O.CaO.4SiO2 B Na2O.2CaO.5SiO2 C 2Na2O.CaO.6SiO2 D Na2O.CaO.6SiO2 Câu 24 Có thể dùng hóa chất để làm mềm nước cứng vĩnh cửu? A H2SO4 ... Zn 1B 11D 21 D 31C 41D 51B 2B 12C 22 D 32D 42C 52B 3C 13C 23 D 33B 43D 53C 4D 14C 24 C 34D 44B 54A ÑAÙP AÙN ÑEÀ SOÁ 5A 6C 7C 15C 16A 17A 25 D 26 B 27 D 35A 36C 37D 45A 46B 47B 55A 56B 8D 18C 28 A 38D 48A...
 • 5
 • 198
 • 2

Đề thi thử Hóa ĐH hay(có Đa) số 4

Đề thi thử Hóa ĐH hay(có Đa) số 4
... 0,2 24 L B 1, 344 L C 3,36 L D 4, 48 L 1D 11C 21A 31A 41 C 51C 2B 12C 22A 32C 42 B 52D 3A 13C 23B 33A 43 B 53C 4D 14A 24D 34B 44 B 54A ÑAÙP AÙN ÑEÀ SOÁ 5D 6C 7B 15C 16C 17B 25C 26D 27A 35C 36D 37D 45 B 46 F ... C6H4OH B CH2Br–C6H5, p–CH2Br–C6H4Br, p–CH2OH–C6H4Br, p–CH2OH–C6H4OH C p–CH2Br–C6H5, p–CH2Br–C6H4Br, p–CH3–C6H4OH, p–CH2OH–C6H4OH D p–CH3–C6H4Br, p–CH2Br–C6H4Br, p–CH2Br–C6H4OH, p–CH2OH–C6H4OH ... ứng oxi hóa khử với dung dịch axit sunfuric đặc nóng? A Au, C, HI, Fe2O3 B MgCO3, Fe, Cu, Al2O3 C SO2, P2O5, Zn, NaOH D Mg, S, FeO, C Câu 25 KMnO4 + FeSO4 + H2SO4 → Fe2(SO4)3 + K2SO4 + MnSO4 + H2O...
 • 5
 • 222
 • 0

DAO ĐỘNG ĐIỀU HÒA CHỌN LỌC Đá

DAO ĐỘNG ĐIỀU HÒA CHỌN LỌC CÓ Đá
... Dao động lắc lò xo dao động tự B Chuyển động tròn dao động điều hoà C Vận tốc vật dao động điều hoà ngợc pha với gia tốc vật D Cả ba câu Câu28: Lực căng dây lắc đơn dao động điều hoà vị trí ... cho vật dao động điều hoà, chọn đáp án SAI : A Lực tác dụng làm cho vật dao động điều hoà lực đần hồi lò xo B Lực tác dụng làm cho vật dao động điều hoà lựcF C Dao động lắc lò xo dao động tự ... trình: x=Asin2 t sẽ: A Dao động điều hoà với tần số 2Hz B Dao động điều hoà với tần số 1Hz C Dao động điều hoà với tần số Hz D Không dao động điều hoà Câu138: Hai lò xo độ cứng k1=30N/m; k2...
 • 19
 • 215
 • 0

Bài soạn 5 đề luyện thi ĐA

Bài soạn 5 đề luyện thi có ĐA
... 43B 53 C 34 A 44 B 54 B 35 D 45 D 55 A 36 C 46 B 56 D 37 C 47 C 38 A 48 B 39 A 49 B 40 D 50 C 4A 14C 24B 34A 44D 54 B ĐÁP ÁN ĐỀ SỐ 5D 6C 7D 15C 16B 17B 25B 26A 27A 35D 36B 37C 45B 46D 47B 55 C 56 B ... ÁN ĐỀ SỐ 5A 6D 7B 15A 16A 17D 25B 26A 27B 35D 36C 37D 45C 46B 47B 55 B 56 D 8B 18B 28D 38B 48A 9A 19A 29D 39C 49B 10A 20A 30D 40B 50 D 4D 14A 24D 34B 44B 54 A ĐÁP ÁN ĐỀ SỐ 5D 6C 7B 15C 16C 17B 25C ... 40B 50 B 4D 14C 24C 34D 44B 54 A ĐÁP ÁN ĐỀ SỐ 5A 6C 7C 15C 16A 17A 25D 26B 27D 35A 36C 37D 45A 46B 47B 55 A 56 B 8D 18C 28A 38D 48A 9D 19C 29B 39A 49B 10B 20A 30C 40B 50 B 4B 14C 24B 34A 44B 54 A ĐÁP...
 • 21
 • 205
 • 0

