Ôn tập tiếng việt học kì 2 lớp 6 năm 2011 2012

Ôn tập tiếng việt học 2 lớp 6 năm 2011 - 2012 pdf

Ôn tập tiếng việt học kì 2 lớp 6 năm 2011 - 2012 pdf
... nhất, từ mượn tiếng Hán, có cách phát âm Việt hóa, truyền qua nhiều đời, nên người Việt dùng quen thuộc Bên cạnh đó, Tiếng Việt mượn từ số ngôn ngữ khác tiếng Pháp, tiếng Anh, tiếng Nga… - Từ mượn ... THUẦN VIỆT, TỪ MƯỢN I Từ Việt từ nhân dân ta tự sáng tạo II Từ mượn: Là từ vay mượn tiếng nước để biệu thị vật, tượng, đặc điểm…mà Tiếng Việt chưa có từ thật thích hợp để biểu thị - Trong lớp từ ... chuyển sau: - Chỉ năm: Ba xuân trôi qua - Chỉ tuổi trẻ, sức trẻ: tuổi xuân, sức xuân: Một năm tuổi đuổi xuân - Cuộc sống tươi đẹp: Xuân xuân, em đến dăm năm Mà sống tưng bừng ngày hội CÁC LỚP TỪ...
 • 8
 • 476
 • 1

ôn tập tiếng anh học 2 lớp 4 (chương trình thí điểm)

ôn tập tiếng anh học kì 2 lớp 4 (chương trình thí điểm)
... dolls 20 I want some Let’s go to the post office 21 I want some Let’s go to the sweet shop 22 I want some Let’s go to the bookshop 23 I want a Let’s go to the clothes shop 24 ... …………………………………………………… noodles / would / I / some / like / - …………………………………………………… ÔN TẬP HK2 –LỚP ( 20 15 -20 16) Bài 1: Khoanh tròn vào đáp án What time it? A am B are C is My father is a A doctor ... girls 140 … this your new school? A It’s B It C Is D It is 141 you/ How/ many/ have?/ erasers ……………………………………………………………………… 1 42 my family/ Today/ together./ out/ go ……………………………………………………………… 143 What...
 • 16
 • 336
 • 0

ÔN TẬP TIẾNG VIỆT HỌC 1

ÔN TẬP TIẾNG VIỆT HỌC KÌ 1
... hoá THUẬT NGỮ 1. Thuật ngữ gì? -Là từ ngữ biểu thị khái niệm khoa học- công nghệ thường dùng văn khoa học- công nghệ VD: Giải thích từ “nước”: -Là chất lỏng không màu, không mùi, có sông, hồ, biển ... để làm cho vốn từ ngữ tăng lên cách để phát triển từ vựng tiếng việt VD:Mượn từ ngữ tiếng nước tiếng Hán cách thức để phát triển tiếng việt “Thanh minh tiết tháng ba Lễ tảo mộ , hội đạp Gần xa ... Nghĩa chuyển từ “chân” VD: b,d Câu19: Tìm ba từ tiếng Việt mượn tiếng nước ngoài: -Ti vi, internet, computer Câu20: Trình bày cách làm tăng vốn từ vựng tiếng Việt? -Thêm nghĩa cho từ có: “ăn”...
 • 17
 • 791
 • 11

Bo De on Tap Tieng viet cuoi ki 2 lop3

Bo De on Tap Tieng viet cuoi ki 2 lop3
... lóa ngµy cµng cong xng, nỈng v× chÊt q s¹ch cđa trêi Cãc ki n trêi ThÊy trêi h¹n h¸n qu¸ l©u, lµm rng ®ång, c©y cá, chim mu«ng chÕt dÇn chÕt mßn v× kh¸t, Cãc qut lªn thiªn ®×nh ki n «ng Trêi Cïng ... hỵp qc ®ỵc thµnh lËp ngµy 24 -10-1945.§©y lµ mét tỉ chøc tËp hỵp c¸c n íc trªn thÕ giíi nh»m b¶o vƯ hßa b×nh,t¨ng cêng hỵp t¸c vµ ph¸t triĨn.TÝnh ®Õn th¸ng 10 n¨m 20 02, Liªn hỵp qc cã 191 n íc ... vµ vïng l·nh thỉ lµ thµnh viªn ViƯt Nam ta trë thµnh thµnh viªn Liªn hỵp qc ngµy 20 -9 -1977 ¤n tËp lµm v¨n ci k 2 KỂ LẠI MỘT VIỆC LÀM TỐT EM Đà LÀM ĐỂ GÓP PHẦN BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG Một hôm đường...
 • 5
 • 443
 • 7

