KHÚC xạ ÁNH SÁNG PHẢN xạ TOÀN PHẦN

Giáo án Vật lý 12 nâng cao - TIẾT 81: SỰ HẤP THỤ ÁNH SÁNG, PHẢN XẠ. CHỌN LỰA MÀU SẮC CÁC VẬT doc

Giáo án Vật lý 12 nâng cao - TIẾT 81: SỰ HẤP THỤ ÁNH SÁNG, PHẢN XẠ. CHỌN LỰA MÀU SẮC CÁC VẬT doc
... ánh thị ánh sáng 1.a, tìm hiểu hấp sáng: - Yêu cầu HS tìm thụ ánh sáng a) Định nghĩa: hiểu hấp thụ ánh - -Hấp Thảo luận thụ ánh sáng nhóm, trình bày sáng tượng - Trình bày hiểu hấp thụ ánh môi ... (tán - Đọc SGK tìm xạ) lọc lựa: - Trình bày màu hiểu màu sắc SGK sắc vật vật Màu sắc - Nhận xét, bổ - Trình bày màu vật : xung, tóm tắt sắc vật - Tóm tắt kiến thức Màu sắc vật vật hấp thụ - Nhận ... hỏi C2 C2 lựa: + Sự phản xạ lọc - Đọc SGK tìm lựa Đọc phần hiểu phản xạ lọc Sự hấp thụ ánh sáng môi Tìm hiểu phản xạ lựa trường lọc lựa nào? - Thảo luận ánh sáng có bước - Trình bày phản nhóm,...
 • 5
 • 415
 • 0

Giáo án Vật lý 12 nâng cao - TIẾT 81-B: CỦNG CỐ SỰ HẤP THỤ ÁNH SÁNG, PHẢN XẠ LỌC LỰA ÁNH SÁNG. MÀU SẮC CÁC VẬT pdf

Giáo án Vật lý 12 nâng cao - TIẾT 81-B: CỦNG CỐ SỰ HẤP THỤ ÁNH SÁNG, PHẢN XẠ LỌC LỰA ÁNH SÁNG. MÀU SẮC CÁC VẬT pdf
... = I0e-t C Kính màu kính hấp thụ hầu hết số bước sóng ánh sáng, không hấp thụ bước sóng D Tất đáp án A, B, C Câu Chọn câu Đúng: Màu sắc vật vật A hấp thụ ánh sáng chiếu vào B phản xạ ánh sáng ... Câu Hấp thụ lọc lựa ánh sáng là: A hấp thụ phần ánh sáng chiếu qua làm cường độ chùm sáng giảm B hấp thụ toàn màu sắc ánh sáng qua C bước sóng bị hấp thụ phần, bước sóng khác nhau, hấp thụ không ... vào C cho ánh sáng truyền qua D hấp thụ số bước sóng ánh sáng phản xạ, tán xạ bước sóng khác ĐÁP ÁN: 1(C); 2(D); 3(C); 4(D); 5(D) V/ CỦNG CỐ - DẶN DÒ - Làm tập SGK - Ghi câu hỏi tập nhà - Về làm...
 • 4
 • 371
 • 1

giao thoa ánh sáng phần 2

giao thoa ánh sáng phần 2
... Câu 11 ánh sáng đỏ có bớc sóng thuỷ tinh Crao chân không lần lợt 0,4333m 0,6563m vận tốc truyền ánh sáng đỏ thuỷ tinh Crao: A 2, 05.108 m/s B 1,56.108 m/s C 1,98.108 m/s D 2, 19.108 m/s Cõu 12 Thc ... đặt nguồn sáng điểm S phát ánh sáng đơn sắc, phía sau đặt S O ảnh E nh hình vẽ Dùng kiện để trả lời câu 12, 15, 16, 17 Câu 15 Biết lăng kính có góc chiết quang A = 25 ', chiết suất ánh sáng đơn ... giống bán kính 20 cm Chiết suất thấu kính ánh sáng đỏ nđ = 1,50; ánh sáng tím n t = 1,54 Khoảng cách tiêu điểm tia đỏ tiêu điểm tia tím: A 1,50 cm B 1,48 cm C 1,78 cm D 2, 01 cm Câu 20 Chiếu vào...
 • 3
 • 294
 • 2