Đề thi HSG Tiếng anh lớp 4,5 (2010) cấp Tỉnh ĐA

Đề thi HSG Tiếng anh lớp 4,5 (2010) cấp Tỉnh có ĐA
... now 4, Jenny and her friends sing the song T F Đề HSG Tiếng Anh Lớp Phần I- Nghe hiểu: Hãy nghe đoạn văn sau làm tập cho dới đây: Bài tập 1: Nghe khoanh tròn chữ (A, B, C) từ cụm từ để hoàn thành ... tranh với cụm từ cách viết chữ tranh vào chỗ trống: A B jump rope play with a yoyo _ C D E fly a kite _ climb a tree ride a bicycle _ Hớng dẫn chấm đề thi HSG lớp Phần I- Nghe hiểu: Hãy nghe ... F 4, Jenny and her friends sing the song Hớng dẫn chấm đề thi HSG lớp Phần I- Nghe hiểu: Hãy nghe đoạn văn sau làm tập: ( 10 điểm) This is my family We are in the living room There are four...
 • 10
 • 3,542
 • 152

đềHSG lớp 5(09-10) cấpH ĐA

đềHSG lớp 5(09-10) cấpH có ĐA
... giác ADB đáy AB chiều cao hạ từ D xuống AB chiều cao hình thang ABCD (cho 0,25 đ) Vậy diện tích tam giác ADB là: ( 3,8 x 5,2 ) : = 9,88 (m2 ) (cho 0,25 đ) - Hai tam giác ADB EAB chung ... chữ số chia dư chia dư số chữ số hàng đơn vị phải chữ số Ta số a7 (cho 0,25 đ) Số chia hết cho tổng chữ số chia hết cho Ta có: (a + 7) chia hết cho Vậy a chữ số: 2,5,8 (cho 0,25 đ) Các ... (1,25 điểm) Gọi ab số chữ số cần tìm Số chia cho dư chữ số hàng đơn vị số chữ số lẻ (3,5,7,9) (cho 0,25 đ) Số chia cho dư chữ số hàng đơn vị số chữ số (cho 0,25 đ) Số chữ số chia dư chia...
 • 5
 • 100
 • 0

Tuyen tap 10 de hoa rat hay co- da day du

Tuyen tap 10 de hoa rat hay co- da day du
... chất: C4H10O, C4H9Cl, C4H10, C4H11N Số đồng phân chất giảm theo thứ tự A C4H9Cl, C4H10, C4H10O, C4H11N B C4H11N, C4H9Cl, C4H10O, C4H10 C C4H11N, C4H10O, C4H9Cl, C4H10 D C4H11N, C4H10O, C4H10, C4H9Cl ... Al(OH)3 từ dung dịch muối thực phản ứng: A Cho dung dịch AlCl3 tác dung với dung dịch NaOH dư B Cho dung dịch Al2(SO4)3 tác dụng với dung dịch Ba(OH)2 vừa đủ C Cho dung dịch AlCl3 với dung dịch ... dung dịch NaOH đặc B dung dịch NaOH loãng C dung dịch HCl khí CO2 D dung dịch NaOH đặc khí CO2 Câu 10 Các dung dịch FeSO4 (1), Fe2(SO4)3 (2), Fe(NO3)3 (3), Fe(NO3)2 (4) axit hoá H2SO4 loãng Dung...
 • 41
 • 152
 • 0

đề Toán 5 CK2(09-10) ĐA

đề Toán 5 CK2(09-10) có ĐA
... 5( phần) (0, 25 đ) Vận tốc ô tô từ A: 95 : x = 38(km/giờ) (0, 25 đ) Vận tốc ô tô từ B: 95 - 38 = 57 (km/giờ) (0, 25 đ) Ghi Đáp số : 0, 25 đ (0, 25 đ) Câu (1 đ) Mỗi phép tính lời giải cho 0, 25 đ) Diện ... 0, 25 đ) Câu 4(1đ) Mỗi phép tính nối kết cho 0, 25 đ : 1-3 ; 2-1 ; 3-4 ; 4-2 Câu 5. (2 đ) Trong hai ô tô 190 : = 95( km) (0 ,5 đ) Tóm tắt : 0, 25 đ Ô tô từ A: 95 km Ô tô từ A Tổng số phần : 2+ = 5( phần) ... 2009-2010 MÔN TOÁN LỚP Câu 1(2 ,5 đ) Mỗi chỗ cho 0 ,5 đ : 1C; 2D; 3B; 4D; 5C Câu 2(1 đ) Mỗi số viết cho 0, 25 đ Câu 3(2 ,5 đ) Mối phép tính cộng , trừ cho 0 ,5 đ; Mỗi phép tính x, : 0, 75 đ ( Mỗi đặt...
 • 4
 • 180
 • 0

