Cơ sở vật lý chất rắn bài 7

sở vật chất rắn bài 1

Cơ sở vật lý chất rắn bài 1
... thể chất rắn liên kết tinh thể chất rắn dao động mạng tinh thể tính chất nhiệt chất rắn khí electron tự kim loại lượng electron tinh chất bán dẫn điện tính chất từ chất rắn siêu dẫn Tính chất vật ... hoàn không gian CƠ SỞ VẬT LÝ CHẤT RẮN I Cấu trúc tinh thể Tinh thể xếp tuần hoàn kh nguyên tử phân tử = Cấu trúc tinh thể = mạng tinh th CƠ SỞ VẬT LÝ CHẤT RẮN II Mạng ng tinh thể r a1 r a2 r a3 - ... vật chất rắn cách tiếp cận : Xây dựng mô hình đơn giản dựa vào đ biết để suy tính chất 2 Xuất phát từ tính chất biết nguyên t xét xem tính chất thay đổi k nguyên tử lại gần để tạo thành chất...
 • 10
 • 149
 • 0

sở vật chất rắn bài 2

Cơ sở vật lý chất rắn bài 2
... cho n trở thành ion dương với lớp vỏ electron : Na : 2s22p63s1 Na+ : nguyên tử Cl nhận thêm ele ion âm với lớp vỏ có electron : Cl : 2s22p63s23p5 Cl- : Liên kết ion • Sự chuyển electron làm giảm ... thò biểu diễn phụ thuộc U vào r có dạng điển hình bên II Các loại liên kết chất rắn ² Sự khác loại liên kết t phải chất tương tác mà khác phân bố electron nguyên tử nguyên tử lại gần để tạo ... I Bản chất cuả lưcï tương tác tr § Khi đưa hai nguyên tử A B lại gần tương tác với >> lượng hệ giảm, lực...
 • 10
 • 156
 • 0

sở vật chất rắn bài 3

Cơ sở vật lý chất rắn bài 3
... nguyên tử dao động quanh ca không gian chiều Bài toán hệ hạt có tương tác với v biên độ nhỏ quanh vò trí cân n điển hình học cổ điển Để thấy số tính chất quan trọng dao đầu từ chuỗi thẳng nguyên ... Brillouin thứ chiều Chỉ cần bước sóng lớn 2a Ở hình , q = p/a tương ứng với l=2a q > p/a kho vật nguyên tử dao động chu vectơ sóng phép cho dao động mạng nằm thứ ( |q| < p/a ) Do tất có N...
 • 10
 • 163
 • 0

sở vật chất rắn bài 4

Cơ sở vật lý chất rắn bài 4
... DT Nhiệt dung chất rắn Ccrắn = Cmạng + Nhiệt dung số chất T = Chất ( 20 oC ) c [J/gm K] c [cal/gm K] c [J/mol Nhôm 0,900 0,215 24, 3 Bismuth 0,123 0,02 94 25,7 Đồng 0,386 0,0923 24, 5 Đồng thau ... Chì 0,128 0,0305 26 ,4 Bạc 0,233 0,0558 24, 9 Tungsten 0,1 34 0,0321 24, 8 Kẽm 0,387 0,0925 25,2 Thủy ngân 0, 140 0,033 28,3 2 ,4 0,58 111 Nước 4, 186 1,00 75,2 Nước đá(-10 C) 2,05 0 ,49 36,9 Granit 0,790 ... cal/mol.độ * Ở nhiệt độ thấp : với chất điện môi C ~ T3 với kim loại Cv = gT g = 10 -4 cal/ Nhiệt dung mạng ng tinh thể Tính nhiệt dung mạng tinh thể Các nguyên tử chất rắn dao động chung q cân tác...
 • 10
 • 152
 • 0

sở vật chất rắn bài 5

Cơ sở vật lý chất rắn bài 5
... thể suy tính chất chất bán dẫn n đến tuần hoàn tinh thể Do chu phương trình Schrodinger với tuần ho Có số cách để thực điều Nhưng ngươ minh tất nghiệm phải có số chung Các tính chất chung dùng ... periodic modulation’ Về bản, đònh Bloch phát biểu điều kiện ma Yk(r) cho tuần hoàn U(r) phải tho Hàm sóng electron trường tuần hoàn hay Đònh Bloch Đònh Bloch viết hai dạng tương đư hay ... để hiểu cách tổng quát tuần hoàn lên trạng thái Điểm xuất phát : tuần hoàn theo chu kỳ m 1) Đònh Bloch ‘When I started to think about it, I felt that the was to explain how the electrons could...
 • 10
 • 158
 • 0

