BT vật lý 11

BT vật 11

BT vật lý 11
... gian đầu, giảm dần nửa thời gian sau, t dòng điện cảm ứng đổi chiều thời điểm D, Một kết khác Câu 11, Có nam châm giống đợc thả rơi thẳng đứng từ độ cao Thanh thứ rơi tự do, thứ hai rơi qua ống...
 • 4
 • 587
 • 5

BT Vật 11 - Văn Cương St

BT Vật lý 11 - Văn Cương St
... nghiệm Vật lớp 11 Chơng trình nâng cao Hớng dẫn: Theo định nghĩa: Vật dẫn điện vật có chứa nhiều điện tích tự Vật cách điện (điện môi) vật có chứa điện tích tự Nh phát biểu Vật dẫn điện vật ... sau đúng: - Cờng độ điện trờng vật dẫn không - Vectơ cờng độ điện trờng bề mặt vật dẫn vuông góc với bề mặt vật dẫn - Điện tích vật dẫn phân bố bề mặt vật dẫn Phát biểu: Điện tích vật dẫn phân ... Điện tích tụ điện là: A Q1 = 3.1 0-3 (C) Q2 = 3.1 0-3 (C) B Q1 = 1,2.1 0-3 (C) Q2 = 1,8.1 0-3 (C) C Q1 = 1,8.1 0-3 (C) Q2 = 1,2.1 0-3 (C) D Q1 = 7,2.1 0-4 (C) Q2 = 7,2.1 0-4 (C) 1.76 Bộ tụ điện gồm hai...
 • 121
 • 296
 • 1

BT vật 11 HK2 (giải chi tiết)

BT vật lý 11 HK2 (giải chi tiết)
... tính chất ảnh vật thật đúng? A Vật thật cho ảnh thật, chi u lớn vật B Vật thật cho ảnh thật, ngợc chi u nhỏ vật 38 TK.Câu hỏi trắc nghiệm lớp 11 C Vật thật cho ảnh ảo, chi u nhỏ vật D Vật thật cho ... thật ngợc chi u nhỏ vật D Vật thật qua thấu kính phân kỳ cho ảnh thật ngợc chi u lớn vật 7.13 ảnh vật qua thấu kính hội tụ A nhỏ vật B lớn vật C chi u với vật D lớn nhỏ vật 7.14 ảnh vật thật qua ... phân kỳ A nhỏ vật B lớn vật C ngợc chi u với vật D lớn nhỏ vật 7.15 Nhận xét sau đúng? A Với thấu kính hội tụ, vật thật cho ảnh lớn vật B Với thấu kính phân kì, vật thật cho ảnh lớn vật C Với thấu...
 • 58
 • 1,545
 • 70

Công thức - PP giải BTBT vật 11

Công thức - PP giải BT và BT vật lý 11
... trªn AB vµ cã gi¸ trÞ nh thÕ nµo? §S: a q2= -3 2.1 0-8 C; b q2= 18.1 0-8 C; c q3= -1 6,64.1 0-8 C C©u 8: Ba ®iƯn tÝch ®iĨm q1=9.1 0-7 C n»m t¹i ®iĨm A; q2=9.1 0-7 C n»m t¹i ®iĨm B vµ q3n»m t¹i C HƯ thèng ... q = 1 0-4 C tõ rÊt xa vµo ®iĨm M cđa ®iƯn trêng cÇn thùc hiƯn c«ng A’ = 5.1 0-5 J T×m ®iƯn thÕ ë M ( mèc ®iƯn thÕ ë ∞) Phương pháp giải tập Vật 11 Trang Bµi 5: Mét ®iƯn tÝch d¬ng q=6.1 0-3 C di ... cêng ®é ®iƯn trêng ph¶i b»ng bao niªu? Cho me =9.1.1 0-3 1kg, g=10m/s2 §S: a q =-5 .1 0-1 4C; b E=99V/m C©u 10: Cã hai ®iƯn tÝch q1=5.1 0-9 C, q2 = -5 .1 0-9 C ®Ỉt c¸ch 10cm ch©n kh«ng X¸c ®Þnh vÐct¬ cêng ®é...
 • 20
 • 300
 • 2

BT Vat ly 11

BT Vat ly 11
... mặt phẳng nằm ngang cách cm Tìm độ lớn q lực căng dây treo? g=10m/s2 ĐS: q2=0,058 µC ; T=0 ,115 N Bài 11: Hai điện tích điểm q1=-9.10-5C q2=4.10-5C nằm cố định hai điểm AB cách 20 cm chân không ... 5.10-7N Nối hai cầu dây dẫn, xong bỏ dây dẫn hai cầu đẩy với lực F2 = 4.10-7 N Tính q1, q2 Bài 11: Hai cầu nhỏ giống nhau, khối lượng m = 0,2kg, treo điểm hai sợi tơ mảnh dài l = 0,5m Khi cầu ... b 6.106 Bài 13: Electron quay quanh hạt nhân nguyên tử Hiđro theo quỹ đạo tròn bán kính R= 5.1011m a Tính độ lớn lực hướng tâm đặt lên electron b Tín vận tốc tần số chuyển động electron ĐS: a...
 • 13
 • 258
 • 0