BAI TAP LUONG TU ANH SANG PHAN 1

BAI TAP LUONG TU ANH SANG PHAN 1
... hidro phát là: hc 15 = E4 – E1 = -13 ,6.( - 1) eV = 13 ,6 ,1, 6 .10 -19 = 20,4 10 -19 (J) λ 16 n hc 6,625 .10 −34 3 .10 -> λ = = = 0,974 .10 -7m = 9,74 .10 -8m Chọn đáp án B E − E1 20,4 .10 19 Câu 5: Công ... hf – AA) = 1, 25hf – 0,25AA f’ = 1, 25f – 0,25AA/h = 1, 642 10 15 Hz Bước sóng xạ điện từ chiếu vào cầu có độ lớn : c 3 .10 λ’ = = ≈ 0 ,18 3μm Chọn đáp án C f ' 1, 642 .10 15 ' ... 0,283μm C 0 ,18 3μm D 0 ,12 8μm Giải: hf = AA + eVAmax = AB + eVBmax Do AB > AA nên VAmx > VBmax Vmax = VAmax hf = AA + eVAmax (*) hf’ = AA + 1, 25eVAmax (**) = AA + 1, 25( hf – AA) = 1, 25hf – 0,25AA...
 • 2
 • 653
 • 6

BAI TAP LUONG TU ANH SANG PHAN 2

BAI TAP LUONG TU ANH SANG PHAN 2
... nguồn thứ hai phát 3:1 Tỉ số P P2 là: A B 9/4 C 4/3 D P1 N1 2 0,6 N hc N hc Giải P1 = P2 = -> = =3 = Chọn đáp án A P2 N λ1 0,45 t λ1 t 2 ... có công suất P2 phát ánh sáng đơn sắc có bước sóng 2 = 0, 60 µ m Trong khoảng thời gian, tỉ số số photon mà nguồn thứ phát so với số photon mà nguồn thứ hai phát 3:1 Tỉ số P P2 là: A B 9/4...
 • 2
 • 595
 • 4

BAI TAP LUONG TU ANH SANG PHAN 3

BAI TAP LUONG TU ANH SANG PHAN 3
... giảm 6000km/s Tốc độ êlectron tới anốt ban đầu: A ≈5,86.107m/s B 3, 06.107m/s C ≈ 4,5.107m/s D ≈6,16.107m/s Giải Kí hiệu ∆U = 2.1 03 (V) ∆v = 6.106 m/s mv mv0 Ta có ∆Wđ = = eUAK (*) với v0 vận tốc ... thái kích thích Goi X số phô tôn thu dược sau đó, theo phương phô tôn tới phương án sai A x = B X =3 C X = D X=2 Giải Theo lí thuyết phát xạ cảm ứng (hay phát xạ kích thích) nguyên tử trạng thái...
 • 2
 • 451
 • 1

BAI TAP LUONG TU ANH SANG PHAN 4

BAI TAP LUONG TU ANH SANG PHAN 4
... ne = eU = IU e Theo : P = 0,01Pe ->0,75neU = 0,01IU 0,01I 0,01.5.10 −3 -> n = = = 4, 166.10 14 = 4, 2.10 14 (photon/s) Chọn đáp án D 0,75.e 0,75 1,6.10 −19 ... photon tia X phát giây? A.3,125.1016 (ph«t«n/s) B.3,125.1015 (ph«t«n/s) 15 (ph«t«n/s) C .4, 2.10 D .4, 2.10 14 (ph«t«n/s) Giải: Năng lượng cua tia X có bước sóng ngằn tính theo công thức: hc mv εxmax ... trên, mong thầy cô hướng dẫn chi tiết thêm cho em, xin cảm ơn! Giải: Khi êlectron chuyển động quanh hạt nhân chuyển động tròn đều.thì lực Cu lông tương tác êlectron hạt nhân đóng vai trò lực hướng...
 • 2
 • 337
 • 0