ĐỀ THI ĐH MÔN HÓA- THAM KHẢO( ĐA)

ĐỀ THI ĐH MÔN HÓA- THAM KHẢO( CÓ ĐA)
... : Phát biểu sau đúng? (1) Phenol khả tham gia phản ứng nhân (với HNO 3, Br2) dễ nhiều so với benzen, phản ứng xảy không cần xúc tác hay đun nóng (2 Phenol tính axit hay gọi axit phenic ... bảo vệ B thi t bị máy móc kim loại tiếp xúc với nước nhiệt độ cao khả bị ăn mòn hóa học C để đồ vật thép không khí ẩm đồ vật bị ăn mòn điện hóa D miếng vỏ đồ hộp làm sắt tây (sắt tráng thi c) ... 400ml C 200ml D 250ml Câu 41 : Hợp chất hữu C4H7O2Cl thuỷ phân môi trường kiềm sản phẩm hai chất khả tham gia phản ứng tráng Ag CTCT chất hữu A HCOO - CHCl - CH2 - CH3 B HCOO - CH2 - CHCl...
 • 5
 • 112
 • 0

de hoa cuc kho co da

de hoa cuc kho co da
... gam K 2CO3 38 gam hỗn hợp CO2 H2O.Toàn lượng CO2 cho vào dung dịch Ca(OH)2 dư thu 70 gam kết tủa.Xác định công thức cấu tạo A,biết A đơn chức? A.CH3COOC6H5 B.HCOOC6H5 C.CH3CH2COOC2H3 D.C2H3COOCH3CH2 ... vào bình axit CH3COOH có lượng nhỏ H2SO4 làm xúc tác đun nóng nhẹ.Sau thời gian tỏng hỗn hợp có chất hữu là: A.CH3COOC6H5 CH3COOH C.CH3COOH C6H5OH B.CH3COOH3NC6H5 CH3COOH D.CH3COOH C6H5NH2 Câu ... axit nitric phản ứng với nhóm chất sau đây: A.MgO,KOH,CuSO4,NH3 C.CuCl2,KOH,Na 2CO3 ,NH3 B.KOH,Na 2CO3 ,NH3,MgCl2 D.KOH,K2O,NH3,Na 2CO3 Câu 33: Cho chất Ca3(PO4)2,P2O5,P,PH3,Ca3P2.Nếu thiết lập mối...
 • 8
 • 354
 • 1

ĐỀ ÔN SỐ 5 VL 12 CB DA

ĐỀ ÔN SỐ 5 VL 12 CB CÓ DA
... câu A biên độ pha B biên độ hiệu số pha không đổi theo thời gian C tần số hiệu số pha không đổi theo thời gian D tần số khác hiệu số pha không Câu 27 Phát biểu sau đúng: A tia hồng ngoại tần ... Câu 14 Một đoạn mạch không phân nhánh dòng điện sớm pha điện áp : A đoạn mạch cuộn cảm , tụ điện B hệ số công suất đoạn mạch giá trị khác không C tăng tần số dòng điện lên độ lệch ... H C u 1 /12 khối lượng hạt nhân nguyên tử cacbon 12 C 12 D u 1 /12 khối lượng nguyên tử cacbon C Câu 37 Kết luận chất tia phóng xạ không đúng: A tia α , β , γ chung chất sóng điện từ bước...
 • 5
 • 69
 • 0