on tap kiem tra hoc ki 2 lop 10

on tap kiem tra hoc ki 2 lop 10
... – f(x)(2x + 1)(x + x – 30 x − 12 3x + x2 − x − x2 − x +1 f(x)= 10 f(x)= II.Giải phương trình sau : 1) x2 – 2x + 3> 2) –x2 + 9>6x 3) 6x2 – x - 2 0 x2 +1 10 − x < 10 > + x2 x + x − 10 4) x2 + 3x ... nghiệm dương phân biệt: 1) x2- 6mx +2 - 2m + 9m2 = 2) mx2 – (2m + 1)x + m – 5=0 3) (m2 + m+1)x2+ (2m – 3)x+m – = 4) x2 – 6mx + – 2m + 9m2 = VII Cho p/t : (m2+ m + 1)x2+(2m – 3)x + m – = Tìm m để ... + 1) 5x2 – x + m>0 2) mx2- 10x – < 2 4.) m(m + 2) x + 2mx + > 5) 2x + (m – 9)x + m2 + +3m + 4≥0 2 6) 3x – 2( m + 1)x – 2m + 3m – ≥ 7) mx2 – 4(m -1)x + m – ≤ 8) (m – 1)x – 2( m + 1)x +3(m – 2) > 9)...
 • 6
 • 430
 • 3

Đề cương ôn tập tiếng anh học 1 lớp 9

Đề cương ôn tập tiếng anh học kì 1 lớp 9
... mệnh đề kết Nó đứng trước mệnh đề mà giới thiệu Ex: He’s ill so he stays at home 11 Relative clause ( Mệnh đề quan hệ ) * Relative pronoun: (Đại từ quan hệ ) : - WHO: Dùng thay cho cụm danh từ ... broadcast ……… English 10 There was nothing interesting ………, so I turned the TV ………… 11 We usually finish work early … Friday 12 …………… the time you get this letter, I’ll be in Miami 13 She wrote the ... Ex: You’re new student, aren’t you? 16 Making suggestion( Câu đề nghò ) : Câu đề nghò gồm nhiều hình thức - Dùng“ Let’s/ Shall I/ Shall we + Vinf” diễn đạt đề nghò với thứ Ex:Let’s go to the zoo...
 • 5
 • 999
 • 35

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP TIẾNG ANH HỌC I LỚP 12 pot

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP TIẾNG ANH HỌC KÌ I LỚP 12 pot
... often paid less than other professions; a lack of good universities and a low acceptance rate for good universities are evident in countries with a relatively high population density India has ... primary and high schools with computer equipment, learning materials and internet access within 10 years Volunteer groups are working to give more individuals opportunity to receive education in ... teaching The third paragraph is about a an Indian education satellite b the projects to computerize education in developing countries c the computerization of African education d President Bill...
 • 4
 • 473
 • 15

đề cương ôn tập Ngữ Văn học 2 lớp 12

đề cương ôn tập Ngữ Văn học kì 2 lớp 12
... tác, ý nghĩa nhan đề, giá trị nội dung, đặc sắc nghệ thuật, ý nghĩa văn Kỹ năng: Nhận thức nhiệm vụ yêu cầu đề văn; Viết văn hoàn chỉnh, tả; ngữ pháp, viết theo phong cách ngôn ngữ viết bộc lộ ... Yêu cầu: - Viết văn khoảng 300 từ tượng xã hội Câu 2: Nghị luận văn học (4 điểm) Học kỹ văn bản: Chiếc thuyền xa (Nguyễn Minh Châu) Hồn Trương Ba,...
 • 2
 • 5,864
 • 9

Bài tập kiểm tra từ mới môn tiếng anh học 2 lớp 6

Bài tập kiểm tra từ mới môn tiếng anh học kì 2 lớp 6
... 1 56 cần (ph) 157 gió nhẹ (n) 158 nghe theo, làm theo (v) 159 đổ đầy (a) 160 vòi nước (n) 161 thứ đồ (n) i 1 62 tổ chức từ thiện (n) 163 trao đổi (v) (1) 164 trao đổi (v) (2) 165 chủ tịch (n) 166 ... rộng rãi (adv) w 62 coi (ph) be … 63 sinh (ph) 64 chuyên nghiệp (a) 65 nghiệp (n) 66 ghi bàn (ph) 67 bầu chọn (v) 68 thuộc (ph) 69 tạo (v) 70 môn trượt băng (n) 71 sở thích (n) 72 thắng (v) a be ... điện (n) 120 có lẽ (adv) 121 thay vì, thay cho (ph) 122 động (n) 123 nhiệt độ (n) 124 lướt (v) 125 máy bay trực thăng (n) 1 26 mái nhà (n) 127 cho ăn (v) 128 liên lạc (v) 129 yêu cầu, gọi (v) 130...
 • 8
 • 216
 • 0