sở vật chất rắn bài 8

Cơ sở vật lý chất rắn bài 8
... He, Ne, Ar, … Các phân tử khí H2, N2, … Một số chất rắn liên kết ion NaCl, … Một số chất rắn đồng hóa trò C, Si, Ge, … I Mô-men từ chất rắn Xét chất tích V chứa N nguyên tử trường ngoài, mô-men ... tổng cộng tăng : Vật chất bò từ men từ M dọc theo phương từ trường Để đặc trưng cho trạng thái từ hóa vật chất ngoài, đònh nghóa vectơ độ từ hóa r r M Jm = V Do có từ hóa, bên chất rắn xuất Bi Từ ... : chất nghòch từ c > nhỏ : chất thuận từ c > lớn : chất sắt từ Chất nghòch từ » 10-5 ½ »1 »1 ½ Thuận từ Nghòch từ Siêu dẫn Giá trò điển hình mr Ch » -10-5 Phản sắt từ Giá trò điển hình cm Chất...
 • 10
 • 155
 • 0

sở vật chất rắn bài 9

Cơ sở vật lý chất rắn bài 9
... Hiệu ứng Meissner ° 193 3 – Walther Meissner Robert Ochsenfeld ° T < Tc: từ trường hoàn toàn bò đẩy khỏi từ phần chất siêu dẫn xuất dòng bề mặt ° Chất siêu dẫn chất nghòch từ tưởng c = -1 Các ... xu • 190 8 – hóa lỏng helium (~4 K) • 191 1- nghiên cứu điện trở Hg thấp phát hiện tượng siêu d • 191 3 – giải thưởng Nobel Vật ly Siêu dẫn Kamerlingh Onnes, 191 1 “Door meten tot weten” (“Từ đo đạc ... đoán thuyết điện kim loại nhiệt độ thấp đầu kỷ 20 Điện trở Kelvin (1824- 190 Electron bò đôn điện trở tăn Kim loại tinh khiết Nhiệt độ Heike Kamerling (1853- 192 6) Điện trở giảm xu • 190 8 –...
 • 10
 • 176
 • 0

BÀI GIẢNG MÔN SỞ VẬT CHẤT RẮN - CHƯƠNG I TINH THỂ CHẤT RẮN

BÀI GIẢNG MÔN CƠ SỞ VẬT LÝ CHẤT RẮN - CHƯƠNG I TINH THỂ CHẤT RẮN
... TRONG TINH THỂ CHẤT RẮN VII CÁC CHẤT BÁN DẪN I N CHƯƠNG I TINH THỂ CHẤT RẮN A.LÝ THUYẾT Phần I Đ I CƯƠNG VỀ TINH THỂ CÁC TRẠNG TH I CƠ BẢN CỦA VẬT CHẤT TRONG TỰ NHIÊN I II MẠNG TINH THỂ Phần II ... N I DUNG MÔN HỌC I TINH THỂ CHẤT RẮN II LIÊN KẾT TRONG TINH THỂ CHẤT RẮN III DAO ĐỘNG MẠNG TINH THỂ IV TÍNH CHẤT NHIỆT CỦA CHẤT RẮN V KHÍ I N TỬ TỰ DO TRONG KIM LO I VI NĂNG LƯNG CỦA I N ... PHẦN I - Đ I CƯƠNG VỀ TINH THỂ I CÁC TRẠNG TH I CƠ BẢN CỦA VẬT CHẤT TRONG TỰ NHIÊN II MẠNG TINH THỂ I CÁC TRẠNG TH I CƠ BẢN CỦA VẬT CHẤT TRONG TỰ NHIÊN Trong tự nhiên vật chất tồn trạng th i (các...
 • 74
 • 653
 • 2

sở vật chất rắn - gs.ts lê khắc bình

cơ sở vật lý chất rắn - gs.ts lê khắc bình
... thoi CƠ SỞ VẬT LÝ CHẤT RẮN Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com CƠ SỞ VẬT LÝ CHẤT RẮN Ô nguyên tố Wigner-Seitz Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - ... Unregistered Version - http://www.simpopdf.com CƠ SỞ VẬT LÝ CHẤT RẮN Cấu trúc xếp chặt : FCC Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com CƠ SỞ VẬT LÝ CHẤT RẮN Cấu trúc lục ... Unregistered Version - http://www.simpopdf.com CƠ SỞ VẬT LÝ CHẤT RẮN Cấu trúc lục giác xếp chặt : HCP Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com CƠ SỞ VẬT LÝ CHẤT RẮN IV Phân...
 • 468
 • 1,405
 • 2

