Phần 1 thống kê cổ điển

Phần 1: Thống cổ điển pot

Phần 1: Thống kê cổ điển pot
... ∫ exp  (X ) PHẦN II THỐNG KÊ LƯỢNG TỬ Phân bố tắc lượng tử Xét hệ đẳng nhiệt, hàm phân bố tắc cổ điển có dạng : ω ( q, p ) = e ψ lượng tự hệ Lượng tử hóa ω ta có toán tử thống : ψ −H (q, ... kT Z (8) n gọi tổng thống hệ Khi ta có : n ψ = −kT ln Z (9) Tổng thống lấy theo tất trạng thái Z = ∑ e E − n kT Do mức lượng n E n suy biến bội g ( E n ) tổng thống hệ trở thành : Z ... n, N gọi tổng thống hệ Khi ta có : n, N Ω = − kT ln Z (9) Tổng thống lấy theo tất trạng thái Z = ∑ e µN − EnN kT Do mức n,N lượng E nN suy biến bội g ( E nN ) tổng thống hệ trở thành...
 • 12
 • 203
 • 1

BÀI TẬP VÀ LỜI GIẢI VẬT LÝ THỐNG - THỐNG CỔ ĐIỂN

BÀI TẬP VÀ LỜI GIẢI VẬT LÝ THỐNG KÊ - THỐNG KÊ CỔ ĐIỂN
... H kT dp i pi Do : pi (2) Thay (2) vào (1) ta : s H pi F pi e H kT dp ] i kT ( ) F pi (q, p)d kT F pi Hướng dẫn Bài tập Vật thống thống lượng tử Bài Khảo sát hệ N dao động tử điều ... 2kT Bài Tính tổng thống lượng trung bình dao động tử chiều mà mức lượng n n suy biến bội g ( (n 1)(n 2) n) N Z1 , với Z1 Hướng dẫn : Gọi Z tổng thống hệ, ta có : Z n g( n )e kT n tổng thống ... Hướng dẫn : Gọi Z tổng thống hệ, ta có : Z N Z1 , Z1 e n kT n tổng thống hạt Vì hạt có hai mức lượng nên : Z1 H kT e H kT e H kT 2ch H, H H [2ch( kT )]N Do tổng thống hệ Z  Năng lượng...
 • 15
 • 4,286
 • 18

Báo cáo " PHƯƠNG PHÁP XỬ LÝ THỐNG CỔ ĐIỂN CHO HỆ SỐ PHÁT THẢI CHẤT THẢI NGUY HẠI TRUNG BÌNH TOÀN PHƯƠNG " pptx

Báo cáo
... sinh, tình hình quản chất thải chủ nguồn thải Nếu thông tin đƣợc cho đáng tin cậy rút ― hệ số phát thải chất thải Những hệ số phát thải chất thải thể lƣợng chất thải tiêu biểu phát sinh nhân công ... nhiều hệ số phát thải từ nhà máy hệ số phát thải trung bình ngành nghề gần với giá trị thực tế Việc xử sai số theo phƣơng pháp trung bình toàn phƣơng nhằm đánh giá loại trừ sai số ngẫu nhiên hệ ... dựng hệ số phát thải nhƣ sau : (1) Thu thập số liệu có sẵn, khảo sát bổ sung tình hình phát thải chất thải rắn công nghiệp nguy hại nhà máy (2) Thống số liệu xây dựng hệ số phát thải cho nhà...
 • 8
 • 370
 • 1

Báo cáo " PHƯƠNG PHÁP XỬ LÝ THỐNG CỔ ĐIỂN CẢI TIẾN CHO HỆ SỐ PHÁT THẢI CHẤT THẢI NGUY HẠI TRUNG BÌNH " docx

Báo cáo
... toán hệ số phát thải chất thải nguy hại trung bình theo phương pháp thống cổ điển sở nguồn liệu chuẩn hoá Việc so sánh kết tính toán hệ số phát thải chất thải nguy hại trung bình theo phƣơng pháp ... xác định hệ số phát thải chất thải nguy hại trung bình theo giá trị trung bình toàn phƣơng Nhìn chung, hệ số phát thải chất thải nguy hại trung bình xác định theo phƣơng pháp thống cổ điển sở ... trị hệ số phát thải chất thải nguy hại trung bình (cổ điển) xác định theo 02 phƣơng pháp xử thống khác biệt, rút số nhận xét nhƣ sau : - Trong 30 giá trị hệ số phát thải chất thải nguy hại...
 • 13
 • 367
 • 0