ÔN TẬP HÓA 10 -11 ĐA

ÔN TẬP HÓA 10 -11 CÓ ĐA
... phiếu soi - đáp án (Dành cho giám khảo) Môn : hoá 10A thi học kỳ ( 07-08) Mã đề : 103 A PHN TRC NGHIM: (5 im) 01 02 03 04 05 06 07 Mi cõu 0,25 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 B PHN T LUN: ... % : 0,15.56 .100 % = 60% %Fe = 0,5 14 %CuO = 100 60 = 40% 0,5 b Nng % ca dung dch HCl: 14 0,15.56 = 0,07 mol S mol CuO = 0,25 80 S mol HCl = 0,3 + 0,14 = 0,44 mol 0,25 0,44.36,5 .100 % = 6,424% ... HClO u l 0,03M Hi phi thờm bao nhiờu lớt khớ clo (ktc) vo nc thu c lớt nc clo trờn ? A 10, 192 lớt B 10 lớt C 10, 08 lớt D 11,321 lớt Cõu 37: Xột phn ng: C(r) + H2O(k) CO(k) + H2(k) H=131kJ Yu t...
 • 39
 • 80
 • 0

ĐỀ KIỂM TRA HK II HÓA 11 CB, ĐA

ĐỀ KIỂM TRA HK II HÓA 11 CB, CÓ ĐA
... + AgNO + NH + H O t → CH COONH 3/ CH3CHO + H2 3 2 3 2 + NH4NO3 + Ag Chú ý: Viết phương trình hóa học thiếu điều kiện thiếu cân trừ 0,25 điểm/ phản ứng Không viết dạng công thức cấu tạo trừ ... C3H7CHO + AgNO3 + NH3 + H2O t → C H COONH + NH4NO3 + Ag + NH4NO3 + Ag Gọi x, y số mol A B Ta hệ PT: 59x + 73y = 0,94 2x + 2y = 0,03 ⇒ x = 0,0142, y= 0.008 mA=0.0142 59 = 0,8378 gam ⇒ mB=...
 • 3
 • 67
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: tối đa hóa tài sản cổ đôngđề thi đh hóa có đátối đa hóa giá trị cổ phiếu là gìtuyển chọn vi khuẩn cố định đạm phân lập từ vật liệu phong hóa của vùng núi đáhóa học hưu cơ hợp chất đa chức và đơn chứcnghệ thuật hội họa trung quốc thời cổ đạcơ chế điều hòa thân nhiệt của datối đa hóa lợi ích cổ đôngbài tập tối đa hóa lợi nhuận có đáp ánbài thực hành 5 hóa 11 cơ bảnbài thực hành số 5 hóa 11 cơ bảnbai tap co da an hoa phan tichnghiên cứu khả năng sinh trưởng và phát triển của cây cỏ ngọt stevia rebaudiana bertoni trồng trong điều kiện sinh thái tại xã hòa phước huyện hòa vang thành phố đà nẵngvan dung tu tuong ho chi minh ve xay dung nen van hoa tien tien dam da ban sac dan toc o dia phuong co so trong giai doan hien nayvan dung tu tuong ho chi minh ve xay dung nen van hoa tien tien dam da ban sac dan toc o co so trong giai doan hien nayQuyet dinh trieu tap DHD thuong nien nam 2013SonHa CorporationSonHa CorporationTB giao dich co phieu cua ong Bui Van HuuSonHa CorporationSonHa CorporationCông bo thông tin so 449 CBTT-TMT ngày 27 6 2012Công bo thông tin so 125Giay UQ thuc hien cong bo thong tin ong Le Van PhienGiay UQ thuc hien cong bo thong tin ong Le Van PhienBC ket qua GD cp TMT so 34 cua SSIAMBao cao tinh hinh quan tri Cong ty nam 2011 TMTTB so 186 cua co dong lon SSIAM giao dich mua ban cp TMTDXG Ti%e1%ba%bfp t%e1%bb%a5c duy tr%c3%ac m%e1%bb%a9c t%c4%83ng tr%c6%b0%e1%bb%9fng cao Company Visit Note 23 08 2017BSC B%c3%a1o c%c3%a1o Ph%c3%a2n t%c3%adch k%e1%bb%b9 thu%e1%ba%adt m%e1%bb%9f r%e1%bb%99ng 2015.12.07 C%e1%ba%adp nh%e1%ba%adt VCB%2c HHS v%c3%a0 SHISonHa CorporationBSC B%c3%a1o c%c3%a1o Ph%c3%a2n t%c3%adch k%e1%bb%b9 thu%e1%ba%adt m%e1%bb%9f r%e1%bb%99ng 2015.10.29 C%e1%ba%adp nh%e1%ba%adt HBC%2c ITD v%c3%a0 HNMSonHa CorporationSonHa CorporationSonHa Corporation