Báo cáo thực hành vật chất rắn bài số 4 khảo sát đường đặc trưng vôn ampe của điốt bán dẫn

Báo cáo thực hành vật lý chất rắn  bài số 4 khảo sát đường đặc trưng vôn ampe của điốt bán dẫn
... 3.59 4. 92 6.93 9.61 15 .49 31.87 * nhit t= 55 U(mV) 229.1 247 .9 250.1 2 84. 1 330.8 343 .6 365.0 3 94. 7 41 5.6 42 4.9 43 0.5 I(mA) 0.01 0.01 0.02 0.06 0.09 0.15 0.30 0 .49 0.58 0. 64 U(mV) 46 2 .4 473.7 48 3.9 ... 0.01 0. 04 0. 14 0.28 0 .47 0.73 0.95 1.09 U(mV) 45 1 .4 469.8 48 8.6 517 .4 526 .4 541 .0 562.8 595.5 758.0 I(mA) 2 .46 3 .49 5.99 7.08 9.30 13.95 25.72 3 34. 0 1.75 * nhit t= 82 U(mV) 152 .4 241 .9 305.5 ... 32 U(mV) 248 .9 268.2 287.2 3 24. 1 341 .8 359.7 3 74. 1 375.6 I(mA) 0 0.01 0.02 0.03 0. 04 0.05 U(mV) 388.3 43 7.9 45 1.0 47 7.1 49 3.6 513.9 541 .1 544 .9 I(mA) 0.06 0.20 0.28 0.51 0. 74 1.15 2. 04 2.22 U(mV)...
 • 12
 • 386
 • 0

Báo cáo thực hành vật chất rắn bài số 2 đường cong từ trễ của vật liệu sắt từ

Báo cáo thực hành vật lý chất rắn  bài số 2 đường cong từ trễ của vật liệu sắt từ
... Tc chất săt từ quan trọng T < Tc vật liệu sắt từ T > Tc vật liệu trở thành thuận từ Nghiên cứu giúp ta sử dụng vật liệu có hiệu mục đích khác Ví dụ máy biến thế, động điện ta cần giảm tổn hao sắt ... ngha thc t ca vic xỏc nh nhit Curie ca vt liu st t: Có thể nói vật liệu sắt từ nghiên cứu rộng rãi khoa học , công nghiệp đời sống, từ nam châm vĩnh cửu đến lõi biến thế, lõi thép động điện, máy ... cứngNgười ta nghiên cứu máy lạnh hoạt động từ trường thay máy lạnh truyền thống với ưu điểm không ô nhiễm, tiết kiệm lượng nhỏ gọn Các hiệu ứng từ điện trở chất săt từ khai thác để đời linh kiện điện...
 • 7
 • 274
 • 0

Báo cáo thực hành vật chất rắn bài số 5 xác định nhiệt độ curie của ferit từ

Báo cáo thực hành vật lý chất rắn  bài số 5 xác định nhiệt độ curie của ferit từ
... chất sắt từ thể khoảng nhiệt độ xác định Nếu khối sắt từ bị nung nóng đến nhiệt độ T ≥ TC tính chất sắt từ biến trờ thành chất thuận từ Nhiệt độ TC gọi nhiệt độ Curie, giá trị phụ thuộc vào chất ... ta xác định giá trị khác nhiệt độ Curie IV Kết luận: - Nhiệt độ Curie sắt từ xác định là: 153 ,50 C V Trả lời câu hỏi: Câu 1: Sự phân loại vật liệu từ, đặc tính vật liệu sắt từ? Thuyết miền từ ... đời sống kỹ thuật: từ trễ, tượng từ giảo, tượng từ điện trở, độ dẫn từ, … + Tính chất sắt từ xuất khoảng nhiệt độ xác định Nếu khối sắt từ bị nung nóng đến nhiệt độ T  TC tính chất sắt từ biến vật...
 • 7
 • 540
 • 6