Hướng dẫn bài tập vật lý thống kê.Thống cổ điển

Hướng dẫn bài tập vật lý thống kê.Thống kê cổ điển
... (2) vào (1) ta : s H pi F pi e H kT dp ] i kT ( ) F pi (q, p)d kT F pi Hướng dẫn Bài tập Vật thống thống lượng tử Bài Khảo sát hệ N dao động tử điều hòa tuyến tính độc lập a) Tính lượng ... 2kT Bài Tính tổng thống lượng trung bình dao động tử chiều mà mức lượng n n suy biến bội g ( (n 1)(n 2) n) N Z1 , với Z1 Hướng dẫn : Gọi Z tổng thống hệ, ta có : Z n g( n )e kT n tổng thống ... moment từ hệ Hướng dẫn : Gọi Z tổng thống hệ, ta có : Z N Z1 , Z1 e n kT n tổng thống hạt Vì hạt có hai mức lượng nên : Z1 H kT e H kT e H kT 2ch H, H H [2ch( kT )]N Do tổng thống hệ Z ...
 • 15
 • 612
 • 0

Phân tích thống bản với STATA

Phân tích thống kê cơ bản với STATA
... Thống Phân môn toán học có nhiệm vụ thu thập, phân tích, phiên giải trình bày SỐ LIỆU” Thống Quần thể Chọn mẫu Thống suy luận Mẫu Thống mô tả Số liệu đối tượng thống Biến ... blabel(bar) Thống Quần thể Chọn mẫu Thống suy luận Mẫu Thống mô tả Thống suy luận Ước lượng khoảng Kiểm định giả thuyết Quần thể Chọn mẫu Thống suy luận Mẫu Thống mô tả x=6,9; ... graph box urea Thống mô tả biến định tính Tần số Tỷ lệ phần trăm Bài tập: sl1_ureamau tab urecao graph pie, over(urecao) plabel(_all percent) Bài tập: sl1_ureamau Thực thống mô tả biến urea...
 • 24
 • 247
 • 0

BÀI GIẢNG XÁC SUẤT THỐNG CỔ ĐIỂN

BÀI GIẢNG XÁC SUẤT THỐNG KÊ CỔ ĐIỂN
... BIẾN CỐ SƠ CẤP 1.4 XÁC SUẤT CỦA BIẾN CỐ 1.4.1 Định nghĩa xác suất theo nghĩa cổ điển 1.4.2 Định nghĩa xác suất theo nghĩa thống 1.4.3 Định nghĩa xác suất theo nghĩa hình học ... tính chất xác suất theo nghĩa hình học tương tự tính chất xác suất theo nghĩa cổ điển theo nghĩa thống nên ta không nêu Bạn đọc tự ghi nhận chứng minh tập Đối với xác suất theo nghĩa cổ điển, ... ℘ Định nghĩa 1.15 (Định nghĩa xác suất theo nghĩa thống kê) Xác suất biến cố A, ký hiệu P (A), xác định công thức P (A) = lim fnA n→∞ Ví dụ 1.25 Để xác định xác suất biến cố “xuất mặt sấp” tung...
 • 42
 • 172
 • 0

Vật lý thống thống cổ điển

Vật lý thống kê  thống kê cổ điển
... Hamilton không phụ thuộc vào thời gian H(q,p) lượng hệ H(q,p)=E Vậy hệ cân nhiệt động hàm phân bố thống hệ phụ thuộc vào lượng hệ :  ( X )   ( E )  H ( X ) Phân bố tắc Gibbs Xét hệ đẳng nhiệt ... N 0 ( X ) N! N 0 N ! (X )  Đại lượng Z N kT e  N 0 N ! e  H ( X ,a ) kT dX gọi tổng thống hệ (X ) Khi ta có :    kT ln Z Đối với hệ có số hạt thay đổi, trị trung bình đại lượng...
 • 7
 • 191
 • 0