BAI TAP LUONG TU ANH SANG PHAN 5

BAI TAP LUONG TU ANH SANG PHAN 5
... Chọn đáp án A Câu 25: Nguồn sáng thứ có công suất P1 phát ánh sáng đơn sắc có bước sóng λ1 = 450 nm Nguồn sáng thứ hai có công suất P phát ánh sáng đơn ... P2 là: A B 9/4 C 4/3 D P1 N1 λ2 0,6 N hc N hc Giải P1 = P2 = -> = =3 = Chọn đáp án A P2 N λ1 0, 45 t λ1 t λ2 ...
 • 2
 • 348
 • 1

bai tap song anh sang phan dang rat hay

bai tap song anh sang phan dang rat hay
... võn sang trung tõm la: i i A B C i D 2i Anh sang co tõn sụ ln nhõt sụ cac anh sang n sc : o ,lam , cham ,tim la anh sang A.Lam B.Cham C.Tim D.o Hiờn tng giao thoa anh sang xay co s gp cua song ... mt na v thay bng bc súng ', thỡ thy ti M cú võn sỏng bc Tớnh bc súng ' A ' = 0,2 àm B ' = 0,6 àm C ' = 0,4 àm D ' = 0,55 àm Dựng anh sang luc co bc song = 0,50àm va anh sang o co bc song = 0,75àm ... khoang võn hiờn tng giao thoa anh sang : A i = D a B i = a D C i = D 2a D i = D a 5 Trong thi nghiờm I-õng vờ giao thoa anh sang trng ,ụi vi cac võn sang cung bõc ,võn sang cach xa võn trung tõm...
 • 8
 • 489
 • 17

Hiệu Ứng Ánh Sáng (phần 1) ppsx

Hiệu Ứng Ánh Sáng (phần 1) ppsx
... dụng hiệu ứng Distort >Wave filter để tạo gợn sóng Tạo sọc văn Bước Quay đặt chúng vào vị trí (Ctrl + T) Bước Thêm vài hiệu ứng sáng : Dùng hiệu ứng khác cho dòng, điểm khác biệt sử dụng hiệu ứng ... dùng mặt nạ (mask) để tạo hiệu ứng hình Bước Tạo nhóm văn khác sau sử dụng hiệu ứng gaussian blur, cuối xóa phần không cần thiết để đạt hiệu hình Có cảm giác vừa tạo hiệu ứng chuyển động cho văn ... phía văn bản, dùng Bursh — 100px tạo điểm trắng sáng Layer phải text (văn bản), để hiệu ứng glow không tác động lên điểm trắng sáng Bước Tạo thêm hiệu ứng khói, bạn sử dụng Eraser tool để xóa điểm...
 • 7
 • 211
 • 0

Sắc màu và Ánh sáng (Phần I) pps

Sắc màu và Ánh sáng (Phần I) pps
... gian màu sắc u ám, buồn tẻ - Phòng ngủ bé gái: Gam màu hồng, xanh, vàng nhạt lựa chọn hàng đầu cho thiết kế phòng bé gái Những giường thiết kế điệu để thích hợp tính cách mềm mại bé Những màu sắc ... dễ thương tạo cảm hứng cho bé Để tạo không gian yêu thích cho bé yêu - Phòng ngủ cho bé trai: Màu trầm hơn, đồ nội thất bớt diêm dúa điểm khác biệt lớn phòng bé trai bé gái.Tuy nhiên chốn riêng...
 • 6
 • 122
 • 0

