Đề cương ôn tập hk1 tiếng anh lớp 6

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP MÔN TIẾNG ANH LỚP 6 HỌC KỲ I

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP MÔN TIẾNG ANH LỚP 6 HỌC KỲ I
... 12 III M i câu 0,3 i m: c f 3.g h 7.e j IV M i câu 0,5 i m: T T 4 .i d a 10.b 3.F 4.F MA TRẬN ĐỀ THI CHỦ ĐỀ I Language focus II Reading NHẬN BIẾT TRẮC TỰ LUẬN NGHIỆM 10 câu (3 i m) III Writing ... CỘNG HOÀ XÃ H I CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I NĂM HỌC 2012 – 2013 Môn kiểm tra : Tiếng Anh Lớp Th i gian : 60 phút (không kể th i gian chép đề) I. Choose the ... name is Long C There are fifty D I am twelve E I get up at six F It is seven o’clock G I live in HaNoi H He works in HCM city I I am in class 6A6 K His name is Quan 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7....
 • 15
 • 373
 • 3

de cuong on tap mon tieng Anh lop 6 - HK2 (Le Thi Nga - Van Lang, Ha Long, Quang Ninh)

de cuong on tap mon tieng Anh lop 6 - HK2 (Le Thi Nga - Van Lang, Ha Long, Quang Ninh)
... hoch, hay mt hnh ng sp xy tng lai gn nht Dấu hiệu nhận biết: - tomorrow - next (week, month, year, summer, Monday ) - On this morning (afternoon, evening ) - On the weekend - This summer vacation ... What you do? D How you do? 93 - - Thats Jill, my classmate A Whats that? B Whos that? C What are those? D Who are they? 97 Susan long hair A not have B isnt have C doesnt have D not has ... 77.Do children have math on Monday ? - Yes, they have B No, they dont C Yes, they dont D No, they not have 78 Is her school the park ? A in front of B next C in D near to 79 Is this her ?...
 • 30
 • 222
 • 1

ĐỀ CƯƠNG ôn tập môn TIẾNG ANH lớp 6 học kỳ 1

ĐỀ CƯƠNG ôn tập môn TIẾNG ANH lớp 6 học kỳ 1
... stool room 10 family thirty my many 11 .table eraser 12 sister window living nine 13 student desk 14 photo 15 eat lamp bookcase bench television motorbike breakfast home work read teacher 16 lake ... the garden 10 They ( play) volleyball every afternoon 11 Listen! Mai (sing) 12 We (do) our homework now 13 I (be) in grade 14 What your sister ( ) .? She is reading 15 Your mother ... She ( go ) …… to school at 6: 30 She (have ) ……… lunch at 11 :30 at school 27 12 .We ( watch ) ……… T.V every morning 28 13 I (do ) ………… my homework every afternoon 29 14 Mai and Lan ( play ) ……………...
 • 11
 • 574
 • 3

Đề cương ôn tập HKII tiếng Anh lớp 11 (Có bài tập)

Đề cương ôn tập HKII tiếng Anh lớp 11 (Có bài tập)
... because of the lack of security A B C D The manager about which Mary told was wealthy A B C D UNIT 11: SOURCES OF ENERGY • Vocabulary: • Writing: Describe the chart • Grammar: relative clause replaced ... cooking 10 The man ……… at the back board is our teacher a stood b stands c standing d to stand 11 Armstrong was the first astronaut ………… onto the moon a to step b stepping c stepped d steps 12 ... want me ……… to study …… to have well a either/ or b neither /or c either both d not only/ but also 11 All of the students have passed the exam …… of them has failed a either b neither c both d none...
 • 8
 • 372
 • 8

đề cương ôn tập HKI tiếng Anh lớp 8 (Lý thuyết + Bài tập)