264 phân tích thống tình hình sử dụng lao động tại công ty cổ phần thiết bị điện tự động hóa

264 phân tích thống kê tình hình sử dụng lao động tại công ty cổ phần thiết bị điện tự động hóa
... NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG LAO ĐỘNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ ĐIỆN – TỰ ĐỘNG HÓA 3.1 Các kết luận tình hình sử dụng lao động công ty Công ty cổ phần thiết bị điện tự động hóa sau thành lập ... phân tích thống tình hình sử dụng lao động công ty cổ phần thiết bị điện tự động hóa 2.3.1 Phân tích tình hình sử dụng số lượng lao động Bảng 2.2 Phân tích quy mô lao động Năm Số lao động bình ... hiểu thêm công ty cổ phần thiết bị điện tự động hóa giúp em hoàn thành chuyên đề phân tích thống tình hình sử dụng lao động công ty Rút ưu điểm, hạn chế việc sử dụng lao động công ty Từ đề...
 • 35
 • 253
 • 0

Phân tích thống TSCĐ và đầu tư dài hạn của công ty cổ phần thiết bị điện

Phân tích thống kê TSCĐ và đầu tư dài hạn của công ty cổ phần thiết bị điện
... toán việc sử dụng không thống gây khó khăn cho người có thẩm quyền tiến hành kiểm tra sổ sách Công ty II Phân tích thống TSCĐ đầu dài hạn công ty cổ phần thiết bị điện Kết sản xuất kinh ... TSCĐ gắn với mục đích cụ thể thực hạch toán kinh tế nội biện pháp nâng cao hiệu sử dụng TSCĐ CHƯƠNG 2: PHÂN TÍCH THỐNG KÊ TSCĐ VÀ ĐẦU TƯ DÀI HẠN TRONG 11 DOANH NGHIỆP I.Khái quát công ty cổ phần ... công thương Ba Đình - Hà Nội Căn định số 46/2/2010/QĐ - BBCVT ngày 15/11/2010 Bộ Bưu viễn thông chuyển Nhà máy thiết bị Bưu Điện thành Công ty cổ phần thiết bị Bưu Điện Các sản phẩm Công ty ng...
 • 24
 • 182
 • 1

BÁO cáo THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM QUÝ 3 năm 2008 kinh tế vĩ mô thống diễn biến thị trường quý 3 phòng phân tích đầu tư công ty cổ phần chứng khoán FPT

BÁO cáo THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM QUÝ 3 năm 2008 kinh tế vĩ mô thống kê và diễn biến thị trường quý 3 phòng phân tích đầu tư công ty cổ phần chứng khoán FPT
... vốn thực © 2008 Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT Trang  13 Báo cáo Thị trường Chứng khoán Việt Nam Quý 3- 2008 Thống thị trường chứng khoán Việt Nam Quý 3- 2008 • Tính đến ngày 30 /9 /2008, mức ... cho hoạt động đầu © 2008 Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT Trang  23 Báo cáo Thị trường Chứng khoán Việt Nam Quý 3- 2008 Phụ lục 1: Các thống thị trường theo quý Top 10 mã chứng khoán tăng giá ... © 2008 Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT Trang 2  Báo cáo Thị trường Chứng khoán Việt Nam Quý 3- 2008 QUÝ - NĂM 2008 Tình hình kinh tế Lạm phát bước đầu kiềm chế, nhiều yếu tố rủi ro % Diễn...
 • 28
 • 161
 • 0

Nghiên cứu thiết kế hệ thống cung cấp điện cho phân xưởng sữa chữa điện công ty cổ phần than cọc 6, cẩm phả, quảng ninh