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP MÔN HÓA HỌC 2 LỚP 11 ( GỒM 156 CÂU TRẮC NGHIỆM, VÀ 15 CÂU TỰ LUẬN)

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP MÔN HÓA HỌC KÌ 2 LỚP 11 ( GỒM 156 CÂU TRẮC NGHIỆM, VÀ 15 CÂU TỰ LUẬN)
... Câu 133 Cho chất sau: CH3CH2CHO (1 ); CH2=CH–CHO (2 ) ; CH≡C–CHO (3 ); CH2=CH–CH2OH (4 ); (CH3)2CHOH (5 ) Những chất phản ứng hoàn toàn với lƣợng dƣ H2 (Ni, t°) tạo sản phẩm A (2 ) , (3 ) (4 ) B (2 ) , (4 ) ... bậc Câu 74 Cho chất sau: (I) CH3CH2OH; (II) CH3CH2CH2OH; (III) CH3CH2CH(OH)CH3; (IV) CH3OH Dãy sau xếp thứ tự độ tan tăng dần? A (I) < (II) < (III) < (IV) B (IV) < (I) < (II) < (III) C (II) < (III) ... 3,3–đimetyl but–1–en (2 ) ; 3–metyl pent–1–en (3 ); 3– metyl pent 2 en (4 ); Những chất đồng phân nhau? A (3 ) (4 ) B (1 ), (2 ) (3 ) C (1 ) (2 ) D (2 ) , (3 ) (4 ) Câu 96 Chất sau ancol etylic A HCHO B C2H5OH C CH3CHO...
 • 12
 • 542
 • 0

Đề cương ôn tập vật lý học kỳ 2 lớp 6

Đề cương ôn tập vật lý học kỳ 2 lớp 6
... 85oC 70oC = 32oF + (70 x 1,80F) 85oC = 32oF + (85 x 1,80F) 70oC = 32oF + 1 26 0F 85oC = 32oF + 1530F 70oC = 158oF 85oC = 1850F 11 Đổi oF sang oC: a/ 176oF =?oC b/ 104oF=?oC Giải: 176oF = 32oF + 144oF ... gian (phút) 10 12 14 16 18 20 o Nhiệt độ ( C) -6 -3 -1 0 14 18 20 a/ Vẽ đường biểu diễn thay đổi nhiệt độ theo thời gian Có tượng xảy nước đá từ phút thứ đến phút thứ 10? BT (BT24 -25 .6/ SBT.tr73,74): ... 176oF = 32oF + 144oF b/ 104oF = 32oF + 72oF 176oF = 0oC + (144oF : 1,8) 104oF = 0oC + (72oF : 1,8) 176oF = 0oC + 80oC 104oF = 0oC + 40oC 176oF = 80oC 104oF = 40oC 12 Nhiệt kế hoạt động dựa nào?...
 • 3
 • 1,890
 • 0

đề khảo sát tiếng anh học 1 lớp 6 năm 2014-2015

đề khảo sát tiếng anh học kì 1 lớp 6 năm 2014-2015
... late and (10 go) goes _ to bed at about 11 .00 IV WRITING Write about Ba’s day, using the cues below (2.5 pts) Activities Time -get up at 6. 00 am · have breakfast · go to school at 6. 30 · play ... brushing D brush 12 We go to school …… bike A on B by D from C with QUESTION III Nối câu hỏi cột A với câu trả lời thích hợp cột B : (1 pt) A 1/ What is your name ? B a He is in class 6 /1 2/ Which ... A worker B driver C engineer His mother goes to work at A 6. 30 B 6. 45 C 6. 50 Minh’s sister is years old A 12 B 20 C 22 Minh studies at A Tran Phu School B Le Duan School...
 • 15
 • 374
 • 1