đề cương ôn tập HKI tiếng Anh lớp 8 (Lý thuyết + Bài tập)
... help you? +Yes, thanks -Do you need any help? +Yes, that’s very kind of you -Let me help you? + No, thank I can manage X Some structures: S + be + enough +to + V1 S+ be+ too+ adj + to-V1 S + like/love/ ... too+ adj + to-V1 S + like/love/ enjoy /dislike/ hate/… .+ V-ing S +used to /didn’t use to + V1 S+ asked/ told + O + to-V1 S+ said+ S+ should+ V1 XI Wh – questions: What/ Who/ Where/ When/ Why/ How/ ... điểm từ unit đến làm tập dạng sau: + True / False statements + Answer the questions + Choose the correct answer + Complete the sentences using the information from the passage + Fill in each numbered...
 • 6
 • 2,066
 • 25

đề cương ôn tập HKI tiếng Anh lớp 9 hay

đề cương ôn tập HKI tiếng Anh lớp 9 hay
... phong tục tập quán số nước Đông Nam Á; trang phục ; nông thôn, số hoạt động sinh hoạt người dân làng quê; việc học ngoại ngữ; phương tiện truyền thông ( báo chí , truyền hình, truyền thanh, internet,….)và ... sau + Viết thư cá nhân + Viết đoạn văn có từ gợi ý + Viết thư hỏi, yêu cầu THE END ÔN TẬP HỌC KỲ 1 -ANH VĂN -9 ( 2012-2013) A-Grammar I- tenses ( active & passive) TENSES USES Present simple Diễn ... watching TV,…………………………….? 20.Let’s go shopping, ………………………….? ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I Năm học 20 09- 2010 TIẾNG ANH - LỚP I) Choose the best answer(2.5ms) 1-We wish we _a plane a- flown b- could fly c- can...
 • 18
 • 526
 • 0

Đề cương ôn tập HKI tiếng Anh lớp 9

Đề cương ôn tập HKI tiếng Anh lớp 9
... phong tục tập quán số nước Đông Nam Á; trang phục ; nông thôn, số hoạt động sinh hoạt người dân làng quê; việc học ngoại ngữ; phương tiện truyền thông ( báo chí , truyền hình, truyền thanh, internet,….)và ... PHÒNG GIÁO DỤC ……………… Trường THCS ………………… Lớp: Họ Tên: Đề kiểm tra học kỳ I Năm học: 2012 - 2013 Môn: Anh Khối : (Thời gian 25 phút, không kể phát đề) Điểm Lời phê Giám thị Giám thị Giám khảo ... PHÒNG GIÁO DỤC ………………… Trường THCS ………………… Đề kiểm tra học kỳ I Năm học: 2012 - 2013 28 Lớp: Họ Tên: Điểm Môn: Anh Khối : (Thời gian 20 phút không kể phát đề) Lời phê Giám thị Giám thị Giám khảo...
 • 35
 • 246
 • 0

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP MÔN TIẾNG ANH LỚP 11

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP MÔN TIẾNG ANH LỚP 11
... Sinh – Văn – Anh tốt nhất! 17 (Non-defining relative clause) Note: để biết dùng mệnh đề quan hệ không xác định, ta lưu ý điểm sau: - Khi danh từ mà bổ nghĩa danh từ riêng - Khi danh từ mà bổ ... the time when she will come back II CÁC LOẠI MỆNH ĐỀ QUAN HỆ: Mệnh đề quan hệ xác định (Defining relative clause): Được sử dụng danh từ danh từ không xác định Ex: The city which I visited last summer ... (Mệnh đề quan hệ) I CÁC ĐẠI TỪ QUAN HỆ: WHO: - làm chủ từ mệnh đề quan hệ - thay cho danh từ người … N (person) + WHO + V + O WHOM: - làm túc từ cho động từ mệnh đề quan hệ - thay cho danh từ...
 • 38
 • 296
 • 2