Nghiên cứu thiết kế hệ thống cung cấp điện cho phân xưởng sữa chữa cơ điện  công ty cổ phần than cọc 6, cẩm phả, quảng ninh
... in h ỏp kiu hỡnh tia a) Cung cp in cho ph ti phõn tỏn; b) Cung cp cho ph ti trung Thanh cỏi trm bin ỏp phõn xng; Thanh cỏi t ng lc Hỡnh 3.1a: S hỡnh tia dựng cung cp in cho cỏc ph ti phõn tỏn ... duyt phng ỏn v chuyn Cụng ty than Cc Sỏu thnh Cụng ty c phn than Cc Sỏu TKV T ngy 01/01/2007, Cụng ty c phn than Cc Sỏu TKV chớnh thc chuyn sang hot ng theo mụ hỡnh Cụng ty c phn cú 51% chi phi ... thut in, in t CHNG I GII THIU CHUNG V CễNG TY C PHN THAN CC SU 1.1 Gii thiu chung v Cụng ty c phn than Cc Sỏu Cụng ty c phn than Cc Sỏu tin thõn l m than Cc Sỏu c thnh lp ngy 01/08/1960 theo Quyt...
 • 67
 • 397
 • 3

Thiết kế hệ thống cung cấp điện cho phân xưởng sữa chữa điện của công ty cổ phần than cọc 6

Thiết kế hệ thống cung cấp điện cho phân xưởng sữa chữa cơ điện của công ty cổ phần than cọc 6
... hiu C60a C60N C60L C60L C60N C60L C60L C60a C60N C60L C60a C60N C60L C60L C60L C60N C60L C60N C60L C60L C60L C60N C60a C60L C60L C60L C60L C60L cc 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 (A) 40 63 25 25 63 ... CễNG TY C PHN THAN CC SU 1.1 Gii thiu chung v Cụng ty c phn than Cc Sỏu Cụng ty c phn than Cc Sỏu tin thõn l m than Cc Sỏu c thnh lp ngy 01/08/1 960 theo Quyt nh s 707/BCN-KB2 ngy 23/07/1 960 ca ... 36, 512 (kW) S tt = Ptt 36, 512 = = 52, 16 Cos 0,7 (kVA) Qtt = S tt Ptt2 = 52, 16 36, 512 = 37,25 (kVAr) I tt = S tt 3.U m = 52 ,61 6 = 80 3.0,38 (A) 2.4.2.5 Xỏc nh ph ti tớnh toỏn nhúm V Bng 2.6...
 • 92
 • 268
 • 0

phân tích thống hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty cổ phần xây dựng và thương mại Diên Hồng giai đoạn 2005-2011