Báo cáo thực hành vật chất rắn bài số 1 khảo sát hệ quang học và lập đường cong chuẩn

Báo cáo thực hành vật lý chất rắn  bài số 1 khảo sát hệ quang học và lập đường cong chuẩn
... 200000 10 0000 500 10 00 15 00 2000 2500 3000 V ị trí trố n g Hỡnh 1: th khp in tr ca bin tr theo v trớ trng quay in tr ca bin tr v v trớ trng quay t l vi theo cụng thc : y 289.2 619 9 x 950 313 .337 21 ... dng th bc súng ca cỏc nh ph theo giỏ tr v trớ trng quay v lp ng cong chun 12 00 10 00 Cường độ sáng 800 600 400 200 0 500 10 00 15 00 2000 2500 3000 Góc quay trống Hỡnh 2: th s ph thuc ca cng ... 359,234 0,54622 0,4 319 3 0,40477 Hỡnh ng cong chun ca mỏy n sc - Bc súng ph thuc vo v trớ ca trng theo hm bc hai: y 2.23267 .10 8 x 2.68468 .10 5 x 0.39008 III Tr li cõu hi Cõu 1: Hin tng tỏn sc...
 • 4
 • 300
 • 1

Báo cáo thực hành vật chất rắn bài số 3 đo hệ số HALL

Báo cáo thực hành vật lý chất rắn  bài số 3 đo hệ số HALL
... 4: Cách xác định hệ số Hall loại hạt tải bán dẫn? Dựa nguyên lí Van Đer Paw Để tìm hệ số Hall ta phải bố trí thí nghiệm sau Đây sơ đồ khối đơn giản hệ đo Hall thực nghiệm Hệ đo gồm nam châm điện ... b) Kết - Xử số liệu I(mA) 10 20 U(mV) B = 0(T) B = 0 .3( T) 0. 131 0.010 0.257 0.021 RH (10 Ω/T) -5 RH 2.017 1.967 (10-5 Ω/T) 0.065 0.015 30 0 .38 7 0. 033 1.967 0.015 40 0.509 0.042 ... =-0. 736 93+ 88 .38 489 X 60 50 40 30 20 10 0.1 0.2 0 .3 0.4 0.5 0.6 0.7 UCD(B=0)-UCD(B=0 .3) Hệ số góc đường thẳng ta thu giá trị  d = 88 .38 589 B.RH d B.RH d  0.5mm  B  0.3T với  RH = 1.885691 (10-5...
 • 10
 • 537
 • 3

Xem thêm

Từ khóa: cơ sở vật lý chất rắntrắc nghiệm phần cơ học vật lý chất rắnbài tập vật lý chất rắndownload bài tập và lời giải vật lý chất rắngiải bài tập vật lý chất rắngiải bài tập và bài toán cơ sở vật lýgiải bài tập và bài toán cơ sở vật lý tập 4giải bài tập và bài toán cơ sở vật lý tập 1huong dan giai bai tap vat ly chat rancơ sở vật lý tương tác của gamma với vật chấtvật lý chất rắncơ sở vật lý của điện nhiệtvật lý chất rắn đại cươngtài liệu vật lý chất rắnđề thi vật lý chất rắnĐề thi học sinh giỏi môn Toán lớp 11(có đáp án)CATALOGLOGUE CỐP PHA FUVITính toán và thiết kế Boost ConverterTuần 15 giáo án lớp 4 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhHướng dẫn giải đề thi Luật thương mại quốc tếHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 4) HH SC GC KET CAU THEPHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 5) HH SC GC KET CAU GACHTuần 15 giáo án lớp 3 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhhop dong xnk hang hoabài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMVẤN đề bảo vệ tốt NHẤT QUYỀN và lợi ÍCH của KHÁCH HÀNG KHI HÀNH NGHỀ LUẬT sưCHUYÊN ĐỀ THỂ TÍCH KHỐI CHÓPCƯThuyet dong hoc phan tu chat khiBài 12. Phân bón hoá họcHai đường thẳng vuông gócKẾ HOẠCH HỘI THI GV DẠY GIỎI CẤP TRƯỜNG 2017-2018Tuần 4. Nghe-kể: Dại gì mà đổi. Điền vào giấy tờ in sẵnTuần 3. So sánh. Dấu chấmTuần 4. Ông ngoại