BT CHUYÊN ĐỀ VẬT 11 NC-VĐII:ĐIỆN TRƯỜNG

BT CHUYÊN ĐỀ VẬT LÝ 11 NC-VĐII:ĐIỆN TRƯỜNG
... BÀI TẬP CHUYÊN ĐỀ VẬT LÝ KHỐI 11 NÂNG CAO VẤN ĐỀ II: ĐIỆN TRƯỜNG DẠNG II: CƯỜNG ĐỘ ĐIỆN TRƯỜNG TỔNG HỢP BẰNG KHÔNG CÂN BẰNG ĐIỆN TÍCH TRONG ĐIỆN TRƯỜNG Bài 1:Hai điện tích ... không cách 10cm.hãy tìm điểm mà cường độ điện trường không A: cách A 64,6cm cách B 74,6cm; B:cách A 64,6cm cách B 54,6cm; C: cách A 100cm cách B 110 cm; D:cách A 100cm cách B 90cm Bài 2:Cho hai ... 90cm Bài 2:Cho hai điện tích q1vàq2 đặt A,B không khí.AB=100cm.Tìm điểm C cường đọ điện trường tổng hợp không trường hợp sau: a)q1=36.10-6C; q2=4.10-6C A: Cách A 75cm cách B 25cm; B:Cách A25cm cách...
 • 2
 • 1,216
 • 19

BT TN vat ly 11 toan tap

BT TN vat ly 11 toan tap
... Trang 31 BT trắc nghiệm Lý 11CB & NC B v = 9,8.106 (m/s) vµ f = 5,64 .110 -12 (N) GV:Ngơ Văn Minh-THPT Ngọc Lặc A v = 4,9.106 (m/s) vµ f = 2,82 .110 -12 (N) C v = 4,9.106 (m/s) vµ f = 1.88 .110 -12 (N) ... vµ thêi gian dßng ®iƯn ch¹y qua GV:Ngơ Văn Minh-THPT Ngọc Lặc wWw.VipLam.Net - Trang 11 - BT trắc nghiệm Lý 11CB & NC ®o¹n m¹ch ®ã B C«ng st cđa dßng ®iƯn ch¹y qua ®o¹n m¹ch b»ng tÝch cđa hiƯu ... BT trắc nghiệm Lý 11CB & NC D §iƯn trë cđa bãng ®Ìn §2 lín gÊp lÇn ®iƯn trë cđa bãng ®Ìn §1 2.25 Hai bãng ®Ìn cã c«ng st ®Þnh møc b»ng nhau, hiƯu ®iƯn thÕ ®Þnh møc cđa chóng lÇn lỵt lµ U1 = 110 ...
 • 60
 • 195
 • 1

Giáo án vật 11: phản xạ toàn phần

Giáo án vật lý 11: phản xạ toàn phần
... : PHẢN XẠ TỒN PHẦN Thí nghiệm ( n1 < n2) S i I r n1 n2 rgh r = rmax = rgh Thí nghiệm ( n1 > n2) S igh i i n1 I n2 r i = imax = igh Ứng dụng tượng phản xạ toàn phần Sợi quang Ứng dụng tượng phản ... phản xạ tồn phần Là khối thuỷ tinh hình lăng trụ , có tiết diện thẳng tam giác vng cân Phản xạ lần Phản xạ hai lần Kính tiềm vọng PHIẾU HỌC TẬP Câu 1: Nêu điều kiện để có phản xạ tồn phần ? ………………………………………………………… ... dụng tượng phản xạ toàn phần Sợi quang Ứng dụng tượng phản xạ toàn phần Sợi quang I1 Lớp vỏ n2 Lõi n1 I S I2 Ứng dụng tượng phản xạ toàn phần Cáp quang Cáp quang • + Cơng dụng: • Cáp quang sử dụng...
 • 28
 • 3,285
 • 6

Phát triển tư duy học sinh thpt miền núi khi dạy các khái niệm vật của chương “từ trường” và “cảm ứng điện từ” (vật 11 – ban cơ bản)