tuyển tập đề ôn tiếng việt học 1 lớp 2

tuyển tập đề ôn tiếng việt học kì 1 lớp 2
... vui” (Tiếng Việt 2- Tập 1- Trang 10 4) Bài “Mẹ” (Tiếng Việt 2- Tập 1- Trang 10 1 ) 5.Đoạn “Câu chuyện bó đũa” ( Tiếng Việt 2- Tập 1- Trang 11 2 ) .Đoạn “Câu chuyện bó đũa” ( Tiếng Việt 2- Tập 1- Trang 1 12 ) ... ĐỀ SỐ 28 ) Đề ơn thi cuối kỳ mơn Tiếng Việt lớp SỐ Học sinh : BÁO ………………………… DANH Lớp ………… Trang 36 KTĐK-CK1/ NĂM HỌC 2 010 - 2 011 MƠN: TIẾNG VIỆT - LỚP KIỂM TRA VIẾT Trường TH ………………… I / Học ... ĐỀ SỐ 11 ) KIỂM TRA ĐỊNH KÌ CUỐI KÌ I Họ tên: Năm học: 2 010 -2 011 Lớp: Trường: MƠN :TIẾNG VIỆT I /Bài tập( Đọc hiểu) điểm(Thời gian 15 phút) Đọc thầm Con chó nhà hàng xóm.(SGKTV / 12 8).Đánh...
 • 52
 • 120
 • 0

Bài 31 Ôn tập và kiểm tra phần Tiếng Việt học 2

Bài 31 Ôn tập và kiểm tra phần Tiếng Việt học kì 2
... Tiết 123 : ÔN TẬP PHẦN TIẾNG VIỆT Các kiểu câu đơn học: a- Câu phân loại theo mục đích nói b- Câu phân loại theo cấu tạo Các dấu câu học: a- Dấu chấm: Dùng để kết thúc câu trần thuật VD: Lan học ... thả ngẫm nghĩ (Thạch Lam) Tiết 123 : ÔN TẬP PHẦN TIẾNG VIỆT 1- Các kiểu câu đơn học a- Câu phân loại theo mục đích nói b- Phân loại câu theo cấu tạo 2- Các dấu câu học: a- Dấu chấm: b- Dấu phẩy: ... câu trần thuật VD: Lan học Tiết 123 : ÔN TẬP PHẦN TIẾNG VIỆT Các kiểu câu đơn học: a- Câu phân loại theo mục đích nói b- Phân loại câu theo cấu tạo Các dấu câu học: a- Dấu chấm: b- Dấu phẩy : Dùng...
 • 18
 • 947
 • 0

Giáo án Đạo đức - Lớp 2 - Ôn tập thực hành học 2

Giáo án Đạo đức - Lớp 2 - Ôn tập thực hành học kì 2
... Trường tiểu họcVónh Trung GV: Phùng Thò Tiết - GV kết luận 3’ Họat động : Củng cố – dặn dò - Nhận xét tiết học RÚT KINH NGHIỆM TIẾT DẠY: ... Trường tiểu họcVónh Trung GV: Phùng Thò Tiết ...
 • 3
 • 2,884
 • 31

Xem thêm

Từ khóa: de cuong on tap tieng anh hoc ki 2 lop 8ôn tập tiếng việt học kì 1 lớp 9ôn tập tiếng anh học kì 2 lớp 7ôn tập tiếng anh học kì 2 lớp 3ôn tập tiếng việt học kỳ 2 lớp 1ôn tập vật lý học kì 2 lớp 6ôn tập lịch sử học kì 2 lớp 6đề thi toán học kì 2 lớp 6 năm 2011ôn tập phần tiếng việt học kì 2 lớp 11câu hỏi ôn tập môn toán học kì 2 lớp 11ôn tập lịch sử học kì 2 lớp 11ôn tập lịch sử học kì 2 lớp 9kiểm tra tiếng việt học kì 2 lớp 9đề cương ôn tập môn sử học kì 2 lớp 11đề thi tiếng việt học kì 2 lớp 2Tuần 15 giáo án lớp 3 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhỨng dụng GIS đánh giá biến động sử dụng đất quận Cẩm Lệ thành phố đà nẵng giai đoạn 2010 2015bài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMBài 12. Nhật Bản giữa thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XXBài 60. Động vật quý hiếmCHUYÊN ĐỀ THỂ TÍCH KHỐI CHÓPCƯbài tập trắc nghiệm mặt cầu, hình cầu và khối cầuBài 14. Bài thực hành 2: Tính chất của một số hợp chất nitơ, photphoBài 10. Bài thơ về tiểu đội xe không kínhKẾ HOẠCH HỘI THI GV DẠY GIỎI CẤP TRƯỜNG 2017-2018Tuần 15. MRVT: Các dân tộc. Luyện đặt câu có hình ảnh so sánhBài 41. Thân câyLuyện tập Trang 23Bảng chia 6Tuần 5. Tên riêng và cách viết tên riêng. Câu kiểu Ai là gì?Tuần 8. Nghe-viết: Bàn tay dịu dàngBài 17. u, ưBài 15. t, thBài 12. i, aBài 8. Ăn, uống hàng ngày