phân tích thống kê hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty cổ phần xây dựng và thương mại Diên Hồng giai đoạn 2005-2011
... đến hiệu sản xuất kinh doanh công ty cổ phần xây dựng thương mại Diên Hồng giai đoạn 2005-2011 5.1.1 Phân tích biến động kết sản xuất kinh Công ty cổ phần xây dựng thương mại Diên Hồng giai đoạn ... hoạt động kinh doanh Đề tài phân tích thống hiệu hoạt động sản xuất kinh doanh công ty cổ phần xây dựng thương mại Diên Hồng giai đoạn 2005-2011 nhằm phân tích hiệu sản xuất kinh doanh công ... PHÁP PHÂN TÍCH THỐNG KÊ HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI DIÊN HỒNG GIAI ĐOẠN 2005- 2011 khái quát chung hoạt động sản xuất kinh doanh công nghiệp công...
 • 58
 • 183
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: xác suất thống kê cổ điểnbài tập và lời giải vật lý thống kê thống kê cổ điểnhướng dẫn bài tập vật lý thống kê thống kê cổ điểnnhững khái niệm cơ bản của thống kê cổ điển6 vật lý thống kê cổ điểnthống kê cổ điển thống kê maxwell boltzmannphần 1 chọn động cơ điện phân phối tỷ số truyềnniệm thống kê cổ điểnsánh kết quả thí nghiệm giữa phương pháp kiểm đònh giả thiết thống kê cổ điển với phương pháp thống kê bayesianso sánh phương pháp thống kê bayesian với phương pháp kiểm định giả thiết thống kê cổ điển1 thống kê một số thành phần cơ bản trong nước thải đô thịđề tài tập trung nghiên cứu vấn đề lý luận và thực tế kế toán cung cấp dịch vụ và xác định kết quả kinh doanh tại công ty cổ phần viễn thông tin học điện tử kasati chi nhánh hà nộithực trạng kế toán cung cấp dịch vụ và xác định kết quả kinh doanh tại công ty cổ phần viễn thông tin học điện tử kasati chi nhánh hà nộigiải pháp hoàn thiện kế toán cung cấp dịch vụ và xác định kết quả kinh doanh tại công ty cổ phần viễn thông tin học điện tử kasati chi nhánh hà nộithực trang kế toán các chi phí cung cấp dịch vụ tại công ty cổ phần viễn thông tin học điện tử kasati chi nhánh hà nộiQuyết định 2219 QĐ-UBND bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2016 thành phố Đà Lạt và huyện Đơn Dương, tỉnh Lâm ĐồngQuyết định 3628 QĐ-UBND năm 2016 về cho phép thành lập Hội Công chứng viên tỉnh Bình ĐịnhQuyết định 42 2016 QĐ-UBND bãi bỏ Chỉ thị quy phạm pháp luật trong lĩnh vực Công Thương do Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước ban hànhQuyết định 3147 QĐ-UBND năm 2016 công bố thủ tục hành chính đặc thù bị bãi bỏ trên địa bàn thành phố Cần ThơQuyết định 2414 QĐ-UBND năm 2016 phê duyệt danh sách đối tượng được cấp miễn phí Công báo của Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La xuất bảnQuyết định 1961 QĐ-TTg năm 2016 về xuất cấp vắc xin, hóa chất sát trùng dự trữ quốc gia cho tỉnh Yên Bái do Thủ tướng Chính phủ ban hànhQuyết định 1320 QĐ-UBND năm 2016 phê duyệt Quy hoạch tỷ lệ 1 500 điều chỉnh, mở rộng Khu công nghiệp Khánh Cư do tỉnh Ninh Bình ban hànhQuyết định 2442 QĐ-UBND năm 2016 về quy định giá dịch vụ tại nghĩa trang trên địa bàn tỉnh Sơn LaQuyết định 8896 QĐ-UBND năm 2016 bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh ban hànhQuyết định 2859 QĐ-UBND năm 2016 danh mục văn bản quy định của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền GiangQuyết định 4014 QĐ-UBND năm 2016 phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chung đô thị Nưa, huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa đến năm 2025Quyết định 3998 QĐ-UBND năm 2016 phê duyệt và cấp kinh phí cho dự án thuộc Chương trình hỗ trợ phát triển tài sản trí tuệ, tỉnh Thanh HóaQuyết định 2236 QĐ-UBND bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2016 của huyện Cát Tiên, tỉnh Lâm ĐồngQuyết định 1337 QĐ-UBND năm 2016 phê duyệt giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất ở tại xã Khánh Mậu, huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh BìnhQuyết định 1334 QĐ-UBND năm 2016 về chủ trương đầu tư dự án Sửa chữa, nâng cấp tuyến đê Đồng Chiều - Vạn Lê, xã Ninh Vân, huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh BìnhQuyết định 4198 QĐ-UBND năm 2016 về Nội quy Cửa khẩu quốc tế Bình Hiệp trực thuộc Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Long AnQuyết định 6197 QĐ-BYT năm 2016 Hướng dẫn Quản lý dịch vụ thuê, khoán bên ngoài tại bệnh viện do Bộ Y tế ban hànhQuyết định 2586 QĐ-UBND phê duyệt kết quả kiểm kê rừng tỉnh Bình Phước năm 2016Quyết định 74 2016 QĐ-UBND Quy chế về quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp kinh tế đối với hoạt động khuyến công do tỉnh Thừa Thiên Huế ban hànhQuyết định 44 2016 QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 33 2004 QĐ-UB và Quyết định 787 QĐ-UBND do tỉnh Gia Lai ban hành