Phát triển tư duy học sinh thpt miền núi khi dạy các khái niệm vật lý của chương “từ trường” và “cảm ứng điện từ” (vật lý 11 – ban cơ bản)
... HỌC THÁI NGUYÊN TRƢỜNG ĐẠI HỌC SƢ PHẠM LÊ VĂN HUẾ PHÁT TRIỂN TƢ DUY HỌC SINH THPT MIỀN NÚI KHI DẠY CÁC KHÁI NIỆM VẬT LÝ CỦA CHƢƠNG “TỪ TRƢỜNG” VÀ “CẢM ỨNG ĐIỆN TỪ” (VẬT LÝ 11 ... án dạy học cụ thể số chƣơng “Từ trƣờng” “Cảm ứng điện từ” (Vật 11 Ban bản) nhằm phát triển học sinh THPT miền núi 52 2.6.1 Cấu trúc đặc điểm kiến thức chƣơng “Từ trƣờng” “Cảm ứng điện từ” ... núi dạy khái niệm Vật chương: “ Từ trường” “ Cảm ứng điện từ” ( Vật 11 Ban ) II MỤC ĐÍCH NGHIÊN CỨU: Tìm số biện pháp nhằm phát triển tƣ HS THPT miền núi giảng dạy khái niệm vật quan...
 • 146
 • 1,098
 • 5

Tổ chức TN trực diện nhằm kích thích hứng thú học tập, phát huy tính tích cực, tự lực cho HS dân tộc nội trú khi dạy phần “Điện tích, Điện trường” và “Dòng điện không đổi”(vật 11)

Tổ chức TN trực diện nhằm kích thích hứng thú học tập, phát huy tính tích cực, tự lực cho HS dân tộc nội trú khi dạy phần “Điện tích, Điện trường” và “Dòng điện không đổi”(vật lý 11)
... Điện tích, Điện trường” “Dòng điện không đổi”(vật 11) II MỤC ĐÍCH NGHIÊN CỨU Tổ chức số TN trực diện dạy phần Điện tích, Điện trường” “Dòng điện không đổi” nhằm phát huy tính tích cực, tự lực ... hiệu dạy học nội dung kiến thức Với lí nói đặt nhiệm vụ nghiên cứu đề tài: Tổ chức TN trực diện nhằm kích thích hứng thú học tập, phát huy tính tích cực, tự lực cho HS dân tộc nội trú dạy phần Điện ... tạo hứng thú hoc tập cho HS dân tộc nội trú III GIẢ THUYẾT KHOA HỌC Nếu tổ chức tốt TN dạy học cách hợp lý, phù hợp với đối tượng phát huy tính tích cực, tự lực tạo hứng thú học tập cho học sinh...
 • 8
 • 601
 • 4

Phối hợp các phương pháp và phương tiện dạy học nhăm tích cực hoá hoạt động nhận thức của học sinh thpt miền núi khi dạy chương “dòng điện trong các môi trường” (vật 11 – cơ bản)

Phối hợp các phương pháp và phương tiện dạy học nhăm tích cực hoá hoạt động nhận thức của học sinh thpt miền núi khi dạy chương “dòng điện trong các môi trường” (vật lý 11 – cơ bản)
... học tập 12 1.2.4 Các biện pháp phát huy hoạt động nhận thức học sinh 13 1.3 Phối hợp phương pháp phương tiện dạy học để tích cực hoá hoạt động nhận thức học sinh 16 1.3.1 .Các phương ... pháp dạy học tích cực 16 1.3.2 Các phương pháp dạy học có khả tích cực hoá hoạt động nhận thức học sinh 19 1.3.2.1 Phương pháp coi phương pháp dạy học tích cực 19 1.3.2.2 Phương ... Vật PT Vì lựa chọn vấn đề Phối hợp phƣơng pháp phƣơng tiện dạy học nhằm tích cực hoá hoạt động nhận thức học sinh trung học phổ thông miền núi dạy chƣơng “Dòng điện môi trƣờng (Vật 11- bản)...
 • 160
 • 1,414
 • 3

Giáo án Vật 11

Giáo án Vật Lý 11
... chuyển vật vật nhiễm điện dương, Giải thích nhiễm điện hay di chuyển từ vật sang vật vật nhiễm điện âm dương, điện âm vật khác làm cho vật bị nhiễm điện - Vật nhiễm điện âm vật thiếu electron; Vật ... điện Giáo Viên: Nguyễn Đăng Nguyên  Trang 11 Trường THPT Dương Đình Nghệ  Giáo án Vật 11  Ban bản - So sánh vị trí có điện cao điện thấp điện trường II CHUẨN BỊ Giáo viên - Đọc SGK vật ... Thiệu Hóa, ngày…….tháng…… năm 2 011 Phụ trách chuyên môn Giáo Viên: Nguyễn Đăng Nguyên  Trang Trường THPT Dương Đình Nghệ  Giáo án Vật 11  Ban bản Ngày soạn: 15.8.2 011 Ngày giảng: …………...
 • 56
 • 1,081
 • 7