Nghệ thuật trong ánh sáng (Phần II) pot

Nghệ thuật trong ánh sáng (Phần II) pot
... vào tường phẳng chiếu sáng đồng đề với cường độ ánh sáng Đèn Halogen điện áp thấp phù hợp với kiểu chiếu sáng nhấn đặc điểm  Sinh ánh sáng đối lập với ánh sáng kiểu chiếu sáng đa hướng có gam ... bày tạo ánh sáng chủ yếu trần nguồn sáng tạo phản quang trần giật cấp hiệu ứng ánh sáng Trong không gian trưng bày triển lãm trần nhấn sáng tạo độ nhấn nhá không gian chung ảnh hưởng ánh sáng khuyếch ... công Trong phòng họp, giao tiếp khách hàng không gian làm việc việc chiếu sáng cho công nhằm tạo cho người làm việc hiệu Ở không gian cần áp dụng chiếu sáng công ánh sáng tốt ánh sáng chiếu sáng...
 • 7
 • 252
 • 8

Lựa chọn ánh sáng phần mái và giải pháp pot

Lựa chọn ánh sáng phần mái và giải pháp pot
... nhiệt thời tiết Tránh mưa gió Không bị thấm dột Lựa chọn giải pháp khác: Nếu biện pháp không làm bạn thích hợp, bạn sử dụng đèn Halogen tạo ánh sáng tự nhiên bạn sử dụng ống dẫn sáng ... loại hình dạng cửa lấy sáng khác nhau: hình chữ nhật, hình tam giác, hình kim tự tháp,… Về chất liệu: Bạn lựa chọn cửa khung sắt khung nhôm Loại có độ bền tuổi thọ cao Lựa chọn khác cửa nhựa u.PVC...
 • 5
 • 161
 • 0

Bản chất lưỡng tính của ánh sáng phản ánh trong các thành tựu Nobel pot

Bản chất lưỡng tính của ánh sáng phản ánh trong các thành tựu Nobel pot
... khám phá chất lưỡng tính vật chất Bản chất lưỡng tính ánh sáng mở rộng sang lưỡng tính tương tự vật chất Electron nguyên tử ban đầu xem tiểu thể Năm 1929, Louis Victor de Broglie trao giải Nobel ... sóng dòng hạt nhỏ Một số tính chất giải thích giả thuyết cũ, số tính chất khác giả thuyết thứ hai Cả hai phải đúng” Giải Nobel cho lí thuyết giải toán lưỡng tính ánh sáng Với đời học lượng tử ... tương đối tính, học sóng electron trở thành công cụ đáng giá cho khoa học tự nhiên Schrödinger trao giải Nobel vật lí năm 1933 Ủy ban Nobel ban đầu thận trọng tránh nói thẳng chất hạt ánh sáng, không...
 • 9
 • 183
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: nhận xét khi chiếu tia sáng vào môi trường chiết quang kém hơn với i ≥ igh thì không còn tia khúc xạ toàn bộ tia sáng tới phản xạ tại mặt phân cáchhiện tượng khúc xạ toàn phầntăng hiệu quả sử dụng ánh sáng phản xạbài 48 sự hấp thụ ánh sáng phản xạ chọn lựa màu sắc các vậtánh sáng phân cực toàn phầnnhiễu xạ ánh sáng qua cách tử phẳngánh sáng phân cực toàn phần là gìánh sáng phân cựcphân tích ánh sáng phân cựcánh sáng phản chiếukính hiển vi ánh sáng phân cựcánh sáng phân cực trònánh sáng phân cực 1 phầnánh sáng phân cực phẳngánh sáng phân cực một phầnPHÁT TRIỂN KINH TẾ TƯ NHÂNĐiều khiển bình trộn hóa chất PLCbao cao nguyen ly bao quan thuc phamHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 0)Bài giảng robot công nghiệpHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 2) DANH GIA HIEN TRANG CONG TRINHHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 5) HH SC GC KET CAU GACHTuần 15 giáo án lớp 3 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhTiểu luận môn kinh tế lượngbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMSách Tiếng Trung 1Bài 12. Nhật Bản giữa thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XXBài 60. Động vật quý hiếmbài tập trắc nghiệm mặt cầu, hình cầu và khối cầubài tập Vat ly nguyen tuBài 10. Bài thơ về tiểu đội xe không kínhTuần 15. MRVT: Các dân tộc. Luyện đặt câu có hình ảnh so sánhTuần 3. So sánh. Dấu chấmBài 48. Quả