đề cương ôn thi Olympic tiếng Anh lớp 6

đề cương ôn thi Olympic tiếng Anh lớp 6
... on D by Đề thức Môn: Tiếng Anh Thời gian: 45 phút (không kể thời gian giao đề) Họ tên: ………… ……………… …… …… Số báo danh: …….….…Phòng thi: …… Mark Phách: (Học sinh làm vào đề thi này) I Khoanh tròn ... ………………………………….……………………….………………… Where does he live? ……………………………………………… ………………….………………… hÕt Đ P Á MÔN TIẾ ANH Á N NG I Khoanh tròn từ không nhóm với từ lại: (1 điểm) ( ¼ điểm cho câu ) 1- d it II 2- b does c- doesn’t ... I Khoanh tròn từ không nhóm với từ lại: (1 điểm) a her a is a boys a chalk b their b does b key b eraser c our c am c bicycle c house d it d are d banana d school-bag II Khoanh tròn đáp án thích...
 • 8
 • 528
 • 10

ĐỀ cương ôn thi Olympic tiếng Anh lớp 6

ĐỀ cương ôn thi Olympic tiếng Anh lớp 6
... on D by Đề thức Môn: Tiếng Anh Thời gian: 45 phút (không kể thời gian giao đề) Họ tên: ………… ……………… …… …… thi: …… Số báo danh: …….….…Phòng Mark Phách: (Học sinh làm vào đề thi này) I Khoanh tròn ... ……………………………………………… ………………… ………………… hÕt Đ P Á MÔN TIẾ ANH Á N NG I Khoanh tròn từ không nhóm với từ lại: (1 điểm) ( ¼ điểm cho câu ) 1- d it 2- b does 3- a boys 4- c house II Khoanh tròn đáp án thích hợp để hoàn ... I Khoanh tròn từ không nhóm với từ lại: (1 điểm) a her b their c our d it a is b does c am d are a boys b key c bicycle d banana a chalk b eraser c house d school-bag II Khoanh tròn đáp án thích...
 • 9
 • 342
 • 3

Đề cương ôn thi Olympic tiếng Anh lớp 6

Đề cương ôn thi Olympic tiếng Anh lớp 6
... on D by Đề thức Môn: Tiếng Anh Thời gian: 45 phút (không kể thời gian giao đề) Họ tên: ………… ……………… …… …… ….…Phòng thi: …… Mark Số báo danh: …… Phách: (Học sinh làm vào đề thi này) I Khoanh tròn ... ……………………………………………… ………………….………………… hÕt Đ P Á MÔN TIẾ ANH Á N NG I Khoanh tròn từ không nhóm với từ lại: (1 điểm) ( ¼ điểm cho câu ) 1- d it II 2- b does 3- a boys 4- c house Khoanh tròn đáp án thích hợp để hoàn ... I Khoanh tròn từ không nhóm với từ lại: (1 điểm) a her a is a boys a chalk b their b does b key b eraser c our c am c house d it d are c bicycle d banana d school-bag II Khoanh tròn đáp án thích...
 • 9
 • 283
 • 1

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP MÔN TIẾNG ANH KHỐI 6,8

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP MÔN TIẾNG ANH KHỐI 6,8
... cool? - What seasons you like best? Hello, My name is………….I am 12 years old I am a student in Thanh Loi secondary school There are seasons in a year such as: spring, summer, autumn (fall) and ... stay? - What are you going to visit? Hello, My name is………….I am 12 years old I am a student in Thanh Loi secondary school There are many famous places in Viet Nam such as: Ha Long Bay, Da Lat, ... play with? - How you think about it? Hello, My name is………….I am 12 years old I am a student in Thanh Loi secondary school There are a lot of wonderful activities to in freetime such as: playing...
 • 4
 • 257
 • 0

Đề cương ôn tập môn tiếng anh học kỳ II lớp 11

Đề cương ôn tập môn tiếng anh học kỳ II lớp 11
... T Húa - Sinh Húa hc 11 Bi 14: Cho 4,2g mt olefin A phn ng vi 25,28g dd KMnO4 25% thỡ phn ng va Tỡm CTPT ca olefin Vit...
 • 2
 • 1,002
 • 1