Thiết kế giáo án điện tử chương dòng điện trong các môi trường vật 11

Thiết kế giáo án điện tử chương dòng điện trong các môi trường vật lý 11
... thiện giáo án ngày hay đặc sắc CHƯƠNG II THIẾT KẾ GIÁO ÁN ĐIỆN TỬ - Giáo án dạy học học - Giáo án dạy học ôn tập chương - Giáo án tiết học ngoại khóa CHƯƠNG II THIẾT KẾ GIÁO ÁN ĐIỆN TỬ DẠY HỌC CHƯƠNG ... Các hoạt động dạy học số kiến thức chương Dòng điện môi trường chương trình lớp 11 THPT ban Phạm vi nghiên cứu: - Thiết kế sử dụng giáo án điện tử để dạy học chương Dòng điện môi trường chương ... sâu sắc vững Từ trên, với mong muốn góp phần nâng cao chất lượng dạy học Vật trường phổ thông, chọn đề tài: Thiết kế giáo án điện tử chương Dòng điện môi trường vật 11 THPT ban nhằm...
 • 201
 • 879
 • 5

Tổ chức hoạt động học tập theo tiến trình nhận thức khoa học phần quang hình học vật 11

Tổ chức hoạt động học tập theo tiến trình nhận thức khoa học phần quang hình học vật lý 11
... tổ chức hoạt động học tập vật phần Quang hình học SGK Vật 11 nâng cao theo tiến trình nhận thức khoa học cho học sinh khối 11 trường THPT Marie Curie TPHCM 2.4 Giả thuyết khoa học Nếu tổ ... phương trình thuyết - Các định luật, quy tắc, thực nghiệm Sơ đồ tiến trình hoạt động nhận thức vật đại 1.3.3.2 Tiến trình hoạt động nhận thức vật đại Tiến trình hoạt động nhận thức vật ... kiến thức, trình độ học sinh thời gian dạy học lớp 1.4.4 Tiến trình dạy học kiến thức vật theo tiến trình nhận thức khoa học Trên sở tiến trình nhận thức khoa học vật kết hợp với yêu cầu tổ...
 • 130
 • 503
 • 7

Quang hình học vật 11

Quang hình học vật lý 11
... quy trình dạy học giúp học sinh tự lực học tập trình dạy học môn vật trường trung học phổ thông Vận dụng quy trình đề xuất để giảng dạy chương QUANG HÌNH HỌC” vật 11 trung học phổ thông ... pháp tạo điều kiện chúp học sinh tự lực hoạt động học tập nhiều Chính vậy, chọn đề tài “Định hướng cho học sinh tự lực học tập dạy học chương Quang hình học vật 11 trung học phổ thông nước CHDCND ... cách định hướng dạy học vật Xây dựng trình dạy học giúp học sinh tự lực học tập Nghiên cứu, thiết kế hoạt động dạy học chương QUANG HÌNH HỌC” theo hướng tự lực học tập học sinh qua cách định...
 • 119
 • 1,368
 • 6

Xem thêm

Từ khóa: bt vật lý 11 chương6giải bt vật lý 11giai bt vat ly 9 bai 11bt chuyên đề vật lý 11 ncvđiiđiện trườngvật lý 11bài giảng vật lý 11bài tập vật lý 11bài giảng vật lý 11 bài 19bài giảng điện tử vật lý 11bài giảng vật lý 11 bài 17bài giảng vật lý 11 bài 16bài giảng vật lý 11 bài 15bài giảng vật lý 11 bài 12bài giảng vật lý 11 bài 11bài giảng vật lý 11 bài 10Tiny talk 3b student bookTiny talk 3b workbookTiny talk 1 teachers bookpower point tiền tệ và lưu thông tiền tệDe nghe ieltsPhotoshop CS4 javascript refBáo cáo TN đề tài an sinh giáo dục thực trạng và một số biện pháp phát triển nghiệp vụ này ở công ty bảo hiểm nhân thọBáo cáo TN đề tài bảo hiểm gián đoạn kinh doanh tại bảo việt hà nội giai đoạn 1998 2001Báo cáo TN đề tài một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả khai thác tại công ty bảo hiểm nhân thọ hà nộiHD su dung windows movie makerHãy phân tích thực trạng về hoạt động TUYỂN DỤNG tại trung tâm công nghệ thông tin điện lựcBáo cáo TN đề tài nghiệp vụ bảo hiểm trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới đối với người thứ 3 tại công ty bảo hiểm cổ phần petrolimex thực trạng và giải phápDINH DƯỠNG DÀNH CHO THAI PHỤtieu luan quan tri tai chinh doanh nghiepMANAGING PROJECT QUALITYQuality in the Constructed ProjectÝ NGHĨA CUỘC TỰ THIÊU CỦA HÒA THƯỢNG THÍCH QUẢNG ĐỨC (11061963)Kien thuc co ban hoa 89mệnh đề quan hệExercises PHRASAL VERBS LOOK vs PUT