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP MÔN TIẾNG ANH HỌC KÌ II LỚP 10 Năm học: 2010-2011 pptx

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP MÔN TIẾNG ANH HỌC KÌ II LỚP 10 Năm học: 2010-2011 pptx
... âm học Đọc hiểu: Chủ đề : City and Historical places **** Cấu trúc đề thi: Dạng tập trắc nghiêm khách quan 100 % ( khoảng40 câu – thời gian làm 45 phút.) Tổ trưởng Đào Xuân Tiện Nhóm tiếng anh ... to c however d in spite of 100 He is enough to be independent his parents a on b of c in d upon 101 Harry, was tired, went to bed early a who b that c whom d x 102 My brother is two years ... as 103 This is the person to I sold my car a who b that c whom d which 104 My friend Jack, .parents live in Glaagow, invited me to spend hristmas ib Scotland a whose b who c whom d that 105 ...
 • 10
 • 801
 • 15

đề cương ôn thi HKI tiếng Anh lớp 8 (Ngữ pháp, bài tập)

đề cương ôn thi HKI tiếng Anh lớp 8 (Ngữ pháp, bài tập)
... yesterday ( từ hơm qua), since 1 987 ( từ năm 1 987 ), since we were children ( từ chúng tơi nhỏ),… - till/ until: đến, e.g He’ll be at work until/ till half past five Anh làm việc đến 5h30 I slept ... , ought to , should a) must : phải We must go now Tơi phải (sự cần thi t) You mustn’t talk in class Các em khơng nói chuyện lớp (sự bắt buộc) There are big clouds It must rain soon Có đám mây ... sister Tơi mua mũ cho em gái tơi - They are going to go fishing this afternoon Họ dự định câu cá chiều - I’m going to visit my grandma this weekend - She is going to be a singer Use to: từng, thường...
 • 11
 • 660
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: đề cương ôn tập môn tiếng anh lớp 6 hk2đề cương ôn tập môn tiếng anh lớp 8 hk1đề cương ôn tập môn tiếng anh lớp 9 hk1de cuong on tap mon tieng anh lop 7 hk1đề cương ôn tập môn tiếng anh lớp 11đề cương ôn tập môn tiếng anh lớp 12đề cương ôn tập môn tiếng anh lớp 7đề cương ôn tập môn tiếng anh lớp 7 hk2đề cương ôn tập môn tiếng anh lớp 9đề cương ôn tập môn tiếng anh lớp 5đề cương ôn tập môn tiếng anh lớp 8đề cương ôn tập môn tiếng anh lớp 8 hk2đề cương ôn tập môn tiếng anh lớp 3đề cương ôn tập môn tiếng anh lớp 9 học kì 1đề cương ôn tập môn tiếng anh lớp 9 học kì 2Đề thi học sinh giỏi môn Toán lớp 11(có đáp án)CATALOGLOGUE CỐP PHA FUVIbao cao nguyen ly bao quan thuc phambao cao phu gia thuc phamDE THI VAO 10 MON TOAN HA NOI TU 2006 DEN 2017Hướng dẫn giải đề thi Luật thương mại quốc tếHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 1) TONG QUANbài giảng Quản trị công nghệTuần 15 giáo án lớp 3 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhTiểu luận môn kinh tế lượngỨng dụng GIS đánh giá biến động sử dụng đất quận Cẩm Lệ thành phố đà nẵng giai đoạn 2010 2015bài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMThực trạng các tranh chấp hợp đồng tín dụng và kiến nghị giải pháp hạn chế tranh chấpĐỀ THI THỬ MÔN VẬT LÝbài tập Vat ly nguyen tuBài 8. Biết ơn thương binh, liệt sĩTuần 15. MRVT: Các dân tộc. Luyện đặt câu có hình ảnh so sánhTuần 3. So sánh. Dấu chấmTuần 5. Người lính dũng cảmBài 48. Quả